Jaargang 2 Nr 16 05.09.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

02.09. Ouderenpar­tici­patie wordt een feit dankzij oprichting ou­derenraad

België  

Persberichten

24.08. Inwerkingtreding van de hervorming van de adoptie op 1 sep­tem­ber 2005

Schriftelijke Vragen en antwoorden Senaat

- Volksgezondheid – De­pressies - Informatie­cam­pagne - Maatrege­len

Europa

Raad van Europa

01.09. Deputy Secre­ta­ry General backs pro­gram­me to stop violen­ce against children

De wet verbiedt, in
 zijn majestatische gelijkheid zowel de rijken als de armen onder bruggen te
 slapen, in de straten te bedelen en brood te stelen.
(Anatole France)

Publicaties
België

Vlaams Fonds

- Inventaris en analyse van het diagnostisch aan­bod van de multi­disci­plinaire teams: een bijdra­ge aan de unifor­mering en protocolle­ring van de diagnostische praktijk

- Handicap en arbeid. Overzicht van tien jaar ontwikkelingen

- Allochtonen in het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Residentiële opvang van zeer jonge kinderen met een handicap

- Pleegzorg voor per­so­nen met een handi­cap: een doorlichting

- Determinanten voor de instroom in tehuizen voor niet-werkenden

- Tijd voor inclusie? Aangepaste vrijetijds­besteding voor perso­nen met een handicap

APS Vlaanderen

- Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een verkennende schets van hun sociale positie en hun situatie­beleving aan de hand van concrete onder­zoekscijfers

Steunpunt Verkeers­veiligheid

- Determinanten van de letselernst bij ver­keers­ongevallen

-  Impact van de ver­keers­­onveiligheid op de volksgezondheid

Kind & Gezin

- Jaarverslag 2004

Verwittigd worden als er een nieuwe
De Maere verschijnt

 

 

 

KB78 en de psychologen

 

In België zijn er een aantal Koninklijke Besluiten die een nummer dragen. Dat zijn volmacht­wet­ten. Zo is er het bekende KB78 dat in 1967 uitgevaardigd werd na de artsenstaking. De titel was toen “Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies”. Ondertussen is het aantal disciplines dat in de gezondheidszorg werkt uitgebreid en luidt de titel: “Koninklijk besluit nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen”. Om KB78 te raadplegen gaat u best naar Juridat. In het eerste veldje naast “Juridische aard” kiest u voor “Koninklijk Besluit” en in het tweede veldje naast “Nummer” typt u het getal 78. U drukt dan op de knop “Opzoeking” en er worden twee resultaten gevonden. U kunt die twee resultaten zien als u op “Lijst” drukt en daar kunt u dan het gewenste document aanklikken. Eén document betreft de Duitse vertaling en het tweede is dat wat we nodig hebben.
In de loop van de jaren is de titel veranderd, maar de basisstructuur is gebleven. Het komt er eigenlijk op neer dat men eerst zegt dat de volledige gezondheidszorg het terrein is van de artsen en dan gaat men uitzonderingen maken voor de andere beroepen. Het is uiterst be­lang­rijk dit in het achterhoofd te hebben bij de evaluatie van de toegekende autonomie in de beroepsuitoefening wanneer later op het jaar wellicht de ontwerpteksten over de wet­telijke regeling van de zogenoemde “geestelijke gezondheidszorgberoepen” dienen beoordeeld te worden.
Wat staat er in KB78 ?  “Art. 2. § 1. Niemand mag de geneeskunde uitoefenen die niet het wettelijk diploma bezit van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, dat werd behaald in overeenstemming met de wetgeving op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, of die niet wettelijk ervan vrijgesteld is, en die bovendien de voorwaarden gesteld bij artikel 7, § 1 of § 2 niet vervult.
 Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde, het gewoonlijk ver­rich­ten door een persoon die het geheel van de voorwaarden, gesteld bij lid 1 van deze para­graaf, niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te heb­ben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting.”
En dan volgen de uitzonderingen:
- “§ 2. Bij afwijking van § 1 van dit artikel, zijn….. [en dan gaat het over de vroedvrouwen]
- “Art. 3. Bij afwijking van § 1 van artikel 2, mag niemand de tandheelkunde uitoefenen die niet……”
- “Art. 5. (§ 1. De Koning kan, (overeenkomstig de bepalingen van artikel 46bis), de voor­waar­den vaststellen waaronder de geneesheren, op eigen verantwoordelijkheid en onder eigen toezicht, personen die een paramedisch beroep uitoefenen kunnen belasten met het verrichten van bepaalde handelingen die de diagnose voorafgaan of de toepassing van de behandeling aangaan of de uitvoering van maatregelen van preventieve geneeskunde betreffen.
De Koning kan eveneens, overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 46bis, de voor­waarden vaststellen waaronder de in het voorgaande lid bepaalde handelingen kunnen worden opgedragen aan personen die bevoegd zijn om de verpleegkunde uit te oefenen.”
- “Art. 21bis. § 1. In afwijking van artikel 2, § 1, en zonder de betekenis van het begrip "de geneeskunde", bepaald in dit artikel, te beperken, mag niemand de kinesitherapie uitoefenen die niet houder is van een erkenning afgegeven door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort.”
Er zijn dus twee soorten uitzonderingen: Vooreerst disciplines zoals vroedvrouwen, tand­artsen en kinesitherapeuten die ‘bij afwijking’ autonoom bepaalde handelingen mogen stel­len. Verder zijn er de paramedici en de verpleegkundigen die onder verantwoordelijkheid en toezicht van de arts bepaalde handelingen mogen stellen.
Had men in Art 2 geschreven ‘artsen moeten opleiding x gevolgd hebben en mogen hande­lingen a,  b, c, enz stellen’ was het allemaal veel eenvoudiger geweest. Dan kon men ook voor de andere beroepen zeggen wat de opleidingsvoorwaarden zijn en wat de bevoegd­heden zijn. Wegens die negatieve definitie van Art 2 blijft men met de moeilijkheid zitten voor elk nieuw beroep dat men wil reglementeren. Daarom staat er in het wetsvoorstel Vanden­berghe e.a., dat een herneming is van het wetsontwerp Aelvoet (reeds gecontroleerd door de Raad van State), “§ 4. Zonder afbreuk te doen aan het begrip geneeskunst wordt be­schouwd als uitoefening van de klinische psychologie: het gewoonlijk verrichten van auto­no­me handelingen die tot doel hebben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het stellen van een diagnose van psychisch of psychosomatisch lijden bij mensen, en hun be­handeling of begeleiding.” Er zijn groepen die beweren dat hierdoor aan artsen het recht wordt gegeven om de klinische psychologie te beoefenen. Met dergelijke verklaringen be­wijzen ze alleen dat de KB78 nog nooit gelezen hebben. Als wetsvoorstellen of ontwerpen niets veranderen aan Art2 (en wie durft dat ?) en geen uitzonderingsformule gebruiken kan dat twee dingen betekenen: ofwel dat men geen autonome beroepsuitoefening geeft aan de nieuwkomer ofwel dat opmerkingen kunnen verwacht worden vanwege de Raad van State wegens gebrek aan samenhang van de verschillende artikels.
Klinisch psychologen hebben op dit ogenblik wettelijk gezien geen gezondheidszorgberoep. Het is niet voldoende dat ze na een wettelijke regeling wèl gezondheidszorgen mogen toe­dienen. Het is altijd een eis geweest dat ze hun eigen beroep autonoom kunnen uitoefenen en dàt zal duidelijk moeten uit de teksten blijken.

Tot slot nog iets over de hoofdstukken van KB78. Hoofdstuk I handelt over de uitoefening van de geneeskunde en van de artsenijbereidkunde. Hoofdstuk Ibis handelt over de uitoe­fe­ning van de kinesitherapie. Hoofdstuk Iter handelt over de uitoefening van de verpleegkun­de. Het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. voorziet Hoofdstukken Iquater, Iquiquies en Isexies voor respectievelijk de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksu­o­logie en de klinische orthopedagogiek. Hoofdstuk II behandelt de uitoefening van de para­medische beroepen en Hoofdstuk IIbis regelt een aantal kwesties zoals bijzondere beroeps­titels enz. Hoofdstuk III behandelt de geneeskundige commissies. Hoofdstuk IV behandelt de strafbepalingen en tuchtmaatregelen. Hoofdstuk IVbis handelt over de aanpassingen aan de Europese wetgeving  en tenslotte bevat Hoofdstuk V nog een reeks algemene bepalingen. Het wetsvoorstel Mayeur, Burgeon en Lambert wil een nieuw “HOOFDSTUK III : uitoefening van de beroepen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg” invoegen (uiteraard met verschuivingen van het huidige hoofdstuk III, enz. ) We hebben elders reeds geschreven wat we daarover vinden.

 

Verkorte programma's psycho­logie

De KUL heeft duidelijk uitgeschreven wat personen met een ander diploma van hoger onderwijs moeten volgen om een academisch bachelor en een master in de psychologie te bekomen. 

De DSM V

Volgens Psychiatric Times zouden in de DSM-V de obsessive-compulsieve stoor­nis­sen verwijderd worden uit de angststoornis­sen en een aparte groep vormen. Anderzijds zou er ook een groep gemaakt worden van impulsive-compulsive stoornissen.

 

 

 

De Maere viert zijn tweede verjaardag !

Als de economische wetenschappen nog niet geleid hebben tot een rechtvaardiger wereld, dan moeten we de economie beter maken. Als de democratie nog onvoldoende geleid heeft tot een betere wereld, dan moeten we de democratie verbeteren, niet afschaffen. Als de wetenschap nog zoveel problemen niet opgelost heeft en soms schan­delijk misbruikt wordt, dan moeten we dat misbruik ont­mas­keren en de wetenschap bevorderen. We mogen niet vervallen in een postmodernistisch anti-wetenschappelijk denken. Die stroming heeft in de gedrags­we­tenschappen al genoeg schade aangericht de laatste jaren. Ook nu speelt die kwestie een belangrijke rol in de keuzes die zullen gemaakt worden inzake de wettelijke regeling van de gezondheids­zorgberoepen. De Maere is gestart op 1 september 2003 en begint met dit nummer zijn derde jaar. Zoals voorheen proberen we de psychologen te informeren over wat er beleidsmatig gebeurt in de sector en proberen we hen aan te zetten om vanuit gedragswetenschappelijke hoek dit beleid te helpen beïnvloeden. We gaan ook verder met het verzamelen van interessante literatuur die gratis beschikbaar is op het net.
Voor de goeie zaak !

 

 

Agenda

- 20.10. Parentificatie: over het belang van herkenning en erkenning

- 21.10. Rouw, kinderen en gezin: Een gezins­therapeutische benade­ring

- overzicht

De enige remedie tegen bijgeloof is wetenschap. (H.T.Buckle)

Publicaties
België (vervolg)

Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

- Effectiviteit en kosten-effectiviteit van be­han­delingen voor rookstop

Tijdschrift voor Sociologie

- Het meten van stress: De stress van het meten De beoordeling van kwa­­liteit van de arbeid: een confrontatie van me­thodologische strate­gieën

- Genetisch testen: fata­liteit of nieuwe verant­woordelijkheid? Kwalitatieve studie naar de hou­ding ten aanzien van pre­dispositietesten voor borstkanker

Onderzoeksrapporten en verhandelingen

- Gezondheid en drug­ge­bruik In het peniten­tiair milieu - Ontwikkeling van een epidemiologisch onderzoeksinstrument

- Kinderen van de schei­ding - Een kwali­tatief onderzoek naar de invloed van een ouder­lijke echtscheiding op adolescenten

- Mortaliteit na het ver­lies van de partner: nieu­we Belgische gege­vens

- Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen

- Sociaal- economische verschillen in rookge­drag

Als je hem niet erg
 goed kent, denk je onmiddellijk dat hij een idioot is. Maar eenmaal dat je hem goed kent, twijfel je daar geen seconde meer aan.
(Léautaud)

Publicaties Internationaal

- Worse Quality of Life for Children With Newly Diagnosed Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Compared With Asthmatic and Healthy Children

- The Hard Work of Growing Up With ADHD

- Obesity, Shame, and Depression in School-Aged Children: A Popu­lation-Based Study

- Psychosocial Correla­tes of Adolescent Ma­les' Pregnancy Intention

- Prader-Willi Syndrome

- Psychogenic Nonepi­leptic Seizures

- The Genetic Basis for Suicidal Behavior

- The Role of Genetic and Environmental Fac­tors in the Development of Schizophrenia

- Are Depression and Bipolar Disorder the Same Illness?

- What Is the Biological Basis of Conscious­ness?

- How Are Memories Stored and Retrieved?

- Memory flexibility

- Plastic surgery: Beauty or beast?

- meer

Humor

- Viagraholics Anony­mous

Poëzie

- Geschenk van mijn vader