Jaargang 2 Nr 11 13.06.2005

KlinPsy Ė Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

10.06. 115 opleidingen voor volwassenen opgedeeld in modules

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport, Media

23.05. De bevordering van de participatie van laaggeschoolden aan het jeugdwerk

26.05. De realityshow ĎDe supernannyí

Commissie Welzijn, Volks≠gezondheid en Gezin

24.05. Het bereikte so≠ci≠aal akkoord in de Vlaam≠se welzijns≠sec≠tor

24.05. De eventuele overheveling van de vrijetijdsinitiatieven van het Vlaams Fonds

24.05. De toename van patiŽnten met psychi≠sche proble≠men die een beroep doen op thuis≠helpers

24.05. De aanslepen≠de problemen inzake het taalgebruik bij de MUG-diensten in de Vlaam≠se Rand

31.05. Het overleg met de federale regering over de aanpassing van het wetsontwerp jeugdsanctierecht

31.05. De vergrijzing en de nieuwe gege≠vens uit de studie van het HIVA

Plenaire Raad

16.03. Het chronisch tekort aan opvang≠plaat≠sen voor pro≠bleem≠jongeren en jon≠geren die criminele de≠licten hebben ge≠pleegd

27.04. De onderhan≠de≠lin≠gen met de Vlaam≠se socialprofit≠sector

Vergeten is net zo belangrijk als onthouden

BelgiŽ

Persberichten

30.05. Roken in de ho≠reca: een nieuwe stap in het federaal anti-ta≠baks≠plan

03.06. Hervorming van de wapenwet

Commissie Bedrijfsle≠ven, Wetenschaps≠be≠leid, Onderwijs, Natio≠nale wetenschap≠pe≠lijke enCulturele in≠stel≠lin≠gen, Midden≠stand en Landbouw

08.06. De stand van za≠ken in het dossier van de schijnzelf≠stan≠digen

Commissie Volksge≠zondheid

07.06. De resultaten van de studie van het impact van de arts op de gezondheid

07.06. Het draagmoe≠derschap

07.06. Het probleem van de commerciŽle uitwas≠sen in de esthetische chirurgie

Commissie voor FinanciŽn en de Begroting

18.05. De evolutie van artikel 44 van het BTW-≠Wetboek met be≠trekking tot de ge≠nees≠kundige verstrek≠kingen

Commissie Justitie

07.06. Het draagmoe≠derschap

Commissie Sociale Zaken

01.06. Schijnzelfstan≠dig≠heid

07.06. Het Fonds ter be≠vordering van de toe≠gang tot arbeid voor per≠sonen met een han≠di≠cap

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Aantal abortussen bij draagmoeders

 

 

 

 

Professioneel profiel van de
klinisch psycholoog, de klinisch seksuoloog en de orthopedagoog in BelgiŽ

 

 

We zijn blij hieronder de synthese te mogen publiceren van volgende studie:

Van Broeck, N., Leijssen, M., Baruffo, E., & Reynaert, C. (2004).  Het beroepsprofiel van de klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog en orthopedagoog in BelgiŽ.  Rapport over Onderzoek naar nieuwe psychosociale gezondheidsberoepen .  FOD Volksgezondheid en Leefmilieu

 

In dit onderzoek werd een ruime en representatieve steekproef van klinisch psychologen, seksuologen en Nederlandstalige orthopedagogen bereikt. De vragenlijst bleek geschikt om de beoogde informatie te bekomen en vooral in de Nederlandstalige steekproef werd een goed tot zeer goed antwoordpercentage van om en bij de 50 % gerealiseerd.

Voor alle drie de beroepen geldt dat onze respondenten voornamelijk jonge vrouwelijke pro≠fessionelen zijn, wat overeenkomt met een algemene evolutie in de zorgberoepen.

Wat de klinisch psychologen en de orthopedagogen betreft is er een duidelijke en een≠vor≠mi≠ge basisopleiding die ten vrijwillige titel door de beoefenaars wordt aangevuld met bijko≠men≠de specialisatieopleidingen. Bij de klinisch seksuologen is het opleidingsparcours minder een≠vormig. De meeste respondenten uit onze steekproef behaalden een licen≠ti≠aats≠diploma in de seksuologische wetenschappen na een graduaat of een licentie in diverse basis≠disci≠plines zoals sociaal werk, psychologie, verpleegkunde enz.

Een behoorlijk aantal cliŽnten maakt gebruik van de diensten die door klinisch psycho≠lo≠gen en seksuologen worden verstrekt. Beide beroepen zien gemiddeld een 15-tal cliŽntsys≠te≠men per week gedurende een periode van gemiddeld 16 weken. Orthopedagogen werken minder in een consultatiemodel en hun werk bestaat hoofdzakelijk uit begeleiding.

Overeenkomstig hun specifieke deskundigheid werken seksuologen voornamelijk met vol≠wassenen, meestal paren. Orthopedagogen geven aan vooral met kinderen en jonge≠ren te werken. Klinisch psychologen zien een grotere waaier van leeftijden met het ac≠cent op vol≠wassenen in individuele therapie. Ook wat de behandelde klachten betreft is er een specifi≠citeit met vooral depressie en angst bij de klinisch psychologen, seksuele en relationele pro≠blemen bij de seksuologen en opvoedingsproblemen bij de orthopeda≠go≠gen. Tegelijkertijd zien we zones van overlap, met name wat depressie en relationele problemen betreft.

Wat het conceptueel kader voor de interventies betreft wordt door klinisch psychologen en orthopedagogen vooral gebruik gemaakt van de systeemtheoretische en cognitief-gedrags≠therapeutische modellen. Seksuologen geven aan in belangrijke mate vanuit een systeem≠mo≠del te werken. Ook de andere oriŽntaties met name experiŽntiŽle cliŽntgerichte bena≠de≠ringen en psycho-analytische modellen worden regelmatig vermeld. Het belang van het psychoanalytische kader is voor de drie beroepen telkens significant groter in Franstalig BelgiŽ.

Wat het respecteren van de regels van de deontologie betreft houdt de meerderheid van de klinisch psychologen en seksuologen houdt zich aan de regel van de geÔnformeerde toe≠stemming en verwijst door bij gecombineerde rollen. Inzage in dossiers en expliciet infor≠me≠ren over de mogelijkheden om klacht in te dienen, gebeurt gevoelig minder. Voor alle drie de beroepsgroepen geldt dat de regels als niet bindend worden beschouwd en dat de toe≠pas≠sing ervan afhangt van de motivatie van de betrokkenen. Net zomin als voor de opleiding, het dragen van de titel, het uitoefenen van het beroep, is er een reglemente≠ring die het res≠pecteren van de regels oplegt en bewaakt.

Alle drie de beroepsgroepen ervaren veel voldoening in hun werk. De waardering door hulp≠vragers en andere hulpverleners wordt duidelijk gevoeld. De drie beroepen voelen zich echter onvoldoende gewaardeerd door de overheid.

Voortgaande op de intense opleidingsinspanningen die de beroepsbeoefenaars leveren, het groot aantal cliŽnten en problematieken waarmee ze in contact komen en de inspan≠ning die geleverd wordt om kwalitatief goed en deontologisch verantwoord te werk te gaan, maken we op dat onze respondenten zeer gemotiveerd zijn om goed werk te leveren. Het hulpaanbod van elk van hen blijkt te beantwoorden aan de hulpvragen van een aantal mensen. De hulp die ze bieden vormt een reŽle, specifieke en gewaardeerde bijdrage aan het geheel van gezondheidszorgen in onze maatschappij. Een degelijk statuut is het enige gepaste antwoord dat de overheid kan geven, zowel om voor de cliŽnten de kwaliteit te bewaken als om de beroepsbeoefenaars de erkenning te geven waar ze recht op hebben.

 

Psychologencommissie volhardt in de boosheid

Om de op psychologenlijst van de Psycho≠lo≠gencommissie te staan moet men beant≠woor≠den aan de voorwaarden om geregis≠treerd te kunnen worden en gevraagd heb≠ben om er op te komen.Om ervan ge≠schrapt te worden moet men zelf vragen om ge≠schrapt te wor≠den of doodgaan.Wie zijn bij≠drage niet be≠taalt en zich niet laat schrappen kan beboet worden of een ge≠rechtelijke pro≠cedure on≠der≠gaan tot op≠eising van de ver≠schuldigde be≠dra≠gen. Er is in de wet geen schrapping voor≠zien we≠gens niet-betalen van bijdragen. Alle uit≠spra≠ken over een eind≠datum om de titel te dragen missen elke wet≠telijke grond. Wie het recht kreeg om de titel van psycholoog te dra≠gen, behoudt dat recht tot zijn dood. De psy≠cho≠logen wachten nog steeds op een cor≠rec≠te lijst.

 

 

Beroepskwalificatie

Op 01.06.2005 bracht de Europese Commis≠sie haar advies uit op de amendementen van het Europees Parlement in tweede le≠zing op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. De Commissie aanvaardt alle 34 amendemen≠ten. Op 06.06.2005 gaf de Raad zijn goedkeu≠ring in tweede lezing. Er kan verwacht wor≠den dat de Richtlijn binnenkort in derde le≠zing door het Parlement zal goed≠gekeurd worden.

 

 

Europees jongerenbeleid

De Europese Commissie nam op 30.05.2005 een Mededeling aan over "European policies concerning youth". Er is ook een website.

 

 

Evaluation Instrument Bank

Het European Monitoring Centre for drugs and drug addiction stelt heel wat evaluatieschalen gratis ter beschikking. Nieuw is de Euro Ado≠lescent Drug Abuse Diagnosis, ook beschik≠baar in het Nederlands.

Cochrane Reviews

We maken een tweede selectie uit de The Cochra≠ne Library, 2005 Issue 2:

- Behavioural treatment for chronic low-back pain

- Biopsychosocial rehabilitation for upper limb repetitive strain injuries in working age adults

- Cholinesterase inhibitors for dementia with Lewy bodies

- Day care for pre-school children

- Day centres for severe mental illness

- Day hospital versus admission for acute psychiatric disorders

- Day hospital versus out-patient care for psychiatric disorders

- Domestic violence screening and inter≠ven≠tion programmes for adults with dental or facial injury

- Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease

- Donepezil for vascular cognitive impairment

- Effect of the treatment of Type II diabetes mellitus on the development of cognitive impairment and dementia

- The effectiveness of psychosocial inter≠ventions delivered by general practitioners

- Electroconvulsive therapy for schizophrenia

- Electroconvulsive therapy for the depressed elderly

- Enhancing partner support to improve smoking cessation

- Exercise to improve self-esteem in children and young people

- Exercise for treating fibromyalgia syndrome

- Exercise interventions for smoking cessation

- Exercise therapy for chronic fatigue syndrome

- Exercise therapy for low-back pain

- Family intervention for schizophrenia

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot regeling van het draag≠moederschap

- meer

 

 

Jacob

Evidence based anno 1270

Omstreeks 1270 werd Der naturen bloeme gepubliceerd. Toen wa≠ren de wetenschappelijke eisen eventjes verschillend van deze van vandaag. De lezer moest tevreden zijn met volgende verkla≠ring: "dat ic van wondre vant ende weet. alse van menscheliker figuren. jn gheloueliker scrifturen ebbic gheseit in desen boec gheloeue die wille minne roec mar seker bem ic sonder waen dat ic dat ware doe verstaen na dien dat icket bescreuen kende". Na omzetting luidt dit: "Ik heb hier alles neergeschreven wat ik in betrouwbare geschriften kon vinden over wonderbaarlijke volkeren. Maar of u het gelooft interesseert mij niet. Wat mijzelf betreft, ik twijfel er niet aan dat wat ik zeg de zuivere waarheid is, precies zoals ik die beschreven vond."Het zijn mooie verhalen over de Amazonen, de Brahmanen, de Reuzen, de Naakte wijzen en de overige wonderbaarlijke volkeren. Maar dat verhaal over de nieuwe drugs van de Keizer is ook niet mis. Dat is geschreven in 2002.
Jacob

 

 

Agenda

- 17.06. Professionele inschakeling van (ex-) gedetineerden

- overzicht

Sedert de dokter mij lichaamsbeweging voorgeschreven heeft, rol ik mijn sigaretten zelf. (W.van Broeckhoven)

BelgiŽ (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Koninklijk besluit in≠za≠ke methadon

- Drugstests voor auto≠mobilisten.

Europa

Europees Parlement

- Ontwerpverslag over de mobiliteit van patiŽn≠ten en ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese Unie . Verslag

De burgerij bestaat uit mensen die ontevreden zijn met wat ze hebben en tevreden met wat ze zijn. (N.Davila)

Publicaties
BelgiŽ

Weliswaar nr 63

- Johan Vande Lanotte over de vergrijzing

- De psychologische no≠den van zorg≠vra≠gen≠de bejaarden

- Depressie bij ouderen is moeilijk te herkennen

- Opvang van demen≠terende verstandelijk gehandicapten

- Huisvesting ouderen stelt uitdagingen

- Reva-centra zonder aanbod voor seksuali≠teits≠problemen van pa≠tiŽnten

Publicaties Internationaal

- Cognitive-Behavioural Therapy for Severe Men≠tal Disorders

- The Negative Symp≠toms of Schizophrenia: A Cog≠nitive Perspective

- Functional Cognitive-Behavioural Therapy: A Brief, Individual Treat≠ment for Functional Im≠pair≠ments Resulting From Psychotic Symp≠toms in Schizophrenia

- Can Patients With Alcohol Use Disorders Return to Social Drinking? Yes, So What Should We Do About It?

- Are Attempts at Mode≠rate Drinking by Patients With Alcohol Dependen≠cy a Form of Russian Rou≠let≠te?

- Treatment of Atten≠tion-deficit/Hyperactivity Disorder: Overview of the Evidence

- The Health and Well-Be≠ing of Caregivers of Chil≠dren With Cerebral Palsy

- The Role of Dreams in the Evolution of the Hu≠man Mind

- An Environmental Ap≠proach to Positive Emo≠tion: Flowers

- The Heroine with a Thousand Faces: Uni≠versal Trends in the Cha≠racterization of Fe≠male Folk Tale Prota≠go≠nists

- Adult socioeconomic, educational, social, and psychological outcomes of childhood obesity: a national birth cohort study

- Early life risk factors for obesity in childhood: cohort study

- Obesity in middle age and future risk of de≠men≠tia: a 27 year lon≠gitudinal population ba≠sed study

- Social Anxiety Disorder

- Psychological Treat≠ments for Social Phobia

- Are We Overpatho≠lo≠gizing the Socially Anxi≠ous? Social Phobia From a Harmful Dys≠function Perspective

- Justifying the Diag≠nos≠tic Status of Social Phobia

- Social Disadvantage Is Not Mental Disorder

- Validation of a Revi≠sed Visual Analog Sca≠le for Premenstrual Mood Symptoms:

- meer

Humor

- Psychologie voor studenten

PoŽzie

- Een man dacht