Jaargang 2 Nr 19 17.10.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

07.10. Uitwisseling van medische gegevens beter beveiligd

11.10. Vergoedingen voor thuisblijvende zorg­behoevenden wordt opgetrokken tot 125 euro in 2009

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

04.10. De stijgende thuis­loosheid bij jonge­ren

04.10. De stijgende thuis­loosheid bij vrou­wen ten gevolge van het stijgende partner­geweld

04.10. De financiering van de palliatieve zorg­verlening

04.10. Pilootprojecten Activering voor mensen met psychiatrische pro­blemen

04.10. De toename van aanvragen om erkend te worden als persoon met een handicap

04.10. Het initiatief van het weglopershuis in Gent

Het is altijd moeilijk
 te onderhandelen met
 mensen die weten dat
 ze ongelijk hebben.
 (A. Frossard)

België  

Persberichten

30.09. Vlaamse Catego­rale Sp-Ziekenhui­zen - 5 Jaar Overlegplatform

05.10. Een wedstrijd om beter te eten en meer te bewegen

10.10. Begroting ge­zond­heidszorgen 2006 Een begroting die de toekomst van de ziekte­verzekering veilig stelt

11.10. Wetsontwerp be­treffende de verwer­king en de informatise­ring van de gezond­heidsgegevens alsook de toepassingen voor tele­ge­nees­kunde

Commissie Volksge­zond­heid

05.10. Een stimule­rings­beleid voor psy­chi­atri­sche zorgverle­ning in de Kempen

05.10. De overeen­komst betreffende de behan­de­ling van slaap­apneu

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Rampenplan voor do­ven en slechthorenden

- Partnergeweld

- Statuut van uitke­rings­gerechtigde werk­lozen bij het onthaal van een persoon met een handi­cap in het kader van pleegzorg

- Leesbaarheid van documenten. - RVA

- Kosten voor verplaat­singen die uit een er­ken­de beroepsziekte voortvloeien

- Huwelijken tussen personen van gelijk geslacht

- Rampenplan voor do­ven en slechthorenden

- Rijexamens. – Faal­angst

- Kinderbijslag bij jonge­ren ouder dan 18 jaar

- Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. - Advies betreffende de problematiek van anonieme bevallingen

- Instelling voor jeugd­delinquentie in Ever­berg. - Gebrek aan vol­doende Nederlands­ta­lig personeel

- «Rateltikkers»

Verwittiging krijgen

 

 

 

 

Medisch dossier of
Corpus 05 exhibitie ?

 

 

Iedereen mag en kan zijn eigen idee hebben over de duizenden naaktlopers in het centrum van Brugge deze zomer. Punt is dat iedereen die daar in zijn blootje liep, dit deed uit vrije wil. De vraag dient gesteld of die vrijheid inzake naaktloperij ook zal gelden en blijven gelden in­zake de actuele ontwik­kelingen in de informatisering van de gezondheidsgegevens. Deze week heeft minister Demotte zijn Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informati­se­ring van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde be­kend gemaakt. Iedereen zal een gezondheidsidentificatienummer krijgen waardoor gege­vens die in ruimte en tijd verspreid zijn, bijeengebracht kunnen worden. Momenteel heeft deze wet betrekking op de artsen, de apothekers, de tandartsen, de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen. De Koning heeft de mogelijkheid om deze lijst uit te breiden, op advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bij een in Mini­sterraad overlegd besluit.

Voor het ogenblik is niet voorzien dat psychologen eraan deel nemen. Ze zijn immers wet­te­lijk nog steeds geen gezondheidszorgbeoefenaars. Maar het is evident dat de brieven van de psycholoog aan de arts er wel kunnen in komen… En tenslotte zijn we allen ook patiënt.

Er is dus reden te over om dit wetsontwerp grondig te bestuderen, want op vlak van priva­cy loopt er toch heel wat mis in deze maatschappij en met de informatisering wordt dat exponentieel. Ook in dit wetsontwerp staat het vol met woordjes als “zou” en “kan” betref­fen­de mogelijke controles en beperkingen. Er wordt benadrukt dat de patiënt vrij is, maar het is evident dat er financiële druk zal komen om eraan mee te doen. Iedereen weet dat snel­heid en ‘efficiëntie’ belangrijke begrippen zijn in de gezondheidszorg en dat bijkomende admini­stra­tieve beperkingen vermeden worden. De realiteit en de goede bedoelingen van de wet­gevers zijn niet steeds gelijklopend. Maar we kunnen ook niet terug naar perkament en gan­zenveer.

De KlinPsy-site hoopt naar aanleiding van dit ontwerp een dossier te kunnen samenstellen over de privacy in de gezondheidszorg. Er wordt alvast gehoopt op een brede maat­schap­pelijke bezorgdheid om de gezondheidszorg dermate uit te bouwen dat persoonlijke infor­ma­tie niet aan honderden mensen te grabbel wordt gegooid, dat patiënten nog iets persoonlijks durven vertellen aan een gezondheidswerker, dat mensen omwille van de gewenste ver­trouwelijkheid niet hun toevlucht gaan nemen tot alterneuten, dat er geen twee gezondeids­systemen ontstaan; een goedkoop met weinig privacy voor de gewone man en een duur met gegarandeerde discretie voor deze die het kan betalen. Men heeft gefulmineerd tegen een gezondheidszorg op twee sporen, maar men moet opletten dat men het niet in de hand werkt via dergelijke initiatieven.

 

Obesitas

In de Kamercommissie voor volksgezondheid was er op 28.09.2005 een gedachtewisseling betreffende obesitas en het nationaal voe­dings- en gezondheidsprogramma. We kun­nen het verslag lezen.

 

 

Tabacologen

In zijn begroting van de ziekteverzekering 2005 voorzag Minister Demotte de aanwer­ving van 24 voltijdse psychologen om zwan­gere vrouwen te begeleiden bij hun rookstop. Dit voornemen vinden we ook terug in zijn antwoord op een schriftelijke vraag. Op 07.10. is het KB verschenen tot vast­stel­ling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees­kundige verzorging en uitkeringen in de ta­baks­ontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner. Alle gezondheidszorgberoepen uit KB78 en de licentiaten in de psychologie komen in aanmerking om erkend te worden als tabacoloog. Ze moeten eindproeven afleg­gen na een opleiding die is ingericht door spe­ci­fieke centra die erkend zijn door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegd­heid heeft, volgens de voorwaarden die hij vaststelt. Dit Ministerieel besluit moet nog ver­schijnen. Er kan vermoed worden dat de op­lei­ding in de lijn zal liggen van de bestaande opleidingen tot tabacoloog zoals deze.

 

 

RUG vindt huidig ontwerp Demotte onaanvaardbaar

De Faculteit Psychologie en Pedagogische We­­tenschappen van de Universiteit Gent pu­bliceerde haar unaniem ingenomen standpunt inzake het wetsontwerp van Minister Demot­te.

 

 

Dicht bij de mensen

De Koning Boudewijnstichting publiceert deze maand gratis op het net een uitgebreid werk van 321 pp: “Dicht bij de mensen. Een mozaïek van ideeën en initiatieven omtrent geeste­lijke gezondheid.”

 

 

Kwaliteitsborging in het hoger onderwijs

Deze week debatteerde het Europees Par­le­ment over een voorstel van de Commissie voor een aanbeveling over verdere Europese sa­men­werking op het gebied van de kwaliteits­borging in het hoger onderwijs.

Psychologen in het Europees Parlement

Acht van de 732 leden van het Europees Par­lement vermelden in hun CV dat ze studies in de psychologie deden:

-Véronique De Keyser uit België, lid van de PS, doctor in de arbeidspsychologie
-
Thijs Berman uit Nederland, lid van de PvdA, doctoraal psychologie

- Ieke Van Den Burg uit Nederland, lid van de PvdA, kandidaat psychologie

- Heide Rühle, uit Duitsland, lid van Die Grü­nen, studie psychologie

- Jan Tadeusz Masiel uit Polen, lid van de Samoobrona, doctoraal psychologie

- Eva Lichtenberger uit Oostenrijk, lid van Die Grünen, Studium der Psychologie und Politik­wissenschaft

- Pedro GUERREIRO uit Portugal, lid van de Partido Comunista Português, graad in de psychologie

- Martine Roure uit Frankrijk, lid van de Partie Socialiste, licence psychologie

 

 

Richtlijn beroepskwalificaties in het Nederlands

Op 30.09.2005 is de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties verschenen. Hier kunt u de Nederlandstalige versie lezen.

 

 

Meeleven met mensen

Met de ontdekking dat er in de hersenen drie imiterende systemen geactiveerd worden voor het begrijpen van het gedrag van ande­ren, presenteren Leuvense onderzoekers in het vakblad Science van 14.10.2005 een we­tenschappelijke wereldprimeur.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt met het oog op het beter in­formeren van de patiënt

- Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informatisering van de gezondheids­gegevens alsook de toepassingen voor tele­ge­nees­kunde

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie met betrekking tot de overgangsbepalingen

- Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen

- meer

 

 

 Jacob

De België-Holland van het hart

Het is allemaal zo herkenbaar. Ik ben geboren in het Maerlant boven Brugge, werkte een tijdlang in Nederland en stierf in Damme. Tot op heden zijn er discussies of ik een Vlaming dan wel een Nederlander ben. De Antwerpenaar Johan Denollet werkte en werkt aan de Uni­versiteit Antwerpen, maar is ondertussen professor aan de Univer­si­teit van Tilburg en is wereldberoemd. In Vlaanderen spreekt men steevast over ‘de Antwerpenaar’ en in Nederland over ‘de profes­sor van de Universiteit van Tilburg’. En gelijk hebben ze. Maar hoe dan ook, Vlaanderen zendt zijn zonen en dochters uit. Herinneren we ons, om slechts een paar voorbeelden te geven, de interna­tio­na­le interesse voor het werk van Bea Van den Bergh en Alfons Mar­coen over de relatie tussen zwangerschap en problemen in de kindertijd. Deze week was er ook ontdekking van de groep van Guy Orban dat er in de hersenen drie imiterende sys­te­men geactiveerd worden voor het begrijpen van het gedrag van anderen. En om terug te ko­men op Denollet, hij publiceert reeds vele jaren over psychologische factoren bij hartaan­doeningen en hartrevalidatie. Zijn bibliografie bij de UA is hier te vinden en die aan de UvT hier. Er is ook een overzicht bij Google scholar en u kunt ook op zijn naam zoeken bij Pub­Med. We vermelden alvast een paar artikels: Reducing Emotional Distress Improves Progno­sis in Coronary Heart Disease, Personality and Vulnerability to Depression in Stroke Pa­tients, Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: a review. Dan is er het recente artikel DS14: Standard Assessment of Negative Affectivity, Social Inhibition, and Type D Personality, waarvan enkel de abstract vrij toegankelijk. Maar we vinden informatie en test bij Harvard Health Publications. En via Newsweek kunt u online de test afleggen. En dat van België-Holland… we laten het niet aan ons hart komen.
Jacob

 

 

Agenda

- 08.11 Toegepaste victimologie infodag

- 24.11. Beroepsgeheim

- overzicht

Demografische para­dox vergrijzing zorgt voor meer kaalhoofdigen. (Timperman Carlos)

België (vervolg)  

Staatsblad

07.10. 17.09.2005. - KB tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige ver­zorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner

Europa

Raad van Europa

13.10. Trafficking in hu­man beings - Slaves at the heart of Europe

14.10. Intervention by Maud de Boer-Buquic­chio, Deputy Secretary General of the Council of Europe on the occasion of the side event to the UN General Assembly on “violence against chil­dren”

Europees Parlement

Verslag over het voor­stel voor een aanbeve­ling van het Europees Parle­ment en de Raad over verdere Europese sa­men­werking op het ge­bied van de kwaliteits­borging in het hoger on­der­wijs

Een orisme is een aforisme dat nog niet....

(Kamagurka)

Publicaties
België

Nationaal Instituut voor de Statistiek

- Gezinnen geven meer uit

Publicaties Internationaal

- Dorsolateral Prefrontal Cortex Activity During Maintenance and Mani­pu­lation of Information in Working Memory in Pa­tients With Schizophrenia

- Meta-Analysis: Pharma­cologic Treatment of Obe­sity

- Meta-Analysis: Surgical Treatment of Obesity

- Pharmacologic and Sur­gical Management of Obe­sity in Primary Care: A Clinical Practice Guide­line from the American College of Physicians

- The Effects of a Smo­king Cessation Interven­tion on 14.5-Year Morta­lity

- Obstructive Sleep Apnea

- Clinical tips for helping patients overcome bed­wetting

- If we don't ask, they aren't going to tell: Screening for domestic violence

- Early life stress and depression - Childhood trauma may lead to neu­ro­biologically unique mood disorders

- Self-handicapping: gender, race, and status

- Quality of Life of People with Long-Term Psy­chiatric Illness Living in a Residential Home

- In the Midst of Winter there was an Eternal Summer: Finding Spirituality and Hope in Suffering, the Case of Antisocial-Narcissistic Personality

- Participants’ Reported Experiences of an Irish Psychiatric Residential Rehabilitation Programme

- A longitudinal study of depression in old age I: outcome and relationship to social networks

- A longitudinal study of depression in old age II: depression and physical disability

- Contributions of social influences and psycho­pathological factors to cannabis use and de­pen­dence in high-school students

- meer

Humor

- Peeps, Smoking & Alcohol

Poëzie

- Aanzoek