Jaargang 2 Nr 22 12.12.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

18.11. Nieuw kwali­teits­decreet van toe­pas­sing op Geestelijke Gezond­heidszorg

30.11. Strijd tegen AIDS nog steeds brandend actueel

01.12. Vervotte en Van Brempt tevreden met voorstel Vlaams Wel­zijnsverbond en LBC

05.12. Aanpassing re­fer­telijst Individuele Ma­teriële Bijstand

Staatsblad

30.11. 23.09.2005. - BVR tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbe­kwaam­heid

01.12. BVR  betreffen­de het verlof voor ver­­minderde prestaties ge­wettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor ver­minderde prestaties we­gens persoonlijke aan­ge­legenheid ten gun­­ste van de perso­neelsleden van het on­derwijs en de centra voor leerlingenbe­geleiding - wijziging

Het geduld van een moeder is als
tandpas­ta. Hoeveel je
 er ook van gebruikt,
 er is al­tijd
 nog een beetje over.
 ( J.Saores)

België  

Persberichten

10.11. Het generatie­pakt

30.11. Kleurenfoto’s om de schadelijke ge­volgen van roken voor de ge­zondheid te illus­treren

02.12. Tabaksgebruik in de Horeca

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

30.11. Het programma om kinderen te leren omgaan met reclame­boodschappen

Commissie Justitie

05.12. Computerspelen die aanzetten tot agres­sie

 Plenaire Senaat

10.10. De eer- en bloed­wraak

10.10. De aanwezig­heid van wapens en drugs in psychiatrische inrichtingen

10.10. Het onderzoek dat gestart werd bij het Fe­de­raal Kenniscen­trum rond de chirur­gi­sche be­handeling van obesitas

10.10. De toekomst van de palliatieve dagcentra

17.10. De kinderrechten

24.10. De werkgele­gen­heid voor gehandi­capten in de openbare diensten

Staatsblad

29.11. 23.09.2005. - Besluit van de Regering van de Franse Ge­meen­­schap betreffen­de de te­lefonische ont­haal­dien­sten voor kin­deren

RSS

 

 

 

 

Bijzondere beroepstitels

 

 

 

Ingaand op de bezorgdheid van minister Demotte om de geestelijke gezondheidszorgberoe­pen op een geëmancipeerde wijze op te nemen in het KB78 betreffende de gezondheids­zorgberoepen, heeft het kabinet niet gekozen voor de ‘uitzonderingsformule’ ten overstaan­de van de geneeskunde (Zie artikel in De Maere), maar heeft men de piste bewandeld die men bewandelde toen men de niet-conventionele beroepen regelde, namelijk een nieuw soort praktijk definiëren, namelijk ‘de geestelijke gezondheidszorg’. Zoiets invoegen in KB78 zelf leidt tot interne inconsistenties en veroorzaakt overlappingen en kunstmatige schei­dings­lijnen die het geheel onwerkbaar maken. (Lees hierover een ander artikel uit De Mae­re). Naast deze legislatieve bezwaren zijn er ook inhoudelijke bezwaren te maken.

Een oplossing hiervoor werd aangereikt in ons artikel van 14.11.2005. Aan de bevoegd­heids­omschrijving van de artsen en andere gezondheidszorgberoepen die nu reeds in KB78 staan wordt niets veranderd. Alleen wordt de definitie positief gesteld. De bescher­ming van de maat­schappij wordt bereikt door te stellen dat gezondheidszorgen enkel mogen toegediend worden door personen wiens beroep geregeld wordt in KB78 of in de wet op de niet-conven­tionele praktijken. Dit systeem zou toelaten om voortaan op een eenvoudige wijze beroepen toe te voegen aan KB78 telkens met vermelding van de erkennings­voor­waar­den en de bekwaamheden. Dit zou ook een oplossing bieden voor de regeling van de beroepsbeoefening van de niet-klinisch psychologen en voor een reeks beroepen die in het wetsontwerp Demotte toegevoegd werden aan het ontwerp, niet om hun beroepsuit­oefe­ning te regelen, maar louter en alleen om ze de toegang te kunnen geven tot de psycho­the­rapie.

Hoe dan de psychotherapie regelen ? In het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt duidelijk gesteld dat de psychotherapie een spe­ci­alisatie is bovenop een ander gezond­heidszorg­beroep op masterniveau. Dit betekent dat de gezondheidszorgberoepen die in aanmerking komen voor een therapieopleiding moeten ingeschreven worden in Artikel 35 van KB78 dat handelt over de bijzondere beroepsbekwaamheden en bijzondere beroeps­ti­tels (wat in het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. reeds is gebeurd). Dan moet er een af­zon­­derlijk ministerieel besluit komen dat de erkenningsvoorwaarden, eventuele bekwaam­he­den, stagemeesters of supervisoren, stagediensten en dergelijke regelt. Vermits er een mi­nisterieel besluit zou komen per basisberoep (‘klinisch psycholoog – psychotherapeut’, kli­nisch seksuoloog – psychotherapeut’, ‘klinisch orthopedagoog – psychotherapeut’,  ‘ver­pleegkundige - psychotherapeut, en, nadat ze toegevoegd worden aan KB78, ook ‘(klinisch) maatschappelijk werker – psychotherapeut’, enz. ) zou men per basisberoep kunnen defi­niëren welke bijkomende opleiding dient gevolgd. Er is ook ruimte om de bekwaamheden te definiëren. Het kan nuttig zijn om eens een dergelijk ministerieel besluit te lezen. Bijvoorbeeld deze van de paradontologen.

Wat dan met dezen die psychotherapeut willen worden zonder dat ze een basisberoep heb­ben in de gezondheidszorg? Het is blijkbaar belangrijk dat dit opgelost wordt. Het zijn precies de psychoanalysten die geen arts zijn en geen psycholoog zijn die de stemming van het wetsontwerp Aelvoet hebben gekelderd en op wiens lijf het wetsvoorstel Mayeur en het wetsontwerp Demotte grotendeels geschreven is. Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad is psychotherapie een specialisatie bovenop een ander gezondheids­zorg­beroep. Als men dit advies volgt is het antwoord rap gegeven. Wie geen basisdiploma heeft in een gezondheidszorgberoep komt niet in aanmerking. Maar misschien is er een tus­senweg. Het is evident dat mensen zonder gezondheidszorgberoep die een psychothe­rapie­opleiding volgden van twee keer niets geen erkenning als psychotherapeut moeten ambiëren. Maar er zijn ook mensen die jarenlang intense opleiding volgden en studeerden. Dit probleem stelde zich ook bij homeopaten die geen arts zijn. Daar heeft men dit opgelost via gemengde Kamers van universitairen en praktijkbeoefenaars en beroepsverenigingen die een controlerende rol vervullen. Misschien is dit een denkpiste voor die filologen, filo­sofen, rechtsgeleerden, enz  die zich jarenlang in de psychoanalyse bekwaamden. Via een aparte kamer binnen de wet op de niet-conventionele praktijken en daarin gesteund en ge­controleerd door artsen die ook psychoanalyst zijn zouden ze een erkenning als psycho­analyst kunnen krijgen. Klinisch psychologen – psychoanalysten zouden kunnen kiezen voor deze weg dan wel voor een erkenning als (psy­choanalytisch georiënteerd) psycho­therapeut binnen KB78 en het betreffende ministerieel besluit dat de bijzondere beroepstitel regelt.

Het voorstel betreffende de toevoeging van de nieuwe gezondheidszorgberoepen en dit voorstel betreffende de regeling van de psychotherapie is vlot te regelen via een amen­de­ment op het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. Het geheel leidt tot een haalbaar, werkbaar, eenvoudig en doorzichtige regelgeving en realiseerbaar op vrij korte termijn voor de meeste betrokken nieuwe beroepen. Daar het een open systeem is kunnen met bekwame spoed ook andere beroepen die gezondheidszorgen verstrekken toegevoegd worden naargelang ze er klaar voor zijn.

 

Personen met een handicap

De directie-generaal Personen met een handicap heeft een nieuwe website.  Op de site is heel wat nuttige informatie te vinden.

 

 

Adoptie door homokoppels

Op 01.12.2005 werd er in de Kamer gestemd over het Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. Tegelijkertijd was er in de pers ook een discussie waarin een aantal psychologen een bijdrage leverden.

Zo was er in de Libre een bijdrage van Diane Drory en J.P Leclercq.

 

 

Kafka en de boetes van de Psychologencommissie

Op de website van de psychologencom­mis­sie staat geschreven dat men via de lijst die ze publiceren kan natrekken of een persoon gerechtigd is de titel van psycholoog te dra­gen. Er zijn veel psychologen die gerechtigd zijn de titel te dragen en die, tegen alle wette­lijke beschikkingen in, niet vermeld zijn op de­ze lijst die aan het publiek gepresenteerd wordt als DE lijst. Precies deze mensen wor­den nu be­boet omdat ze niet tijdig hun bijdra­ge hebben betaald voor het bijhouden van de lijst. Ze wor­den dus beboet omdat ze niet betalen voor een prestatie die niet geleverd wordt. Wie moet hier wie beboeten ?

Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op 4 november heeft Minister Vervotte haar beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend.

 

 

Multidisciplinaire Richtlijnen

De Nederlandse Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling publiceerde eerder dit jaar  een nieuwe Richtlijn betreffende Schizofrenie. Nu hebben ze een samenvatting gepubliceerd. Ze publiceerden ook een patiëntenversie van de multidisciplinaire richtlijn betreffende angst­stoornissen en betreffende depressie.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot instelling van een alge­mene hervorming van de echtscheidings­procedure

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, wat betreft de ombudsfunctie

- Wetsontwerp tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen

- meer

 

 

 

 Jacob

Amalgaam, over tandheelkunde en psychanalyse

De modewoordjes zijn van alle tijden en alle groepen. Veertig jaar geleden was alles ‘tof’, later kwam ‘kei’ en ‘mega-‘ en nu is alles ‘cool’.  ‘Sexy’ komt eraan. Als men met Google zoekt op ‘sexy’ en ‘politiek’ vindt men 557000 pagina’s.

Amalgaam is er ook zo eentje. Amalgaam is een legering van kwikzil­ver en minstens één ander metaal (zilver, tin, koper en zink). Hoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs is tegen amalgaam heeft het product een negatieve connotatie (o.a. in verband met CVS) gekre­gen. Vooral in kringen van de psychoanalyse is het een populair woord. Als men met Google zoekt op ‘amalgame’ en ‘psychanalyse’ vindt men 18900 pagina’s. Om chronisch vermoeid van te worden.

 

 

Agenda

- 7,14,21.02 Focus op de interne criticus

- overzicht

Ervaring is als een
tandenstoker, niemand wil de jouwe gebruiken. (R.Dorgeles)

Europa

Raad van Europa

24.11.  Corporal punish­ment as a human rights issue within the Council of Europe

Europese Unie

Racism and Xenophobia

in the EU Member States

trends, developments and good practice

Liefde: een hele nacht wakker blijven met een ziek kind - of met een gezonde volwassene.
 (David Frost)

Publicaties
België

Weliswaar nr 66

- Dementie

- Geestelijke gezondheidszorg

- Handicap

- Vergrijzing

- Ministers

K.U.Leuven

- Onveiligheidsgevoelens bij blinden en slechtzien­den

- Vruchtbaarheid, kinder­opvang en de span­ning tussen gezin en arbeid

- Hedendaagse leefvor­men: Feiten en opvattin­gen

Publicaties Internationaal

- WHO - Landmark study on domestic violence

- Treating obesity in indi­viduals and populations

- Cannabis intoxication and fatal road crashes in France: population based case-control study

- Depression and un­wan­ted first pregnancy: longitudinal cohort study

- The cognitive cost of being a twin: evidence from comparisons within families in the Aberdeen children of the 1950s cohort study

- Debunking Myths About Trauma and Memory

- Traumatic Memories Are Not Necessarily Accurate Memories

- Comorbidity of Major Depression and Migrai­ne— A Canadian Popula­tion-Based Study

- Psychiatric Risk Fac­tors for Motor Vehicle Fatalities in Young Men

- Troubles dépressifs ma­jeurs et urgences psy­chiatriques : une étu­de naturaliste con­cer­nant la place des inter­ventions de crise

- Integrating Mindfulness Meditation With Cognitive and Behavioural Thera­pies: The Challenge of Combining Acceptance- and Change-Based Stra­tegies

- Psychosocial Disability in the Course of Bipolar I and II Disorders

- Developing Technology for People with Dementia

- Integrative Management of Depressed Mood: Evidence and Treatment Guidelines

- Apathy and Its Treat­ment in Alzheimer's Dis­ease and Other Demen­tias

- Psychiatric Manifesta­tions of HIV Infection and AIDS

- Assessing and Treating Sleep Disturbances in Patients With Alzheimer's Disease

- Klinefelter Syndrome

- meer

Humor

- Hamsterrevenge

Poëzie

- Jaren later