Jaargang 2  Nr 15 22.08.2004

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Zomerreces

Een leugen is een waarheid die
rekening houdt met haar omgeving.
(Lévi Weemoedt)

België  

Persmededelingen

- Tijdelijke tatoeages met zwarte henna kun­nen ernstige allergi­sche reacties ver­oor­za­ken

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Geestelijke gezond­heidszorg. – Psychia­trische verzorgings­te­huizen. - Patiënten met een mentale handicap

- Chronisch vermoeid­heidssyndroom (CVS)

- Gehandicapte kinde­ren. - Verhoogde kin­derbij­slag. -  Negatie­ve ge­vol­gen bij vrij­wil­lige plaat­sing in ge­spe­­ci­aliseerde instel­ling

- FOD Sociale Zeker­heid. - Dienst Parkeer­kaarten. – Gehandi­cap­ten. – Aan­tal aanvragen en achter­stand

- Openbare diensten. - Werkgelegenheid voor gehandicapten

- Gezondheidszorg. - Ziekenhuizen. – Eventu­eel gebruik van het soft­warepakket Yuse Matrix Box

- BTW. - Geneesheren. -  Prestaties die niet zijn op­genomen in de no­men­­clatuur van pres­taties in de gezond­heidszorg. - Biologische analyses

-  BTW - Gediplomeerde psychologen. – Bijko­mende medische pres­taties

- Cannabisgebruik. – Scha­delijke gevolgen voor de gezondheid.  -  Geestesziekte. – Wet­telijk toegestaan gebruik

- Psychische aandoe­nin­gen. – Eerstelijns­zorg. — Heroriëntering van het beleid

- Armoede. - Aantal ar­men in België. – Sprei­ding. - Maatregelen

- Personen met een handicap. – Tewerk­stelling. - Integratie. -  Federale administratie

- Daklozen. - Toename van het aantal vrouwen

- Mindervaliden. – Inter­professioneel akkoord 2005-2006. - Toegang tot arbeid. - Toegang tot een zelfstandig beroep

- Personen met een handicap. - Commissie voor sociaal hulpbe­toon. - Evaluatie

Verkeerde redenen zoeken voor wat men gelooft op grond van andere verkeerde
redenen, dat is filosofie.
 
(Aldous Huxley)

Plenaire Senaat

07.07. De gedwongen huwelijken

07.07. De toepassing van de wet op partner­geweld en het Nationaal Actieplan Partnerge­weld .  bis . ter

07.07. De ombudsfunc­tie in de psychiatrie

15.07. Het caféspel Rapido van de Nationale Loterij

15.07. De nieuwe maat­regelen inzake het ou­der­schaps- en zorgver­lof

Statistieken

- Vlaamse statistieken, strategisch manage­ment en surveyonder­zoek

- Belgisch Nationaal instituut voor de statistiek

- Eurostat

- Gezondheidsindicato­ren van de Europese Commissie

 

 

 

 

 

Tatoeages en piercings

 

 

In december 2003 publiceerden we een eerste artikel over piercings en tattoos. Dit artikel heeft veel surfers aangetrokken. Het betreft dan ook een problematiek die grote percen­tages van de bevolking aangaat, maar waarover in de wetenschappelijke literatuur weinig te vinden is. Veel artikels handelen over infecties en verwikkelingen van piercings en ta­toeages. Er is ook heel wat literatuur over technieken om tatoeages te verwijderen. Heel wat minder literatuur is te vinden over de motieven en het beslissingsproces om tot pier­cing en tatoeages te besluiten en over tevredenheid en spijt. We hebben wel iets gevon­den:
- Via onderzoek over de motieven van personen die hun tatoeage laten verwijderen is iets te leren over de motieven waarom ze die ooit lieten plaatsen:
Reasons for requesting laser removal of unwanted tattoos, Motivation for tattoo removal. Andere informatiebron­nen zijn deze: A Tattoo Is For Life:- A Sociological Study Of The Changing Significance Of Tattoos, Self-reported characteristics of women and men with intimate body pier­cings, Tattooing: another adolescent risk behavior warranting health education, Career-oriented women with tattoos, Self-care versus self-harm: piercing, tattooing, and self-injuring in eating disorders
- Hoe worden mensen met tattoos gepercipieerd: Tattoos and ratings of personal cha­rac­teristics, Attitudes of health care providers and students towards tattooed people, Fac­tors That Influence Attitudes Toward Women with Tattoos
-
Een paar artikels over het adviseren van de adolescent zijn hier te vinden: Children's and adolescents' awareness of the physical and mental health risks associated with tat­tooing: a focus group study, Teenagers with piercing and tattooing,
- Informatiepagina's: Body Piercing: Issues in Adolescent Health, Body piercing

In ons artikel van december 2003 gaven we een overzicht van het wetgevend werk tot dan toe. Er waren onder meer enkele wetsvoorstellen. Er was evenwel een juridisch probleem: Bepaalde niet gereglementeerde activiteiten zoals tatoeage en piercing wor­den verricht door beoefenaars die niet in KB78 betreffende de beoefenaars van gezond­heidszorg­be­roe­pen vermeld werden en toch vormden die activiteiten risico’s voor de ge­zondheid. Daarom heeft men via de programmawet van 2004 (zie pag 109 en 414  een artikel toege­voegd in KB78:" Art. 37ter. <Ingevoegd bij W 2004-07-09/30, art. 190; Inwer­kingtreding : 25-07-2004> De Koning kan, op advies van de Hoge Gezondheidsraad, bij een besluit vastge­steld na overleg in de Ministerraad, beroepsactiviteiten reglementeren die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en die uitgevoerd worden door beoefe­naars waarvan het beroep niet of nog niet erkend wordt in het kader van dit besluit.   De bevoegde gezondheids­in­spec­teurs zijn gemachtigd beslag te leggen op het materieel waarmee en de lokalen te slui­ten waarin de activiteiten plaatshebben die een overtreding vormen op de koninklijke besluiten die ingevolge dit artikel worden genomen."

Voor de vakantie heeft Minister Demotte dan een Ontwerp van koninklijk besluit betref­fende de reglementering van tatoeages en piercings op zijn website gezet.
Men moet 20 uur les gevolgd hebben om een erkenning te krijgen om deze activiteiten uit te oefenen. De tatoeages en piercings mogen niet geplaatst worden als de klant merkbaar on­der invloed is of moreel en psychisch niet in staat is om de verrichting te ondergaan. De klant moet tijd krijgen om na te denken voor de tatoeage of piercing gezet wordt. Er moet een geschreven informed consent zijn. Verder een reeks maatregelen in verband met hygi­ëne en mogelijke allergische reacties.
Positief is dat er in het ontwerp duidelijk aandacht is voor de geïnformeerde instemming van­wege de klant. De vraag is of het recht op bedenktijd niet beter een verplichting tot be­denk­tijd zou zijn. Een weekje bedenktijd voor een beslissing voor de rest van het leven is niet overdreven. Uiteraard zullen er veel papiertjes gemaakt worden die ge-antedateerd zullen worden, maar zeker bij minderjarigen, waar er een mogelijke derde partij is, namelijk de ou­ders, zullen de beroepsbeoefenaars toch wat meer opletten. We missen in het ontwerp ook minimum leeftijdsgrenzen. Er staat alleen het vage zinnetje dat piercings en tatoeages niet mogen gezet worden op personen die niet over hun beslissingsvermogen beslissen. Eventueel kan inzake leeftijd onderscheid gemaakt worden tussen de verschil­lende vormen van piercings en tatoeage. In sommige wetsvoorstellen was bepaald dat minderjarigen in aanmerking kwamen mits toelating van de aanwezige ouder. Dit was reeds veiliger, maar ook daarop worden best beperkingen gezet. Het gaat niet op dat ouders omwille van hun mode-aanvoelen een kind laten betatoeëren. Tegen dat dit op de leeftijd gekomen is dat het zelf zou kunnen beslissen, moet het vaststellen dat het de rest van zijn leven opge­scheept zit met een lifestyle/ modegril van zijn ouders die ondertussen reeds voorbij is. Dit is geen aantasting van de rechten als ouder. Dat is zorg van de maatschap­pij voor de kwetsbare onderdaan. Er zijn zoveel zaken waar de overheid reglementerend optreedt; denken we maar aan vaccinaties, aan leerplicht, aan leeftijd om seks te hebben en met wie, aan de leeftijd om te trouwen…

 

Cohrane Reviews

We maken een vierde selectie uit de The Cochra­ne Library, 2005 Issue 2:

- Group behaviour therapy programmes for smoking cessation

- Hypnosis for schizophrenia

- Improving health professionals' management and the organisation of care for overweight and obese people

- Individual behavioural counselling for smoking cessation

- Individual psychodynamic psychotherapy and psychoanalysis for schizophrenia and severe mental illness

- Individual psychotherapy in the outpatient treatment of adults with anorexia nervosa

- Information for pregnant women about caesarean birth

- Inpatient versus other settings for detoxification for opioid dependence

- Interventions for improving communication with children and adolescents about a family member's cancer

- Interventions for improving communication with children and adolescents about their cancer

- Interventions for preoperative smoking cessation

- Interventions for preventing depression after stroke

- Interventions for preventing injuries in problem drinkers

- Interventions for preventing obesity in children

- Interventions for preventing tobacco sales to minors

- Interventions for preventing tobacco smoking in public places

 

 

Multidisciplinaire Richtlijn Schi­zofrenie en Depressie

De Nederlandse Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling heeft een nieuwe Richtlijn betreffende Schizofrenie gepubliceerd. Dit jaar publiceerden ze ook een richtlijn betreffende Depressie.

Bangkok Charter for Health Promotion

De gezondheidspromotie-benadering werd steeds verder uitgediept en verbreed tot een mondiale benadering van gezondheidspro­ble­men. De conferentie van Bangkok (7-11 au­gus­tus 2005) brengt het resultaat van die ont­wikkelingen samen in een nieuw Bangkok Char­ter for Health Promotion.

 

 

Belgisch Nationaal Strategisch Pensioen-rapport 2005

Dit tweede rapport is opgebouwd rond drie centrale doelstellingen: pensioenen dienen toereikend, financieel haalbaar en aanpas­baar te zijn aan de nieuwe maatschappelijke en individuele behoeften.

 

 

Biological Psychology

Samen met de vierde editie van het handboek over biologische  psychologie van Rosen­zweig, Breedlove en Watson is er ook een internet-site waar regelmatig nieuwsartikels en websites betreffende de 19 hoofdstukken verschijnen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie om een volksraadple­ging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht

- Wetsvoorstel tot aanvulling van het Straf­wetboek met bepalingen betreffende de com­mercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap

- Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling betreffende het rouwverlof

- meer

 

 

 Jacob

Gewoon doen is nog zo gek niet

Twintig jaar geleden kregen hulpverleners regelmatig een patiënt over de vloer die verklaarde hoofdpijn te hebben omdat hij niet lang genoeg in het donker had gelegen na een hersenschudding. Toen werden de mensen na een hersenschudding vaak wekenlang in het duister gelegd. Hierover vinden we nog weinig terug in recente ad­vie­zen aan patiënten met een hersenschudding. We herinneren ons ook hoe vroeger de patiënten na een hartinfarct voor weken in bed werden gestopt terwijl ze nu na een paar dagen op de home­trainer zitten. Er zijn studies die aantonen dat langdurige fysiothe­rapie niet beter rendeert dan een advies. Bij jonge, voorheen ge­zonde dyna­mische patiënten bleek cognitieve revalidatie in het zie­kenhuis niet beter te zijn dan de revalidatie thuis. Enkele jaren geleden werden hele pro­gram­ma's van debriefing opgemaakt voor de opvang na trauma. De laatste jaren is steeds meer evidentie dat dit de posttraumatische stress niet voorkomt, soms in tegendeel. Naar aanleiding van de bommenterreur in London verscheen in de NEJM een artikel Victimhood and Resilience. De auteur doet een warme oproep op te blijven geloven in de veerkracht van de mensen. Tref­fend is het zinnetje:" Instead, what people need during the first few days is the support of their family and friends and assistance with information, finances, travel, and the planning of funerals. The most appropriate immediate mental health interventions are practical, not emotional". Het gewone leven is nog zo gek niet als middel om te her­stellen. Wellicht zijn er nog wel behandelingswijzen die eens kritisch moeten bekeken wor­den. Maar de uitdaging is groter dan het afschaffen van enkele interventies die niet nuttig blijken. We moeten beter leren selecteren zodat energie kan gestopt worden in die personen en situaties waarin het 'gewone leven' geen 'therapie' zal brengen. In heel wat gevallen blijft de uitdaging om me­tho­den te ontwikkelen die beter zijn dan het gewone leven.

Jacob

 

 

Agenda

- 22-23.09. Fundamenten voor een nog betere zorg

- 07.10. Over afasie gesproken

- overzicht

Sommige staatslieden houden zo van de vrede dat ze er graag een
oorlog voor over hebben.
(Cees Buddingh)

Publicaties
België

KUL

- Zingeving en zinge­ving­problemen vanuit psy­cho­logisch perspec­tief

- Focusing-oriented dream work

- Echtheid in cliëntge­richte therapie, geïllus­treerd bij een cliënt met een persoonlijkheids­stoornis

RUG

- Psychologen op zoek naar verborgen infor­ma­tie: Over wetenschap­pe­­lijk gebruik van de leu­gen­­detector

- Autonomic and beha­vi­oral responding to con­cealed information: dif­ferentiating defensive and orienting responses

- Orienting to guilty knowledge

- The International Af­fec­tive picture system: a flemish validation study

- Selective attention to threat in the dot probe paradigm: differentiating vigilance and difficulty to disengage

Publicaties Internationaal

- Attachment Theory and Psychotherapy

- Sensitivity

- Practice Guideline for the Treatment of Pati­ents With Acute Stress Disor­der and Posttrau­matic Stress Disorder

- Treating Alzheimer’s disease and other dementias of late life - A Quick Reference Guide

- Treating schizophrenia - A Quick Reference Guide

- Assessing and trea­ting suicidal behaviors - A Quick Reference Guide

- Disaster Psychiatry Handbook

- Randomised controlled trial of home based moti­vational interviewing by midwives to help preg­nant smokers quit or cut down

- Cholinesterase inhibi­tors for patients with Alzheimer's disease: systematic review of randomised clinical trials

- Sexual Selection - A Tale of Male Bias and Feminist Denial

- Neurocognitive Adap­tations Designed for Social Exchange

- Resolving the Debate on Innate Ideas Learn­a­bility Constraints and the Evolved Interpenetration of Motivational and Conceptual Functions

- Role of mobile phones in motor vehicle crashes resulting in hospital at­ten­dance: a case-crossover study

- Cognitive behaviour the­rapy in addition to antispasmodic treatment for irritable bowel syn­drome in primary care: randomised controlled trial

- Hyperthyroidism: Diag­no­sis and Treatment

- Child Safety Seat Coun­seling: Three Keys to Sa­fety

- The Conceptualization and Role of Impulsivity: Bipolar Disorder and Substance Abuse

- Irritable Bowel Syn­dro­me: Psychiatric Fac­tors and Therapies

- Nature Versus Nur­tu­re: How Is Child Psy­cho­­patho­logy Develo­ped?

- 'Pop' Psychology: Putting Rock and Roll Music on the Psycho­analytic Couch

- Are Genius and Mad­ness Related? Contem­po­rary Answers to an Ancient Question

- Through Hamlet to Narrative Medicine and Neuroscience: Literature as a Basic Science of Psychiatry

- meer

Humor

- Google Content Blocker

Poëzie

- Ik droom mijn liefde blijer