Jaargang 2 Nr 2 31.01.2005

KlinPsy Ė Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

28.01. 25.000 kans≠ar≠men op vakantie via vakantieparticipatie

Toen ik eten gaf aan
de armen noemden ze mij een heilige. Toen
ik vroeg waarom de armen niets te eten hadden, noemden ze
mij een communist.
(Helder Camara)

BelgiŽ

Persberichten

24.01. Naar aanleiding van OIVO-rokersen≠quÍte

Commissie Volksge≠zondheid

18.01.De onder≠houds≠plicht in de rust≠huizen

Commissie Sociale Zaken

19.01. Revalidatie-overeenkomsten voor hersenverlamming tus≠sen de zorgvrager en ziekenhuizen enerzijds en ziekenhuizen en RIZIV anderzijds

18.01.De aanpassing van de anti-pest≠wet≠ge≠ving

18.01. De toepassing van de arbeidsonge≠val≠lenwet op studen≠ten-stagiairs

Plenaire Kamer

27.01. De opzegging van het Everberg-ak≠koord

20.01. De financiering van de ziekenhuizen

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Aantal rechtheb≠ben≠den op de integratie≠tegemoet≠koming aan personen met een handicap en aantal leefloontrekkers

- Grootte van gevan≠genissen. - Kostprijs per gevangene

- Evolutie econo≠mi≠sche werkloosheid van werk≠nemers uit be≠schut≠te werkplaat≠sen

- Reorganisatie van de zorgverlening aan co≠mapatiŽnten

- Seksuele delicten. - Straffen. Ė Woonom≠ge≠ving slachtoffer

- Psychiatrische bege≠leiding voor de geÔn≠ter≠neerden in de inrichting te Merkplas

- Cannabis. Ė Ge≠doog≠≠beleid en Euro≠pese resolutie

- Medische onderzoe≠ken

- Afschaffing van de betalingen ten huize van de tegemoet≠ko≠min≠gen aan personen met een handicap

Staatsblad

18.01. 21.12.2004. Ė KB tot uitvoering van artikel 6, ß 6, van de wet van 27.02.1987 betref≠fende de tege≠moet≠ko≠min≠gen aan per≠sonen met een han≠di≠cap en tot wij≠ziging van artikel 9ter, ß 6 en ß 7, van het KB van 06.07. 1987 be≠tref≠fende de inko≠mens≠≠vervan≠gende tege≠moetkoming en de inte≠gra≠tietegemoet≠ko≠ming

 

 

 

 

 

Revalidatie

 

 

Het RIZIV heeft op haar site de volledige studie van oktober 2004 over de stand van de re≠va≠li≠da≠tie≠geneeskunde in BelgiŽ gepubliceerd.Het is opgesteld door het college van genees≠≠he≠ren-directeurs en raad voor advies inzake revalidatie, ingesteld bij de Dienst voor ge≠nees≠kun≠dige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Er is een alge≠meen verslag met daarin ook de synthese en de conclusies. Verder is er een bij≠lage over de filosofie en definitie van de revalidatiegeneeskunde. Verder zijn er bijlagen over enkele sec≠to≠ren: locomotorische en neurologische revalidatie, cardiale revalidatie (met ruime aandacht voor het psychologisch luik), respiratoire revalidatie, gehoor- en spraak≠stoor≠nissen en mentale stoornissen.

Er was een KB van 22.06.2004 over de revalidatieverstrekkingen. Naast de bijdrage van de psychologen in de rugscholen, werd ook voor andere verstrekkingen vermeld dat er kon be≠roep gedaan worden op de functie klinische psychologie. Op 17.01.2005 zijn er in het staats≠blad interpretatieregels verschenen die dit wat verduidelijken (vooral in interpretatie≠regel 15).

Vermelden we tenslotte dat het RIZIV recent een officieuze coŲrdinatie van de nomencla≠tuur van geneeskundige verstrekkingen op haar site gezet heeft.

 

Orden van de gezondheids≠zorg≠beroepen

Op 24.06.2004 heeft minister Demotte een eer≠ste versie van een voorontwerp van wet op zijn website gezet betreffende de op≠rich≠ting van een Hoge Raad voor Ethiek en De≠on≠tologie van de Gezondheidsberoepen en tot oprich≠ting van de Orden van degezond≠heids≠beroe≠pen. Bij een persconferentie op 23.09.2004 werd een tweede versie ver≠spreid. Op 06.10, 13.10, 27.10 en 10.11.2004 waren er hoorzit≠tingen in de senaatscom≠missie sociale aange≠le≠genheden. Nu heeft de Orde van genees≠he≠ren een standpunt daar tegenover op de web≠site gezet. Er is een standpunt van de Natio≠na≠le Raad en een standpunt van de Nederlands≠talige afdeling van de Nationale Raad. Het zal belangrijk zijn dat ook de klinisch psychologen dit wets≠ont≠werp bestuderen. Op dit ogenblik worden ze er niet in vermeld, maar het is dui≠delijk dat de zaak ook de psychologen zal aan≠gaan zodra ze in KB78 vermeld worden.

 

 

Structuur van de gezondheids≠zorg in BelgiŽ

Op de site van het Gezondheidszorgbeleid is er een nieuwe versie van de uitvoerige tekst over de structuur van de gezond≠heids≠zorg in BelgiŽ.

Vertrouwenscentrum Kindermis≠handeling

Ze hebben een nieuwe website. Zie ook de linkenpagina op de site van Juriwel.

 

 

Sociale Zekerheid

De brochure " Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid", editie 2004-2005 is verschenen op het net.

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe≠scher≠ming, met het oog op de introductie van een sanctiemodel

-Wetsontwerp tot verruiming van de straf≠rechtelijke bescherming van de minder≠ja≠rigen

- Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24.02.1921 betref≠fende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kun≠nen gebruikt worden voor de illegale ver≠vaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

- meer

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Uit een schriftelijke parlementaire vraag van de Franstalige liberale volksvertegenwoordiger Bellot aan de Franstalige staatssecretaris voor Gezin en Personen met een handicap be≠tref≠fende de verdeling over de gewesten van de gelden van Sociale Voorzorg betref≠fende de in≠komensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming leren we het volgen≠de:

bedragen

Vlaanderen

Waals gewest

Brussel

totaal

Inkom verv. teg.

20 469 329,66

26 431 566,21

6 608 964,36

53 509 860,23

Integratie

75 572 618,19

63 668 962,71

15 806 686,33

155 048 267,23

Ikv + integratie

268 634 951,82

244 050 702,94

57 407 061,05

570 092 715,81

Totaal

364 676 899,67

334 151 231,86

79 822 711,74

778 650 843,27

percent

46.8%

42.9%

10.3%

100%

 

 

 

 

 

personen

Vlaanderen

Waals gewest

Brussel

totaal

Inkom verv. teg.

4 349

5 532

1 174

11 055

Integratie

25 694

21 592

5 303

52 589

Ikv + integratie

29 478

27 794

6 258

63 530.

Totaal

59 521

54 918

12 735

127 174.

percent

46.8%

43.2%

10%

100%

 

 

 

 

 

Inwoners

Vlaanderen

Waals gewest

Brussel

totaal

aantal

5995553

3368250

992041

10.355.844

percent

57.9%

32.5%

9.6%

100%

De bevolkingscijfers zijn afkomstig van het Nationaal Instituut van de statistiek. Alle cijfers hebben betrekking op 2003.
Soms wordt gezegd dat veel te weinig Vlamingen die recht hebben op een tussen≠komst van Sociale Voorzorg daar beroep op doen. Anderen beweren dat men in WalloniŽ te gemakkelijk tegemoetkomingen toekent. In elk geval is er een cultureel verschil met grote finan≠ciŽle conse≠quenties.

 

 

Jacob

Over scherp verhoor en leugendetectoren

In ons land zijn folteringen de facto in 1784 gestopt en in 1787 door Jozef II afgeschaft (zie o.a. 1 en 2). De Raad van Europa heeft een comitť tegen foltering die de Europese staten afreist ter preventie van foltering. In 2001 waren ze laatst in ons land en in 2005 komen ze opnieuw con≠troleren. Het volstaat het journaal te volgen om te we≠ten dat er nog frequent gebruik gemaakt wordt van foltering om bekentenissen af te dwingen. Wanneer men hier vroeger de praktijk volgens de regels van de 'kunst' toepaste moest de verdachte dan nadien nog wel zijn beken≠tenissen herhalen zonder tortuur. Er wa≠ren toen blijkbaar ook reeds rechterlijke instanties die bezorgd wa≠ren om de validiteit van het onderzoek.

Nu is er een tendens om steeds meer gebruik te maken van leugendetectoren. Niemand min≠der dan de eerbiedwaardige American Psychological Association is zeer sceptisch tegen≠over het gebruik van leugendetectoren. Zolang men niet gaat martelen zijn sommigen van me≠ning dat men heel wat technieken kan hanteren om verdachten tot bekentenissen aan te zetten. Dat kan gaan om tassen koffie, vriendelijkheid, overbluffen, dreigen, uitdagen, leu≠gen≠detectoren. (lees parlementaire discussie, 1996). Wat meestal telt is de bekentenis. Vraag is of men betreffende die leugendetectoren die restrictie zal kun≠nen handhaven dat het slechts een methodiek is om tot bekentenissen te komen en geen bewijs op zich, of men zich zal kunnen onthouden van hettoekennen van elke bewijs≠waar≠≠de aan het leugen≠de≠tec≠torenonderzoek zelf, ook in as≠si≠senprocessen met gewone bur≠gers in de jury en plei≠tende advocaten. Aan een moderne heksenwaag is geen behoefte.

De uitvinding van de gevangeniscel is een enorme ingreep geweest in de menselijke vrij≠heid; de fysische vrijheid wordt ermee beroofd. Als die leugendetectoren zouden doen wat men ervan verwacht, dan zijn ze na de cel de tweede grote berover van de menselijke vrij≠heid; men probeert door te dringen in de innerlijke wereld van de mens. Dat is een uiterst ernstige aangelegenheid. Er zijn mensen die in hun ethisch aanvoelen dan ook enorm ge≠schokt zijn als ze professionelen uit de gezondheidssector dergelijke apparatuur aan de ge≠meenschap zien slijten als entertainment in spelletjesprogramma's op TV, terwijl informatie daarover eigenlijk zou moeten vergezeld zijn van wetenschap≠pelijke toelichting en ethische com≠men≠taar.
Jacob

 

 

Agenda

- 27.05. Eigenheid in verscheidenheid

- overzicht

Ik heb al zoveel gelezen over roken, dat ik gestopt ben met lezen. (Churchill)

BelgiŽ (vervolg)

Staatsblad (vervolg)

17.01. Interpretatie≠regels betreffende de nomen≠clatuur van de genees≠kundige verstrekkingen

20.01. 03.01. 2005. - Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke admi≠nis≠tratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wij≠zi≠ging van de nieuwe ge≠meentewet

21.01. 12.01.2005. Ė KB tot wijziging van het KB van 14.09.1984 tot vast≠stelling van de nomencla≠tuur van de geneeskun≠dige verstrekkingen inza≠ke verplichte verzekering voor geneeskundige ver≠zorging en uitkeringen (betreft mobiliteitshulp≠middelen)

Europa

Raad van Europa

27.01. Europe and the Tsunami Disaster

19.01. Can sport disso≠ci≠ate itself from violence? A debate at Strasbourg's Librairie Klťber

Geluk is wat je er op
een bepaald moment onder verstaat.
(W.T.Schippers)

Publicaties
BelgiŽ

Kinder.praat

- nr 13

Publicaties Internationaal

- The Psychology of Worldviews

- Positive Expectations in the Early Years of Mar≠ria≠ge: Should Couples Expect the Best or Brace for the Worst?

- Reinstitutionalisation in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries

- Suicide gap among young adults in Scot≠land: population study

- Low intelligence test scores in 18 year old men and risk of suicide: cohort study

- Suicide among Rus≠si≠ans in Estonia: data≠base study before and after independence

- A Process for Deve≠loping Community Con≠sensus Regarding the Diagnosis and Manage≠ment of Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder

- Hypnosis Reduces Distress and Duration of an Invasive Medical Procedure for Children

- Ambulatory Detoxifi≠cation of Patients with Alcohol Dependence

- Cultural Diversity at the End of Life: Issues and Guidelines for Family Physicians

- Review: relying on pu≠blished data alone over≠es≠timates efficacy and safety of SSRIs in chil≠dren

- Neuroanatomical cor≠relates of episodic enco≠ding and retrieval in young and elderly sub≠jects

- meer

Humor

- Floyd Freud The Para≠noid Android (tekst)

PoŽzie

- Als ik de deur dan sluit