Jaargang 2 Nr 4 28.02.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

15.02. 3x zoveel star­banen voor personen met handicap

Wat bij de dieren natuur heet, noemen
 wij mensen ellende. (B.Pascal)

België  

Commissie Volksge­zond­heid

22.02. De voortzet­ting van de projecten voor de opvang van geïnter­neerden in psychia­tri­sche ziekenhuizen

15.02. De opvolging van de 'gezond­heids­dialo­gen

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

22.02. De  toekenning van een toelage aan het onderzoekspro­gram­ma inzake de ma­gnetoen­cefalografie

15.02. De verzeker­baar­heid van elektro­ni­sche rolstoelen

Commissie Sociale Zaken

22.02. De afschaffing van de betalingen ten huize van de tege­moet­komingen aan perso­nen met een handicap

22.02. De Prijs van de Liefde

16.02. De voorstelling van loopbaanon­der­bre­king, tijdskrediet, ou­der­schapsverlof en verlof voor medische bijstand als 'verwen­maatrege­len'

16.02. Het ouder­schaps­­verlof

16.02. Het verbruik van antidepressiva

Plenaire Kamer

24.02. Wie er nu mini­ster van Volksge­zond­heid is

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Rechten van pleeg­ouders op het klein ver­let en loopbaan­on­der­breking. - Medische bijstand aan pleeg­kin­deren of inwonende pleeggasten

- Schijnzelfstandigen. - Schijnwerknemers

- Relatie tussen arts en ziekenhuis

- Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

- Onderzoek bij werk­hervatting door de ar­beidsgeneesheer

-  Ziekenhuizen – Maat­regelen inzake pedia­trie

- Brugpensioneringen. - Depressies

- Campagne over de­pres­sie

- Agressie in de zie­ken­huizen

- Ziekenhuizen. - PET-scanners

- Nomenclatuur van de re­validatieverstrek­kin­gen

- Initiatieven van ver­ruimde kinderopvang

- Social profitsector. - Bijkomende jobs

- RSZ. – Schijnzelf­stan­digheid. – Journa­lis­ten. - Feitelijke ele­menten

- Tewerkstelling van 50-plussers. - Rol pa­ri­taire comités. – Ge­ge­vens

- Uitbestede studies inzake tabaksgebruik

- Verband tussen de slaapgewoontes en de prestaties van artsen

- Gevaarlijke honden. - Lijst

- «Nicheziekenhui­zen»

- Wijkgezondheids­cen­tra. - Bijdrage van het RIZIV voor de tussen­komsten van artsen. - Dure studies

 

 

 

 

 

De resoluties
van 3 maart 1999

 

 

In het vorig nummer van De Maere hebben we uitvoerig aandacht besteed aan de voorstel­len van minister Demotte betreffende de Oprichting van een Hoge Raad voor de Deontologie van de Gezondheids­zorg­beroepen en de vaststelling van de basisregelen voor de oprich­ting en de werking van Orden van de gezondheidszorgberoepen.

In haar standpuntbepaling betreffende de hervorming van de Orde van Geneesheren heeft de Nederlandstalige Afdeling van de Nationale Raad expliciet verwezen naar de resoluties van het Vlaams Parlement van 3 maart 1999.

In een resolutie doet het Vlaams Parlement gewoonlijk aanbevelingen aan de Vlaamse Re­ge­ring over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen. Een resolu­tie houdt geen verplichtingen in voor de Vlaamse Regering, maar heeft wel politiek gezag. Elke volksvertegenwoordiger kan een voorstel van resolutie indienen.

Op 3 maart 1999 werden in het Vlaams Parlement een reeks resoluties aangenomen betref­fende de toekomstige stappen in de staatshervorming. In haar beleidsnota 2004-2009 is mi­nister Vervotte kennelijk deze resoluties niet vergeten. Ze verwijst er expliciet naar in haar laatste Hoofdstuk "Hoofdstuk 13: Meer Vlaanderen : Meer wel-zijn"
We geven een overzicht:

- 1339 – RESOLUTIE betreffende de algemene uitgangspunten en doelstellingen van Vlaan­deren inzake de volgende staatshervorming
Hierin is punt 5 opmerkelijk:
"5° de solidariteit dient behouden te blijven, op basis van objectieve, duidelijke en doorzich­tige mechanismen en omkeerbaarheid. Dergelijk mechanisme mag niet tot gevolg hebben dat het ontvangende deelgebied per capita meer overhoudt dan het betalende deelgebied;"

- 1340 – RESOLUTIE betreffende de uitbouw van de financiële en fiscale autonomie in de volgende staatshervorming

- 1341 – RESOLUTIE betreffende Brussel in de volgende staatshervorming

Hieruit volgende passage:

"De opbouw vanuit de twee deelstaten impliceert eveneens dat zowel alle bestaande als nieuwe of uitgebreide bevoegdheden van de deelstaten, bijvoorbeeld op het vlak van ge­zond­heids- en gezinsbeleid, volledig toepasbaar zijn te Brussel, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest"

- 1342 – RESOLUTIE betreffende het tot stand brengen van meer coherente bevoegd­heids­pakketten in de volgende staatshervorming

Hieruit de volgende tekst:

"2. de normerings-, uitvoerings- en financieringsbevoegdheid betreffende het volledige ge­zondheids- en gezinsbeleid moeten integraal naar de deelstaten worden overgeheveld, dus onder meer met inbegrip van de gezondheidszorgverzekering en de gezinsbijslagen (kos­tencompenserende regelingen). Daarbij moeten de inwoners van het Brusselse Hoofd­ste­delijke Gewest de vrije keuze bekomen om toe te treden tot het stelsel van de deelstaat Vlaanderen of van de Franstalige deelstaat, dat telkens zowel een regeling voor de inkom­sten als voor de uitgaven bevat ;"

- 1343 – RESOLUTIE betreffende een aantal specifieke aandachtspunten voor de volgende staatshervorming

Hierin staat volgende passage:

"Het volledige justitiële welzijnsbeleid komt toe aan de deelstaten."

Het zal nuttig zijn dat de Vlaamse klinisch psychologen in hun standpuntbepalingen ook re­kening houden met deze resoluties.

 

De APPPsy en het wetgevend werk

Nadat de APPPsy eerst de PS mobiliseerde om een tegenvoorstel in te dienen tegen het wets­voorstel Aelvoet trok ze dan de ECOLO-kaart. Tijdens de hoorzittingen in de Kamer­commissie Volksgezondheid was duidelijk dat het wets­ontwerp Aelvoet-Tavernier door alle Vlaamse universiteiten en beroepsver­eni­gin­gen ge­steund werd. Bij de Franstaligen wa­ren er vijf van de zeven beroepsverenigingen pro en drie van de vier universiteiten. De ene univer­si­teit die tegen was, baseerde zich dan nog op een foute juridische redenering. De APPPsy en GPASSOBAT stonden alleen in hun verzet. In die context en net voor de ver­kiezingen heeft de PS dan maar de verdere bespreking geblok­keerd. Na het uitlekken van de eerste versies van een nieuw ontwerp door Demotte begin 2004, heeft Mayeur dan een nieuwe versie van zijn wetsvoorstel in­gediend. Hierop heeft Vandenberghe e.a. dan het vroeger wetontwerp Aelvoet waar­over zoveel consensus was terug als wetsvoor­stel ingediend. Resultaat was dat Demotte tegen de lente van 2005 zelf weer een ont­werp zou presenteren. Beseffend dat ze de Nederlandstaligen, de universiteiten, de ge­nees­heren en de gedragstherapeuten tegen zich hebben, probeert de APPPsy een charme offensief (let op de stijl in het begin en op het einde van de tekst) om alle Franstaligen te verenigen, wetend dat dit de voorwaarde is om de Franstalige politici nog voor de kar te kunnen spannen. Maar naar eigen zeggen zijn ze er wel reeds in geslaagd om mee te wer­ken aan de ontwerpteksten op het kabinet . . .

 

 

Europa, treinen en psychologen

Het Europees Parlement en de Raad werken aan een nieuwe richtlijn inzake de certificering van het treinpersoneel belast met de besturing van locomotieven en treinen op het spoor­weg­­net van de Gemeenschap. Daarin wordt aan­dacht besteed aan de bijdrage van psy­cho­lo­gen. 

 

 

RIZIV-begroting 2005

Het RIZIV publiceerde de begroting van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Dienstjaar 2005

 

 

Eén telefoonnummer voor mensen met een handicap

Op de website HANDICAP.FGOG.BE is te lezen dat gehandicapten voortaan voor al hun vragen terecht kunnen op 02/507.87.99

De psychologencommissie

Als Valentijntjesgeschenk heeft minister La­ru­elle op 14.03.2005 een ministerieel besluit ge­publiceerd voor de inning van de admi­ni­stra­tie­kosten van de Psychologencommissie. Ter­wijl de commissie zelf zes maanden in ver­traging is gaat ze nu 15 euro boete invoe­ren voor wie 45 dagen te laat is met zijn beta­ling.
Nog verwonderlijker is het dat er kennelijk wel de wettelijke ruimte is voor het invoeren van een boete, maar niet voor een bepaling dat wie voor het eerst ingeschreven wordt slechts 15 euro per resterende jaar van de lopende cyclus moet betalen. Dat is nochtans de reden waarom velen zich niet inschrijven de laatste twee jaar van een cyclus. Van uit­stel komt dan soms afstel…
Toen we op 3.1.2004 daarover een schrijven richtten aan de psychologencommissie ver­namen we dat aanpassingen gelden voor de duur van het mandaat van de commissie en dat nieuwe aanpassingen dus de bevoegd­heid zijn van de nieuwe commissie. De nieu­we commissie heeft kennelijk haar prioriteiten bepaald.

 

 

Geld voor ziekenhuizen

Het globaal budget van het Rijk, voor de fi­nan­ciering van de werkingskosten van zie­ken­hui­zen, wordt, voor het jaar 2005, vast­gesteld op 5.267.309.470 EUR verdeeld als volgt 4.560.171.410 EUR voor de algemene zieken­huizen en 707.138.060 EUR voor de psychi­a­trische ziekenhuizen.

 

 

Eur-Lex vernieuwd

De Eur-Lex –site en de CELEX-database zijn samengevoegd en vormen nu de nieuwe Eur-Lex- site.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de inter­nationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 49 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, teneinde een minderjarige die voor de onderzoeksrechter verschijnt, te laten bijstaan door een advocaat

- Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal

- meer

 

 

 Jacob

Galileo, Inquisitie, Darwin, Intelligent design

In een wereld waar het postmodern denken reeds jaren via een ex­treem relativisme de realiteit op de helling zet en in een wereld waar weten­schappelijk onderzoek vervalst wordt door de commerce moet men niet opkijken als mensen zekerheid zoeken in allerlei fun­da­men­ta­lis­ti­sche opvattingen. Sedert de jaren negentig is vooral in de Verenigde Staten van Amerika het creationisme in opgang. Het creationisme neemt de genesis letterlijk en komt daardoor lijnrecht te­genover de fun­damentele inzichten van de moderne wetenschap te staan, meer be­paald de evolutietheorie. De flagrant religieus geïn­spi­reerde groep van de " Young Earth Creationism", wordt op een ge­vaarlijker wijze opge­volgd door het " Intelligent Design Network" en het "Discovery Insti­tu­te". De resultaten van een opiniepeiling in de USA zijn zorgwekkend. In de staat Ohio hebben ze reeds het opleidingscurriculum van de scholen kunnen beïnvloe­den. Er is daar een actie­groep van wetenschappers, The Ohio Citizens for science, die weerwerk biedt. Op de site van SkepDic is interessante informatie te vinden en uiteraard ook bij ons op de site van het Skepp. Ook via een boekbespreking in het tijdschft Evolu­tio­na­ry Pychology zijn enkele links en referenties te vinden. Op 16.03.2005 geeft Prof Braeck­man een lezing over het creationisme. Een interview met hem is hier te lezen.
Jacob

 

 

Agenda

- 15.03. Lust en last van een job in de hulpverle­ning

- 18.03. Onco-psycho­logie

- overzicht

De mensheid begint
pas optimisten voort
te brengen als ze geen gelukkige mensen
meer voortbrengt. (Chesterton)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Forfaitaire bijslag voor geplaatste kin­de­ren

- Deeltijdse hervatting van de zelfstandige activiteit door arbeids­ongeschikt verklaarde zelfstandigen. – Werk­groep

Mondelinge Vragen en Antwoorden Senaat

- Het gebrek aan Duits­talige psychologen in de gevangenis van Verviers

- Nood aan erkenning van geconventioneerde centra voor de behan­de­ling van kinderen met overgewicht

- De mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten

- Het samenwerkings­ak­koord over het gesloten centrum te Everberg

- De inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie

Staatsblad

23.02. 16.12.2004. - Wet tot wijziging van de re­gel­geving betreffende de bestrijding van de uit­was­­sen van de promotie van geneesmiddelen

16.02. 20.01.2005. – KB tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

14.02. Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psycho­lo­gencommissie vastge­stelde bedrag van de ad­ministratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psycho­lo­gen

Europa 

Europese Commissie

- Follow-up van het denk­proces op hoog niveau over de mobiliteit van pa­tiënten en de ont­wik­ke­lingen in de ge­zond­­heids­zorg in de Europe­se Unie

- De gelijkheid van vrou­wen en mannen 2005

-  Ontwerp gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale integratie

Een geleerde is een leegloper die zijn tijd doodt met studeren. (B.Shaw)

Publicaties
België

SKEPP

- Liegt de leugen­detec­tor?

- Verdrongen herin­ne­rin­gen of verwrongen the­ra­peuten?

Publicaties Internationaal

- Selective serotonin re­up­take inhibitors (SSRIs) and suicide in adults: me­ta-analysis of drug com­pany data from placebo controlled, randomised controlled trials submitted to the MHRA's safety re­view

- Antidepressant treat­ment and the risk of fatal and non-fatal self harm in first episode depres­sion: nested case-con­trol study

- Predicting the risk of repetition after self harm: cohort study

- Bipolar Disorder: It’s All in Your Mind? The Neu­ro­psychological Profile of a Biological Disorder

- Menopause and Mood Disturbance

- Deliberate Self-Harm in Adolescents: the Importance of Gender

- Neuropsychiatric Symptoms in Poststroke Patients

- meer

Humor

- Nocturnal Sleepiness Syndrome

Poëzie

- Weggaan