Jaargang 2 Nr 17 19.09.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

06.09. Vlaams minister Vervotte en provincies ondertekenen protocol

08.09. Vlaams minister Vervotte zorgt voor be­tere opvang en be­geleiding in de diensten van de spoedgevallen van personen die een suïcidepoging hebben ondernomen

Staatsblad

16.09. Decreet van 15 juli 2005 tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

16.09. Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands

Een deskundige is iemand die er op het laatste ogenblik wordt bijgehaald om een deel van de schuld te krij­-
gen. (Sam Ewing)

België  

Persberichten

07.09. Wetsontwerp be­treffende de verwer­king en de infor­ma­tise­ring van de gezond­heidsgegevens alsook de toepassin­gen voor telegenees­kun­de

09.09. Nieuwe maatre­gelen in de strijd tegen het terrorisme

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Tabaksverkoop – Min­derjarigen. - Controles

- Terbeschikkingstelling van de regering van re­cidivisten, gewoonte­misdadigers en ple­gers van bepaalde sek­suele strafbare feiten

- Aantal huwelijken ge­sloten tussen perso­nen van gelijk geslacht

Europa

Raad van Europa

14.09. Resolution Res AP(2005)3 on healthy eating in schools

Europees Parlement

- Verslag over gender­dis­criminatie in gezond­heids­systemen

Publicaties
België

Verhandelingen

- De invloeden van religie en spiritualiteit op geluk­kig zijn

- Exploratie van risico­factoren voor voortijdig schoolverlaten in Vlaan­deren

- Intrafamiliaal geweld bij jongeren: onderzoek naar voorkomen en ken­merken van oudermis­han­deling bij TSO- en BSO-leerlingen.

- Brave meisjes en stou­te jongens? - Gender-verschillen in de geschie­denis van de criminaliteit. Onderzoek naar de Hasseltse jeugdrecht­bank tijdens het interbellum.

- Geweld en misbruik in de privé-sfeer: ver­schil­lende vormen van psy­chisch geweld op man­nen.

- Partnergeweld: de risicofactoren

- Intergenerationeel onderzoek naar de communicatie over seksualiteit: een studie bij ouders en jongeren tussen 15 en 21 jaar

- Seksualiteitsbele­ving en perspectief op man/vrouw relaties

Bij Marokkaanse migrantenvrouwen

Verwittigd worden als er een nieuwe
De Maere verschijnt

 

 

 

 

Zwartboek
van de psychoanalyse

 

 

Op 1 september lag het boek in de (Franse) boekhandels, Le livre noir de la psychanalyse. Twee weken later vindt Google reeds tienduizend webpagina’s waarop het boek vermeld wordt. Frankrijk staat weer eens op zijn kop. Een veertigtal auteurs van verschillende natio­naliteiten en van verschillende disciplines en strekkingen hebben een kritisch boek geschre­ven over de psychoanalyse. De dogma’s worden aangevallen en de therapeutische effec­tiviteit in vraag gesteld. Een van de auteurs is de UCL-professor Van Rillaer. Het is onbe­gon­nen werk om al de reacties te inventariseren. Naast de link naar de uitgever die heel wat reacties inzamelde, leggen we hier ook de link naar Le Nouvel Observateur die een voor­proefje geeft. In Le Monde geeft medeauteur Pignarre zijn point de vue. In Le Figaro le­zen we de recensie door Paoli en de reactie van Mel­man, in Liberation een bespreking door Sibony en Favereau, in l’Humanité door Gori, in l’Express door Charles en zijn interview met Roudines­co die een ophefmakende kritiek schreef. Lees ook de reactie van Van den Rey­sen en van Van Rillaer op de uitlatingen van Roudi­nes­co. We vermelden ook het discus­sie­fo­rum van Oedipe en van medeauteur Mikkel Borch-Jacobsen en de website van me­de­au­teur Buekens. Zie ook de verzameling op de portail des psychologues francophones.
Laat ons het boek eens lezen. Als men de besprekingen overloopt moet men vaststellen dat er veel  geroepen en gescholden wordt door mensen die het boek niet eens gelezen heb­ben. In Iran waren er ooit tienduizenden analfabeten die betoogden tegen de Duivelsverzen. Dat is niet de stijl die men van wetenschapsmensen mag verwachten.

 

Titel van psycholoog

Ten behoeve van personen die in België de ti­tel van psycholoog willen voeren heeft de KlinPsy-site een beslissingsboom gepubli­ceerd om hen door de Belgische wetgeving te leiden en te adviseren welke stappen ze best kunnen zetten.

 

 

Internationale dag ter preventie van zelfmoord

10 september was de Internationale dag ter preventie van zelfmoord. In Vlaanderen zijn er een tweetal sites over zelfmoordpreventie: Centrum ter Preventie van zelfmoord en het Zelfmoordpreventieproject van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

 

Nieuwe maatregelen in de strijd tegen het terrorisme

De Ministerraad keurde op 09.09.2005 een voorontwerp van wet goed, dat diverse wijzigingen aanbrengt aan het Wetboek van Strafvordering en aan het Strafwetboek, om de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit te verbeteren. Het is een even­wichtsoefening tussen de Veiligheid van de Staat en het beschermen van de individuele vrijheden.

 

 

Nieuwe website Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft een splinter­nieuwe website in twintig talen.  Hopelijk wordt u een regelmatige bezoeker.

 

 

 Twee psychologenlijsten

Als men aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van de titel van psycholoog en men vraagt om op de psychologenlijst te staan, blijft men daarop staan tot men zelf uitdrukkelijk verzoekt om geschrapt te wor­den. Onder het opschrift "Wil je weten of een persoon de titel van psycholoog mag dra­gen?" publiceert de psychologencommissie evenwel slechts de checklist met de psy­cho­logen die in orde zijn met de betaling van hun vierjaarlijkse bijdrage. Er is inderdaad geen wetgeving die zegt dat de Psychologen­com­missie de officiële psychologenlijst op het in­ternet moet publiceren, maar als een offi­ciële instantie wèl een lijst publiceert met de ver­mel­ding dat men via het raadplegen van die lijst kan vernemen of iemand de titel mag dragen, dan legt ze een valse verklaring af wanneer ze doet alsof sommige titelge­rech­tigde psychologen het recht niet hebben de titel te dragen. Hierdoor ervaren bepaalde personen schade. De Psychologencommissie wekt ook de indruk dat er een vervaldag is aan de toelating om de titel te dragen. Er is wettelijk geen vervaldag. Het wordt tijd dat men op de Psychologencommissie eens zelf de wetgeving leest die op hun site te lezen is. Overigens, de reden waarom veel psycho­lo­gen niet in orde zijn met de betaling van hun bijdrage,  is dat ze bij verhuis vergeten om een adreswijziging te sturen naar een instan­tie waar ze hooguit om de vier jaar een fac­tuur van krijgen en waar ze verder nooit iets van horen.

Laaggeletterdheid

8 september was de internationale dag tegen laaggeletterdheid. De Federatie Centra Basiseducatie hielden een conferentie over 15 jaar basiseducatie. Op 2 september hield Minister Vandenbroucke een voordracht over de problematiek. Hij lanceerde een plan geletterdheid en werkt ook aan een nieuw decreet voor de hervorming van het volwas­senenonderwijs. Spijtig dat de minister geen melding maakt van maatregelen tegen het onnodig complex maken van de maatschap­pij. De Maere heeft daar twee jaar geleden reeds een artikel aan gewijd. Verwijzen we tenslotte naar het Decreet houdende de re­geling van de basiseducatie voor laagge­school­de volwassenen van 1990 en het Besluit van de Vlaamse Regering hierom­trent. Tenslotte was er in 2004 het Decreet betreffende de Huizen van het Nederlands en op 16.09.2005 het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands.

 

 

Cohrane Reviews

We maken een vijfde selectie uit de The Cochra­ne Library, 2005 Issue 3:

- Interventions for promoting physical activity

- Interventions for promoting smoking ces­sation during pregnancy

- Interventions for promoting the initiation of breastfeeding

- Interventions for providers to promote a patient-centred approach in clinical consul­tations

- Interventions for smoking cessation in hos­pitalised patients

- Interventions for treating depression after stroke

- Interventions for treating obesity in children

- Interventions for vaginismus

- Interventions to improve compliance with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea

- Interventions to modify sexual risk behavi­ors for preventing HIV infection in men who have sex with men

- Lecithin for dementia and cognitive impair­ment

- Length of hospitalisation for people with severe mental illness

- Life skills programmes for chronic mental illnesses

- Lifestyle modification for obstructive sleep apnoea

- Light Therapy for Managing Sleep, Behavi­our, and Mood Disturbances in Dementia

- Light therapy for non-seasonal depression

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 377bis in het Straf­wet­boek, teneinde in een behandeling te voorzien zodra een vonnis van veroordeling van daders van seksueel misbruik is uitgesproken

- Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op films en afgeleide producten en van de toegang tot bioscoopzalen voor minderjarigen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Straf­wet­boek met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie

- meer

 

 

 Jacob

Van tolrechten tot epibreren

“De Belgische burger beter vertrouwd maken met enkele eenvoudi­ge maatregelen om de gevolgen van een woningbrand te beperken"; dat is het doel van de campagne die de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid organiseert in samenwerking met de brandweer­diensten.” Met deze zin wordt op de Federale portaalsite de veer­tien­daagse van de veiligheid aangekondigd die loopt van 3 tot 18 sep­tember. Er is een folder in het Nederlands (“Huis in brand, Ge­bruik je verstand!”) en een in het Frans. Als men op de Neder­land­se afbeelding drukte werd evenwel de Franse versie gedown­loaded. Kleine technische vergissing die we op 11 september ont­dekten en als vriendendienst meldden aan de helpdesk van de Fe­derale Por­taalsite. Die stuurden ons evenwel een mail terug dat ze er enkel zijn voor technische kwes­ties en dat dit bijgevolg buiten hun bevoegdheidsgebied lag. We kregen een lijst met Fe­de­rale ambtenaren die we konden contacteren. De zaak begon ons te boeien en we schreven naar de Federale ambtenaar van Binnenlandse zaken. Deze liet ons luttele uren later weten dat onze mail doorgestuurd werd naar de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Daarna bleef het weer stil. Blijkbaar werd het voldoende geacht dat de Nederlandstalige fol­der beschikbaar was op de site van Binnenlandse zaken. En de Federale Portaalsite (dat spulleke van 50 miljoen euro), who cares. U kunt er nog altijd de Franse versie downloaden.

In mijn jonge jaren moesten we tol betalen als we van de ene heerlijkheid naar de andere gingen. Dat was niet echt efficiënt. Maar een administratie die zo ‘georganiseerd’ is dat ieder op zijn deeltaak zit te epibreren, is dat ook niet. Misschien binnenkort een nieuwe veertiendaagse: “In Internetland ? Gebruik je verstand !”
Jacob

 

 

Agenda

- 15.10. Die ziekte in mijn familie, krijg ik die later ook?

- overzicht

Democraat: iemand die vooral tegen die dictaturen is waaraan
hij niets kan verdienen. (C. Buddingh)

 Publicaties
België (vervolg)

Studies

- Marriage in Motion

- Het Kind in Vlaanderen 2004

- De levensloop van jong­volwassenen 18 – 36 jaar : De toekomst van het gezin

- De levensloop van jong­volwassenen

 - Seksueel gedrag bij Marokkaanse immi­gran­ten van de tweede gene­ratie, balancerend tussen traditionele houdingen en veilig vrijen

- Jaarverslag 2004 van het Centrum voor gelijk­heid van kansen en voor racismebestrijding

- De tijd staat niet stil - Veranderingen in de tijdsbesteding van Vla­mingen tussen 1999 en 2004

- Vlaanderen de klok rond – 2004 - Enkele resultaten van het Vlaamse tijdsbudget­on­derzoek

- De vergrijzing, een col­lectieve uitdaging

- Studiecommissie voor de vergrijzing – Jaarlijks verslag 2005

De kracht van nauw­keurige observatie
wordt cynisme ge­noemd door hen die er niet
over beschikken
(G.B. Shaw)

Publicaties Internationaal

- Effectiveness of treatment for alcohol problems: findings of the randomised UK alcohol treatment trial (UKATT)

- Cost effectiveness of treatment for alcohol problems: findings of the randomised UK alcohol treatment trial (UKATT)

- Self reported stress and risk of breast can­cer: prospective cohort study

- Medical End-of-Life Decisions for Children in the Netherlands

- Treatment of depres­sion in children and ado­lescents

- Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative stu­dy of placebo-control­led trials of homoeopathy and allopathy

- Obsessive–Compulsive Symptoms and Positive, Negative, and Depres­sive Symptoms in Pa­tients With Recent-Onset Schizophrenic Disorders

- Facial Expression and Sex Recognition in Schi­zophrenia and Depres­sion

- Informed Consent and Adolescents

- Motivational Interview­ing and Clinical Psychia­try

- Randomised controlled trial of acute mental health care by a crisis resolution team: the north Islington crisis study

- A randomised multicen­tre trial of integrated ver­sus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness

- Psychological and behavioural reactions to the bombings in London on 7 July 2005: cross sectional survey of a representative sample of Londoners

- Graffiti, greenery, and obesity in adults: secon­dary analysis of Europe­an cross sectional sur­vey

- Functional impairment recovers after episo­des of major depression

- meer

Humor

- Operating System Dysfunction

Poëzie

- Sonnet voor A.