Jaargang 2 Nr 9 16.05.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Commissie Onderwijs

14.04. De instapdata van kinderen in het kleuteronderwijs

Staatsblad

13.05.  15.04.2005. - Besluit van de Vlaam­se Regering tot wijzi­ging van het besluit van de Vlaamse Rege­ring van 28.09.2001 houdende de erken­ning, de regis­tratie en de machtiging, en hou­dende de aan­slui­ting, de aanvraag en de ten­lasteneming in het kad­er van de zorg­verze­ke­ring . Ter info:  de coördinatie

Sommige vragen zijn alleen maar moeilijk omdat men ze stelt. (A.Frossard)

België  

Persberichten

29.04. Schadeloos­stel­ling van slachtoffers van misdrijven

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

03.05. Seksistisch ge­weld in computer­spel­len

10.05. Het betrekken van de banken in het gevecht tegen kinder­pornosites

Commissie Volksge­zondheid

03.05. De maatre­ge­len om bij de bevol­king de bereidheid tot het af­staan van organen te stimu­leren

03.05. De active­rings­projecten in de gees­te­lijke ge­zond­heidszorg

03.05. De taalvereisten bij de aanwerving van ziekenhuispersoneel

03.05. Een verduidelij­king in terminologie aangaande de terug­vordering van rust­huis­facturen bij de kinderen door het OCMW

03.05. Het project 'part­nergeweld' in de poli­tie­zone Dender­monde

10.05. De voorberei­ding van de nieuwe drugs­wet

10.05. Het inzetten van zorgkundigen in zie­ken­huizen

10.05. Het invoeren van één elektronisch dos­sier per patiënt

10.05. Autopsie na het onverwachte en me­disch onverklaarde overlijden

10.05. Gokverslaving

10.05. Het voortbe­staan van de dagcen­tra voor palliatieve zorg

10.05. De erkenning van de titel van klinisch psycholoog

10.05. De aanpassing van de nomenclatuur inzake chronische pijn

Commissie Justitie

03.05. De controverse inzake het Centraal register van wilsver­klaringen houdende aanwijzing van een voorlopig bewind­voer­der

10.05. De voogdij over verlengd minderjarig verklaarde gehandi­cap­ten

10.03. Het tekort aan plaatsen in de bijzon­de­re jeugdzorg

Commissie Sociale Zaken

03.05. De nieuwe cu­mulatieregeling in het stelsel van de progres­sieve tewerkstelling

03.05. De aangekon­dig­de besparingen in de revalidatiesector

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Sociaal statuut van zorgverstrekkers

- Gokverslaving. – We­tenschappelijk onder­zoek

- Slachtofferhulp. – Waar­dige behandeling van dodelijke slacht­offers en hun verwan­ten

- Foutief parkeren op plaatsen voorbehou­den voor personen met een handicap

 

 

 

 

 

Hebben de psychologen daar
jarenlang voor gevochten ?

 

 

Sedert 1979 hebben de psychologen gestudeerd, geijverd, gewroet om de wettelijke be­scher­ming van de titel van psycholoog te bekomen. Sedert 8.11.1993 is die wet er. Het was de bedoeling om hierdoor een kwaliteitsgarantie te bieden aan de mensen die beroep doen op de diensten van een psycholoog. Nu we bijna twaalf jaar verder zijn kunnen we terug­kijken en nagaan wat er van die bescherming in concreto is gerealiseerd. Als leidraad ge­bruiken we een uiteenzetting van de secretaris van de Psychologencommissie gegeven in Oostende ter gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan in 2003.

- Betreffende het adviesrecht vernemen we dat de Commissie heeft voorgesteld om haar be­voegd­heid uit te breiden met een deontologisch luik. Blijkbaar leek dit niet direct haalbaar gezien het kostenplaatje verbonden aan de nodige controle-instanties. In dit verband is het nuttig te weten dat Minister Demotte momenteel werkt aan een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen. De bezorgdheid om de deontologie siert de Commissie. Maar het is zo dat de Commissie tot op heden geen deontologische code heeft. Het behoort actueel ook niet tot haar bevoegdheid. De Belgische Federatie van Psychologen, vooralsnog de enige federatie die in de Psychologencommissie vertegenwoordigd is, heeft wel een de­ontologische code. Het adviesrecht betreffende de titelbescherming slaat uiteraard ook op de bevoegd­he­den die de Psychologencommissie wel reeds heeft, meer bepaald op de voor­­waarden voor de toegang tot het beroep. En hierbij zijn toch wel een aantal vragen te stellen. Wat is het advies geweest van de commissie toen in 2004 de programmawet werd opgemaakt en er voorzien werd dat voortaan de wet op de titelbescherming met een KB kon aangepast worden aan de Europese richtlijnen? Wat is de tussenkomst geweest van de commissie bij de opmaak van Richtlijn Com(2002)119 – Com(2004)853 die niet zonder gevolgen is voor de positionering van de opleiding van de psycholoog vermits er een reëel gevaar is van gelijkstelling met vierjarige opleidingen zonder stagejaar.. tenzij men bij de omzetting in de toekomstige Belgische wetge­ving de nodige voorzorgen neemt. Welk advies zal de commissie dan geven, als ze er al een geeft ? Vermits het via een KB zal gaan zullen de psycho­lo­gen wellicht niet geraadpleegd worden. Dat was recent reeds zo met het KB van 20.01.2005. We weten alleen dat we vorig jaar vanuit deze site een hele bundel met documentatie over die problematiek hebben opge­stuurd naar de Psychologencommissie en dat het kennelijk niet de moeite was om die door te nemen. Toen Europa in 2001 een en­quête deed in verband met de beroepskwalificaties heb­ben wel de Nederlandse, de Deen­se, de Britse, de Finse, de Franse psychologen geant­woord. Maar van de Belgische psy­cho­logen vinden we niets terug. Wat zal de Psychologen­commissie doen met de nieuwe veel­talige Europese site waar de Belgische psy­chologen bij de paramedici ingedeeld staan ?

- Wat betreft de erkenning voor opname in de lijst van psychologen. De erkenning van een psycholoog die aan een Belgische universiteit het diploma van psycholoog behaalde na vijf jaar studie is vrij eenvoudig. Moeilijk wordt het met buitenlandse diploma's. De op heden nog steeds geldige Belgische wetgeving schrijft voor dat wie in het buitenland slechts vier jaar stu­dies deed nog twee jaar beroepservaring moet bewijzen voor de titel in België kan ge­voerd worden. Het is nogal evident dat die beroepservaring niet kan opgedaan worden in België, vermits men om de functie van psycholoog uit te oefenen in België reeds psycholoog moet zijn. We nodigen iedereen uit om eens te tellen hoeveel alumni van de universiteit van Maastricht ze kennen die na hun vierjarige studies twee jaar in Nederland gaan werken zijn, voor ze hier de titel kregen.

- Het optreden van de Psychologencommissie tegen kwakzalvers moet wel een zeer groot geheim zijn, want tot hiertoe konden we van niemand die in de sector werkzaam is ook maar een voorbeeld van optreden vernemen.  We zijn eens benieuwd wat de Psychologen­com­missie zal ondernemen in verband met een recente kwestie die zowel de pers haalde, als verspreid werd in elektronische nieuwsbrieven aan artsen, als op websites te lezen is ?

- De Psychologencommissie houdt een lijst bij van personen die gerechtigd zijn de titel van psycholoog te dragen. Die lijst kan iedereen raadplegen. En als die zou juist zijn, zou dit een grote verdienste zijn. Iedereen kan gewoon via internet controleren of een bepaalde per­soon gerechtigd is om de titel van psycholoog te dragen. De lijst die op 15.05.2005 op het inter­net kan geraadpleegd worden is evenwel niet de 'psychologenlijst' maar een controle­lijst van het secretariaat waarop ze bijhouden wie recent zijn bijdrage heeft betaald. Als men dit dagenlang aanhoudt niettegenstaande emails en telefoons kan dit moeilijk als ver­gis­sing doorgaan. Het is wel totaal onverantwoord en onwettig en vele collega's worden daar­door geschaad, want zoals gezegd wordt die lijst geraadpleegd door burgers en offi­ciële in­stanties.
Nadat ze een paar weken geleden de administratiekosten voor de periode 2004-2008 had­den gemeld via een koele brief met dreigformule inzake boete in geval van laattijdige be­ta­ling, heb­ben ze op 10 mei dan de 'lijst' van psychologen aangepast en nog enkel de psy­cho­logen ver­meld die recent betaald hebben. Volgens de wet op de bescherming van de titel van psycholoog dient de 'lijst met psychologen' die psychologen te vermelden die beant­woor­den aan de opleidingsvoorwaarden, die ge­vraagd hebben om er op te staan en die nog niet gevraagd hebben om geschrapt te worden. Volgens het KB van 10.11.1997 be­tref­fende het reglement van inwendige orde moet een ver­zoek om schrapping zelfs geacteerd worden op de volgende vergadering van de Commissie. In het KB van 3.4.1997 staat "Art. 3. § 1. De aanvrager wordt slechts ingeschreven op de lijst, bedoeld in artikel 2, § 1 van de wet, na betaling van het bedrag van de administratiekosten verschuldigd bij de eerste in­schrijving. § 2. Bij weigering van betaling van de kostenbijdrage voor het bijhouden van de lijst binnen de door de Commissie vastgestelde termijn, kan de Psy­chologencom­mis­sie een gerechtelijke procedure tot invordering van het verschuldigd bedrag instellen, indien de belanghebbende niet intussentijd om zijn schrapping heeft verzocht."  Het minis­terieel besluit van 14.01.2005 bepaalt dat "Art. 2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen een termijn van vijfenveertig dagen, vordert de Commissie een vermeerdering van 15 EUR."

Dit betekent dat er slechts bij de eerste inschrijving een relatie is tussen inschrijving en betaling van de admini­stra­tiekosten verbonden aan de inschrijving en dat er geen automa­tische schrap­ping is van de lijst wanneer men niet in orde is met de latere betalingen voor het bijhou­den van de lijst. En dat is wat de Psychologencommissie deze week gedaan heeft. Honderden collega's die niet direct naar hun bank gestapt zijn om de factuur te beta­len of die het beta­lings­bericht niet ontvangen hebben wegens verhuis, worden hier op een totaal onverant­woor­de en onwettige wijze ge­schrapt van de psychologenlijst. Eens men op de lijst staat wordt men bij wanbetaling beboet en kan er een gerechtelijke procedure ge­start worden om de be­taling te eisen. Dat is de sanc­tie. Niet de schrapping. Het afdwingen van een snelle betaling via het schrappen van de lijst is een praktijk die men zelfs nog niet tegen komt bij een derderangs duivenmelkersbond. Het gaat hier om de beroepskwalificatie, de toegang tot het beroep van academisch geschoolde men­sen. Kan men zich inbeelden dat het visum van een arts ingetrokken wordt door een secretariaat zonder dat dit op de Provinciale Geneeskundige Commissie of in de Orde besproken is, zonder dat de betrok­ke­ne gehoord of zelfs maar verwittigd wordt. Bij psychologen kan dat allemaal.

De Psychologencommissie is opgericht om de maatschappij en de psycholo­gen te be­scher­men tegen kwakzalvers en onbevoegden, maar de voornaamste doelwitten zijn tot hiertoe blijkbaar de psychologen zelf. Als de Psychologencommissie denkt dat ze zich op dergelijke wijze zullen sympathiek maken en door de psychologengroep zullen gesteund worden, dan hebben ze het toch grondig fout voor. De laatste week horen we maar één klank en dat is dat die Psychologencommissie 'de pot op kan'. Zeer bezadigde competente collega's met tientallen jaren dienst zeggen dat ze niet meer zullen betalen voor zoiets. En dan kan de Psychologen­commissie verder werken in de stijl waarin ze bezig zijn; weinig of niet de titel beschermen, maar het de eigen mensen een beetje zuur maken.

De psychologen hebben niet gevochten voor zoiets. Mensen die nu ijveren voor de wette­lij­ke regeling van de klinische psychologie beginnen zich ook vragen te stellen. Moet die wet­te­lijke regeling van de klinische psychologie ook uitmonden in de installatie van dergelijk or­gaan ?

De psychologen moeten niet het kind met het badwater weggooien, maar dat de Psycho­lo­gen­commissie eens aan een herbronning toe is, lijkt wel evident.

 

Wetsontwerp klinische psycho­lo­gie klaar na de zomer (?)

Uit het antwoord van Minister Demotte op een vraag van L. Goutry in de Kamercommissie Volksgezondheid leren we dat de Minister aan een wetsontwerp werkt betreffende de be­scherming van de titel van klinisch psycho­loog. Op 17.11.2004 was er in de Senaats­commissie een korte bespreking van het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. en van het wetsvoorstel Mayeur e.a. waarna de Minister de zaak naar zich toetrok met de belofte op een wetsontwerp in de lente van 2005. We begrijpen zijn uitspraak niet goed dat er hoor­zittingen zouden geweest zijn in de senaats­commissie.  Hij heeft het ook over een bespre­king in de Ka­mer­commissie Volksgezondheid zes maanden of iets langer geleden. De be­spreking met hoorzittingen in de Kamercom­missie Volks­gezondheid dateert van 19.03.2003 in aan­wezigheid van Minister Tavernier. Ja, de tijd vliegt.

Algemeen Welzijnswerk

De Vlaamse Overheid heeft een nieuwe website met informatie betreffende de centra algemeen welzijnswerk in Vlaanderen en Brussel, de ondersteuningsstructuren, de regelgeving, enz.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van sommige be­palingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echt­scheidingsrecht op grond van duurzame ontwrichting in te stellen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuur­lijke personen, teneinde de beslissing tot aan­wijzing van een voorlopig bewindvoerder rui­mer bekend te maken.

- meer

 

 

 Jacob

Toch nog een oplossing

We zijn toch op de weereld om mekkaar, om mekkaar te hèllepen niewaar ! Voor de Belgische psychologen die deze week hun titel van psycholoog werden afgenomen omdat ze niet rap genoeg hun bijdrage voor het bijhouden van de psychologenlijst betaalden, zijn er toch nog beroepsoplossingen. In volgende tekst zijn enkele idee­ën terug te vinden. Wat gedacht van het beroep van quacksalver of lapsalver, van kackadoris, charlatan, wonderdokter ? Mits enige bij­scholing kan men het misschien nog brengen tot uroskoop ofte wa­ter­kijker. In combinatie met enige vaardigheid in het helderzien kan men ook een succesvol pendelaar proberen te worden. Vroe­ger waren er ook die als chirurgijn aan de bak kwamen. Heden ten dage is te vrezen dat dit een beschermde beroepstitel is en zoals geweten zitten daar beper­kin­gen op.
Jacob

 

 

Agenda

- juni. Somatiseren en psychosomatiek

- overzicht

Gisteren kon ik het woord "minister" nog
 niet eens spellen en vandaag ben ik het. (W.van Broeckhoven)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Senaat

- Zelfstandigen in bijberoep – Statuut en reglementering

- Kinderrechten. -  Rege­rings­beleid. -  Begroting voor 2004. -  Strategi­sche doelstellingen voor 2004

- Kinderrechten. – Rege­ringsbeleid. - Legislatuur 2003-2007. -  Beleids­doelstellingen

- Rijden onder invloed van drugs. - Afhandeling van dossiers. -  Verde­ling van dossiers tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel

- Orgaandonatie.- Tekort.  Aansporingsmaatrege­len

- Openbare dienst – Werk­gelegenheid voor gehandicapten . bis . ter . quater. quinquies . sexies . septies . octies

- Ziekteverzuim

- Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. - Ingediende klachten

- RIZIV. -  Rolstoelen. - Wijziging van de regels inzake de toekenning van een terugbetaling of een tegemoetkoming

- Federale Overheids­dienst Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid. - Ziekteverzuim

- Chronische vermoeid­heids­syndroom

- Frequentiegolven. - Ongewenste neven­ef­fecten voor personen met een neurostimulator

- Computeranalfabetis­me

- Onderhoudsplicht. -  Af­schaffing. – Voorko­ming van misbruiken. – Terug­vorderings­proce­dures

Plenaire Senaat

21.04. Het chronisch ver­moeidheidssyndroom

21.04. De taaltoestanden in Brusselse ziekenhui­zen

21.04. De maatregelen ter bevordering van de com­binatie arbeid en gezin

28.04. Het toenemende beroep op alternatieve geneeskunde

28.04. De discriminatie van studenten-stagiairs in de arbeidsongevallen­wet

Europa

Raad van Europa

13.05. International de­cla­ration to boost human rights and the rule of law in the Information Society

Europees Parlement

11.05. Aanbeveling voor de  tweede lezing betref­fen­de het gemeenschap­pe­lijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Euro­pees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroeps­kwalificaties

25.04. Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parle­ment en de Raad tot wij­ziging van richtlijn 2003/  88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de ar­beids­tijd

Werken is goed maar
 het mag niet teveel van
 je vrije tijd in beslag nemen.
 (W.van Broeckhoven)

Publicaties
België

Nationaal Instituut voor de Statistiek

- Mannen, vrouwen en het internet

Publicaties Internationaal

- Understanding reso­lu­tion of deliberate self harm: qualitative inter­view study of patients' experiences

- Affect and Sexual Be­ha­vior in Adolescents: A Review of the Literature and Comparison of Mo­mentary Sampling With Diary and Retrospective Self-Report Methods of Measurement

- Comparison of Parent and Child Reports of Emo­tional Trauma Symp­toms in Pediatric Outpatient Settings

- Initial Evaluation of the Patient with Suspected Dementia

- meer

Humor

- Gezinsrelaties

Poëzie

- Woorden in de nacht