Jaargang 2 Nr 6 04.04.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Vragen en Antwoor­den

- Tweede masterop­leiding – Studietoelage

- Vlaams Fonds – Samenwerking met provincies

- Ministerie van de Vlaamse Gemeen­schap – Ziekteverzuim

- Taalsituatie Brussel­se ziekenhuizen – Raad van Europa

- Websites Vlaamse overheid – Visueel gehandicapten

- Sociale huisvesting – Ouderen en mindervali­den

- Plus-3-Pas – Doelmatigheid

- Gehandicapten­voor­zieningen – Structurele onderbezetting

- Vlaamse openbare instellingen – ziektever­zuim

- Holebibeleid onder­wijs – Subsidiëring

- Roken tijdens zwan­gerschap – Preventie

- Alcoholpreventie – Bedrijfswereld

- Bioscoopfilmgeluid – Gezondheidseffecten

Plenaire vergadering

16.02. Het nieuw soci­aal akkoord in de non-profitsector

23.02. De staking in de non-profitsector

02.03. Bespreking beleidsnota Jeugd

02.03. De opvang- en ver­zorgingsmogelijkhe­den voor geïnterneer­den met een mentale handicap

02.03. Bespreking beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Commissie voor onder­wijs, vorming, weten­schap en innovatie

24.02. Hoogbegaafd­heid

24.02. Toegankelijkheid van de beroeps­oplei­din­gen voor gehoorge­stoorden

24.02. Het netoverstij­gende informaticapro­ject  NICO in de CLB’s

24.02. Voortgezet onderwijs of andere vormen van onderwijs voor doven

24.02. De positie van scholen tegenover de wettelijke bepalingen aangaande het ouder­lijk gezag

03.03. De Sensoa-cam­pagne ‘Praat over seks’ en de versprei­ding ervan via het on­derwijs

03.03. Rookverbod op school

03.03. De modularise­ring in het BSO, DBSO en BuSO

03.03. Het spijbel-sms-systeem

10.03. De erkenning van buitenlandse diplo­ma’s en getuigschriften

10.03. De geringe door­stroming van kin­deren uit het basis­on­derwijs naar TSO en BSO

10.03. De resultaten van de studie ‘Drugbe­leid op school’

Het probleem met
feiten is dat er zo veel  van zijn  (Mc Cord)

 

 

 

 

 

De meerderheid
is er ook nog

 

 

Als men de Franstalige portaalsites over welzijnszorg bezoekt krijgt men altijd dezelfde visie te lezen inzake het wetgevend werk betreffende de regeling van de uitoefening van de kli­ni­sche psychologie en de psychotherapie, namelijk deze van de APPPsy, de groep die ge­maakt heeft dat de psychologen een historische kans gemist hebben voor een goede wet­te­lijke re­geling van hun beroep. Deze groep is recent ook actief geweest met een mail-actie naar de po­litiek verantwoordelijken toe. Daarin wordt gesteld dat meer dan zeventig vere­ni­gingen en vor­mings­instituten een platformtekst onderschrijven die duidelijk het wets­­voorstel Mayeur e.a. steunt. Nadat in november 2004 in de Senaatscommissie Sociale Aangele­gen­heden zowel het wetsvoorstel Cornil & Vienne (=wetsvoorstel Mayeur e.a.) als het wets­voorstel Vandenberghe e.a. (= wetsontwerp Aelvoet) in bespreking werden genomen, heeft Minister Demotte de zaak weer naar zich toe getrokken. Hij zou tegen de lente van 2005 een nieuw wetsontwerp opma­ken. De actie van de APPPsy kadert dus in een poging om het kabinet hierbij te beïnvloeden.
In die platformtekst wordt gepleit voor een apart hoofdstuk in KB78 voor "le champ 'psy'". In plaats van beroepen te regelen (wat in de lijn ligt van KB78) gaat men nu sectoren verde­di­gen. Men wil de beroepsverenigingen zelf de opleiding- en erkenningvereisten, de normen voor eva­luatie, de voortgezette opleiding én de deontologische criteria laten bepalen. Men maakt de aansprakelijkheid van de klinisch psycholoog afhankelijk van het gedrag van de patiënt en de andere gezondheidszorgers. In de schoot van de Belgische Federatie van Psychologen werd met eensgezinde Vlaamse steun en zeer uitgebreide Franstalige steun een hernieuwde stand­puntbepaling uitgeschreven die opnieuw resulteerde in een volledige steun van het wetsvoor­stel Vandenberghe e.a.  Het ligt in de bedoeling dat de BFP eerst­daags de tekst op de website zet. We kunnen alleen maar hopen dat het kabinet oog zal hebben voor de representativiteit van de uitgebrachte standpunten en niet enkel voor de kwantiteit van de toegekregen post.

Voor een vergelijking van het wetsvoorstel Mayeur e.a. en Vandenberghe e.a. verwijzen we graag naar ons KlinPsy-dossier over het statuut.

 

Federaal akkoord gezondheids-sector 2005

Op de website van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten kan men het ont­werpakkoord downloaden en ook inzage krij­gen op een aantal reacties op dit ontwerpakkoord.

 

 

Disaster - Relief Resources and Information

Op de website van de International Union of Psychological Science is naar aanleiding van de Tsunami-ramp een dossiertje gepubliceerd over  Disaster - Relief Resources and Infor­mation

 

 

Tackling the issue of obesity in Europe

Op 15 maart 2005 lanceerde de Europese Commissie een European Platform for Action on diet, physical activity and health.

 

 

7 April : World Health Day: Make every mother and child count

De Wereldgezondheidsdag 2005 schenkt aandacht aan de gezondheid van vrouwen
en kinderen.

Ageing EU: what should we do?

Als de demografische groei de huidige trend aanhoudt tot 2030 dan zal de EU 20.8 miljoen werkenden verliezen te wijten aan verhoog­de levensverwachting en lager geboortecij­fer. De Europese Commissie publiceerde een

Green Paper “Confronting demographic chan­ge: a new solidarity between the genera­ti­ons”.  Verwijzen we ook naar de tekst die op 15.09.2004 is aangenomen in de Kamer: De vergrijzing Van de samenleving: de uitda­gin­gen inzake werkgelegenheid en financiering van de sociale zekerheid en de pensioenen -Vaststellingen en aanbevelin­gen

 

 

Uw Europa

De Europese Unie heeft een nieuwe portaal­site voor de burger en voor het bedrijfsleven.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind

- Voorstel van resolutie betreffende de rech­ten van het kind in de partnerlanden waarop het Belgische ontwikkelingsbeleid is gericht

- meer

 

 

Vlaanderen (vervolg)

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

01.03. De financiering van projecten rond risicojongeren en jon­ge­rencriminaliteit

01.03. Het Vlaamse openbaarheidsdecreet in de welzijnssector

01.03. Psychosociale opvang voor verkeers­slachtoffers

15.03. De verdere subsi­dië­ring van het project ‘Time-Out’ rond partnergeweld

15.03. Hervorming van de adoptie

15.03. Het fiscaal sti­muleren van de bouw van ouderen­voor­zie­ningen, andere dan serviceflats

15.03. De stijging van het aantal jonge kinde­ren met eetstoornissen

15.03. De aanpassing van de regelgeving van kwaliteits­zorg voor de Centra voor Functio­ne­le Revalidatie

15.03. De tweede ronde van de federale Staten-Generaal voor de Gezinnen

15.03. De operationa­li­sering van het inzage­recht van de gebruiker bij multidisciplinaire ver­slagen voor het Vlaams Fonds

22.03. De opname­plicht in de voorzie­ningen voor mensen met een handicap

22.03. De nieuwe Lissabon­strategie en de Social Policy Agen­da van de Europese Commissie

 

 

 Jacob

Het heeft geen naam

De Europese Unie heeft een nieuwe portaalsite. Daar kan men onder meer informatie opvragen over de beroepskwalificaties. In de inde­ling is er een afzonderlijke vermelding voor Huisartsen en Specialis­ten, Apothekers, Tandartsen, Verloskundigen en Algemeen Ver­pleeg­­kun­digen. En dan is er ook de groep van de paramedische be­roepen. Voor België omvat dit "Ziekenverzorger, audicien, chiro­prac­ti­cus, diëtist, ergotherapeut, mondhygiënist, gespecialiseerd ver­pleegkundige, radiologisch laborant, masseur-fysiotherapeut, op­ticien-optometrist, logopedist, orthoptist, osteopaat, podotherapeut, psycholoog, psycho­therapeut, laborant, therapeut". Ook bij de ande­re landen zitten de psychologen bij de paramedische beroepen. Een aparte rubriek voor de belangrijke groepen en een grote zak voor de rest. Terwijl men over­al uitschreeuwt dat de wereldgezondheidsorganisatie sedert 1946 gezondheid om­schrijft als een toestand van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, vind Europa het nog steeds niet de moeite om ook maar een enkel beroep dat instaat voor dat mentaal en sociaal welbevinden afzonderlijk te vermelden. De zak van de paramedische beroepen wordt ook in ons land meer gebruikt dan wenselijk. In het kader van de vooruitgang wordt er in ons land tegenwoordig ook een andere zak gebruikt, namelijk de term 'psychoso­ci­aal'. Er worden KB's gemaakt waarin staat dat er bijvoorbeeld 2.5 FTE psychosociaal moet zijn. Kan men zich inbeelden dat men schrijft 2.5 medisch en in het midden laat of het nu een pediater, een orthopedist, een dermatoloog of een oogarts moet zijn. Voor psychosociaal kan dat alle­maal, dat is toch maar een beetje luisteren en met de mensen bezig zijn. Initiatieven zoals die van de APPPsy waarbij men het steeds maar heeft over le champ "psy", bevestigen die be­nadering. Als men een beroepsgroep wil waarderen is het toch een eerste voorwaarde dat men die beroepsgroep laat bestaan door die een afzonderlijke naam te geven. Dan kan die zich ook met de eigen compe­tenties verder profileren. Men schat dat er voor het ogenblik in de Europese Unie 287000 personen zijn die voor psycholoog studeerden. De Europese Federatie van Psychologen Verenigingen (EFPA) vertegenwoordigt 150000 psychologen. Een groep die toch al eens het afzonderlijk vermelden waard is… We hopen dat de EFPA die zo hoop­vol is voor een Europese regeling van het be­roep van psycholoog, nu toch ook initiatief zal nemen om de nieuwe Europese portaal­site bij te sturen.
Jacob

 

 

Agenda

- 13.04.  Evidence-Based Practice: De rol van sys­tematische reviews in de sociale sector

- overzicht

Ik vertelde mijn psychiater dat iedereen mij haatte. Hij zei dat ik niet moest over­drijven want dat ik nog lang
 niet iedereen ontmoet had.
(W. van Broeckhoven)

België

Persberichten

25.03. Tewerkstelling in de non-profit sector

25.03. Bestraffing schijnhuwelijken

04.03. Actieplan inzake kinderen

04.03. Hervorming van de wapenwet

Commissie Justitie

15.03. Levenloos ge­bo­ren kinderen

15.03. De richtlijn over het strafrechtelijk be­leid in verband met de bestrijding van echtelijk geweld

Commissie Sociale Zaken

22.03. De drugs- en alcoholtests bij werk­nemers

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Rijverbod voor jonge­ren in weekendnach­ten

- Uitvoering rijverboden waarbij een psycholo­gische test als voor­waarde geldt om het rijverbod op te heffen

- Gegevens inzake kinderarmoede

- Gedwongen behan­de­ling bij gedwongen opname

- Beleid ter voorkoming en bestrijding van schijn­zelfstandigheid – Opmer­kingen van het Rekenhof

- Onderwerping aan de BTW van psychologen en psychotherapeuten

Staatsblad

24.03. KB van 14.11. 2003 tot vast­stel­ling van het ta­rief van de ere­lo­nen en de kosten voor de deskun­di­gen aange­wezen door de arbeids­gerechten in het kader van medische des­kundi­ge onderzoeken in­za­ke de geschillen be­tref­fen­de de tege­moet­ko­min­gen aan gehandi­cap­ten, de gezinsbijslag voor werk­nemers en zelfstandigen, de werk­loosheids­verze­kering en de regeling voor ver­plich­te verzeke­ring voor geneeskundige verzor­ging en uitkeringen Indexatie van de be­dra­gen op 1 januari 2005. Erratum

Europa

Europese Commissie

16.03. Green Paper “Con­fronting demogra­phic change: a new soli­darity between the ge­ne­rations”

Iedere groep voelt
 zich sterk eenmaal
dat er een zondebok
is gevonden
(Mc Laughlin)

Publicaties
België

Boek

Mia Leijssen,  Gids Be­roepsethiek - Waarden, rechten en plichten in psy­chotherapie en hulp­verlening

Publicaties Internationaal

- The Amyloid Hypothe­sis: Progress Toward Prevention and Treat­ment of AD

- Sexual Harassment and Alcohol Use

- Why Are Drugs Abused By Humans?

- meer

Humor

- 50 Golden Oldies...

Poëzie

- Gij staat zoo heel, heel stil