Jaargang 2 Nr 3 14.02.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Vragen en antwoorden

- Slaapproblemen – Preventiebeleid

- Kinderquiz – Ge­drags­code

- Vlaamse openbare in­stellingen – Ziektever­zuim

- Muziekfestivals – Drug­gebruik

Ministerieel besluit

Ministerieel besluit van 04.02.2005 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake welzijn aan ambtena­ren van het ministerie van de Vlaamse Ge­meen­schap

Vlaams Parlement

Op de website van het Vlaams Parlement zijn er van de 25 recentst ingediende docu­men­ten slechts 6 waarvan de tekst beschikbaar is. In de commissies zijn er blijkbaar slechts vijf do­cumenten in be­han­de­ling waarvan twee be­leidsnota's. In 2005 zijn er blijkbaar reeds 4 do­cu­menten goedge­keurd. Van de 25 re­cent­ste vragen en in­ter­pelaties zijn er vijf waar­van de tekst be­schikbaar is. Van de 19 ontwerpen of voor­stellen van de­creet die dit parlemen­tair jaar wer­­den inge­diend zijn er slechts 10 waarvan de tekst be­schikbaar is. En dan maar praten over e-government….

Ik ben dolverliefd geweest op mijn man
en nu kan ik hem
niet meer zien. Wat zijn mannen toch veranderlijk.

België  

Commissie Volksge­zond­heid

01.02.  De anti-tabaks­wet

Commissie Justitie

01.02. Het vervoer bij verplichte opname in een psychiatrische in­stelling

Commissie Sociale Zaken

02.02. De veroordeling van de Belgische Staat met betrekking tot de regeling inzake de te­rug­betaling van rol­stoe­len

01.02. De antidiscrimi­na­tiewet van 25 febru­ari 2003

01.02.  De motivatie van oudere werkne­mers om aan het werk te  blijven

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Bedrijven. - Preventie van alcoholmisbruik

- Regio Midden West-Vlaanderen. - Project betreffende «Psychi­a­tri­sche Zorg in de Thuis­situatie». – Evalu­atie

- Locomotorische revalidatie. - Nieuw koninklijk besluit

- PET-scans. – Regio­nale spreiding

- Mededingingsregels. - Ziekenhuizen

Staatsblad

04.02. 09.12.2004. - Besluit van het Ver­enigd College betref­fen­de de erkenning en de subsi­diëringswijze van de centra voor algemeen welzijns­werk

01.02. 12.01.2005. - Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

31.01. Tarief van de ere­lonen en de kosten voor de deskundigen aange­wezen door de arbeids­gerechten in het kader van medische deskun­di­ge onder­zoe­ken inzake de geschillen betreffen­de de tege­moetkomingen aan ge­handicapten, de gezins­bijslag voor werk­ne­mers en zelf­stan­digen, de werk­loosheidsver­ze­kering en de regeling voor verplichte verze­ke­ring voor genees­kun­dige verzorging en uitke­ringen

Voor een goed huwelijk is het nodig heel vaak verliefd te worden en altijd op dezelfde persoon.
(M.M.Laughlin)

Europa

Europese Commissie

Mededeling van de com­missie aan het Euro­pees Parlement over het ge­meen­schap­­pelijk stand­punt van de Raad inzake met het oog op de aan­neming van een richtlijn van het Euro­pees Parle­ment en de Raad betref­fende de erken­ning van beroepskwa­lificaties

Raad van Europa

2005 European Year of Citizenship through Education

 

 

 

 

 

Orde van Klinisch Psychologen?

 

 

Op 23 september 2004 heeft Minister Demotte de tweede versie voorgesteld van een tekst betreffende de Oprichting van een Hoge Raad voor de Deontologie van de Gezondheids­zorg­beroepen en de vaststelling van de basisregelen voor de oprichting en de werking van Orden van de gezondheidszorgberoepen.
Naar aanleiding van ingediende wetsvoorstellen ter hervorming van de orde van geneeshe­ren en van die van apothekers, wil de minister een regeling uitbouwen ter regeling van de deon­to­logie voor de verschillende gezondheidszorgberoepen. Naast het hervormen van de bestaan­de orden en het scheppen van de mogelijkheid tot oprichting van orden voor andere gezond­heidsberoepen wordt een Hoge raad voor de deontologie van de gezondheids­be­roe­pen inge­steld, waarin alle beroepscategorieën vertegenwoordigd zijn en die de basis­regelen van de­on­tologie zou vaststellen die van toepassing zijn op alle gezondheidsberoepen.

De voornaamste krachtlijnen van de hervorming van de Orden zijn de volgende:

- De wettelijke grondslag van de deontologische regelen

- De democratisering van de diverse organen die bevoegd zijn voor de deontologie
- Er wordt een meer uniforme rechtspraak beoogd

- Er komt een grotere transparantie ten aanzien van de rechtsprekende activiteiten van de Orden en van de Raad van Beroep

- De rechten van de beklaagde en de veroordeelde worden uitgebreid en verfijnd

Korte samenvatting van het wetsvoorstel (de minister suggereert immers dat de volksver­te­gen­woordiging zijn ontwerp als voorstel indient):

Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen:

Samenstelling: een tweetalige voorzitter, vier huisartsen, vier geneesheren-specialisten, twee apothekers, twee tandartsen, twee kinesitherapeuten, twee paramedici, acht ver­pleeg­kundi­gen, acht specialisten in deontologische problemen, twee deskundigen in patiëntenrech­ten

Opdrachten:

1° het vaststellen van de grondbeginselen van deontologie die gemeenschappelijk zijn voor het geheel van de beroepsbeoefenaars of meerdere categorieën ervan;

2° het bekrachtigen van de regelen van deontologie, zoals voorgesteld door de Nationale Raad van de Orden en welke betrekking hebben op:

de regelen die specifiek van toepassing zijn voor de betrokken categorie van beoefenaars;

de regelen die de betrekkingen tussen de beoefenaars van een zelfde categorie regelen.

3° het verlenen van adviezen over de grondbeginselen bedoeld in 1°, op verzoek van een orgaan van een Orde, zoals bedoeld in deze wet, een lid van de federale Regering of van de gemeenschappen of gewesten, bevoegd voor gezondheidsbeleid, of aan de Voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, of van de Parlementen van de gemeenschappen of gewesten.

Bij de Hoge Raad wordt een Raad van eerste aanleg en de Raad van Beroep opgericht

- De Raad van eerste aanleg heeft een samenstelling gelijkaardig aan de Interprovinciale Raden en is bedoeld om voor beroepen die geen orde oprichten tuchtrechtelijke maatregelen te nemen wanneer de gemeenschappelijke grondbeginselen van de deontologie overtreden worden

- De Raad van beroep kent een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling die beiden sa­men­gesteld zijn voor minstens een derde uit beroepsbeoefenaars, twee juristen en drie ma­gistraten. Ze zijn bedoeld als tweede aanleg voor beslissingen genomen door de inter­pro­vin­ciale raden of de Raad van eerste aanleg. Ze zijn ook eerste en laatste aanleg voor be­twis­tingen van verkiezingen.

Orden van gezondheidsberoepen:

De Orden omvatten alle houders van het wettelijk of van het gelijkgesteld buitenlands wette­lijk erkend diploma van de bedoelde categorie die in België woonachtig en ingeschreven zijn op de lijst van de provincie of territoriale omschrijving waar zij hun voornaamste beroeps­ac­tiviteit hebben.

De organen van de Orden zijn:

1° De Provinciale, Territoriale of gelijkgestelde Raden van de Orden

samenstelling

Elke Raad is tenminste samengesteld uit de volgende categorieën van  leden:
- een meerderheid rechtstreeks verkozen beoefenaars van de betrokken categorie

- tenminste twee juristen met een ervaring en deskundigheid in het gezondheidsrecht en contractenrecht;

opdracht:

1° het opmaken van de lijst van hun Orde. (controle buitenlandse diploma's, uitvoering be­schik­kingen bevoegde geneeskundige commissies)

2° te waken over het naleven van de deontologie van de betrokken categorie van gezond­heids­zorg­beroepen, met inbegrip van de code (d.i. grondbeginselen van de Hoge Raad en de deontologische regelen van de eigen orde)

2° De Interprovinciale Raden van de Orden

samenstelling

Er is een Nederlandstalige en een Franstalige Raad. Elke raad is samengesteld uit recht­streeks verkozen beoefenaars van het beroep, minstens één per provincie en een magistraat die voorzitter is

opdracht

In eerste aanleg kennis nemen van tuchtzaken die hem toegewezen worden door de Provin­ciale, Territoriale of gelijkgestelde Raden van de Orden

3° De Nationale Raad van de Orden

samenstelling

Er is een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. De ene helft bestaat uit beoefenaars van de beroepsgroep. De andere helft uit beroepsgenoten aangeduid door universiteiten of hogescholen, een ethicus, een deskundige in patiëntenrechten en een magistraat. Voor een aantal opdrachten moeten beide afdelingen samen vergaderen, voor andere mogen ze.

opdracht

Vaststellen en aan de Hoge Raad voorleggen van deontologische regelen, bijhouden reper­torium tuchtrechtelijke beslissingen, opstellen reglement inwendige orde provinciale of terri­toriale raden, afleveren attesten aan wie in buitenland gaat werken, afhandelen klachten uit het buitenland over Belgische beroepsbeoefenaars, adviesverlening, opmaken jaarverslag, bepaling lidmaatschapsbijdrage, alle nodige uitvoeringsmaatregelen nemen.

Het wetsvoorstel regelt verder nog de relatie met de rechtbanken en voorziet in een sanctie­beleid.

In dit overzicht werden vooral de structuren besproken. Voor de tuchtprocedures zelf is het aan­gewezen de volledige tekst door te nemen.

Het is duidelijk dat als de klinisch psychologen in KB78 komen, dat ze dan minstens zullen te maken hebben met de Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen en met de Raad van eerste aanleg en de Raad van beroep. Ze zullen zelf moeten beslissen over de eventuele oprichting van een orde en over de aard van de provinciale of territoriale raden. Wellicht zal de vertegenwoordiging van klinisch psychologen in de provinciale geneeskundige commissies mee bepalend zijn voor die keuze.

Ondertussen is het standpunt van de orde van geneesheren betreffende dit wetsvoorstel reeds bekend, zowel van de Nationale Raad als van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad.

 

Informatiebrochures

De Directie Generaal Personen met een handi­cap heeft nieuwe online-brochures gepu­bli­ceerd met informatie over de Inkomens­ver­van­gende Tegemoetkoming en de Integra­tie­te­ge­moet­koming. Er is ook een brochure over Te­ge­moetkomingen aan bejaarden, Parkeer­kaar­ten,  Openbaar vervoer en Sociale & Fiskale voordelen.

 

 

Beroepskwalificatie

In nummer 1.9 en 1.14 van De Maere trokken we de aandacht op de nieuwe Europese Richt­lijn betreffende de beroepskwalificaties die stilaan zijn voltooiing kent. Via de bepalin­gen in Artikel 14 is die van belang voor de stu­dieduur. De ontwerprichtlijn gaf aanleiding tot amendementen (vooral amendement 151) en leidde nu tot een gemeenschappelijk stand­punt van de Raad en de Commissie. Er zijn wijzigin­gen betreffende Artikel 14, maar de tekst munt nu niet bepaald uit inzake dui­de­lijk­heid. We kij­ken uit naar een nieuwe re­dac­tie van de ont­werprichtlijn.

 

 

Basiswet betreffende het ge­vangeniswezen en de rechts­positie van de gedetineerden

Op 01.02.2005 verscheen in het staatsblad de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12.01.2005. In artikel 2, 18° lezen we dat on­der zorgverlener onder andere wordt ver­staan: "de aan de gevangenis verbonden psy­choloog die met een opdracht van ge­zond­heids­zorg in de gevangenis is belast". Het zal op de duur toch moeilijk worden om de psy­cho­lo­gen buiten KB78 betreffende de ge­zond­heidszorgberoepen te houden….

 

 

Bescherming tegen geweld,

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde een tekst met FAQ's over de Wet van 11 juni 2002 betreffende de be­scherming tegen geweld, pesterijen en onge­wenst seksueel gedrag op het werk.

 

Daphne

Op 22.12.2004 was er de publicatie van het eindverslag van de commissie aan het Euro­pees parlement en de raad over het daphne-programma (2000-2003). Ondertussen ver­scheen reeds het Besluit nr. 803/2004/eg van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een commu­nautair actieprogramma (2004-2008) ter voor­koming en bestrijding van geweld tegen kin­de­ren, jongeren en vrouwen en ter be­scher­ming van slachtoffers en risicogroepen (Daphne II-programma). Er is nu een Euro­pese projectoproep tot 4 maart betreffende het voorkomen en bestrijden van geweld.

 

 

Vlaamse Volksvertegenwoor­digers

Op de site van het Vlaams Parlement kan men de biografische fiches van de Vlaamse Volks­vertegenwoordigers opvragen. Men kan ook alle informatie samen in een enkel pdf-docu­ment Het biografisch lexicon op­vra­gen. Dit is vooral nuttig als men zoekacties wil doen op diploma, interessegebied, regio, enz; enz.  Zo kan men ontdekken dat Vera Jans (CD&V), Herman Lauwers (Sp.a-Spirit) en Jos Stassen (Groen!) een licentie in de psychologie heb­ben.

 

 

Subjectivation

Op 2 en 3 april zijn er in Parijs journées scien­tifiques met de titel "Subjectivation, un nou­veau point de vue en psychanalyse ?"

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsontwerp tot verruiming van de straf­rechtelijke bescherming van de minderjarigen

- Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echt­scheidingsrecht te hervormen en echt­schei­ding op grond van duurzame ont­wrich­ting in te stellen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Straf­wet­boek met betrekking tot misdrijven tegen ge­zondheidswerkers

- meer

 

 

 Jacob

Valentijn

De Maere wenst al zijn lezers verliefdheid, liefde, tederheid en romantiek ter gelegenheid van Valentijntje.

Een stukje geschiedenis is hier te lezen.

De eerste verwijzing naar Valentijnsdag als dag van de geliefden is te vinden in het gedicht "The parlement of foules" van Geoffrey Chaucer in 1382. Een exerpt is hier te lezen en een uitvoerige bespreking is te lezen in de tekst The subversive poetics of feminine desire en in Conflicting Authorities in The Parliament of Fowls.

Wie zich uitvoerig wil documenteren over Valentijntje kan hier starten.

 

 

 

Agenda

- 18.03. CBT for rumination in depression

- overzicht

Ik ben hopeloos verliefd, nu nog een meisje vinden dat die gevoelens met
mij wil delen.
(Woody Allen)

Publicaties
België

Weliswaar nr 62

- Nieuwe technologieën in de welzijnssector

- Technische hulpmid­de­len in de praktijk

- Cera award: tussen technologie en sociale organisaties

- Wie niet inlogt is gezien

- Automatisering in de gezondheidssector

- Technologie helpt men­sen met functiebeperking

- Conferentieel: Weliswaar was daar

- Behandeling gevange­nen in volle verandering

- Mieke Vogels over de welzijnssector vroeger en nu

Publicaties Internationaal

- The changing face of psychology practice

- A cross-cultural study reveals how language shapes color perception

- Alzheimer's patients use shape, not color, when remembering objects

- A remote tribe that lacks a counting system suggests limitations on inborn representations of number

- English number words may confuse children

- Everyone may be able to learn to name pitches, but the window of time to do it occurs only early in life

- Most people show ele­ments of absolute pitch

- New Mexico is the first state to implement pre­scri­bing regulations for psychologists

- Effectiveness of speed cameras in preventing road traffic collisions and related casualties: syste­matic review

- Long term psycholo­gi­cal outcome for women with congenital adrenal hyperplasia: cross secti­onal survey

- Environmental tobacco smoke and risk of respi­ratory cancer and chro­nic obstructive pulmo­nary disease in former smokers and never smo­kers in the EPIC prospec­tive study

- Vulnerability to Mental Illnesses: Gender Makes a Difference, and So Does Providing Good Psychiatric Care

- What Do We Know for Sure About Bipolar Disorder?

- A Susceptibility Gene for Affective Disorders and the Response of the Human Amygdala

- Evolutionary Psycho­lo­gy and the Explanation of Ethnic Phenomena

- Narcissism guides mate selection: Humans mate assortatively, as revealed by facial resemblance, following an algorithm of "self seeking like"

- Biology Lurks Beneath: Bioliterary Explorations of the Individual versus Society

- Thematic reasoning and theory of mind. Accoun­ting for social inference difficulties in schizophre­nia

- The Power and Limi­tations of Reinforcement

- The Assessment of Attention-Deficit/Hyper­activity Disorder in Rural Primary Care: The Porta­bility of the American Academy of Pediatrics Guidelines to the "Real World"

- Efficacy of Breast­feeding Support Provi­ded by Trained Clinici­ans During an Early, Routine, Preventive Visit: A Prospective, Randomi­zed, Open Trial of 226 Mother-Infant Pairs

- Pain Among Children and Adolescents: Res­tric­tions in Daily Living and Triggering Factors

- Nocturnal Arterial Oxygen Saturation and Academic Performance in a Community Sample of Children

- Development of a Multi­dimensional Measure for Recurrent Abdominal Pain in Children: Popula­tion-Based Studies in Three Settings

- Genetic and Environ­mental Determinants of Bitter Perception and Sweet Preferences

- Overweight Among Low-Income Preschool Children Associated With the Consumption of Sweet Drinks: Missouri, 1999–2002

- How we understand ourselves

- When Good Observers Go Bad: Change Blind­ness, Inattentional Blind­ness, and Visual Experi­ence

- Aging reduces neural specialization in ventral visual cortex

- meer

Humor

- Love Laughs

Poëzie

- Héloïse en Abélard