Jaargang 2 Nr 5 14.03.2005

KlinPsy Ė Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

01.03. De financiering van projecten rond risicojongeren en jongerencriminaliteit

01.03. Het Vlaamse openbaarheidsdecreet in de welzijnssector

01.03. De problematiek van de psychosociale opvang voor verkeers≠slachtoffers

01.03. De maatregelen tot beheersing van de uitgaven inzake hulp≠middelen en aanpas≠singen

22.02. Het vervangen van de wachtlijsten voor personen met een handicap door een centrale registratie van zorgvragen

22.02. Mantelzorg

22.02. Het tekort aan plaatsen in de bijzon≠dere jeugdzorg

22.02. Het groeiende geweld van adoles≠cen≠ten tegen hun ou≠ders

22.02. Het belang van het kind bij echtschei≠dingen

Vragen en Antwoorden

- Vlaams Fonds Ė Sa≠menwerking met pro≠vin≠cies

- Europese diensten≠richtlijn Ė Welzijn en Volksgezondheid

Plenaire vergadering

02.02. Het samenwer≠kingsakkoord inzake de jeugdinstelling van Everberg en het jeugd≠sanctierecht

02.02. De gevolgen van de nieuwe fede≠ra≠le cannabisrichtlijn voor het Vlaamse drugpre≠ventiebeleid

Verbeelding is ons gegeven voor wat we
niet zijn, zin voor humor om ons te troosten voor wat we wel zijn.( F. Bacon)

BelgiŽ

Persberichten

04.03. Behoud van het financieel evenwicht van de sociale zeker≠heid

Commissie Justitie

08.03. Het medisch en paramedisch personeel van de psychiatrische inrichting te Merksplas

08.03. De problematiek van de 'loverboys'

01.03. De opvang van geÔnterneerden

Commissie Sociale Zaken

09.03. De besparings≠maatregel in de revali≠datiecentra

09.03. De medische voorwaarden om recht te hebben op een uit≠ke≠ring 'hulp van derden'

09.03. De inactiviteits≠vallen bij de nieuwe cu≠mulatieregeling in het stelsel van de pro≠gres≠sieve tewerkstelling

01.03. De bedrijfs≠sta≠ges

Plenaire Kamer

- Resolutie betreffende de ondersteuning van de zorg bij kinderen met kanker die thuis ver≠blijven door liaison≠equipes goedgekeurd

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Afhandelingstermijn te≠gemoetkomingen aan per≠sonen met een handi≠cap

- Verbod tabaksverkoop aan min zestienjarigen

- Aantal klachten bij de federale ombudsdienst voor de rechten van de patiŽnt

- Orgaandonatie

- Alarmerende groei van het internetgokken

- Aanduiding van een zware handicap op de belastingaangifte

- Politiediensten. Ė Klach≠ten wegens nachtlawaai afkomstig van muziek

Plenaire Senaat

03.03. De onderbren≠ging van geÔnterneer≠den in ge≠vangenissen en het plaatsgebrek in de straf≠inrichtingen

 

 

 

 

 

Wetgeving en
rechtszekerheid

 

 

De klinisch psychologen streven naar een wettelijke regeling van hun beroep. Hiervoor zijn er verschillende motieven:

- Het is een stap in de formalisering van de nieuwe visie op wat gezondheid is. (ďHealth is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.Ē)

- Het biedt meer garanties voor de patiŽnt.

- Binnen een gezondheidszorg die steeds juridischer wordt is het billijk dat klinisch psycho≠lo≠gen die met ethische en wetenschappelijke nauwgezetheid hun beroep uitoefenen ook legaal in orde zijn.

- Een wettelijke regeling is een voorwaarde voor een verdere organisatorische en maat≠schap≠pelijke uitbouw van het beroep.

In volgend artikel willen we verder ingaan op het derde motief, dat van de rechtszekerheid van de klinisch psycholoog zelf.

Toen in 2001, na het advies van de Hoge Raad van Geneeskunde het voorontwerp van de wet Aelvoet werd omgevormd naar een formulering waardoor de klinisch psychologen nog slechts zouden kunnen autonoom werken bij problemen en dienden samen te werken met artsen bij pathologie, stond heel het land op stelten. Het woord "paramedicalisation" was niet van de lucht (de APPPsy was hiervan de grote boodschapper en die boodschap hiel≠den ze nog jaren aan nadat het wetsontwerp Aelvoet werd bijgestuurd zodat het hoege≠naamd niet meer paramedicaliserend was).

Er waren effectief twee grote bezwaren in te brengen tegen de toenmalige versie van het voorontwerp van wet:

- Niet in alle pathologie is er een belangrijke biologisch component die de problematiek buiten het autonome competentiegebied van de psycholoog plaatst.

- Men kan de rechtszekerheid van de klinisch psycholoog niet afhankelijk stellen van het ge≠drag van de patiŽnt (namelijk of deze effectief de nodige arts gaat opzoeken).

Na kritiek van de sector en van de Raad van State is het voorontwerp van wet van Aelvoet dan omgevormd in volgende zin:

- "Om de mogelijkheid van somatische problematiek te laten vaststellen of uitsluiten..."

- "...draagt de beroepsbeoefenaar op elk moment de verantwoordelijkheid te beslissen of de patiŽnt uitge≠nodigd moet worden om een arts te consulteren."

Met andere woorden:

- wanneer is het "nodig" een arts erin te betrekken? wel als er mogelijkheid is van somati≠sche problematiek

- moet er samenwerking zijn? Neen, het advies moet gegeven worden een arts te raad≠ple≠gen.

In het ontwerp Aelvoet (nu wetsvoorstel Vandenberghe) weet de klinisch psycholoog wan≠neer hij niet meer alleen kan handelen, maar wordt de strafbaarheid van de klinisch psycho≠loog niet in handen gegeven van de patiŽnt die het al dan niet vertikt om een arts op te zoeken.

Wat zien we nu bij het wetsvoorstel Mayeur, gepromoot door diezelfde APPPsy ?

Het autonome werken van de beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg "IMPLICEERT, zo nodig en zo de patiŽnt daar om verzoekt, een samenwerking tussen de diverse beroepsbeoefenaren die in de gezondheidszorg actief zijn."

Er staat niet "met de andere beroepsbeoefenaars die zorg verlenen aan de betrokken pa≠tiŽnt", maar wel "met beroepsbeoefenaars die in de gezondheidszorg actief zijn".

Er staat niet dat er "gestreefd wordt naar een samenwerking" maar "impliceert samen≠wer≠king"

Er staat nergens wat "nodig" is. Maar we weten ondertussen wŤl dat het geneesheren≠corps samenwerking noodzakelijk vindt bij ALLE pathologie en we weten ook wie door de rechtbanken wordt aangesteld als deskundige.

Er staat "zo de patiŽnt erom verzoekt". Als de patiŽnt er niet om verzoekt, of dit zelfs wei≠gert, wordt de psycholoog dan verondersteld een verklaring te laten tekenen waarop staat dat het advies om een arts te bezoeken gegeven werd, maar dat de patiŽnt daar niet op in gaat ? Welke therapeutische relatie zal dat geven ?

De combinatie van gedrag van meerdere mensen (samenwerking) met een dubbele bijko≠men≠de voorwaarde geeft een onwerkbaar aantal mogelijkheden die het moeilijk maakt om nog zekerheid te hebben dat men juridisch gedekt is in zijn handelen.Bij Vandenberghe is het duidelijk: Alls er mogelijks somatische problematiek is, moet uit het dossier blijken dat de klinisch psycholoog het advies gaf een arts te raadplegen. De psycholoog oordeelt en han≠delt en draagt daar de verantwoordelijkheid en de gevolgen voor. De strafbaarheid van de psycho≠loog hangt alleen van zijn eigen gedrag af; niet van de arts, niet van de patiŽnt.Bij Mayeur zit dat veel complexer: In alle gevallen waar er samenwerking met een arts had moe≠≠ten zijn en er geen was, is er een fout tenzij men kan aantonen dat de patiŽnt er niet om verzocht (ook al zegt hij achteraf eventueel het omgekeerde). De strafbaarheid van de psycholoog hangt hier af van het gedrag van de andere beoefenaar(s), van de patiŽnt en in de beoordeling of het "nodig" was van de beoordeling van de persoon die als deskundige wordt aangesteld. En volgens de wet Mayeur is het dus mogelijk dat de deskundige oordeelt dat pathologie zonder enige somatische problematiek de tussenkomst van een arts nodig maakt.

De vraag luidt: welke zelfstandige klinisch psycholoog zal nog autonoom durven werken met een wetgeving Mayeur die zo vaag is? Uiteindelijk zal men in de paramedische rol krui≠pen om zich juridisch in te dekken. De APPPsy zou plots de grote promotor van het para≠me≠disch statuut kunnen worden ! De wet Mayeur laat de zelfstandig werkende klinisch psy≠cho≠loog met een grote rechtsonzekerheid achter.

De formulering uit het wetsvoorstel Vandenberghe is dus veel duidelijker:

"Om de mogelijkheid van somatische problematiek te laten vaststellen of uitsluiten draagt de beroepsbeoefenaar op elk moment de verantwoordelijkheid te beslissen of de patiŽnt uitge≠nodigd moet worden om een arts te consulteren. "

Wil men daar in navolging van het wetsvoorstel Gilkinet/Gerkens aan toevoegen :

"Die uitoefening impliceert, zo de patiŽnt daar om verzoekt, een samenwerking tussen de diverse beroepsbeoefenaren die aan de patiŽnt gezondheidszorgen toedienen.", dan kan dit alleen bijdragen tot een intensere multidisciplinaire zorg.

In het wetsvoorstel Mayeur staan er nog staaltjes van rechtsonzekerheid, zoals dit:"Voor elk van die beroepen gelden de al dan niet op schrift gestelde gedrags- en beroepsregels die door de vertegenwoordigers ervan zijn opgesteld." Dit grenst aan het lachwekkende; een wet die zegt dat de niet op schrift gestelde beroepsregels van de vertegenwoordigers dienen gerespecteerd te worden. Dat is geen wetgeving, dat is willekeur. Van rechtszeker≠heid gesproken.

 

Kruispuntbank van de wetgeving

Sedert 8 maart 2005 werkt belgielex.be. Op 27 maart 2003 werd tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Hof van Cassatie, het Arbitragehof, de Raad van State en de federale regering een sa≠men≠≠wer≠kingsprotocol gesloten betreffende de oprich≠ting van een "Kruispuntbank van de wetge≠ving".
Dit protocol heeft tot doel de wetgeving, de parlementaire voorbereiding en de recht≠spraak via een portaalsite voor het publiek open te stellen.
De portaalsite draagt volgende domeinna≠men:
www.Belgielex.be, www.Belgiquelex.be,
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd.
In een eerste fase (de huidige) worden de databanken van de participerende instel≠lin≠gen via een portaalsite toegankelijk ge≠maakt. Deze fase houdt in dat enerzijds een toe≠gangs≠poort tot deze databanken wordt ge≠creŽerd en dat anderzijds vanuit de databanken van elke instelling links naar de databanken van de overige instellingen tot stand worden gebracht.

De tweede fase impliceert het uitbouwen van de verschillende databanken tot een hecht netwerk en de ontwikkeling van spe≠ci≠fieke software die het mogelijk maakt met ťťn zoek≠opdracht alle databanken te ondervra≠gen. Voor deze fase werd nog geen tijd≠sche≠ma vooropgesteld.

 

 

Belgian national report on drugs 2004

Het Wetenschappelijk instituut Volksgezond≠heid publiceerde eind 2004 een rapport Belgian national report on drugs 2004. Op 17.02.2005 werd minister Demotte daarover ondervraagd in de Senaat.

De Witte Woede

Op de site van LBC-NVK is en samenvatting te lezen van het bereikte akkoord

 

 

De informatie bij de Fransta≠li≠gen over het wetge≠vend werk

Een van de voornaamste plaatsen waar onze Franstalige collega's hun informatie halen is de site van Mieux-Ítre waar er een dossier is over psychotherapie. Op de site van de Frans≠≠talige ziekenhuispsychologen is er een vertaling tevinden van grote stukken van ons dossier over het Statuut. Dat is zo≠wat de eni≠ge plaats waar de visie van de Vla≠mingen te lezen is. Nochtans is het belangrijk dat de col≠le≠ga's onder de taalgrens de verschillende klokken horen luiden. Waar blijven de beroeps≠verenigingen ?

 

 

Citing Sources

De Duke University geeft een volledig over≠zicht van de verschillende systemen van bron≠vermelding bij publicaties.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezond≠heid

- Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting

- meer

 

 

Jacob

Jaarmarkt

In de dertiende eeuw waren ze er ook al, de jaarmarkten. Als men nu de website van Mieux-Ítre bezoekt krijgt men waarlijk weemoed naar die oude tijd. Ze zijn er allemaal terug, goochelaars, charlatans, kunstenaars, genezers, tovenaars, helderzienden, masseurs, para≠gnosten, toekomstvoorspellers, therapeuten allerhande, voetzool≠be≠tasters, kruidengenezers, hypnotiseurs, astrologen en mediteurs. Hoor het geroezemoes en de therapeutische gongslagen. Snuif de wierook op, ruik de therapeutische bloesems. Zet u neer op een muurtje en koop u een friet. Overschouw het allemaal en denk er eens heel diep over na. Misschien verkopen ze ook wel therapeu≠≠tische friet.

 

 

Agenda

- 20.05. Gedragsthera≠pie bij ADHD

- overzicht

Als ik een glas wijn drink, word ik een
ander mens, en die
ander heeft altijd geweldige dorst. (Carmiggelt)

BelgiŽ (vervolg)

Plenaire Senaat (vervolg)

03.03. De bescherming van de stagiairs

24.02. Maatregelen tegen het tabaksverbruik

24.02.De opvang van forensische patiŽnten binnen de psychiatrische verzorgingstehuizen

24.02. Het ouderschaps≠verlof

17.02. De sensibilise≠rings≠campagne voor orgaandonatie

17.02. De stand van za≠ken in verband met de taalproblematiek inzake de mobiele urgentiegroe≠pen (MUG) in Vlaams-Brabant en Brussel

17.02. Het Belgisch nati≠onaal rapport over drugs 2004

03.02. Het scheppen van nieuwe banen in de non-profitsector

27.01. Het jeugdsanctie≠recht

27.01. Autopsie bij wie≠gendood

20.01. Hervorming adop≠tie

20.01. Het samenwer≠kings≠akkoord over het gesloten centrum te Ever≠berg

Staatsblad

11.03. 22.2.2005. Ė KB tot wijziging van het KB van 25.04.2002 betref≠fen≠de de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de zieken≠huizen (betreft PNVS en MRS)

Europa

Raad van Europa

- Recommendation Rec(2004)17 of the Com≠mittee of Ministers to mem≠ber states on the impact of information technologies on health care Ė the patient and Internet

Europese Commissie

11.03.What is a researcher? European Commission defines roles and responsibilities

- The State of Mental Health in the European Union

- Actions against de≠pres≠sion

- Action for Mental Health

- Mental Health Promo≠ti≠on and Mental Disorder Prevention

- The mental health of children and adolescents

-Comparing Mental Health and Risk Factors across EU Countries

- Mental illness is Euro≠peís unseen killer

PoŽzie is het enige wapen dat de taal kan verslaan met de middelen van de taal zelf. (J.Brodsky)

Publicaties
BelgiŽ

Nationaal Instituut voor de Statistiek

- Een blik in de porte≠monnee van wie werkt

Publicaties Internationaal

- Acute treatment of mo≠derate to severe depres≠sion with hypericum ex≠tract WS 5570 (St John's wort): randomised con≠trolled double blind non-inferiority trial versus pa≠roxetine

- The Canadian Contri≠bu≠tion to Violence Risk As≠sessment: History and Im≠plications for Current Psychiatric Practice

- The Clinical Use of Risk Assessment

- The State of Contem≠po≠rary Risk Assessment Research

- Panic-Agoraphobic Spectrum and Light Sensitivity in a General Population Sample in Italy

- Psychotic Disorders Clinic and First-Episode Psychosis: A Program Evaluation

- Screening for Mild Cog≠ni≠tive Impairment: Compa≠ring the SMMSE and the ABCS

- Attention-Deficit Hyper≠activity Disorder With and Without ObsessiveĖCompulsive Behaviours: Clinical Characteristics, Cognitive Assessment, and Risk Factors

- Organic mental disor≠ders

- meer

Humor

- Webmaster

PoŽzie

- Zoals twee boten