Jaargang 2 Nr 8 02.05.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

29.04. Vervotte en Van Brempt richten staten-generaal voor ver­keers­slachtoffers op

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

12.04. Problemen met Nederlandsonkundige urgentiediensten in Vlaams-Brabant

12.04. De nieuwe aan­gekondigde opvang­plaat­sen voor pro­bleem­jongeren en jon­geren die criminele de­licten hebben gepleegd

12.04. Het stijgend aan­tal gevallen van de­pressie

12.04. Gokken op inter­net

12.04. Palliatieve steun­­teams

In de Verenigde Sta­ten wordt geweldda­dig­heid met heldendom geïdentificeerd, althans voor zover het niet om zwarten gaat.
(James Baldwin )

België  

Persberichten

22.04. Adoptie

22.04. Weigering van huwelijksvoltrekking

Commissie Justitie

20.04. De bedelende vrouwen met baby's en kleine kinderen

26.04. De evaluatie van de kosteloze genees­kun­dige verzorging voor slachtoffers van opzet­telijke ge­weld­da­den

26.04. Het begrip 'ge­za­menlijke uitoefening van het ouderlijk gezag' dat tien jaar geleden in het Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd

26.04. De opvang van geïnterneerden

Commissie Sociale Zaken

26.04. De attesten voor gehandicapten

26.04. De stand van za­ken van de analyse­nota betreffende de eerste staten-generaal voor het  gezin

26.04. Huiselijk geweld

26.04. De erkenning van autisme

Commissie Volksge­zond­heid

25.04. De palliatieve teams

25.04. Het gebrek aan kindvriendelijkheid van spoedgevallendiensten

25.04. De controles bij winkeliers in verband met het verbod op ver­koop van tabak aan -16-jarigen

26.04. De stand van zaken in het overleg met de sector rond de alcoholproblematiek

26.04. Orgaandona­tie

26.04. Het draagmoe­der­schap

 

 

                                                                                   

 

 

Europa en wij

 

 

Over Europese politiek zijn er een paar hardnekkige misverstanden.
- Een eerste misverstand is dat wat in het Europees parlement gebeurt een ver-van-mijn-bed-show is. Hierbij vergeet men dat de verordeningen, beschikkingen en besluiten direct toepas­baar zijn en dat de richtlijnen in nationale wetgeving omgezet worden. (meer info)
Zo zien we dat de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 okto­ber 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwer­king van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in Belgische wetgeving werd omgezet in de Wet van 11.12.1998. Die wet was op zijn beurt van groot belang voor de bepalingen inzake dossierbeheer in de Wet op de patiëntenrechten.
- Een tweede misverstand is dat het Europees Parlement zich slechts zou bezig houden met melkplassen, boterbergen, met zakenleven, financies en minder met thema's die psycholo­gen aangaan. Het volstaat om het persbericht van 28 april 2005 te bekijken om vast te stel­len dat Europa zich ook met de mens bezig houdt. We citeren er een paar:
Verslag over het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
Verslag over het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Verslag over modernisering van de sociale bescherming en ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg
Vergeten we ook niet dat er een richtlijn in de maak is die voor ons beroep van groot belang is. Ook daarover is er recent nieuws.
Verwijzen we ook naar recente persmededelingen: De Europese burgers willen dat de be­leids­makers evenveel belang hechten aan het milieu als aan economische en sociale beleids­maatregelen en
Europe’s elderly – How are they?.

Met dit artikeltje willen we de lezers aanzetten om het Europese beleid intenser op te vol­gen. Zoniet lopen we de kans om binnenkort achter de beslissingen aan te hollen.

 

Institut Wallon pour la Santé Mentale

Het L’Institut Wallon pour la Santé Mentale wil alle acteurs van het veld van de geestelijke ge­zondheidszorg in Wallonië verzamelen en een permanent orgaan voor overleg en on­der­zoek zijn betreffende de problemen die zich in de sector stellen. Ze wil informatie, vorming en onderzoek organiseren. Ze hebben alvast een interessante agenda.

 

 

Samenwerking thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg

Op 19.04.2005 formuleerde de Vlaamse Ge­zondheidsraad een Advies over het gedeeld engagement van de sectoren thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg inzake thuiszorg voor mensen met psychische problemen en/of psychiatrische stoornissen

 

 

"Een hond wel, die bijt, niet"

Op 24.11.2003 hebben we in De Maere de aan­dacht getrokken op de prolematiek van bij­tende honden. Elk jaar wordt een op de hon­derd Belgen gebeten door een hond. Op 22.04.2005 heeft Minister Demotte een nieuwe brochure voorgesteld die kadert in een pre­ven­tieplan en in nog verdere initiatieven de minister in dit verband van plan is te nemen.

 

 

Family Practice Notebook.com

Dit is een online naslagwerk waarvan grote stukken gratis toegankelijk zijn. We slaan het boek open op de pagina die handelt over de­men­tie. Van daaruit leert u vlug hoe u door­heen het boek kunt navigeren.

De Franstalige seksuologen en het wetgevend werk.

Op de website van de Société des Sexolo­gues Universitaires de Belgique kunnen we hun visie lezen op het actuele wetgevend werk.

 

 

Bezoekruimtes

De website "Welzijn en Justitie" werd aange­vuld met de adressen en regelgeving van de bezoekruimtes.

 

 

Mishandeling

De Franse urgentie-artsen hielden op 03.12.2004 een consensusconferentie over mishandeling. Dit resulteerde in twee aanbe­ve­lingsteksten: een korte en een langere.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot vervanging van de omgekeerde bewijslast door een gedeelde bewijslast in geval van klachten inzake geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huis­ves­ting van het kind wiens ouders geschei­den leven

- Wetsvoorstel tot invoering van een ver­plichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

- meer

 

 

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Uit een schriftelijke parlementaire vraag aan de staatssecretaris voor Gezin en Personen met een handicap be­tref­fende de verdeling over de gewesten van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap door Sociale Voorzorg leren we het volgen­de:

 

Inwoners

Rechthebbenden

Bedragen

Vlaanderen

5 995 553 (57.9%)

122 307  (55.12%)

655 181 442 (52.40%)

Wallonië

3 368 250 (32.5%)

82 129  (37.01%)

482 779 659 (38.61%)

Brussel

992 041  (9.6%)

17 450    (7.86%)

112 400 785  (8.99%)

Totaal

10 355 844 (100%)

221 886     (100%)

1 250 361 886   (100%)

Als de Vlamingen 57.9 % zouden krijgen van de totale som zouden ze 68 778 090 euro meer krijgen, dit is twee miljard zevenhonderd vijftig miljoen Belgische franken meer.

 

 Jacob

Piramiden

Vroeger was er een hiërarchie die aan de ondergeschikten op­drach­t gaf om een taak uit te voeren of zorg te verlenen. En om te weten of de opdrachten goed werden uitgevoerd gingen die bazen op con­trole. Nu moet dat allemaal kwaliteitsvoller. Op voorhand moe­ten er op­dracht­ver­klaringen, visieteksten, strategische en andere plannen op papier staan. Elke stro die moet verlegd worden moet vooraf be­schre­ven worden, procedures moeten uitgeschreven worden, in­dica­toren moeten bepaald worden, boordtabellen opge­maakt, metingen moeten gedaan worden, rapporten opgemaakt. De ondergeschikten moeten op de duur evenveel tijd besteden aan de opdrachtgevers en controleurs als aan het werk.  En als ze erover klagen krijgen ze wel­licht nog werkbelastingsmetingen te verwerken. 't Is overdreven. Op de duur is het niet meer belangrijk dat iets goed gedaan wordt, maar wel dat op papier staat dat het goed ge­beurt. Zoals men de mond vol heeft over privacy op een moment dat men die onmogelijk maakt, spreekt men over kwali­teitszorg terwijl men die zelf hindert met een pa­pier­berg en met het onttrekken van personeel van de werkvloer om al dat soort paperassen in te vullen. 't Is overdreven. Als de Egypte­naren nu nog hun piramiden moesten bouwen, stonden die zeker op hun punt… 't Is overdreven.
Jacob

 

 

Agenda

- 12-13.05. Balanced Care – Vernieuwende visies op psychiatrische rehabilitatie

- overzicht

Domheid is een speklaag rond het hart en rond de hersenen. (Jacques Brel)

België (vervolg)

Plenaire Kamer

21.04. Het sociaal ak­koord in de non-profit sector

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Tegemoetkoming voor personen met een han­dicap in de maand van overlijden

- Personen met een han­dicap. – Tegemoetkomin­gen

- Gokverslaving. – We­ten­schappelijk onderzoek

- Gedwongen behande­ling bij gedwongen op­name

- Beleid ter voorkoming en bestrijding van schijn­zelfstandigheid – Opmer­kingen van het Rekenhof

- Onderwerping aan de BTW van psychologen en psychotherapeuten

- Rapport WGO. – Wer­king homeopathie

- Zelfmoord. – Depres­sie

- Uitvoering drugsnota vorige paars-groene regering. - Algemene Cel Drugsbeleid

- Globaal Medisch Dos­sier. - Onpopulair in Wal­lonië en Brussel

- Ambulante begeleiding gedetineerden

- Algemeen medisch dos­sier. - Één dossier per patiënt

- Archivering van medi­sche dossiers van over­leden huisartsen en spe­ci­alisten

Staatsblad

22.04. 26.03.2005. - KB houdende benoeming van een plaatsvervan­gend voorzitter van de Psychologencommissie

Europa

Raad van Europa

Resolution ResAP(2005)1 on safeguarding adults and children with disabi­lities against abuse

Normaal is de vermenigvuldiging van raar (Gys Miedema)

Publicaties Internationaal

- Psychometric proper­ties of the Flemish trans­lation of the NEECHAM Confu­sion Scale

- Mild Cognitive Impair­ment — No Benefit from Vitamin E, Little from Donepezil (editorial)

- Vitamin E and Donepezil for the Treatment of Mild Cognitive Impairment

- First-Episode Schizo­phre­nia: Research Per­spectives and Clinical Implications

- A Challenging Mix: Co-Occurring Schizophrenia and Substance Use Disorders

- Assessing and Treating Cognitive Deficits

- Sundowning Syndrome in the Older Patient

- Review: a pooled long term persistence rate of 40% for childhood OCD is lower than previously expected

- Treatment of Panic Disorder

-  meer

Humor

- Mannelijk-Vrouwelijk

Poëzie

- Panorama