Jaargang 2 Nr 7 18.04.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Vlaams Fonds – Ver­standelijk gehandicap­ten in PVT’s

- Aangepast vervoer gehandicapten – Sub­si­diekanalen

Commissie voor onder­wijs, vorming, weten­schap en innovatie

17.03. De herstructure­ring van het hoger on­der­wijs

17.03. De opleiding tot polyvalent verzorgen­den

24.03. De aangekon­dig­de verlaging van de leerplicht naar 5 jaar

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media

17.03. Verhuur en ver­koop van gewelddadi­ge videogames en de mo­gelijke rol terzake van de Filmkeurings­commis­sie

Staatsblad

13.04.  24.12.2004. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevor­dering en ondersteu­ning van het gelijke­kan­sen- en diversiteits­be­leid in de Vlaamse ad­mi­nistra­tie

Middelbare leeftijd:
de leeftijd halfweg
 tussen jouw leeftijd
en de honderd.
(R.D. Milligan)

België  

Commissie Justitie

12.04. Het onvoor­stel­baar gebrek aan op­vang­plaatsen voor zwa­re jeugddelin­quen­ten

Plenaire Senaat

10.03. De EU-verorde­ning in­zake het hoede­recht over kinderen

10.03.  De nieuwe Ma­rok­kaan­se familiewet­geving

10.03. De behandeling van forensische pati­ën­ten binnen de psy­chia­trische verzor­gings­­­te­huizen

10.03. De nieuwe drug khat genaamd

10.03. De mogelijkhe­den tot beroepsin­scha­keling voor gehandi­cap­ten via een zelf­standige activi­teit

10.03. De psychiatri­sche verzorgingsbed­den

17.03. De procedure voor de jeugdrecht­bank bij het beroep van een minderjarige tegen een bestuurlijke sanctie

17.03. De situatie van de mentaal gehandi­cap­ten in de gevan­ge­nis­sen

17.03. Het druggebruik in de Belgische gevan­ge­nis­sen

24.03. Het armoede­per­centage bij kinderen in België

14.04. De financiering van het sociaal ak­koord voor de verzor­gings­sec­tor

14.04. De uitvoering van het Nationaal actie­plan partnergeweld

 

 

 

 

 

Het zorgprogramma
voor kinderen

 

 

In een persmededeling van 22.10.2004 kondigde Minister Demotte pediatrische zorgpro­gram­ma's aan. Deze worden ontwikkeld op basis van de aanbevelingen van de profes­so­ren Can­noodt en Casaer. Onder hun leiding kwam tijdens de vorige legislatuur een weten­schap­­pelijke studie tot stand "Kinderen in het ziekenhuis".
Op 23.11.2004 was er daarover een vraag van Mw De Block in de Kamercommisie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing betreffende "de pedi­a­trische centra in de ziekenhuizen".
Op 25.11.2004 was er in de plenaire Senaat een vraag dan Dhr Cheffert over "de voorge­no­men sluiting van pediatrische diensten in de ziekenhuizen".
Op 27.01.2005 was er in de plenaire Kamer een vraag van Mw Turtelboom over "de geplan­de hervormingen in pediatrie- en materniteitsafdelingen" en van Dhr Drèze over "de opvang van zieke kinderen in het ziekenhuis".
Op 01.02.2005 was er een vraag van Mw D'hondt in de Kamercommisie voor de Volksge­zond­heid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing betreffende "de nieuwe re­gel­ge­ving inzake ziekenhuizen", van Dhr Hove over "de geplande hervorming van de pedia­trische dien­sten" en Dhr Drèze over "de opvang van zieke kinderen in het ziekenhuis".
De meeste vragen handelden over de sluitingsproblematiek waarmee sommige pediatrische af­delingen bedreigd zijn.
De tekst van de studie van Cannoodt en Casaer vinden we niet op het internet. Alleen in de verslagen van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde vinden we een paar ver­wijzingen naar de werkzaamheden.
Op de site van het Directoraat Generaal van de Gezondheidsvoorzieningen vinden we even­wel informatie die in deze context nuttig is. Het betreft een pagina betreffende Minimale Ver­pleegkundige Gegevens. Als u daar kijkt bij 'Eindrapport 2002-2003', zijn er twee docu­menten met informatie over pediatrische afdelingen. Er is een Rapport en er zijn bijlagen.
Zoals we uit een lezersbrief op de website van het NVKVV kunnen lezen, werd het voor­stel voor KB toegestuurd aan verpleegkundigen. Psychologen waren weer eens geen partij voor toezending van de ontwerptekst. Dit procedurefeit ligt trouwens in de lijn van de in­houd van het ontwerp-KB. De psychologen worden er niet in vermeld, zelfs niet op de 'klas­sieke' manier, namelijk dat men 'moet kunnen beroep doen op…'.  De ontwerptekst voor­ziet dat de verant­woor­delijkheid over het zorgprogramma voor kinderen berust bij het medisch diensthoofd en de hoofdverpleegkundige. Heel wat aspecten van psychologische hulp­ver­lening behoren tot de verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige, zo ook het opstel­len van een protocol waarin nog bijkomende opvang voor kinderen wordt vastgelegd.
Het zal belangrijk zijn dat de psychologen deze ontwerptekst bestuderen en eventueel initia­tieven nemen terzake. Er lijkt dus een dubbel probleem:

- Men voorziet geen psychologen

- Men legt een aantal verantwoordelijkheden inzake psychologische hulpverlening expliciet bij de hoofdverpleegkundige zodat er een probleem kan ontstaan inzake positionering van de psycholoog als die er wel komt.

 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De nieuwe website van de FOD Sociale Zekerheid is toch wel een bezoekje waard.

 

 

Psychologen in wetsvoorstel­len

Op 20.04.2005 wordt in de senaatscommissie Sociale Aangelegenheden het wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting besproken en in de senaats-werkgroep bio-ethiek wordt het wetsvoorstel tot reglemen­tering van het gebruik van genetische ana­ly­ses voor identificatiedoeleinden inzake af­stam­ming besproken. In beide wetsvoorstel­len wordt het beroep op een psycholoog voor­zien.

 

 

Ouderlijk gezag in onderwijs­aangelegenheden

Op 14.04.2005 verscheen een nieuwe om­zend­brief over het ouderlijk gezag in onder­wijsaangelegenheden.  De nieuwe omzend­brief wil de scholen informeren over het ou­derlijk gezag en over de beste handelwijze bij contacten met de ouders. De scholen moeten in hun relaties met de ouders van de minder­jarige leerlingen rekening houden met de be­palingen over het ouderlijk gezag. Dit vereist enige aandacht bij de inschrijving van de leer­ling, maar er kunnen ook nadien juridische pro­blemen rijzen als de gezinssituatie wijzigt. Ook andere personen die bij de opvoeding van de leerling betrokken zijn, hebben rechten en plich­ten.

 

 

Adviezen Orde van Genees­he­ren

Op 19.03.2005 publiceerde de Orde van Ge­neesheren een viertal nieuwe adviezen waar­van er en tweetal zijn die voor psychologen kunnen van belang zijn. Drugs en wapens in de psychiatrische ziekenhuizen en Vragen van de politie aan ziekenhuisdiensten – Be­roeps­geheim.

Standpuntbepaling betreffende de wettelijke regeling Klini­sche Psychologie

Zoals we in het vorig nummer van De Maere aankondigden heeft een werkgroep Klinische Psychologie die vergaderde in de schoot van de BFP nog eens de verschillende wets­voor­stellen betreffende de wettelijke regeling van de klinische psychologie bestudeerd. Op 22 maart finaliseerden ze een tekst die op 13 april werd verstuurd naar het kabinet en een selectie van politici die met de problematiek bezig zijn en naar betrokken instanties uit de sector. De tekst wordt ook op enkele web­sites gepubliceerd, zoals op KlinPsy-site.

 

 

Repertorium van de voorlich­ting

Dit naslagwerk (248 pp) on line is bedoeld voor al wie in België professioneel met com­municatie be­zig is, maar het zal zeker vele andere burgers helpen de juiste persoon te vinden voor de juiste informatie.

 

 

Studiën van het RIZIV

Het informatieblad van het RIZIV bevat af en toe een studie die ook voor psychologen nuttig is. Uit de laatste jaargangen vermelden we: Procedureproblemen tijdens het medisch deskundigenonderzoek en Evaluatie van de arbeidsongeschiktheid van specifieke beroe­pencategorieën: Toepassing van artikel 100, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de definiëring van het begrip "gehandicapte"

- meer

 

 

 Jacob

Zelfmoordgedachten in het Frans

De Vlamingen hebben het bijna tot een stuk van hun identiteit ge­maakt om te kunnen overleven niettegenstaande buitenlandse over­heersing en culturele onderdrukking. De Fransen, Spanjaarden, Oos­tenrij­kers, Nederlanders en Duitsers kwamen hier de plak zwaai­en. Dan was er ook nog  de culturele Franstalige overheer­sing en nu de Angelsaksi­sche pletwals. We hebben stand gehou­den, maar niet zonder kwetsu­ren. Er werden mensen onschuldig ter dood veroordeeld omdat de Franstalige rechters hen niet begrepen. Toen er hon­gersnood was in Vlaanderen in de negentiende eeuw werd er nog steeds Vlaams geld naar Wallonië gedraineerd en op heden bedraagt dat nog steeds meer dan tien miljard euro per jaar. Toen de Vlamingen de verkeers­borden in Vlaanderen in het Nederlands vertaalden kregen ze de kritiek dat ze het leven van de Frans­taligen in gevaar brachten. In het jaar des Heeren 2005 krijgen Nederlandstaligen in het Brus­selse nog steeds niet de zorgen die ze nodig heb­ben omdat de gezondheidswerkers geen Neder­lands kennen. Zie o.a. 1, 2, 3. Er is zoge­zegd geen geld om aan de behoeften van de Vlamin­gen tegemoet te komen….  En onder­tus­sen worden er mensen niet adequaat geholpen … bij­voorbeeld omdat ze niet weten wat hersenbloeding is in het Frans. Hoe moet dat dan met de psy­chosociale hulpverlening aan Neder­landstaligen?  Weet u wat zelfmoord­ge­dachten zijn in het Frans ? Of … boosheid in het Frans ?
Jacob

 

 

Agenda

20.05. VormEN en hervormingEN van de jeugdbescherming

- overzicht

Als de mensen de dingen niet kunnen veranderen, veranderen ze de woorden. (Jean Jaurès)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Chronische pijn

- Psychiatrische zieken­huizen. - Kosten voor opname en behandeling

- Invaliden. - Stijging van het aantal. - Cijfers en oorzaken

- Psychiatrische zieken­huizen. -  Kosten voor opname en behandeling. -  Mensen met gezinslast

- Invaliden. -  Verschillen tussen de gewesten.-  Onderzoek

- Zorgverlof. – Verzor­ging van een zwaar ziek kind.-  Alleenstaande ouder

- Strijd tegen het tabaks­gebruik. — Rookverbod op de werkvloer

- Verkeersagressie -  Om­vang - Veroordelin­gen

- Bejaardenmishande­ling - Toename

- Psychiatrische zieken­huizen. -  Kosten voor opname en behandeling. - Verschil tussen de psy­chiatrische afdeling van een algemeen zie­kenhuis en een psychia­trisch ziekenhuis

- Idem - Stijging van het persoonlijk aandeel na vijf jaar opname. – Dag­hos­pitalisatie

- Kinderrechten. – Rege­ringsbeleid. - Realisaties in 2003

- Kinderrechten. – Rege­ringsbeleid.- Begroting voor 2004

- Kinderrechten. -  Rege­ringsbeleid. - Legislatuur 2003-2007

Indien het menselijk
 brein zo simpel was dat
 we de werking ervan konden verstaan,
zouden we zelf zo
 simpel zijn dat we het
 niet konden verstaan.
(W.van Broeckhoven)

Publicaties
België

Weliswaar nr 63

- Inburgering

- Hoe nieuwkomers goed begeleiden?

- Steeds meer alloch­to­nen doen hogere studies

- Verslagen over conferenties

- Werken in de welzijns­zorg

- Vrouwen slachtoffer van geweld

- Leven met een niet-aan­geboren hersenletsel

Publicaties Internationaal

- Quetiapine and Riva­stig­mine and cognitive de­cline in Alzheimer's disease: randomised double blind placebo controlled trial

-  Operative delivery and postnatal depression: a cohort study

- Estimate of deaths at­tributable to passive smo­king among UK a­dults: database analysis

- Using Metaanalysis to Evaluate Evidence: Practical Tips and Traps

- 'Trust your first in­stincts': fallacious folklore?

- Improving animal-human interactions as certified applied animal behavi­orists.

- meer

Humor

- Nutteloos

Poëzie

- Afscheid