Jaargang 2 Nr 10 30.05.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

27.05. Verlenging stu­dieduur exacte en bio­medische weten­schap­pen naar vijf jaar goed­gekeurd on­der strikte voorwaar­den

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

02.05. Detectie, bege­leiding en behandeling van personen met ADHD

02.05. De terugbeta­ling van hulpmiddelen door het Vlaams Fonds

02.05. De opvang en behandeling van geïn­­terneerden

10.05. Honden bij de­men­te bejaarden

10.05. Gezinsvervan­gende tehuizen en het lot van ouder worden­de personen met een han­di­cap

10.05. Tewerkstelling van familieleden via het persoonlijk ­assis­tentie­budget

Plenaire Raad

20.04. De erkenning en eventuele sluiting van een aantal instel­lingen voor bijzondere jeugd­bijstand

20.04. De taalsituatie in de Brusselse zie­ken­huizen en de toe­passing van de taal­wet

Mensen hebben twee wensen: oud worden
 en jong blijven.

België  

Persberichten

17.05. Rechtsbijstand voor de ambtenaren van de fod justitie

20.05.  Vergrijzing, ge­zondheidszorg en ouderenzorg

25.05. Werelddag zon­der tabak

25.05.  Protocol nr. 3 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet, over het te voeren ouderenbe­leid

27.05. Planning me­disch aanbod

Commissie Justitie

18.05. Seksistisch ge­weld in computer­spel­len

Commissie Sociale Zaken

25.05. De behan­de­lingstermijn van aan­vragen van par­keer­kaarten voor perso­nen met een handicap

25.05. Het sociaal ak­koord in de non-profit­sector

25.05.  De terugbeta­ling van niet-conven­tionele geneeskunde

25.05. De tewerk­stel­ling van familieleden via het per­soonlijk assisten­tie­budget

25.05. De evaluatie van de referentie­cen­tra voor  patiënten die lijden aan het chro­nisch ver­moeid­heids­syndroom

Commissie Volks­gezond­heid

25.05. De excessen van de reality-pro­gram­ma's

25.05. De onderhuid­se chip

25.05. Het tabaks­fonds

25.05. Alcohol en –16 jarigen

25.05. Het evaluatie­rapport inzake de uit­bouw van palliatieve zorgen

Plenaire Kamer

26.05. De tarieven en supplementen in de ziekenhuizen

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Civielrechtelijke be­scher­mingsstatuten voor geestesge­stoor­den

- Ambulante begelei­ding gedetineerden

- Brugpensioneringen. - Depressies

- Instelling voor sociaal verweer te Merksplas. - Medisch en parame­disch personeel

 

 

 

 

 

 

 Titelbescherming ?

 

 

 

Duizenden Belgen hebben vijf jaar gestudeerd om psycholoog te worden. Sedert meer dan 25 jaar is de studieduur van de psycholoog vijf jaar, net zoals die van de apotheker en de tandarts. Er is jarenlang consensus geweest dat Belgen vijf jaar studie-inspanning moesten doen, vijf jaar inkomen moesten derven en vijf jaar veel onkosten moesten maken om een goed psycholoog te worden. Om de kwaliteit van de opleiding verder te garanderen is er sedert 1993 een wet op de bescherming van de titel van psycholoog. Door die wet werd er een Psychologencommissie opgericht die over die kwaliteit moet waken. Iedere Belgische Psycholoog betaalt elk jaar 15 euro voor die commissie. En wat doet die commissie nu reeds enkele jaren. Zij zeggen gewoonweg dat vier jaar studie ook goed is. Als men aan een Bel­gische universiteit vijf jaar studeert is dat goed, maar als men aan een Nederlandse open universiteit of aan de universiteit van Maastricht vier jaar studeert is dat ook goed.

Er is hier duidelijk iets dat niet klopt.

In de wet op de bescherming van de titel van psycholoog staat in Artikel 1 beschreven wel­ke opleidingen men moet gevolgd hebben. Betreffende die Nederlandse diploma's zijn er twee interpretatiemogelijkheden: ofwel hanteert men onderafdeling a) ofwel g)

- Afdeling a) zegt dat men moet houder zijn van een door een Belgische universiteit uitge­reikt diploma van licentiaat of doctor in de psychologie of van een daarmee door de bevoeg­de instantie gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma;

De bevoegde instantie voor het gelijkwaardig verklaren is de NARIC. In de procedure van de Naric is ingeschreven dat het advies nodig is van minstens twee hogere onderwijsin­stel­lin­gen. Als men de vierjarige opleiding als gelijkwaardig verklaart via de Naric dan zou dit bete­kenen dat er minstens twee van de drie Vlaamse Universiteiten die psychologen opleiden hun akkoord gegeven hebben. Dan zou het toch wel eens interessant zijn als die decanen zouden uitleggen waarom ze het nodig vinden dat hun eigen studenten vijf jaar studeren als ze vier jaar eigenlijk ook genoeg vinden.

- Afdeling g) (recent gewijzigd door KB van 20.01.2005) handelt over personen die be­schikken over een diploma voorgeschreven door een andere lid-Staat van de Europese Ge­meenschap of een andere Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna « Staat » te noemen om tot het beroep van psycholoog op zijn grondgebied te worden toegelaten, dan wel deze activiteit aldaar uit te oefenen, en dat in een Staat behaald is.  Over de groep die vallen onder afdeling g) zegt Artikel 2 van het KB van 24.01.1997 « De duur van de leergang post-secundaire studies gevolgd door de hou­ders van een diploma bedoeld in artikel 1, l°, g, moet minimum vijf jaar zijn. Als dat niet het geval is, moeten ze een beroepservaring bewijzen die overeenkomt met het dubbele van de ontbrekende opleidingsperiode, zonder dat de duur van de aldus vereiste beroepservaring meer dan vier jaar mag bedragen. »

Dit KB is volledig in overeenstemming met Artikel 4 van de Europese Richtlijn 89/48 die nog steeds geldig is, ook na de aanpassing door Richtlijn 2001/19  die o.a. in  Artikel 3 de zin toevoegt "De in de eerste alinea van dit punt bedoelde beroepservaring van twee jaar mag echter niet worden geëist wanneer de aanvrager met de in dit punt bedoelde opleidingstitel(s) een gereglementeerde opleiding heeft afgesloten"! Zie de coördinatie. Artikel 4 zegt dui­delijk: "Artikel 3 belet niet dat de ontvangende Lid-Staat van de aanvrager eveneens ver­langt: a) dat hij beroepservaring aantoont, wanneer de duur van de opleiding waarvan hij melding maakt, krachtens artikel 3, onder a) en b), ten minste één jaar korter is dan die wel­ke in de ontvangende Lid-Staat vereist is. In dat geval mag de duur van de vereiste be­roeps­ervaring niet meer bedragen dan: — het dubbele van de ontbrekende opleidingsperio­de, wanneer deze periode betrekking heeft op een post-secundaire studiecyclus en/of op een onder toezicht van een stageleider met succes gevolgde en met een examen afge­slo­ten beroepsstage; ……"

Ofwel zou men dus twee jaar bewezen beroepservaring moeten eisen ofwel zou men moe­ten kunnen terugvallen op een gelijkwaardigverklaring door de NARIC.

In die context is het dan wel eens nuttig wat er te lezen is in het onafhankelijk weekblad van de Universiteit van Maastricht. Hieruit blijkt duidelijk dat de NARIC de opleidingen niet gelijk­waardig heeft verklaard, maar dat de Psychologencommissie wel de titel toekent aan afge­studeerden van Maastricht.

Het vermoeden bestaat dat de Psychologencommissie enkele jaren geleden in de fout is ge­gaan en nu met een probleem zit van precedenten als ze hun beleid zouden bijsturen. Het is een beetje cynisch dat ze wellicht door niets te doen tegen de bedreiging die uitgaat van Richtlijn 2002/119 en 2004/853 zullen bereiken dat ze op termijn wettelijk ingedekt wor­den voor de scheve schaats die ze sedert enkele jaren rijden. Voor de psychologen zou het evenwel belangrijk zijn als men bij de omzetting van de nieuwe richtlijn in Belgi­sche wet­ge­ving maximaal gebruik zou maken van de mogelijkheden die Artikel 14 van de nieuwe richtlijn biedt. Maar dan moet de Psychologencommissie wel het goede advies geven aan de Belgi­sche overheid. De artsen, tandartsen en gespeciali­seerde verpleegkundigen hebben de laatste maanden een en ander kunnen bijsturen bij de tekst van de richtlijn zelf, maar die trein hebben de psychologen gemist. Die andere beroepen hebben voor hun groep datgene kunnen realiseren waar De Maere voor gepleit heeft in het nummer van 19.07.2004 en waar­over vanuit de KlinPsy-site brieven vertrokken zijn naar de beroepsverenigingen en de Psychologencommissie. Tevergeefs.

 

Lancering nieuw Vlaams adoptiedecreet

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet met betrekking tot interlandelijke adoptie. Dit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en de Raad van State. Voor verdere informatie over wetgeving inzake adoptie verwijzen we naar de Vlaamse website over Welzijn en Gezondheid.

 

 

De rechten van vrijwilligers

Het wetsvoorstel betreffende de rechten van vrijwilligers is aangenomen in de Kamer. Achtergrondinfo is hier te vinden. We geven ook de link naar de documenten van de Kamer.

 

 

Geneesmiddelenbeleid

Op 18.05.2005 is een Verslag gepubliceerd van de Belgische Kamer van Volksvertegen­woordigers en van de Senaat over het ge­nees­middelenbeleid.

 

 

Safer Internet Belgium

Safer Internet is de grote Europese sensibili­seringscampagne voor kinderen, jongeren en volwassenen, die in ons land in april 2005 startte. Deze website maakt deel uit van het Belgische luik ervan. De partners van het Belgische platform - OIVO, Child Focus, ISPA, IACSSO en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebe­strij­ding- willen kinderen en jongeren op een intelligente en voorzichtige manier met het internet en de mobiele technologie leren omspringen. Hen waarschuwen voor de mogelijke risico's en valstrikken. En zo hun speelplezier op het wereldwijde web nog verhogen. Maar in de campagne, die 18 maanden duurt, richten ze zich ook tot hun ouders en leerkrachten.

 

 

ParentsMedGuide.org

De American Psychiatric Association heeft samen met een reeks andere verenigingen een nieuwe website gebouwd waar ouders van kinderen en adolescenten met depressie informatie kunnen vinden. In hun persmede­deling vernemen we dat er parallel aan deze site voor de ouders ook een site is voor de artsen.

Mensenrechten en informatie­maatschappij

De Raad van Europa wil er werk van ma­ken. Er was een gemeenschappelijke verkla­ring op 13.05.2005. Meer info over deze kwestie is te vinden in het CAHSI-dossier van de Raad van Europa.

In dit verband is het ook nuttig te verwijzen naar het dossier van de Europese Ge­meen­­schap over de informatiemaat­schap­pij.

 

 

OAIster… find the pearls

OAIster is een project van de University of Michigan Digital Library Production Service. Het is de bedoeling een verzameling aan te leggen van vrij toegankelijke, voorheen moei­lijk toegankelijke, academisch-georiën­teer­de informatiebronnen.

 

 

Cochrane Reviews

We maken een eerste selectie uit de The Cochra­ne Library, 2005 Issue 2:

- Alarm interventions for nocturnal enuresis in children

- Alcohol ignition interlock programmes for reducing drink driving recidivism

- Antidepressants versus psychological treatments and their combination for bulimia nervosa

- Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses

- Auditory integration training and other sound therapies for autism spectrum disorders

- Aversive smoking for smoking cessation

- Back schools for non-specific low-back pain

- Bed rest for acute low-back pain and sciatica

- Behavioural and cognitive-behavioural interventions for outwardly-directed aggressive behaviour in people with learning disabilities

- Behavioural and cognitive interventions with or without other treatments for defaecation disorders in children

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Ge­rech­telijk Wetboek met betrekking tot de expertise

- meer

 

 

 Jacob

Beroepskwalificatie in den ouden tyd

Naar aanleiding van Open Monumentendag 2005 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw een interessant artikel gepubliceerd over de houtambachten. Het is boeiend om zien hoe een aantal problema­tie­ken inzake toegang tot het beroep en organisatie van het beroep steeds terugkeren. Denken we maar aan het onderscheid tussen Ambachten en Gilden.  Ook de indeling leerjongens, gezellen of knapen en meesters is interessant. Problemen van beroepskwali­ficatie die zich toen tussen steden afspeelden vinden we nu terug op het niveau van de landen.

Jacob

 

 

Agenda

- 3&2406.  ADHD bij vol­wassenen – multidisci­plinaire diagnostiek in de praktijk

- overzicht

De geneeskunde maakt dat je langer sterft. (Plutarchus)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Jeugdrechters.  Huis­arrest voor jongeren. - Controles door politie­agenten

- Personen met han­di­cap. - Redelijke aanpassingen

- Hogere ziektefrequen­tie van deeltijders ten aanzien van voltijders

- Hervorming van de pe­diatrie en de mater­niteit

- Depressies. – Zelf­moorden

- Rol van alcohol bij verschillende ziektes. - Nieuw wetenschap­pe­lijk onderzoek

- Artsen. – Contingen­te­ring. - Huisartsen in bijzondere opleiding en geneesheer-specia­lis­ten in opleiding

- Vervroeging van de leerplicht

- Handel in minderja­ri­gen. - Voogdijwet

Plenaire Senaat

19.05. Therapeutische baby's

Schriftelijke vragen en antwoorden Senaat

 - Europese Unie. – Werk­groep over de beoor­de­ling van lichamelijk letsel

- Verbod van verkoop van rookwaren aan min-zestienjarigen. - Sen­sibiliserings­cam­pag­ne

- Openbare diensten. - Werkgelegenheid voor gehandicapten . bis

- Medicatie. - Verkeerd voorschrijven of toe­dienen. -  Aantal sterf­gevallen. -  Onderzoek

- Opleiding van artsen. - Communicatie tussen artsen en patiënten. - Mededeling van pijnlijke diagnoses

- Sociale voorzieningen. - Betere toegankelijk­heid. -  Maatregelen

Europa

Europese Unie

Vierde jaarverslag ….

inzake de bijdrage van de Europese Unie aan de bestrijding van de desta­biliserende accu­mu­latie en verspreiding van hand­vuurwapens en lichte wapens

Er zijn veel mannen
die zelfmoord gepleegd hebben omdat zij diegene niet krijgen konden, die ze na een jaar ontrouw zouden zijn geworden.
(R.Redford)

Publicaties
België

FOD Sociale Zekerheid

- Zich vestigen als zelfstandige

- Vergrijzing, Gezond­heidszorg en Oude­ren­zorg in België

- Handigids 2004

Publicaties Internationaal

- Bridging the Commu­ni­cation Gap Between Phy­sicians and Their Patients With Physical Symptoms of Depres­sion

- A Conceptual Empi­ri­cal Study of Interactive Com­munication in Psy­cho­the­rapy and Psy­cho­analysis

- Brief psychotherapy in patients with chronic psychological symp­toms: a primary care study

- Common and Model-Spe­cific Factors: What Marital Therapy Thera­pists, Their Students, and Their Clients Say About Change

- Computerised treat­ment for anxiety and depres­sion in primary care

- Computerized measu­rement of psychological vital signs in a clinical setting

- Randomised controlled trial to compare surgical stabilisation of the lum­bar spine with an inten­sive rehabilitation pro­gram­me for patients with chronic low back pain: the MRC spine sta­bilisation trial

- Surgical stabilisation of the spine compared with a programme of intensive rehabilitation for the management of patients with chronic low back pain: cost utility analysis based on a randomised controlled trial

- meer

Humor

- Nun's online

Poëzie

- Liefde