Jaargang 2 Nr 13 11.07.2005

KlinPsy Ė Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

30.06. Vlaams minister Vervotte realiseert trend≠breuk in de zorg≠toewijzing voor perso≠nen met een handicap

01.07. Een integriteits≠beleid voor de Vlaamse overheid

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

21.06. Het jeugd≠sanctie≠recht

21.06. Toekenning per≠soonlijk assis≠tentiebud≠get.

21.06. Drugs- en ta≠baks≠≠preventie bij jon≠geren

21.06.De bespreek≠baar≠heid van seksua≠liteit in het gezin

21.06. Het partner-gerelateerd en intra≠familiaal thuisgeweld

21.06. Het bestrijden van agressie in de welzijnssector

21.06. De verhouding tussen de bijzondere jeugdbijstand en de zorgboerderijen

28.06. De mantelzorg van personen met een psychische problema≠tiek

28.06. Het Strategisch Plan Kinderopvang

28.06. De subsidiŽring van de palliatieve dag≠centra

28.06. De subsidies voor de bijzondere jeugdzorg

28.06. De problemen in de beschutte werk≠plaatsen

28.06. De opvoe≠dings≠win≠kels

Commissie Onderwijs

27.06. Preventie van drugs en roken op school

27.06. Het studeren met een functiebe≠per≠king aan een ho≠ge≠school of univer≠siteit

Plenaire Raad

01.06. De wettelijke re≠geling rond draag≠moe≠derschap

01.06. De wachttijden voor personen met een handicap bij aan≠vra≠≠gen om hulpmiddelen

08.06. Aandacht voor verkeersopvoeding in het onderwijs

15.06. Drugs op school

15.06. De gevolgen van het arrest van het Ant≠werpse Hof van Beroep betreffende het dragen van de hoofddoek voor de antidiscriminatie op school

15.06. Preventieve initiatieven om onge≠val≠len door drugs- en overmatig alcohol≠ge≠bruik op zomerfesti≠vals te beperken

Wie de pil vergeet moet kunnen onthouden. (Van Thienen)

BelgiŽ

Persberichten

08.07. Tatoeages en piercings . Tekst van het ontwerp

Commissie Justitie

28.06. Het gebruik van menselijke taal in von≠nissen

04.07. Reality tv-pro≠gram≠ma's

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Parkeerkaarten voor per≠sonen met een handi≠cap

- Gegevens inzake kin≠der≠armoede

- ęIntelligenceĽ verkre≠gen door foltering

 

 

 

 

 

 

Com 2002/119 komt

 

 

 

Zoals we reeds vroeger in De Maere hebben aangekondigd heeft de Raad van de Europese Unie op 06.06.2005 in tweede lezing de tekst van de nieuwe Richtlijn betreffende de be≠roeps≠kwalificaties goedgekeurd. Op 01.06.2005 had de Europese Commissie in haar advies de 34 amendementen van de tweede lezing van het Europees Parlement aanvaard. De ko≠gel is door de kerk; de drie instanties gaan akkoord. Nu nog wachten op een officiŽle eind≠tekst, op de ondertekening en de officiŽle publicatie en de ver≠talingen naar de 20 Europese talen. Uit de combinatie van de basisteksten en de goedge≠keurde amendementen kan ieder reeds zelf een officieuze tekst samenstellen. (Info over de medebeslissingsprocedure kan men hier vinden.)

Men kan toegang krijgen tot alle teksten via volgende dossierfiche. Laat niet na op de link links≠onder naar OEIL te drukken. Achtergrondinformatie is hier te vinden.

We willen hier drie aspecten van deze Richtlijn toelichten.

- Tijdens de opstelling van deze richtlijn heeft men vanuit de European Association for Psy≠cho≠therapy geprobeerd om op Europees niveau een automatische erkenning te krijgen van het beroep van psychotherapeut op basis van het opleggen van minimumopleidingseisen. Nadat het Europees Parlement in eerste lezing amendementen in die zin aanvaard had, wer≠den deze uiteindelijk door de Commissie en de Raad verworpen. Het verhaal hierover kunt u in detail nalezen en bestuderen via deze link.

- De Richtlijn voorziet evenmin in een automatische erkenning van het beroep van psycho≠loog. In artikel 15 wordt evenwel de mogelijkheid voorzien voor het opstellen van gemeen≠schap≠pe≠lijke platforms.Wanneer de Commissie, na raadpleging van de lidstaten, van oor≠deel is dat een ontwerp van eengemeenschappelijk platform de onderlinge erkenning van beroeps≠kwali≠fi≠ca≠ties vergemakkelijkt, kan zij ontwerpmaatregelen voorstellen met het oog op de aanneming er≠van. Wanneer de beroepskwalificaties van de aanvrager voldoen aan de criteria die in dat platform zijn vastgelegd ziet de ontvangende lidstaat af van de toepas≠sing van compense≠ren≠de maatregelen uit hoofde van artikel 14 (zie verder). De European Federation of Psychology Associations werkt reeds jaren aan een dergelijk platform (het EuroPsy diploma) en heeft veel meer kans dan de psychotherapeutenvereniging om iets dergelijks te realiseren. Deze maand komt de Federatie in Granada samen voor het vast≠leg≠gen van dat platform. Lees de recente boodschap van EFPA-voorzitter Tikkanen.

- Als de EFPA er niet in slaagt om een gemeenschappelijk platform te realiseren, is duidelijk dat Artikel 14 van dezelfde richtlijn dat de compenserende maatregelen regelt aan belang wint. In tegenstelling met de huidige richtlijn zal BelgiŽ niet meer mogen twee jaar be≠roeps≠ervaring eisen wanneer de psychologiestudie een jaar korter duurde dan in BelgiŽ. Nu zullen de moge≠lijkheden zijn ofwel een aanpassingsstage, ofwel een proeve van bekwaam≠heid. In principe is het de 'inwijkeling' die mag kiezen. Maar BelgiŽ kan die vrije keuze nog bijsturen als ze enige moeite wil doen. BelgiŽ moet gewoon naar de andere lidstaten en naar de Commissie een gemotiveerde brief schrijven. In de Belgische situatie gaat het vooral over de personen met Nederlands diploma die geen stagejaar volgden. Voor die mensen is een proeve van be≠kwaam≠heid eigenlijk nonsens. Stage-ervaring kan men niet vervangen door een examen. Met een kleine moeite zou BelgiŽ kunnen maken dat die mensen voorals≠nog een jaar aanpassings≠stage moeten doen. Zo zou de lat gelijk liggen met de Belgische studenten en zou ook de Psychologencommissie van een vervelend probleem af zijn. Maar juist daarom zullen ze moe≠ten de moeite doen om de overheid te adviseren om de nodige stappen te zetten hiervoor. Uiteraard zal er ook wetgevend werk nodig zijn om de compen≠serende maatregelen te eisen in correctie van Art 2 van KB van 24.01.1997. Het afnemen van een proeve van bekwaamheid dient georganiseerd en gereglementeerd en er wordt best gedacht aan een statuut voor de persoon die een aanpassingsstage doet (ver≠zeker≠baar≠heid, stageleider, evaluator, enz..)

 

Management in de geestelijke gezondheidszorg

Met steun van de Vlaamse Minister van Wel≠zijn organiseert de Managementschool van de Antwerpse Universiteit een opleidingsmodule die zich richt naar leidinggevenden zowel als beleidsmedewerkers, behandelaars en ande≠re medewerkers uit de ambulante en residen≠tiŽle Geestelijke Gezondheidszorg. Het omvat drie delen: Organisatie van de geestelijke ge≠zond≠heidszorg, Beleidsrelevant wetenschap≠pelijk onderzoek, Dienstverlening.

 

 

Beldonor.be

Beldonor.be is een website met informatie over orgaandonatie.

 

 

Psychologen en BTW

Op 18.05.2005 was er in de Kamercom≠mis≠sie FinanciŽn een vraag betreffende de BTW-vrijstelling voor psychologische pres≠taties. Mi≠nister Reynders verklaarde toen dat de kwes≠tie bestudeerd werd op zijn kabinet. In de ac≠tu≠ele programmawet Titel V Hoofdstuk VIIwor≠den wel heel wat wijzi≠gin≠gen aange≠bracht betreffende de BTW-vrijstellingen, maar niet betreffende de psy≠chologenÖ.

 

 

L'AEMTC et la Psychothťrapie

De Franstalige gedragstherapeuten hebben hun standpunt betreffende de psychothera≠pie geactualiseerd. Het is belangrijk te con≠state≠ren dat een belangrijke Franstalige the≠rapie≠vereniging opvattingen huldigt die in de lijn lig≠gen van de opvattingen die in Vlaande≠ren le≠ven.

 

 

Fighting sexual exploitation and violence against children

Van 5 tot 9 juli was er in Ljubljana een inter≠nationale conferentie over seksuele uitbuiting en geweld tegen kinderen. Meer info. Speech van Maud de Boer-Buquicchio

 

 

Werk voor Psychologen

In Nederland loopt een project over de rol van psychologen bij arbeidsgerelateerde psy≠chi≠sche klachten. Meer info via de site van het NIP.

Medewerking van artsen aan een reality tv/docusoap

De Nationale Raad vaan de Orde van Ge≠nees≠heren heeft een advies geformuleerd betreffende het deelnemen van artsen aan een reality tv/docusoap programma waarbij het informatieve karakter louter bijkomstig zou zijn.

 

 

World population day

11 juli is niet alleen de Vlaamse Nationale Feestdag. Het is ook world population day.

 

 

Arbeidsmarktperspectieven

Op de website van het NIP staan enkele arti≠kels over Psychologie studeren. In een artikel over arbeidsmarktperspectieven leren we meer over het actuele beroepsprofiel van de psycholoog in Nederland.

 

 

Europees hof van de Rechten van de Mens

Het Europees hof van de rechten van de mens heeft haar website vernieuwd.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende de op≠rich≠ting van een Instituut voor Verkeersonge≠vallenanalyse

- Voorstel van resolutie betreffende het Bel≠gisch engagement inzake seksuele en repro≠ductieve gezondheid en rechten in de inter≠na≠tionale samenwerking

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech≠telijk Wetboek met betrekking tot de bemid≠de≠ling in gezinsconflicten

- Voorstel van resolutie betreffende de alge≠mene maatschappelijke aanvaarding en gelijk≠schakeling van holebi's

- Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de straf≠baar≠stelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van per≠so≠nen in een verzwakte positie

- Wetsvoorstel betreffende draagmoeders

- Wetsvoorstel betreffende het draagmoe≠derschap

- meer

 

 

Jacob

Ik beken

De American Psychological Society publiceert regelmatig studies over onderwerpen waar de psychologische wetenschap een bij≠dragekan leveren om de maatschappij te informeren en het welzijn te verbeteren. De recentste studie handelt over The Psy≠chology of Confessions: A Review of the Literature and Issues. Het editoriaal werd geschreven door E. Loftus, wereld-autoriteit op vlak van on≠der≠zoek over valse herinneringen. De studie zelf is ge≠schre≠ven door Saul M. Kassin en Gisli H. Gudjonsson, twee Amerikaanse profes≠soren met grote competentie op vlak van de behandelde problema≠tiek.

 

 

Agenda

- 18.10. Psychothera≠peu≠tische technieken bij Chronische Pijnrevali≠da≠tie

- overzicht

Het geheim van creativiteit is weten hoe
je bronnen te verbergen.
(Einstein)

BelgiŽ (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Hervormingsvoorstel≠len van de kansspel- en de goksector

- Nationaal onderzoek ter verbetering van de kwa≠li≠teit van de patiŽnten≠zorg, de efficiŽntie en de werkomstandigheden in Belgische ziekenhuizen

- Vergoedingsmodali≠tei≠ten van de acetylcho≠li≠nesterase-inhibitoren

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Groepsverkrachtingen. -Meldingen. ĖVeroor≠de≠lingen. -Maatregelen.

- Postbodes. -Arbeids≠ongevallen waarbij los≠geslagen honden betrok≠ken zijn. ó Cursus ę hon≠denpsychologie Ľ

- Cel Drugsbeleid en drugscoŲrdinator. -Op≠richting en aanstelling. -Samenwerkingsak≠koord betreffende een geÔnte≠greerd drugsbeleid. -Europese drugsstrategie

- Psychiatrisch zieken≠huis. - Behandeling van een behoeftige. -Terug≠betaling van de kosten.-Kosten voor het OCMW

- Depressie. -Behande≠ling. - Nieuwe inzichten. -Terugbetaling van anti≠de≠pressiva

- Transseksualiteit. -Be≠handeling.-Wettelijke erkenning van de diverse medische ingrepen

- Gezinsondersteuning. - Integratiebevorderende initiatieven. - Overleg met de lokale overheden. - Steun aan lokale initia≠tie≠ven

Plenaire Senaat

23.06. De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra

23.06. Het gebruik van de parkings voor gehan≠dicapten

23.06. De toegelaten be≠roepsarbeid voor ar≠beids≠ongeschikte zelf≠standigen

23.06. Het intrafamiliale geweld en het nationale actieplan voor partnerge≠weld

Europa

Raad van Europa

- Resolution ResAP (2005)1 on safeguarding adults and children with disabilities against abuse

Europese Commissie

- Een communautair actie≠programma op het gebied van gezondheid en con≠sumentenbe≠scher≠ming (2007-2013)

- Communautaire Ge≠zondheidsindicatoren

Raad van de Europese Unie

- Resolutie over de ba≠lans van de in het kader van de Europese sa≠men≠werking in jeugd≠za≠ken uitgevoerde acties

- Resolutie over de uit≠voering van de ge≠meen≠schappelijke doel≠stellin≠gen inzake jonge≠renin≠for≠matie

Ik heb niet gefaald.
Ik vond gewoon
10000 manieren
die niet werkten.
(Thomas Edison)

Publicaties
BelgiŽ

KlinPsy-online

- Meta-analyse over de psychometrische eigen≠schappen van enkele veelgebruikte projectieve technieken

Publicaties Internationaal

- Should treatment of (sub)acute low back pain be aimed at psycho≠social prognostic fac≠tors? Cluster randomised clinical trial in general practice

- meer

Humor

- Termengenerator

PoŽzie

- Ibn Hassan Moekaddam