Jaargang 2 Nr 12 27.06.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

07.06. Triple P helpt op­voe­dingsondersteu­ning in Vlaanderen vorm te geven

17.06. Titels van be­roeps­bekwaamheid, ook voor wie het niet op de schoolbanken leerde

24.06. Weerwerk­pre­mie voor vijftigplussers die bij herstructurering baan verliezen

24.06. Plan Geletterd­heid voor wie basis­ken­nis mist - Plan

Commissie Onderwijs

09.06. Leerlingen met autisme­spectrumstoor­nissen en GON-onder­steuning

16.06. De (over)bevra­ging van de CLB’s en hun relatie tot NICO

16.06. Inspectie en vi­si­tatie in de CLB’s

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

07.06. De lange wacht­lijsten voor de neutrale bezoekruimte

07.06. De erkende dien­sten voor op­vang­gezinnen en de bij hen aangesloten onthaal­ou­ders

07.06. Het positive pa­renting programme (Tri­ple-P)

07.06. Het nieuwe fi­nan­cieringssysteem voor de bouw van nieuwe rusthuizen

07.06. De steun aan het expertisecentrum voor dementie te Brus­sel

Staatsblad

24.06. 15.04.2005. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een bepaalde bijwedde aan sommige personeelsle­den van het onderwijs

Als mensen vrij zijn
 om te doen wat ze willen, apen ze elkaar na. (E.Hoffer)

België  

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

21.06. TVspelletjes

waar 'geld te winnen valt'

Commissie Volksge­zondheid

14.06. De saviour baby's

14.06. De ondersteu­ning van de palliatieve support-teams

14.06. De zwanger­schapsafbreking en contraceptiva

14.06. Het rapport van mevrouw Cliveti over de Brusselse zieken­huizen

Commissie Justitie

14.06. De ontzetting van het ouderlijk gezag

21.06. Het beleid inza­ke partnergeweld

21.06. Het fenomeen cyberpesten

21.06. De gebrekkige overgangsmaatregelen in de nieuwe adoptie­wet

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Gratis parkeren voor per­sonen met een handi­cap

 

 

 

 

 

Moppentappers voor de
palliatieve zorg

 

 

Wat  te denken over het idee om moppentappers aan te werven voor de palliatieve zorg. Mensen die zonder dat de patiënt daar zelf om verzoekt elke week een paar uur grappen en grollen komen vertellen aan mensen die ernstig ziek zijn. Er zou voor gezorgd worden dat ze voor een paar uur hun lijden en angsten en verdriet vergeten en troost en genot vinden in de humor.
Iedereen voelt met zijn ellebogen aan dat zoiets niet kan, dat dit ongepast is, dat dit respect­loos is, dat dit de zieke geweld aandoet.
Het gekke is dat iets soortgelijks wekelijks de gang van zaken is bij kinderen die tegen wil en dank becliniclownd worden overal ten lande.
Een groep entertainers of would-be entertainers is er via goed uitgekiende marketing-tech­nie­ken in geslaagd om fondsen te ronselen en een soort imago op te bouwen alsof ze sym­bool staan voor kindvriendelijkheid. En de zorg-sector die steeds meer media-geil wordt speelt dat spel mee. En de patiëntjes, wel, die ondergaan.
Een ziek kind heeft behoefte aan zijn ouders, aan een arts, een verpleegster, een psycho­loog, een onderwijzeres, een verzorgster die met liefde, begrip, psychologisch doorzicht en doorgedreven beroepskennis reageert op zijn nood aan veiligheid, steun, informatie en af­fec­tie. En de ziekenhuizen zouden daar beter werk van maken in plaats van te proberen met minute-made en overigens gratis te verkrijgen vertier te ontsnappen aan hun plicht om kindgericht en kindverantwoord op te treden.
Uiteraard is er in een ziekenhuis ook nood aan ontspanning, afleiding en spel. En Sinterklaas is ook nog welkom. Maar alles op indicatie en in overleg met kind, ouders en team en in zo­ver dat gunstig is voor het kind. De cliniclowns kunnen ontspanning bieden voor sommige kinderen. Maar nu komt het soms voor dat de kinderen er zijn voor de cliniclowns. Erg zieke, post-operatieve, jonge en angstige kinderen worden niet geholpen met cliniclowns. Ook pu­bers en adolescenten moeten niet geforceerd worden om cliniclowns op bezoek te krijgen.
Eigenlijk is het grof. In ziekenhuismilieu's slaat men elkaar heden te dage om de oren met evi­dence based medecine.  Wanneer het evenwel om psychosociale zorg gaat zakt de norm plots tot het niveau van de psychologie van jan met de pet.
Het is belangrijk dat verantwoordelijke en competente mensen uit de zorg­sec­tor gaan wer­ken aan een kind­gericht en kindverantwoord ziekenhuis en aan een menta­liteit waarin het een indicator voor kwaliteit is als het ziekenhuis die cliniclowns terug­schroeft in plaats van ze in huis te halen.

 

De Hoge Gezondheidsraad en de Psychotherapie

In het jaarverslag 2004 van de Hoge Gezond­heids­raad lezen we dat er ook een werk­groep bestaat die de naam draagt 'Psycho­the­ra­pie­ën : definities, praktijk, erkenningvoor­waar­­den'.. Er bestond een subgroep per gro­te therapie-richting. De werkgroep heeft ook de praktijk in de psychotherapie in België en in andere Euro­pese landen bestudeerd. Hij heeft gewerkt aan de vereiste opleiding om de psy­cho­thera­pie te mogen uitoefenen, de basis­prin­cipes en aan de aanbevelingen voor een kwaliteits­prak­tijk. Men wil tot een eindadvies komen dat ver­schijnt in 2005.
In 2005 richt de werkgroep geestesgezond­heid twee nieuwe werkgroepen op: «Jonge­ren en alcohol» en «Depressie, Depressivi­teit en Zelfmoord». Het is ook voorzien een werk­groep op te richten, getiteld «Geestesgezond­heid : Onderzoek en Ontwikkeling ; Kritische Analyse en Invloed op de Volksgezondheid».
Op de website van de Federale Overheid spreekt men betreffende de Hoge Gezond­heids­raad over een nieuwe look en over nieuwe ideeën. Het is alvast een goed teken dat de psychologen nu toch al eens kennis kunnen nemen van het bestaan van die werk­groep Psychotherapie…

 

 

Doventolken in het voltijds gewoon onderwijs

Er is een nieuwe omzendbrief.  Er zijn een drie­tal belangrijke wijzigingen t.o.v. de proce­dure van het schooljaar 2004-05. Zo is er maar één aanvraagdatum meer mogelijk, m.n. 25 juni 2005.Verder vervalt het attest "leerling GON" als bewijs dat de leerling tot de doel­groep behoort (enkel een medisch attest geldt als bewijs) en wordt de graad van bachelor ingevoerd als minimumvoorwaarde voor de aanstelling als schrijftolk.

 

 

Omega-3 vetzuren

De Hoge Gezondheidsraad publiceerde versie 2004 van haar Aanbevelingen en beweringen betreffende de Omega-3 vetzuren.

 

 

ETS

De ETS Test Collection omvat een uitgebreide bibliotheek van twintig duizend testen en an­dere meetinstrumenten vanaf de vroege ja­ren 1900 tot heden.

Cohrane Reviews

We maken een derde selectie uit de The Cochra­ne Library, 2005 Issue 2:

- Family and carer smoking control program­mes for reducing children's exposure to envi­ronmental tobacco smoke

- Family and parenting interventions in chil­dren and adolescents with conduct disorder and delinquency aged 10-17

- Family therapy for attention-deficit disorder or attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents

- Fertility awareness-based methods for contraception

- Galantamine for Alzheimer's disease

- Ginkgo Biloba for cognitive impairment and dementia

- Group-based parent-training programmes for improving emotional and behavioural adjustment in 0-3 year old children

 

 

Psychologencommissie

De psychologen wachten nog steeds op de publicatie van een correcte psychologenlijst. Men kan ervan uit gaan dat wie op de lijst van 2004 of 2008 vermeld staat het recht heeft de titel van psycholoog te dragen. Men mag echter niet concluderen dat iemand die op die lijsten niet voor komt het recht niet heeft om de titel te dragen. Het volstaat dat iemand door een adreswijziging geen beta­lingsfor­mu­lier kreeg of naliet om zijn bijdrage te betalen, om niet meer op die lijsten vermeld te staan. En dat is niet volgens de wet. Er is trouwens geen vervaldag voor het dragen van de titel voor wie erkend is en zich niet zelf liet schrap­pen van de lijst.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de geestesgestoorde onder voorlopig bewind met machtiging van de vrederechter te laten testeren

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot le­vens­onderhoud aan ascendenten

- Voorstel van resolutie voor een doeltref­fende samenwerking tussen de gemeen­schappen en de federale overheid betref­fende de aanpak van kindermishandeling

- Voorontwerp van decreet van 29 april 2005 tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg

- meer

 

 

 Jacob

Blij tegen wil en dank

Een kleine valt met zijn gezicht op de kiezel, zet een wijde keel open en de moeder zegt "'t Is niks". Een kind wordt in het ziekenhuis op­ge­­no­men en de volwassene met het hart op de juiste plaats, vindt dat erg, maar staat vaak machteloos tegen de kwaal. Al te dikwijls volgt ook daar de ontkenning. Meestal is er echter geen machteloos­heid te­gen de verblijfsomstandigheden en tegen het gedrag van het kind. De zieken­kamer wordt omgevormd tot een kleuterklas en de kleine moet maar best doen alsof hij dagelijks zijn verjaardag viert… met slingers en ballon­nen om er genoeg van te hebben voor de rest van zijn da­gen. Vroeger schil­der­de men de muren van een zieken­zaal in licht blauw omdat dit rust­gevend was. Wellicht moet dit alle­maal wel eens rustig weten­schap­pelijk herbekeken worden, maar de redenering toen ging alvast uit van de noden van het kind en niet van wat sympathiek overkomt voor de volwas­sene. De inrichting van kinderruim­tes doet al te vaak herinneren aan Sinterklaas die een elek­trische trein brengt. Voor wie ? Waar heeft de volwassene nood aan en wat zijn de voornaamste noden van het kind ? Is het ziekenhuisteam daar zelf klaar mee en is dat team klaar om zowel de no­den van die volwassene als die van het kind op te vangen?
Jacob

 

 

Agenda

- overzicht

Ervaring is wat je bezit, kort nadat je het nodig had. (R.Vervoort)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Gebruik van de Katz-schaal

- Lesbische ouderparen. - IVF

- Aantal draagmoeders

- Subsidiëring van de netwerken palliatieve zorgen

- Schijnzelfstandigen. - Schijnwerknemers

- Adopties

Plenaire Senaat

26.05. De draagmoeders

26.05. De aanpak van familiaal geweld

26.05. De palliatieve dag­centra

02.06. Het gebruik van kinderen in het kader van het bedelen op de open­bare weg

02.06. De gelijke behan­deling van mannen en vrouwen in België

09.06. De verzorgings­centra voor autisme

09.06. De vereenvoudi­ging van de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten

09.06. De voorgestelde reglementering van de tatoeage- en piercing­sector

16.06. De palliatieve dagcentra met een RIZIV-overeenkomst

16.06. De samenstelling van de provinciale ge­nees­kundige commissies

16.06. Het plan tegen zelfmoord

16.06. De ontbinding van samenlevingsovereen­komsten en de huwe­lijken tussen personen van hetzelfde geslacht

16.06. De regeling van de beroepen in de sector van de geestelijke ge­zondheid

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. - Bewakingscamera's. -  Aangiften

- Bewakingscamera's.- Wettelijke regeling

- Antidepressiva. - Kin­deren en adolescenten. -  Onder­zoek van het Euro­pees Ge­neesmiddelen­agent­schap (EMEA). -  Conclu­sies en maatre­ge­len

- Multidisciplinaire pijn­centra (MPC) -  Erken­ning. -  Prestaties en ere­lonen van « pijnartsen ». - Nomenclatuurnummer voor het hervullen van de morfinepomp

Europa

Raad van de Europese Unie

24.06. The Council adopts Drugs Action Plan for 2005-2008

Raad van Europa

Recommendation Rec (2005)11 of the Commit­tee of Ministers to mem­ber states on the role and training of profes­si­onals responsible for or­gan donation (trans­plant “donor co-ordinators”)

Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste ouderdom. (A.Pola)

Publicaties
België

KlinPsy-online

- Paranormal beliefs, religious beliefs and personality correlates

Publicaties Internationaal

- Breaking a cycle of maltreatment

- meer

Humor

- Madame Dupont

Poëzie

- Sourdine