Jaargang 2 Nr 21 14.11.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

25.10. Project valpre­ventie bij ouderen

03.11. Meer opgeloste zorgvragen en betere registratie

07.11. Minder klachten over rusthuizen en serviceflats

Commissie voor onderwijs, vorming, wetenschap en innovatie

27.10. Het toenemende aantal gevallen van zelfverminking bij jon­geren

27.10. BuSo-voorzie­ningen type 4 in het Vlaamse onderwijs­landschap

27.10. De verlaging van de leerplicht

Vragen en Antwoorden

- Levenslang leren – Initiatieven

- Obesitaspreventie – Subsidiëring

- Aidspreventie – Cur­sussen Maatschappe­lijke Oriëntatie

- Autistische kinderen – Opvang tijdens schoo­l­vakanties

- Regional Health-con­fe­rentie Valencia -  Eva­lu­atie

- Welzijn op het werk en bedrijfsgezond­heids­zorg - Initiatieven . Ant­woord

- Vrouwelijke genitale verminking - Preven­tie . Antwoord

- Geplande instelling voor geïnterneerden - Overleg met federale regering . Antwoord

- Zelfmoordpreventie - Politiepersoneel . Ant­woord

Staatsblad

31.10. Decreet van 14 oktober 2005 houdende instemming met de Ka­derovereenkomst van de Wereldgezondheids­organisatie inzake de bestrijding van het ta­baksgebruik, aangeno­men te Genève op 21 mei 2003

Heb geen angst voor
de dood, want zolang wij er zijn is de dood
er niet en als de dood
 er is zijn wij er niet
 meer (Cicero)

België  

Commissie Sociale Zaken

08.11. Medisch toezicht op stagiairs

 

 

 

 

 

Eenvoud siert

 

 

De problemen bij het reglementeren van nieuwe gezondheidszorgberoepen hebben steeds opnieuw te maken met de negatieve definitie in Art 2 §1 van KB78 van wat geneeskunde is. Toen in 1967 het volmachtbesluit betreffende de uitoefening van de geneeskunst werd uit­gevaardigd beoogde men wellicht zowel de maatschappij te beveiligen tegen onbevoegden als de beroepsuitoefening van de artsen te regelen. Er kwamen steeds meer gezond­heids­zorgberoepen bij en in Art 27 van de wet van 10-08.2001 werd dan ook de titel van KB78 gewijzigd in “Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheids­zorg­be­roepen.” Men heeft toen de titel veranderd, maar niet de structuur van het KB.

In plaats van nu allerlei ingewikkelde constructies te maken voortbouwend op Art2§1 van KB78, zou men beter iets aan veranderen aan die negatieve definitie.

1. De beveiliging van de maatschappij tegen onbevoegden zou kunnen bereikt worden via een bepaling dat het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld als handelingen die tot doel hebben ge­zond­heidszorgen toe te dienen verbo­den is aan personen wiens beroep niet geregeld is in het koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen of in de wet op de niet-conventionele prak­tijken. Men zou er kunnen aan toevoegen dat elke be­oe­fenaar van een gezondheidszorg­beroep de plicht heeft de patiënt te adviseren een andere terzake competente gezond­heids­zorger te raadplegen wanneer de gezondheidsproble­ma­tiek waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd de grenzen van het eigen com­petentiegebied overschrijdt. De hoge ge­zondheidsraad zou een adviesbevoegdheid kunnen krijgen bij de erkenning van nieuwe be­roe­pen.

2. De definitie van geneeskunde zou positief kunnen gesteld worden: “Onder de uitoefening van de geneeskunde wordt verstaan het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben, of voorgesteld worden tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het on­der­zoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkig­he­den, hetzij het stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de in­enting.” Verder zou bepaald worden aan welke kwalificaties men moet voldoen om de ge­nees­kunde te beoefenen.

Voor de andere beroepen zou dan eveneens kunnen gedefinieerd worden wat de erken­ningsvoorwaarden zijn en wat ze inhouden. Bepaalde handelingen kunnen dezelfde zijn als bij de geneeskunde, andere verschillend of beperkt.

Zo zou er kunnen staan: “onder uitoefening van de klinische psychologie wordt verstaan het gewoonlijk verrichten van auto­no­me handelingen die tot doel hebben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het stellen van een diagnose van psychisch of psychosoma­tisch lijden bij mensen, en hun be­handeling of begeleiding” Ook de definitie van de vroed­vrouwen, de tandartsen en de kinesitherapeuten zou lichtjes dienen aangepast te worden.

Geen enkel beroep zou in een kunstmatig schuifje van ‘lichamelijk’ of ‘geestelijk’ gezond­heidszorgberoep moeten ingedeeld worden. Men zou naarmate er consensus over bestaat nieuwe beroepen kunnen toevoegen zonder dat meteen consensus is over alle nieuw toe te voegen beroepen. Men zou kunnen beslissen of een beroep toegevoegd wordt aan KB78 of aan de wet van de niet conventionele praktijken.

 

Health at a Glance

Op de website van de Federale Overheid is een bespreking te lezen van de OESO. De OESO heeft een uitgebreide website. Deze organisatie publiceerde recent voor de derde keer een rapport waarin de gezondheids­zorg­stelsels en de gezondheid van 30 lan­den vergeleken wordt. Er is een Nederlands­ta­li­ge samenvatting. Meer OESO-nieuws over ge­zondheid is te vinden op de Health-pagina.

 

 

Schijnzelfstandigheid

Dat de aanpak van de problematiek van de  schijnzelfstandigheid nog niet voor morgen is bleek uit een gesprek in de Kamercommissie Middenstand.

 

 

Kinderen en scheiding

Via de site van Welzijn en Justitie kan men gra­tis een dossier van 84 pp van de Kinder­rechtencommissaris over kinderen en schei­ding downloaden.

 

 

Fetaal Alcohol Syndroom

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben guidelines ontwik­keld voor de identificatie van het fetal alcohol syndroom (FAS).

Medisch toezicht stagiairs

Betreffende het me­disch toezicht op stagi­airs is recent weer een nieuw hoofdstuk ge­schre­ven. Op 13 oktober verscheen in het staatsblad het KB van 30.09.­2005  tot wijzi­ging van het KB van 21.09.2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Toelichtingen bij het KB van 21.09.2004 zijn te lezen op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Op 08.11.2005 was er in de Kamer­commissie voor de Sociale Zaken een be­spre­king van het nieuwste KB.

 

 

Vieillissement et politiques de l'emploi - Belgique

De OESO publiceerde (enkel in het Frans) een rapport over ouder worden en tewerk­stel­lings­politiek. Een niet-afdrukbare versie is online te lezen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsontwerp tot instelling van het alge­meen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen (tekst nog niet beschikbaar)

- Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de adoptie

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van het Strafwetboek, teneinde gedwongen huwelijken te verhinderen

- meer

 

 

 Jacob

Pastafarians aller landen verenigt u !

In Kansas moet in de scholen niet alleen de evolutieleer van Darwin gedoceerd worden maar ook de theorie van het Intelligent Design, nauw verwant aan het creationisme. Een groep wetenschappers heeft nu recent de Church of The Flying Spaghetti Monster op­ge­richt, een parodie-religie. Ze hebben er bij de overheid op aan ge­drongen dat ook hun theorie zou gedoceerd worden. Ze gaan ervan uit dat het universum geschapen is door een spagettievormig mon­ster. De volgelingen noemen zich Pastafarians.

Gelijklopend met dit ludieke protest is er recent ook een open brief van 38 Nobelprijswinnaars tegen de beslissing van de overheid om de theorie van het Intelligent Design te doceren.

 

 

Agenda

- 28.11.05 tot 08.05.06  Management in de gees­telijke gezondheidszorg

- 02.12. Vechtscheiding en verwenning

- overzicht

Toegeven dat je verlegen bent is ophouden het te zijn (André Maurois)

België (vervolg)

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Land­bouw

08.11. Schijnzelfstan­digen

Schriftelijke Vragen en antwoorden Senaat

- Psychiatrische verzor­gingstehuizen. – Over­heids­tussenkomsten

- Verkeersongevallen. - Drugsgebruik

- Volksgezondheid. – De­pressies. - Gebruik van antidepressiva. – Kost­prijs

- Thuiszorg. – Informati­sering. - Wetsontwerp. - Projecten

- Ontwerp van KB hou­dende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kin­deren moet voldoen om erkend te worden. – Op­merkingen

- Dementerende perso­nen. – Vrijheidsbeper­kin­gen. - Richtlijnen, controle en wetgeving

Europa

Raad van Europa

07.11. Alliance against Trafficking in Persons

Ik heb de pest aan informatie, je kunt je eigen vooroordelen niet meer vertrouwen
(Jan Blokker)

Publicaties
België

APS Vlaanderen

- Ontgroening en ver­grijzing in Vlaanderen 1990-2050

Federaal Planbureau

- De ondergebruikte ar­beidsreserve van vreem­delingen in België

Universiteit Antwerpen

- Copingmechanismen in verband met seksuele gezondheid bij Moslim­meisjes: een explore­rend onderzoek

Publicaties Internationaal

- Agrammatic but nume­rate

- Past trials influence per­ception of ambiguous mo­tion quartets through pat­tern completion

- Fast decay of iconic me­mory in observers with mild cognitive im­pairments

- Sleep, dreams, and me­mory consolidation: The role of the stress hormo­ne cortisol

- Evaluation of Syncope

- meer

Humor

- EssayGenerator

Poëzie

- Liefde