Jaargang 2 Nr 20 31.10.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

11.10. De blijvende stijging van cannabis­gebruik bij jongeren

11.10. De preventie van stressgerelateerde aan­doeningen of pro­blemen

11.10. De armoedebe­strijding in de Vlaamse Gemeenschap

11.10. De toegankelijk­heid van de preventieve gezondheidszorg voor mensen in armoe­de

11.10. De rol van het maatschappelijk op­bouwwerk in de pre­ventie en beheersing van schuldoverlast

18.10. Over de proble­men van de pleegzorg

18.10. Het statuut van de beroepsprocedure in de bijzondere jeugdzorg

18.10. De modulering van het aanbod in de gehandicaptensec­tor in het kader van de inte­grale jeugdhulpver­lening

25.10. De recente ont­wikkelingen in het dos­sier met betrekking tot de neutrale bezoek­ruim­tes

25.10. De gehoorscha­de bij de jeugd

Commissie voor onder­wijs, vorming, weten­schap en innovatie

27.10. Het toenemende aantal gevallen van zelfverminking bij jon­geren

27.10. BuSo-voorzie­ningen type 4 in het Vlaamse onderwijs­landschap

27.10. De verlaging van de leerplicht

Commissie voor cul­tuur, jeugd, sport en media

13.10. De toegang tot de nieuwe media voor mensen in armoe­de

Plenaire Vergadering

19.10. Aandacht voor de strijd tegen armoede binnen de lerarenoplei­ding

Wie heden ten dage in het huwelijksbootje stapt, leert maar
beter zwemmen. (C.Timperman)

België  

Persberichten

14.10. Reclame op al­co­holhoudende dranken

14.10. Bevordering van het gebruik van de com­puter en internet

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

25.10. Het label 'ver­vaar­digd zonder kin­der­arbeid' op de in de Europese Unie inge­voerde goederen

25.10. Sancties we­gens het niet afsluiten van een BA-verzeke­ring voor een organi­satie die met vrijwilligers werkt

Commissie Justitie

18.10. De opzegging van het samenwer­kings­akkoord over het gesloten centrum van Everberg

18.10. De overname van Everberg en de jeugdbeschermingswet

18.10. De evaluatie van de wettelijke bepalingen inzake de voogdij over minderjarigen en de bescherming van de goederen van minder­jarigen

25.10. De klachten over het omgangsrecht

26.10. De regeling van de honoraria van de deskundigen in straf­zaken

26.10.  Het beleid inza­ke partnergeweld

Commissie Sociale Zaken

19.10. Het persoons­ge­bonden assistentie­budget

19.10. Het rolstoelbeleid

19.10. De financiële regeling voor de plaat­sen psychiatrische gezinsverpleging

26.10. De onderwaar­dering van de beschut­te werkplaatsen

26.10. De terugbetaling van de therapie voor stotteren en dyslexie

26.10. De uitvoerings­be­sluiten betreffende de rechten van de vrij­willigers

Verwittiging krijgen

 

 

 

 

Ceci est une pipe ?

 

 

Deze week nog heeft minister Demotte in de Kamercommissie Volksgezondheid herhaald dat de klinisch psychologen op autonome wijze hun beroep zullen kunnen uitoefenen. We citeren:

“De grote lijnen van het project kunnen als volgt worden samengevat.

Het project stelt de lijst op met de drie categorieën van geestelijke gezondheidsberoepen die als dusdanig erkend worden en waarvan de beoefenaars gerechtigd zijn op autonome wij­ze hun beroep te beoefenen. Ten eerste, de geneeskundige beroepen: het gaat hier om de erkenning van geneesheer-specialisten in geestelijke gezondheid, zijnde de psychiatrie, de neuropsychiatrie en de kinderpsychiatrie.

Ten tweede, de beroepen van klinische psychologie, klinische seksuologie en klinische pe­da­gogie, waarvan de beoefenaars houders moeten zijn van erkende universitaire dipoma’s in de materie, met inbegrip van stage.

Ten derde, de beroepen van psychotherapie waarvan de beoefenaars aan verschillende voorwaarden inzake vorming en ervaring moeten voldoen.

Het project erkent vervolgens enkele beroepen als assistenten in de geestelijke gezondheid, voor zover zij hun beroepsactiviteit uitoefenen in het gebied van de geestelijke gezondheid.

Tot slot bepaalt het project een aantal belangrijke principes, zoals bijvoorbeeld het feit dat het project geen afbreuk doet aan de bevoegdheden van de geneesheren in de geestelijke gezondheid en dat het een hoge raad voor de geestelijke gezondheidszorg zal oprichten.”

Gedurende bijna veertig jaar heeft men gezegd dat de klinisch psychologen onwettige uit­oe­fe­ning doen van de geneeskunde omdat in de Wet op de gezondheidszorgberoepen staat:

"Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde, het gewoonlijk verrich­ten door een persoon die het geheel van de voorwaarden, gesteld bij lid 1 van deze para­graaf [= diploma van arts bezitten], niet vervult, van elke handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stel­len van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting."

Als men de bedoeling heeft om klinisch psychologen autonoom te laten gezondheidszorgen toedienen, zou men logischer wijze verwachten dat de wetsontwerpen dan ook de wet­ge­ving terzake aanpassen. In het wetsontwerp Aelvoet-Tavernier/wetsvoorstel Vanden­berghe e.a. was dat via de formulering “Zonder afbreuk te doen aan het begrip genees­kunst wordt beschouwd als uitoefening van de klinische psychologie….” waardoor een uitzondering gemaakt werd op het begrip geneeskunde. Zoals we in een vroeger artikel van De Maere schreven is de structuur van KB78 opgebouwd dat vertrokken wordt van het mo­nopolie van de artsen op de gehele gezondheidszorg en dat er dan uitzonderingen gemaakt worden voor de andere beroepen, hetzij als autonome beoefenaars, hetzij als personen die in opdracht en onder toezicht handelen. Een dergelijke formulering vinden we niet terug in het wetsontwerp Demotte dat voorligt. In het wetsontwerp staat dat de uitoefening van een geestelijk gezondheidsberoep het gewoonlijk verrichten is van handelingen die een of meerdere van de volgende domeinen tot doel hebben: de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het stellen van een diagnose van psychisch of psychosomatisch lijden bij men­sen, en hun behandeling of begeleiding. Er staat niet dat het preventie, onderzoek, opspo­ring, diagnostiek, behandeling of begeleiding tot doel heeft. Er staat alleen dat het dit domein tot doel heeft, wat het geval is voor elke paramedicus. Er staat ook niet dat het gaat om de autonome uitoefening. Ook later in de tekst staat niet dat de klinisch psycholoog autonoom mag preventie, onderzoek, op­spo­ring, diagnostiek, behandeling of begeleiding doen. Er staat dat hij autonoom mag in de geestelijke gezondheidszorg werken en we weten ondertussen wat de definitie is van geestelijke gezondheidszorg. De competenties die nu gereserveerd zijn voor de beoefenaars van de geneeskunde staan daar niet bij. Vanuit de definitie van ge­neeskunde blijft het dus onwettige uitoefening van de geneeskunde terwijl nergens zwart op wit staat dat de klinisch psycholoog bijvoorbeeld autonoom diagnostiek en behan­de­ling mag doen. Als er wetgeving nodig is om mensen rechtszekerheid te geven dan zou het toch mooi meegenomen zijn als in de wetteksten te lezen zou zijn wat men zegt dat erin staat. In het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. staat dat we autonoom alle aspecten van ons beroep mogen uitoefenen en er wordt reeds vier jaar uitgebazuind dat dit paramedicalise­rend is. Nu wordt door de hoogste politiek verantwoordelijken gezegd dat de klinisch psy­chologen hun beroep autonoom zullen mogen uitoefenen, maar we vinden het niet terug in de voorgelegde teksten. Wat is het nu ‘Ceci n’est pas une pipe’ of ‘Ceci est une pipe’ ?

We moeten onderscheid maken tussen de problematiek rond de definitie van de klinische psychologie en de globale problematiek van beroepsautonomie zonder de ‘uitzonderingsfor­mule’ naar de geneeskunde toe. Op dit laatste vlak is er een precedent. In de wet op de niet-conventionele praktijken, die overigens een afzonderlijke wet is, wordt ook de ‘uitzonde­rings­formule’ niet gehanteerd. Daarin staat: “niet-conventionele praktijk : het gewoonlijk ver­richten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van een menselijk we­zen te bevorderen en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze wet opgenomen voorschriften en voorwaarden. Als niet-conventionele praktijken worden bij deze wet be­schouwd : - de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur; - de prak­tijken waarvoor, met toepassing van § 4, een kamer wordt ingesteld;” Het is nuttig om de me­morie van toelichting en de tekst die aan de basis lag van het tweede ad­vies van de Raad van State te lezen. Uit dit laatste lichten we volgende passage: “Een niet-con­ven­tionele praktijk wordt inhoudelijk omschreven als «de gebruikelijke verrichting (lees : het gewoonlijk verrichten) van handelingen die tot doel hebben iemands gezondheid te ver­be­te­ren en/of te beschermen».  Die omschrijving is zo ruim, dat ze slaat op handelingen die on­der het vigerende recht beschouwd moeten worden als behorend tot de uitoefening van de geneeskunde, de tandheelkunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleeg­kun­de of een paramedisch beroep. Het opschrift van het ontwerp bevestigt zulks. Het gaat met andere woorden om praktijken die eveneens geregeld worden in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleeg­kun­de, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies. Het «niet-conventioneel» ka­rakter van de praktijken bestaat er dan in, blijkens de definitie van het ontwerp, dat ze be­oe­fend worden «met inachtneming van de in deze wet opgenomen voorschrif­ten en voor­waar­­den». Hieruit moet afgeleid worden dat de beoefenaar van een van de hiervoor ge­noemde praktijken de keuze heeft : ofwel stelt hij de desbetreffende handelingen met in­acht­neming van de bepalingen van de ontworpen wet, ofwel houdt hij zich aan de bepalin­gen van het koninklijk besluit nr. 78. In het eerste geval beoefent hij een niet-conventionele praktijk, in het andere geval een conventionele praktijk.“

Is het dan de bedoeling van de minister om iets soortgelijks uit te bouwen naar de geestelijke gezondheidszorg toe ? Gaan we naar een soort situatie, dan nog binnen KB78 zelf, zoals we hebben voor de niet-conventionele praktijken, namelijk handelingen die eigenlijk vallen onder de wet op de geneeskunde maar die “geestelijke gezondheidszorg” worden op basis van de voorschriften en voorwaarden bepaald in een afzonderlijk hoofdstuk van dezelfde wet? Tot hiertoe werden in KB78 beroepen gereglementeerd. Nu zouden dus eerst soorten praktijk gereglementeerd worden en daaraan dan beroepen gekoppeld. Betreffende de niet-conventionele praktijken was de definitie misschien wel overlappend met die van genees­kun­de, maar behalve een paar handelingen van osteopaten liggen de praktijken wel uit el­kaar. Betreffende de geestelijke gezondheidszorg is dat toch wel anders. Wordt de diag­nos­tiek van een Alzheimer dan geestelijke gezondheidszorg als het een psychiater is die het doet en geneeskunde als het een neuroloog is ? Zal de ergotherapeut die een cva pa­tiënt behandelt dan onder Hoofd­stuk II vallen als hij de arm traint en onder hoofdstuk III als hij die patiënt opvangt wanneer deze begint te huilen omwille van zijn stukgeslagen toekomst­plannen ? Er zullen zoveel nieuwe kunstmatige lijnen getrokken worden. De interne consis­tentie van KB78 komt onder grote druk. Waarom het toch allemaal zo onnodig ingewikkeld maken ? Er bestaat maar één gezondheid en één gezond­heidszorg.

Als Belgen de kampioenen van het compromis zijn, moet misschien eens onderzocht wor­den of een denkpiste met enerzijds het wetsvoorstel Vandenberghe met dan later een re­geling van de psychotherapie als speciale beroepstitel voor gezondheidszorgberoepen en anderzijds de toevoeging van enkele psychotherapeutisch gerichte kamers binnen de wet­geving op de niet-conventionele praktijken een oplossing kan bieden…Groepen die nu de medici en de universiteiten als hun vijanden beschouwen, kunnen zich misschien vinden binnen de niet-conventionele praktijken.

Het laatste woord is hierover nog niet geschreven…..

 

BTW-vrijstelling bij niet-con­ven­ti­onele praktijken inzake genees­kunde

Op 24.10.2005 werd in de Kamer een wets­voorstel ingediend betreffende de BTW-vrij­stelling voor bepaalde beoefenaars van niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde. Het kan voor de psychologen nuttig zijn dit dossier op te volgen.

 

 

Veilig surfen

De Federale Overheid heeft een website ge­opend over veilig internetgebruik. Peeceefobie is een beetje ‘speciaal’, maar er is veel nuttige info te vinden. Raadpleeg ook de site van Sa­fer Internet Belgium.

 

 

Master Medische Psychologie Tilburg

Waarschijnlijk zal men vanaf september 2006 aan de Universiteit van Tilburg een tweejarige master in de medische psychologie kunnen volgen. Hierdoor zou de psychologie opleiding aan deze Nederlandse Universiteit ook vijf jaar duren zoals in België. Mocht Maastricht dan nog volgen dan zouden we hier van een ver­velend probleem verlost zijn.

Hulpmiddelen voor personen met beperkte mobiliteit

Het RIZIV opende een website over het één-loket-systeem voor het bekomen van mobili­teits­hulpmiddelen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt wat betreft de bevordering van de onafhankelijkheid van de ombuds­functies

- Wetsvoorstel tot wijziging van diverse be­pa­lingen teneinde, inzake de burgerrechter­lijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout be­gaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen

 - Wetsvoorstel tot het verbieden van zowel draagmoederschap waarbij de draagmoeder niet genetisch verwant is met het kind als draagmoederschap waarbij die genetische verwantschap wel bestaat

- Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met een vrijstelling voor bepaalde beoefenaars van niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde

- meer

 

 

 Jacob

Uitvoerbaar bij voorraad

In deze tijd is het niet steeds gemakkelijk om het Middelnederlands te begrijpen. Zo schreef ik in de dertiende eeuw volgende tekst: “Wien so fauelen dan vernoien ende onnutte loghenen moien lesier nutscap ende waer” Nu zou ik schrijven “Wanneer verzonnen ver­halen u tegenstaan en loze leugen-praat u ergert, kunt u hier iets lezen dat zowel nuttig als waar is.”
Soms lezen we hedendaags Nederlands dat op het eerste zicht be­grijpbaar overkomt, maar dat we uiteindelijk toch ook niet begrijpen. Het vervelende is dat dit dikwijls het geval is bij juridische teksten. Om hier­aan te verhelpen heeft een groep juristen een juridisch woorden­boek gemaakt dat gratis raadpleegbaar is op het internet.
                                      Jacob

 

 

 

Agenda

- 08.12. Interactionele gedragstherapie

- overzicht

Wij behandelen de aarde alsof we er één
in reserve hadden
(Jane Fonda)

België (vervolg)

Commissie Sociale Zaken (vervolg)

26.10. De maatregelen inzake de eindeloop­baan voor werknemers in de nonprofitsector

Commissie Volksgezondheid

25.10. Het Mc Kinsey-rapport over de Belgi­sche gezondheidszorg

25.10. Het tekort aan geld voor de palliatieve zorgen

25.10. Het plan tegen zelfmoord

25.10. Het beroep van zorgkundige

25.10. De stand van zaken met betrekking tot het wetsontwerp inzake de psychosociale beroepen

25.10. Het behoud van de activeringsprojecten in de geestelijke ge­zondheidszorg

26.10. De toegang tot psychiatrische instellin­gen voor mensen zon­der wettig verblijf en mensen met een pre­cair verblijf

Plenaire Kamer

20.10. De specifieke moeilijkheden die mos­lims bij gezondheids­problemen ondervinden

20.10. De vrijwillige zwangerschapsafbre­king

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Parkeerplaatsen voor­behouden aan per­sonen met een handicap

- Foutief parkeren op plaatsen voorbehou­den voor personen met een handicap

- Ontzetting uit het ouderlijk gezag

- Doorgave van de medische en sociale gegevens van kinderen met een handicap

- Medewerking van art­sen aan reality-pro­gram­ma's

- Leesbaarheid van documenten. - RIZIV, RKW, RJV, RSZ-PPO en RSZ

- Zelfmoorden bij de politie

- Drugstesten in het verkeer

Plenaire Senaat

20.10. De spoeddien­sten voor doven en slecht­horenden

20.10. Het aantal onge­vallen waarin jongeren betrokken raken

20.10. De wachtlijsten voor het afleggen van een psychologische test na een rijverbod

Staatsblad

17.10. 24.11.2004. - Wet tot wijziging van de wet van 22.8.2002 betreffen­de de rechten van de patiënt door de invoeging daarin van het voor een­ieder geldend recht om op pijnbestrij­ding gerichte zorg toe­gediend te krij­gen, alsme­de van …/…

Europa

Raad van Europa

17.10. Conference on palliative care: less suffering, more dignity, better quality of life

Europese Commissie

Groenboek - De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie

Een pessimist ziet een probleem in elke opportuniteit. Een optimist ziet een opportuniteit in elk probleem
(Winston Churchill)

Publicaties
België

Weliswaar nr 65

- Adoptie: Hoe verloopt de procedure ?

- Het aantal interlandelijke adopties neemt nog toe

- De adoptiedienst als bemiddelaar

- Adoptiekinderen met een hechtingsstoornis

- Hoe daders en slacht­offers samen het mis­daadtrauma verwerken

- De vermaatschappelij­king van de zorg moet nog beter

Publicaties Internationaal

- Systematic review of misdiagnosis of conversion symptoms and "hysteria"

- Being big or growing fast: systematic review of size and growth in infancy and later obesity

- Screening for Complicated Grief: When Less May Provide More

- meer

Humor

- Blank page

Poëzie

- Een dichter