Jaargang 2 Nr 14 08.08.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

22.07. Aantal tolkuren voor doven en slecht­ho­rende personen wordt verhoogd

22.07.  Standpuntbepa­ling sa­menwerkings­akkoor­den Everberg

Plenaire Raad

- 29.06. Een Neder­lands­kundig medisch urgentieteam in Halle

- 05.07. De mogelijke op­zegging van het sa­menwerkingsakkoord van 30 april 2002 be­tref­fende het gesloten centrum van Everberg voor de voorlopige plaatsing van minder­jarigen die een als mis­drijf omschreven feit hebben gepleegd

Commissie Welzijn, Volks­­gezondheid en Gezin

05.07. Het tekort aan doventolkuren en tol­ken Vlaamse Gebaren­taal

05.07. Het lot van de pi­lootprojecten psy­chia­trische thuiszorg en dagactivering

05.07. De sensibili­se­ring voor HIV en AIDS

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Abortusvoorlichting – Initiatieven

- Vlaams Fonds – Diag­nostiek

- Zwaarlijvigheid bij peu­ters – Preventie

Staatsblad

13.07. Ministerieel be­sluit van 17 juni 2005 tot vaststelling van de voorwaarden van toe­kenning van een per­soonlijke-assistentie­bud­get

26.07. 08.07. 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2002 betref­fen­de adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen . Coördinatie

Zekerheden maken oorlogen mogelijk, onzekerheden de vrede. (A. Selacher)

België  

Persberichten

08.07.  Problematiek van de geïnterneerden

08.07. Nationaal actie­plan inzake kinderen

28.07. Indexcijfer der consumptieprijzen van de maand JULI 2005 . Overzicht

Commissie Justitie

12.07. TV-spelletjes waar geld te winnen valt

12.07. De internering – het rapport-Cosyns

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Ontwerp van konink­lijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings

- Gevangenissen. – Ge­vangenen wegens seksuele misdrijven en pedoseksuele feiten. - Experimenten lustrem­mende medicamenten

Staatsblad

25.07. 11.07.2005 - KB tot wijziging van het KB van 25.04.2002 betref­fen­de de vaststelling en de vereffening van het budget van finan­ciële mid­delen van de zieken­huizen (psycho­logische zorg brand­won­den)

Ter herinnering:

- KB van 21.09.2004

betreffende de be­scher­­ming van stagi­airs . Toelichting

 

 

 

 

 

Het EuroPsy-diploma

 

 

In juli 2005 was er in Granada een congres van de European Federation of Psychologists As­so­ciations. Bij die gelegenheid was er ook een algemene vergadering. Belangrijk punt van de agenda was de goedkeuring van het EuroPsy-diploma. Op de website van de EFPA lezen we: "The proposal for a European Diploma in Psychology (EuroPsy) was also accep­ted by the Ge­neral Assembly as a basis for experimenting in member countries and consul­tation with the European Union."  Meteen werd ook een volledig nieuwe brochure gepubliceerd over het Euro­Psy-diploma.

EuroPsy werd ontwikkeld als een standaard voor opleiding en beroepsbeoefening in de psy­chologie. Hierdoor wordt voor het publiek een kwaliteitsgarantie nagestreefd en wordt de mo­biliteit van de psychologen binnen Europa verhoogd.
EuroPsy is gebaseerd op een zesjarige opleiding en training in psychologie. Daarin is een jaar van gesuperviseerde beroepsbeoefening inbegrepen.
Het ligt in de bedoeling om de implementatie van het diploma te laten samenvallen met de timing van de nieuwe Europese richtlijn over de beroepskwalificaties. Zie De Maere van 11.07.2005.
Gedurende een overgangsperiode zouden gekwalificeerde psychologen met twee of meer ja­ren beroepservaring, zonder bijkomende studies hun erkenning kunnen krijgen voor Euro­Psy. Voor de anderen zou er een vergelijking gemaakt worden tussen de EuroPsy-stan­daard en de gevolgde opleiding en zouden de bijkomende vereisten bepaald worden.
In elk land zouden er nationale erkenningscommissies functioneren. Er zal nog moeten be­paald worden welke instantie dit in België zal doen. Vermoedelijk zal veel afhangen van het feit of EuroPsy door Europa erkend wordt als 'platform' in het kader van Com 2002/119. Als EuroPsy kan geïntegreerd worden in een Europees wettelijk kader, dan lijkt het waarschijn­lijk dat die er­kenning zal overgenomen worden door de Psychologencommissie die nu de nationale erken­ning verzorgt. Nieuw wetgevend werk zal met de komst van Com2002/119 hoe dan ook nodig zijn. Een implementatie die de timing van de nieuwe richtlijn volgt zou de zaak alleen maar ge­makkelijker maken.

 

Zorgprogramma kinderen

Zoals we reeds in De Maere van 18.04.2005 hebben besproken is er een KB in de maak be­treffende een zorgprogramma voor kinde­ren. Nu heeft ook de Nationale Raad voor Zie­ken­huisvoorzieningen haar advies betref­fende dit ontwerp-KB kenbaar gemaakt.

 

 

Geïntegreerde geestelijke ge­zond­heidszorg voor personen met een ernstige, complexe en langdu­ri­ge psychiatrische stoor­nissen

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoor­zie­nin­gen publiceerde op 12.05.2005 haar advies in­zake de operationalisering “interministeriële

ge­meenschappelijke verklaring” en rol van de overlegplatforms inzake de ondersteuning en evaluatie van therapeutische projecten en de uitbouw van een geïntegreerde geestelijke ge­zondheidszorg voor personen met een ern­stige, complexe en langdurige psychiatrische stoornissen.

 

 

Zelfstandige in bijberoep

Op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen verscheen een interessante brochure over het Sociaal Statuut van de Zelfstandige in Bijberoep.

 

 

Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid heeft haar bro­chu­re "Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid" opnieuw uitgegeven met herwerking tot oktober 2004.

 

 

BTW-vrijsteling voor psycholo­gen in Nederland

Terwijl de Belgische psychologen voor hun prestaties vrijstelling proberen te krijgen van BTW (zie o.a. vraag in Kamercommissie), lo­pen de Nederlandse collega's het risico dat de bestaande vrijstelling fors teruggeschroefd wordt. Momenteel zijn 'de diensten van psy­cho­logen' vrijgesteld. In een voorstel tot wets­wijziging staat dat voortaan nog enkel vrij­stel­ling zou zijn voor 'gezondheidskundige ver­zor­ging van de mens door psychologen'.  De jeugd­zorg en de arbeidsgerelateerde zorg voorkomt veel ziekte. In een tijd waar men steeds meer preventief wil werken lijkt het niet logisch deze activiteiten de vrijstelling te ontnemen.

 

 

Cost of disorders of the brain in Europe

Het European Journal of Neurology publiceer­de in juni een studie over de Cost of disorders of the brain in Europe. Deze studie vormde de aanleiding voor een voorstel van resolutie van de VLD in de Kamer.

 

 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Dit instituut dat in december 2002 werd opge­richt, heeft nu ook zijn eigen website.

Psychologen voor zorgtraject brandwonden

In bijlage 1 van het KB van 25.04.2002 zijn de cri­teria beschreven inzake behandelings­een­he­den voor zware brandwonden. Op 27.07.­2005 verscheen een KB dat financiering voor­ziet van een halftijds psycholoog en een halftijds A1 coördinator.

 

 

Belgopocket

In de Belgopocket 2005 vindt U antwoorden op vragen over gezondheid, gezinsleven, pen­sioen, werken, enz.
Per vraag krijgt u ook de adressen en tele­foon­nummers van de betrokken over­heids­instellingen. Dit document, gerealiseerd door de verschillende Federale Overheids­instel­lingen in samenwerking met de Gemeen­schap­pen en Gewesten, heeft tot doel de burger een duidelijk en volledig antwoord te geven op vragen uit het dagelijkse leven.

 

 

Gezondheidszorg en langdu­ri­ge zorg

Met het oog op het opstarten van een open coördinatiemethode (OCM) over gezond­heids­zorg en langdurige zorg, hebben elk van de 25 Lidstaten een voorbereidend ver­slag opgemaakt voor de Europese Com­missie.  Het Belgisch verslag is hier te lezen.

 

 

Vademecum begroting van de sociale bescherming

Het Vademecum geeft een synthetisch over­zicht van de ontvangsten en uitgaven voor

sociale bescherming voor het begrotingsjaar 2004, evenals voor de periode 2000-2003. Men heeft rekening gehouden met geactuali­seerde gegevens tot midden december 2003.

 

 

Verhoogde kinderbijslag

De brochure " Inspanningen van ouders naar waarde geschat " over de grondige hervor­ming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een ernstige ziekte is bijgewerkt.

 

 

Vakantieklussen

Hoelang is het geleden dat u nog een backup gemaakt hebt van uw documenten en uw mails? Wan­neer hebt u voor het laatst uw Win­dows ­ge­üpdatet ? Hoe recent is uw laat­ste versie van uw virusschild en van uw spy­warede­tectie ? Wanneer hebt u die voor het laatst laten werken ? Moet uw schijf niet eens opgekuist worden? Hebt u reeds een firewall geïnstalleerd?

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende onder­zoek naar hersenaandoeningen

- Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een feitelijke gelijke verloning tussen vrouwen en mannen

- Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen

- meer

 

 

 Jacob

Dada

Wie meer wil lezen over het Postmodernisme kan hier een goed be­gin­punt vinden. Een interessante tekst is deze van Klages. De Engel­se Wikipedia is uitgebreider dan de Nederlandse. In onze taal is de­ze tekst interessant. Lees ook deze uiteenzetting en deze scriptie.
We herinneren ons de grap van Sokal die in 1996 in Social text een nep-artikel schreef in postmodernistische stijl. Ook het boek Impos­tu­res intellectuelles van Sokal en Brickmont van 1997 deed stof op­waai­en. Lees het interview met de auteurs. Boeiend is ook het arti­kel van Locher waarin hij aantoont dat de grote stellingen van Baudrillard en Lyotard over het postmoderne tijdvak eigenlijk gesto­len zijn van leden van de Dada-bewe­ging van de jaren 1919-1925.

 

 

Agenda

- 06.10. Le suicide chez la personne âgée

- overzicht

Alleen in helder water
 zie je diepte.
(R.Kopland)

Europa

Raad van de Europese Unie

08.07. EU-drugsactieplan 2005-2008

Bij sommige mensen
heeft God liever dat ze twijfelen dan dat ze geloven.
(N. Cybirski)

Publicaties
België

Belgisch tijdschrift voor Sociale Zekerheid

- De herziening van de Europese verordeningen inzake sociale zekerheid

- Sociale uitsluiting en armoede

- De ontwikkelingen van het sociaal Europa

Publicaties Internationaal

- Lifetime intellectual function and satisfaction with life in old age: lon­gitudinal cohort study

- Autisme overview: What we know

- Dennett, Darwin, and Skinner Crows

- Evolutionary Explanati­ons for Societal Diffe­rences in Single Parent­hood

- Common ground for spa­tial cognition? A be­havioral and fMRI study of sex differences in men­tal rotation and spa­tial working memory

- Progress in the Treat­ment of Borderline Per­sonality Disorder

- Recent Advances in the Treatment of Border­line Personality Disorder

- Principles and Strate­gies for Treating Per­so­nality Disorder

- Preventing Suicidal Be­haviour in a General Hos­pital Psychiatric Ser­vice: Priorities for Pro­gramming

- Treatment of Child Neglect: A Systematic Review

- Late Neurologic and Cognitive Sequelae of Inflicted Traumatic Brain Injury in Infancy

- Anger, Interpersonal Relationships, and Health-Related Quality of Life in Bullying Boys Who Are Treated With Outpa­tient Family Therapy: A Randomized, Prospec­tive, Controlled Trial With 1 Year of Follow-up

-  Dating Violence and Sexually Transmitted Disease/HIV Testing and Diagnosis Among Adolescent Females

- Violent Behavior by Girls Reporting Violent Victimization - A Prospec­tive Study

- Effects of a Mass Me­dia Campaign to Increase Physical Activity Among Children: Year-1 Results of the VERB Campaign

- Pathologic Laughing and Crying in Multiple Sclerosis

- Pick’s Disease

- Fighting phobias

- Anger on the road

- Rates of Adult Schizo­phrenia Following Pre­natal Exposure to the Chinese Famine of 1959-1961

- Pathological Gambling Caused by Drugs Used to Treat Parkinson Disease

- Fetal Alcohol Spectrum Disorders

- Prevention of Falls in Older Patients

- Sexual consequences of prostate cancer and its treatment

- Which older patients are competent to drive? -
Approaches to office-based assessment

- In-office evaluation of medical fitness to drive - Practical approaches for assessing older people

- meer

Humor

- How do you Hunt Elephants?

Poëzie

- Ontmoeting