Jaargang 2 Nr 01 17.01.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

07.01. Vlaanderen helpt slachtoffers Tsunami-ramp

Jan met de pet volgt zijn leiders klakkeloos
(J. Anthierens)

België  

Commissie Volksge­zondheid

11.01. Het eerste jaar­rapport van de Vlaam­se Liga tegen Kanker

11.01. De resolutie in­zake het medisch han­delen bij het levensein­de

11.01. De overeenkom­sten betreffende de be­handeling van slaap­apneu

11.01. De erkenning van fibromyalgie

11.01. Psychiatrische zorg in de thuissituatie

Commissie Justitie

11.01. De problematiek van misbruikte kinde­ren

11.01. De humane om­ka­dering bij de geboor­te van een levenloos kind

11.01. Het beleid inza­ke cannabis

Commissie Sociale Zaken

12.01. De doelstellin­gen van de Top van Stockholm van 23 en 24 maart 2001

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Bedrijven. - Preventie van alcoholmisbruik

- Toegankelijkheid van overheidsgebouwen voor personen met be­perkte mobiliteit . bis . ter . quater . quinques . sexies . septies . octies

- Ziekenfondsen. – Ver­plichtingen tot vrij­willige aanvullende ver­zekering. - Criterium voor terugbetaling van kosten voor alterna­tie­ve geneesmiddelen en therapieën

- Overuren gepres­teerd door kaderleden

- Herintreding van huis­vrouwen op de ar­beids­markt

- Overlijden van kinde­ren. - Autopsie. - Wet van 26 maart 2003. - Uitvoeringsbesluiten

- Terugbetaling van de rolstoelen. – Vereen­voudiging procedures

- Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van zie­kenfondsen. – Toe­zicht

- «Anti-pestwet». - Aantal formele klachten per directie van de Medische Inspecties

- Seksuele delicten. - Veroordeling. – Opvol­ging voorwaarden

 

 

 

 

 

Tsunami


 

Voor informatie over de omvang van deze ramp verwijzen we graag naar de pers. Zo ook voor de solidariteitsacties. De VRT-site biedt heel wat informatie. Zie ook de Wereld Gezond­heids Organisatie
In dit kort artikeltje willen we de aandacht trekken op een paar psychologische aspecten:
- Vooreerst is er het aspect van trauma, traumaverwerking en posttraumatische stress. Hiervoor verwijzen we graag naar de site van de Amerikaanse psychologenvereniging APA, die een heel dossier over die materie heeft samengesteld. Ook de Australische Psychologen bieden informatie. Verwijzen we ook naar ons eigen KlinPsy-dossier over hulpverlening aan overlevenden van rampen. In deze context is wellicht volgende studie het vermelden waard:
Disaster Stress Following a Hurricane: The role of religious differences in the Fijian Islands
- Verder willen we toch ook de aandacht trekken op de interpretatie die in bepaalde milieu's gegeven wordt aan de ramp. Sheik Fawzan Al-Fawzan, professor aan de Al-Imam-univer­siteit, zegt dat het een straf is van Allah voor homoseksualiteit en ontucht. Adviseur van de minister van justitie van Saoudi Arabië Ibrahim Al-Bashar zegt dat de vernietiging er kwam omwille van leugen, zonde en ontrouw. Menselijke wetten mogen niet boven Allah's wetten uit de Koran geplaatst worden. Ook een van de voorzitters uit Mekka deed uitspraken in die zin. Een goede plaats om de pers uit het middenoosten te volgen is The Middle East Media Research Institute. Maar ook baptistenpredicanten doen uitspraken in die zin.
- We kunnen ons ook afvragen welke factoren verantwoordelijk zijn voor de toch wel opvallende verschillen in bereidheid tot financiële hulp bij de vele rampen en noodsituaties die de wereld kent. Een paar ideeën zijn hier te vinden: 1, 2, 3,
- Tenslotte lijkt het belangrijk aandacht te besteden aan psychologische factoren bij het op­zet­ten van een preventiesysteem voor overstromingsrampen. Een Italiaanse studie uit 1995 kan hierbij nuttig zijn: 
Factors related to flood warning response, ook Vulnerability to floo­ding: health and social dimensions.  Wie zich tenslotte meer wil verdiepen in de problematiek van overstromingen kan volgende studie lezen: Floods in a changing climate: a review

 

Ziekenhuizen

De Vlaamse overheid staat in voor de pro­gram­matie, de visitatie of inspectie en de er­ken­ning van de ziekenhuizen in de Vlaamse gemeenschap.

 

 

De klinisch psycholoog en de BTW

De de site van de BFP verscheen een studie over dit onderwerp.

 

 

Behandeling en begeleiding van de geïnterneerde

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoor­zie­nin­gen publiceerde een advies betreffende de uitbouw van een forensisch zorgtraject in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor de behandeling en begeleiding van de geïnter­neer­de

 

 

Universele verklaring ethi­sche principes voor psycholo­gen

In de laatste nieuwsbrief van de International Association of Applied Psychology staat een artikel Toward a universal declaration of ethi­cal principles for psychologists (pdf-pag 13).

Vlaamse Zorgverzekering

Op de website van de Vlaamse Zorgver­ze­ke­ring is heel wat interessante informatie te vin­den.

 

 

Google Scholar

Google Scholar zoekt alleen in academische informatiebronnen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van borstkli­nieken in België

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­te­lijk Wetboek betreffende het deskundigen­onderzoek

- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 64, § 1, van de samengeordende wetten betreffen­de de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van schoolspijbelen

- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming

- meer

 

 

 Jacob

De taal en het volk

In 1270 verscheen der Naturen Bloeme in het Nederlands. Veel we­ten­schappelijke literatuur werd toen evenwel in het Latijn geschre­ven. Later was het Frans gedurende vele jaren de taal van de we­ten­schap. Toen kardinaal Mercier in de eerste helft van vorige eeuw ver­klaarde dat het Nederlands geen taal was voor wetenschap kwam Vlaanderen in opstand. We hebben onze universiteiten kun­nen verne­derlandsen en steeds werd duidelijker hoe belangrijk het is voor de sociale rechtvaardigheid dat de intelligentia van een volk zich in taal­gebruik niet van het volk distantieert. In de jaren 1968 heeft men nog maandenlang actie gevoerd rond die problematiek. Taalstrijd en strijd voor sociale rechtvaardigheid lagen in elkaars ver­lengde. Nu is er in het kader van de globalisering en internationalisering opnieuw een uitdaging. Wanneer een maatschappij investeert in universiteiten, in wetenschappers, is dat dan een investering voor de mensen van die maatschappij of slechts een service aan de persoonlijke carrière van een aantal gegadigden ? De maatschappij of de burgerij ? Wil men wetenschap bedrijven voor een maatschappij, of moet die maatschappij enkel dienen als proefpersoon en belasting­beta­ler?
In oktober 2000 heeft rector Willems van de RUG een
redevoering gehouden over het taal­ge­bruik aan de universiteiten, die hij later heeft aangevuld nadat Vlaanderen in het decreet over de herstructurering van het hoger onderwijs een aantal wettelijke beschikkingen heeft veran­derd. Ook al wil hij de studenten voorbereiden op hun internationale taak, hij pleit voor het Ne­derlandstalig karakter van onze universiteiten. Vanuit een andere invalshoek is ook een tekst van Geert Van Istendael lezenswaardig. Ook al ziet hij de toekomst van het Ne­der­lands som­ber in, hij wil ervoor blijven vechten.

De Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS)  heeft een nieuwe website. Men zou kunnen denken dat de vereniging zich richt tot de en­gelstalige Belgen. De site is alvast eentalig Engels. Ze beweren dat ze de wetenschappelijke psychologie willen promoten. Om lid te worden van die vereniging moet men werkzaam zijn aan een Belgische universiteit. Laat ons hopen dat men aan de universiteiten de wetenschap niet meer moet promoten. De weten­schappelijke psychologie moet gepromoot worden bij de bevolking, daar waar de niet-weten­schappelijke psychologie nu vrije hand heeft. Waarom dit dan in het engels moet gebeuren lijkt niet direct duidelijk. Men zou kun­nen verwachten dat ze, naast een eventueel engelstalig ven­ster op het buitenland, de resultaten van hun onderzoeks­werk op een toe­gankelijke en weten­schappelijk correcte wijze in de beide landstalen op hun site zetten. Ze hoeven het niet in verzen te schrijven zoals in myne tyd.

Jacob

 

 

Agenda

- 03.02. Parentificatie

- overzicht

De kinderen van vandaag zijn ook niet meer van gisteren
(Leo De Vos)

België (vervolg)

Schriftelijke vragen en antwoorden in de Kamer

- Toename van het aan­tal strafzaken tegen minder­ja­rigen

- Schijnzelfstandigen. - Schijnwerknemers

- Ziekenhuissector. - Brugpensionering

- Toenemend aantal rugklachten op het werk

- Stoppen met roken bij vrouwen en tieners

- Invaliditeit en werk­loosheid. - Terugkeer naar het beroepsleven

Schriftelijke Vragen en antwoorden Senaat

- Postbodes. ­ Arbeidson­gevallen waarbij losge­slagen honden betrokken zijn. ­ Cursus « honden­psychologie »

Staatsblad

13.01. 17.12.2004 Besluit van de Vlaamse Rege­ring houdende maatre­ge­len tot beheersing van de uitgaven inzake de soci­ale integratie van perso­nen met een handicap

11.01. 15.12.2004. – KB houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie

De meeste gevangenen zitten niet achter tralies, maar gekneld in de waandenkbeelden, angsten en vooroordelen van een oppervlakkig bestaan (Simon Vinkenoog)

Publicaties
België

Weliswaar nr 61

- Revolutie op til in wacht­diensten Vlaamse Welzijnssector ?

- KULeuven en UGent graven naar wortels van allochtone jeugddelin­quen­tie

- Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen: terugblik en toekomstbeeld

- Een gelijkvormige regle­mentering voor de Bij­zon­dere Jeugdbijstand

Publicaties Internationaal

- The Relationship Bet­ween Neuropsycho­lo­gi­cal Functioning and Dri­ving Ability in Dementia: A Meta-Analysis

- Culture and Egocentric Perceptions of Fairness in Conflict and Negotia­tion

- Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry

- Emotional Support From Parents Early in Life, Aging, and Health

- A Descriptive Epidemi­ology of Lifetime Trauma and the Physical Health Status of Older Adults

- Psychopathology and Marital Satisfaction: The Importance of Evaluating Both Partners

- meer

Humor

- The Visible Barbie Project

Poëzie

- Je hebt me alleen gelaten…