Jaargang 2 Nr 22 28.11.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

16.11. 60 jaar UNES­CO : Vlaanderen bouwt UNESCO-commissie verder uit

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media

10.11. De problemen die jeugdhuizen en an­dere vormen van jeugd­werk ondervinden om hun werking te ont­plooi­en

Commissie voor Onder­wijs, Vorming, Weten­schap en Innovatie

10.11. Het actieplan voor een vlottere en transparantere proce­dure voor de erkenning van buitenlandse diplo­ma’s of getuigschriften

10.11. De trajectbege­leiding in het deeltijds beroepssecundair on­derwijs

17.11. De groeiende vraag naar specifiek onderwijs voor kinderen met autisme

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

17.11. Het beleid inzake kinderopvang

Plenaire Raad

16.11. Het interminis­terieel overleg betref­fende het wetsont­werp tot hervorming van de jeugdbescher­ming

Bulletin Vragen en Antwoorden

- Zelfdoding bij ouderen - situatie

- Persoonlijk assisten­tiebudget – Stand van zaken

- Protocol terugbetaling rolstoelen – Stand van zaken

- Welzijnssector - Pro­jecten en experimenten

Staatsblad

14.11. 14.10.2005. - BVR tot wijziging van het BVR van 15.12. 2000 houdende vast­stelling van de voor­­waarden van toeken­ning van een persoon­­lijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

18.11. 23.09.2005. - Be­sluit van de Vlaamse Regering betreffende de interlandelijke adop­tie

21.11. 16.09.2005. - BVR tot wijziging van BVR van 07.06.2002 betreffende de uitvoe­ring van het decreet op het Vlaamse jeugdbe­leid

Zijn onwetendheid is encyclopedisch.
(Abba Eban)

België  

Persberichten

17.11. Volksgezond­heid waarschuwt voor bijzonder gevaarlijke drugs in België

25.11. Hervorming van de echtscheiding

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

16.11. De discriminatie ten opzichte van psy­chiatrische patiënten in de verzekeringssector

Commissie Volksge­zondheid

22.11. De sensibilisa­tie­campagne voor or­gaandonatie in scholen

22.11. De steun aan verkeersslachtoffers

22.11. De nauwelijks verstaanbare bijsluiters

22.11. De tabaksont­wen­ning bij zwangere vrouwen en hun part­ner

22.11. Het voorkomen van ongewenste

zwangerschappen bij adolescenten

Verwittiging krijgen

 

 

 

 

Hoe moet dat nu
met de deontologie ?

 

 

In het eerste voorontwerp (02.10.2000) van het wetsontwerp Aelvoet betreffende de uit­oe­fening van de klinische psychologie werd voorzien in een Nationale Raad, in een Erken­ningscommissie en in een Deontologische Commissie. In de latere versies bleef alleen de Nationale Raad over. Betreffende de redenen hiervoor hebben we geen geschreven bron­nen. We denken dat toen reeds ideeën betreffende de uitbouw van een federale databank voor gezondheidszorgberoepen in een embryonaal stadium aanwezig waren met implica­ties voor de erkenningcommissie. Het weglaten van de deontologische commissie had hoogst­­waarschijnlijk te maken met plannen van het toenmalig kabinet inzake de uitbouw van een Hoge Raad voor de Ethiek en Deontologie van de Gezondheid. Het gerucht loopt dat er ook bij artsen de bezorgdheid was voor mogelijke tegenstellingen in de deontologische re­gel­geving van verschillende gezondheidszorgberoepen die samen werken.

Op 26.06.2002 hebben de Belgische klinisch psychologen hun consensustekst afgewerkt. Daarin lezen we dat de klinisch psychologen steeds veel belang hebben gehecht aan een specifieke deontologie. Een viertal belangrijke dimensies werden erin toegelicht.
In het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. dat een herneming is van het wetsontwerp Ael­voet­/Tavernier is er geen deontologisch luik aanwezig.

In het wetsvoorstel Mayeur e.a. lezen we het zinnetje “Voor elk van die beroepen gelden de al dan niet op schrift gestelde gedrags- en beroepsregels die door de vertegenwoordigers ervan zijn opgesteld.”

In de loop van 2004 publiceerde minister Demotte dan twee versies van een tekst betref­fen­de de Oprichting van een Hoge Raad voor de Deontologie van de Gezondheids­zorg­beroe­pen en de vaststelling van de basisregelen voor de oprichting en de werking van Orden van de gezondheidszorgberoepen. Lees hierover De Maere van 14.02.2005. Verder denkend in de lijn van dit wetsontwerp zou het dan desgevallend gaan om een Orde van Klinisch Psy­chologen. Via deze denkpiste zou het probleem van mogelijke tegenstelling van deontologi­sche regels tussen samenwerkende beroepen in grote mate opgelost zijn.

Eigenlijk wel opvallend is dan weer dat in het wetsontwerp van minister Demotte over de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorgberoepen de voorstellen niet afgestemd zijn op vorig ontwerp. De eerste aanleg zou voor de beroepen die geen orde hebben liggen bij de colleges en niet meer bij de Raad van eerste aanleg uit het ontwerp besproken in vorige alinea. Over een tweede aanleg wordt zelfs niet meer gesproken.

En ondertussen is er niets of niet veel.

De Belgische Federatie van Psychologen (BFP) heeft een deontologische code die betrek­king heeft op heel de beroepsgroep en die inzake dossierbeheer de privacy van de niet-medische dossiers als wettelijke basis heeft. In die zin zijn er een aantal bepalingen niet passend voor psychologen die in ziekenhuizen werken waar door de dossierorganisatie de psychologische dossiers meestal medische dossiers zijn. Daarenboven is niet iedere psy­choloog lid van de BFP. Het gezag van de deontologische commissie van de BFP is vooral een moreel gezag. Sanctioneren kunnen ze eigenlijk niet.

Er is de wet op de patiëntenrechten, maar eigenlijk is ook die niet toepasselijk op klinisch psychologen omdat ze niet in KB78 staan. Ook hier gaat het eerder om een moreel gezag.

De psychologencommissie waarbij elke psycholoog wel moet geregistreerd worden heeft geen deontologische bevoegd­he­den en slaagt er nog niet eens in om het paar bevoegd­heden die ze wel hebben op een correcte wijze uit te voeren. Zowel op vlak van erkenning als op vlak van bijhouden van de psychologenlijst falen ze. Zie onze artikels in de Maere van 16.05.2005 en 30.05.2005. Daarenboven is het zo dat de Psychologencommissie be­trekking heeft op alle psychologen terwijl de wetgeving zowel inzake privacy als inzake gezondheidszorg verschillend is voor ziekenhuispsychologen en voor andere psychologen.

En als er ondertussen klachten zijn over handelswijzen van psychologen, waar moet men naartoe ?

- Uiteraard als er strafrechtelijke overtredingen zijn kan men voort.

- Als het meer deontologisch dan zuiver strafrechtelijk is kan men het probleem voorleggen aan de deontologische commissie van de BFP. Die doen een uitspraak en dat heeft een moreel gezag. Als een provinciale geneeskundige commissie of een rechtbank daarover kan beschikken dan weten ze toch hoe de sector en de beroepsgenoten er zelf over denken.

- Probleem is evenwel als men klacht indient tegen een psycholoog die recht in zijn schoe­nen staat maar waar bepaalde partijen het juridisch vacuüm waarin de psycholoog zit wil­len misbruiken om gelijk te krijgen of financiële voordelen te bereiken. Het gevaar is niet denk­beeldig dat de “onwettige uitoefening van de geneeskunde” uitgespeeld wordt. Dat is dan niet alleen erg voor de betrokken psycholoog, maar het kan een precedent worden voor de hele beroepsgroep.

Hoe kunnen we daar als beroepsgroep aan verhelpen zolang er geen wettelijke regeling is van ons beroep?  Is het een oplossing dat we vooruitlopend op het wetsvoorstel Vanden­berghe e.a. per provincie twee klinisch psychologen als waarnemer aanbevelen bij de pro­vinciale geneeskundige commissie ? Is het een oplossing dat we voorstellen dat minstens de zelf­standig werkende psychologen een soort vrijwillige aanmelding doen bij de provin­ciale ge­neeskundige commissie ?  Het is belangrijk dat we als beroepsgroep beseffen dat die art­sen van de provinciale geneeskundige commissies soms klachten krijgen over onze be­roeps­groep en dat die mensen verplicht zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Er is nie­mand mee gediend als de klinisch psychologen op dat ogenblik hun kop in het zand steken.

Zowel het wetsontwerp betref­fen­de de Oprichting van een Hoge Raad voor de Deontologie van de Gezondheids­zorg­beroe­pen en de vaststelling van de basisregelen voor de oprich­ting en de werking van Orden van de gezondheidszorgberoepen, als het wetsontwerp be­treffende de geestelijke gezondheidszorgberoepen, als het wetsvoorstel Van­den­berghe e.a., als het wetsvoorstel Mayeur e.a. is compatibel met het bestaan van een Orde van kli­nisch psychologen. Zouden de (klinisch) psychologen niet best eens overwegen om een orde op te richten of moet gedacht worden aan een Beroepsinstituut ?

 

Moreel gezag opbouwen ?

De Psychologencommissie streeft ernaar om ook deontologische bevoegdheid te verwer­ven. Van een organisatie die de ambitie heeft anderen te bekeuren als ze het niet nauw ne­men met de regelgeving zou men verwachten dat ze zelf het goede voorbeeld geven. Er is geen enkele wetgeving die toelaat om psy­cho­logen te schrappen van de psychologen­lijst omdat de bijdrage voor het bijhouden van de lijst niet betaald is. Om geschrapt te wor­den van de psychologenlijst moet men zelf de schrapping vragen of doodgaan. Op hun website publiceert de psychologencommissie enkel de psychologen die in orde zijn met de betaling van hun bijdrage voor het bijhouden van de lijst, maar ze zetten er wel boven dat men via die lijst kan natrekken wie de titel mag dragen. Daarenboven suggereren ze dat er een vervaldag zit op dat recht. Deze week kre­gen we ook het attest van bevestiging van inschrijving op de lijst. In plaats van te attes­teren dat men tot 30.09.2008 in orde is met de betaling van de kostenbijdrage voor het bij­hou­den van de lijst, staat geschreven dat men tot die datum het recht heeft de titel te dragen en dat men tot die datum geregistreerd is op de lijst van erkende psychologen. Dat zal wel zijn, maar nadien ook nog.  Wanneer gaat die commissie eens voluit gaan waarvoor ze op­ge­richt is, namelijk aan de maatschappij cor­rec­te informatie bieden over wie wettelijk aan de voorwaarden voldoet om zich psycholoog te noemen en optreden tegen kwakzalvers die zich als psycholoog uitgeven, in plaats van het de eigen mensen een beetje zuur maken.

World Summit on the Information Society

Van 16 tot 18 november was er in Tunis een wereldtop over de informatiemaatschappij. Er is een brochure ter beschikking over the Declaration of Principles and Plan of Action.

 

 

Diagnostiek van autisme

De Fédération française de psychiatrie publi­ceerde haar Recommandations pour la prati­que professionnelle du diagnostic de l’autisme.

 

 

Zoekfunctie en RSS op KlinPsy

Op de KlinPsy-Site is er nu ook een zoek­functie aanwezig. Er is ook in eveneens een RSS-feed beschikbaar.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot hervorming van de wetgeving inzake echtscheiding

- meer

 

 

 Jacob

De markt van het geloof

Met "The economics of religion" wordt de studie bedoeld van het re­ligieus geloof, gedrag en instellingen vanuit het perspectief van een economische “markt” of “rationele keuze”. Dit in tegenstelling met veel benaderingen die religie zien als niet-rationeel gedrag. De religie wordt als een sociaal fenomeen benaderd. Het is een relatief nieu­we invalshoek. In perioden van toenemend fundamentalisme en ver­menging van religie en terreur kan het een hulp zijn bij het begrij­pen en beheersen van recente ontwikkelingen. Een eerste inleiding op deze benadering wordt geboden in een VRT-interview met een Ant­werpse onderzoekster. Meer basisteksten, onder meer van een van de voornaamste theoretici Laurence R. Iannaccone, zijn te vin­den op de site Economics + Religion. Een van de recentste artikels handelt over “The Market for Martyrs

 

 

Agenda

- 09.12. Qualité de vie et Horizon temporel de la personne dépressive

- overzicht

Een roddelaar praat over anderen, een zeveraar over zichzelf en
een briljant spreker praat over jou.
(W.van Broeckhoven)

België (vervolg)

Commissie Justitie

16.11. De probatie­commissies

16.11. De verschillende werkwijze van de par­ketten in de procedure van ontzetting uit het ouderlijk gezag

23.11. Gebedsgene­zers

Commissie Sociale Zaken

23.11. De parkeerkaar­ten voor personen met een handicap

23.11. De Directie-ge­ne­raal Personen met een handicap

23.11. Het verschil in het aantal aanvragen voor een tegemoet­ko­ming voor hulp aan bejaarden tus­sen Vlaan­deren en Wal­lonië

Commissie voor de binnenlandse zaken,

de algemene zaken en het openbaar ambt

23.11. De verkeerscon­troles op druggebruik

Plenaire Senaat

17.10. De ratificatie door België van de kadercon­ventie voor tabaksbestrij­ding van de WHO

17.10. Het draaiboek voor e-gezondheids­zorg

Europa

Raad van Europa

25.11. Violence against Women

UNO-Europe

Ending legalised violen­ce against children

Het was zijn laatste ziekte. Toen hij
 genezen was,
is hij gestorven.
( J.Van Remoortere)

Publicaties
België

Centrum voor­ Bevol­kings- en gezinsstudies

- Kinderen en scheiding bij hun ouders in het Vlaamse gewest

vzw Suggnomè

- Waarom? Een boek over slachtoffer-dader bemiddeling in Vlaande­ren

Wetenschappelijk Insti­tuut Volksgezondheid

- Belgian national report on drugs 2005 . Samen­vat­ting

Publicaties Internationaal

- Whole-Brain Morpho­me­tric Study of Schizo­phrenia Revealing a Spa­tially Complex Set of Fo­cal Abnormalities

- Fish Consumption and Cognitive Decline With Age in a Large Community Study

- Motivational Interview­ing and Clinical Psychia­try

- Complications of Body Piercing

- Pet ownership and human health: a brief review of evidence and issues

- Faking it: How to detect malingered psychosis

- Late-life depression: Focused IPT eases loss and role changes

- Which cholinesterase inhibitor for early dementia?

- Early life stress and depression - Childhood trauma may lead to neu­robiologically unique mood disorders

- Alternative male mating strategies are intuitive to Women

- Promoting awareness of sexuality of older people in residential care

- An Evolutionary Psy­chological Perspective on Cultures of Honor

- Should we screen for Alzheimer’s disease?

- Assessment and treatment of late-life manic symptoms

- meer

Humor

- Neuro

Poëzie

- Rood