Jaargang 2 Nr 24 26.12.2005

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

07.12. Jeugdrechters straffeloosheid laten aanpakken

13.12. Groen licht voor reorganisatie van de jeugdhulp

Commissie voor welzijn, volksgezondheid en gezin

06.12. Een Vlaamse ombudsdienst voor medische klachten

13.12. De veiligheid van kinderen die slachtoffer zijn van huise­lijk geweld

Bulletin van Vragen en Antwoorden

- Radicalisering alloch­tone leerlingen – On­derzoek

- Dag van de Geletterd­heid - Initiatieven

- Leerlingenbegelei­ders BuO – Bekwaamheids­bewijzen

- Hulpmiddelen voor ge­handicapten – Wacht­tijden

- Multidisciplinaire teams - Diagnostisch aanbod

- Welzijn op het werk en bedrijfsgezond­heids­zorg - Initiatieven

- Geplande instelling voor geïnterneerden - Overleg met federale regering

- Vrouwelijke genitale verminking - Preventie

Staatsblad

19.12. 18.11.2005. Om­zendbrief BA 2005/07 betreffende het secto­raal akkoord 2005-2007 voor het perso­neel van de lokale en provinciale besturen. – Kennisge­ving

Als je met een ernstig probleem geconfron­-
teerd wordt, denk dan zeer goed na. Is er een op­lossing, dan heeft het geen zin u op te win-
­den. Is er geen oplos­­-
sing, dan heeft het geen nut u op te winden.
 
(Dalai Lama)

België  

Persberichten

22.12. Volksgezond­heid waarschuwt voor bijzonder gevaarlijke drugs in België: mCPP en MDMA.

Commissie Justitie

19.12.  Het machoge­drag van jongeren en

mannen tegenover vrou­wen in de steden en gemeenten

Plenaire Senaat

01.12. De fysieke mis­hande­ling van kinderen

01.12. Familiaal geweld

01.12. Het statuut van de opvangmoeders

15.12. De opmars van cyberverslaving

Staatsblad

16.12. 06.12.2005. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de adoptie

21.12. 25.11.2005. - Koninklijk besluit betref­fende de reglemente­ring van tatoeages en piercings

 

 

 

 

Liever geen wapen
onder de kerstboom

 

 

In het kerstnummer van twee jaar geleden trokken we in ons artikel Revolver op zak even­eens de aandacht op de wapen­dracht. Minister Verwilghen had toen zijn wetsontwerp in­getrokken, maar het Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activi­teiten met wapens van Dubié-Leduc-Vanlerberghe-Lozie was toen uitvoerig besproken in het Parlement. Zoals ook het geval was met de wet op de uitoefening van de klinische psy­chologie, werd ook dit debat zonder gevolg afgesloten door de ontbinding van de Kamers. In dit wetsontwerp en wetsvoorstel werd wapendracht af­han­kelijk gemaakt van een attest van een daartoe erkend psychiater of psycholoog na een grondig persoonlijkheidsonder­zoek. Dit werd voorwerp van discussie. Er werd geopperd dat een attest van de huisarts ook wel goed zou zijn (daar zaten die mensen wellicht ook niet op te wachten).
In januari 2004 volgde dan het ’Wetsvoorstel betreffende de vervaardiging van, de handel in en het vervoer van wapens en munitie’ van Monfils. Zonder een evaluatie te geven van de rest van het voorstel, is toch opmerkelijk dat het dragen van een vuurwapen wordt afhan­kelijk gesteld van  “een medisch attest dat bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te hanteren”  (een goede wijsvinger ?).
In januari 2005 werd dan in de Kamer het Wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Wa­pen­­wet van Bex-Lambert-Muls-Roppe-Storms-T'Sijen ingediend. Op 08.12.2005 hebben Tal­haoui en Vandenberghe een Wetsvoorstel tot invoering van een nieuwe Wapenwet inge­diend in de Senaat.

In de recente voorstellen werd wapendracht opnieuw afhankelijk gemaakt van een attest van een deskundig psycholoog of psychiater. Als die wetgeving erdoor komt zal de sector moeten voorbereid zijn om daar op een uniforme wijze een deskundig aanbod voor te heb­ben. Als die wet goedgekeurd wordt zullen de psychologen een niet steeds eenvoudige maar belangrijke taak toegespeeld krijgen.
Het is evident dat deze wetsvoorstellen zeer belangrijk zijn en de moeite om door te nemen, ook los van de eventuele bijdra­ge van psychologen.

In deze periode van vrede willen we ook de aandacht trekken op nog een ander wetsvoor­stel dat in de Senaat werd ingediend: het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalin­gen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld’ van Anseeuw-Hermans-Willems. Een van de voorgestelde maatregelen is het onder bepaalde voorwaarden opheffen van het beroepsgeheim zoals dat ook bij kindermishandeling wettelijk het geval is en zoals de medische plichtenleer ook reeds toestaat bij een door ziekte, handicap of leeftijd weerloze patiënt (art 61)..

 

Terugbetaling Kinderpsycho­the­ra­pie door de CM

Terwijl de politiekers nu al een paar jaar met de regelmaat van een klok een klaagliedje aan­heffen over het tekort aan kin­der­psychia­ters en over de lage inkomsten van de kin­der­­psy­chiaters, maar geen klop doen voor bijko­men­de tewerkstelling van werkzoeken­de kin­der­psychologen, levert de christelijke mutuali­teit een eerste bijdrage om iets aan het pro­bleem te doen. Zelfstandige kinder­psy­chothe­rapeu­ten kunnen onder bepaalde voorwaar­den een overeenkomst afsluiten waardoor de patiënt voor zes zittingen 50 % van het hono­rarium terugkrijgt met een maxi­mum van 30 euro. Voor bepaalde groepen ligt dat bedrag hoger. Meer info op de site van de VVKP. Een be­drag van maximaal 180 euro per patiënt is uiteraard een reële hulp voor het budget van heel wat ouders en het is ook belangrijk als eerste stap in de terug­betaling van prestaties van psychologen. Er zal toch moeten geëva­lueerd worden hoe die kaap van de zesde naar de zevende sessie zal genomen worden en hoe dit het thera­peu­tisch gebeuren zal be­ïnvloeden. Het zal ook belangrijk zijn dat met een te­rug­betaling van zes sessies niet ge­sug­gereerd wordt dat psychische stoornissen in zes sessies op te lossen zijn. Met superna­ny’s is een kind niet gediend.

 

 

Het Trimbos-Instituut

Het Trimbos-instituut is het Nederlands lan­de­lijk kennisinstituut voor geestelijke gezond­heidszorg, verslavingszorg en maatschap­pelijke zorg.  Ze hebben hun website ver­nieuwd.

 

 

Hoge Raad voor Deontologie en Orden van Gezondheidszorgbe­roepen

Nog maar pas in recent nummer van De Maer­e publiceerden we een artikel over de deonto­logie en nu publiceert de Orde van Genees­he­ren een nieuw standpunt over de op til zijnde wetgeving. Uit die tekst leren we dat er blijk­baar een nieuwe versie is van het ”Wets­voor­stel tot oprichting van een Hoge Raad van De­ontologie van de Gezondheids­zorgbe­roe­pen en tot vaststelling van de al­gemene begin­se­len voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheids­zorgberoepen”. Dit was aanvankelijk een discussietekst van mi­ni­ster Demotte, maar zou nu overgenomen zijn in een wetsvoor­stel van de VLD. Het zou toch wenselijk zijn dat ook andere beroepsgroepen gekend werden en  inzage kregen in de ont­werpen die straks ook hun beroep zullen be­treffen…

Onderzoeksprogramma ter onder­steuning van de Federale Beleids­nota Drugs

De overheid doet een oproep om voorstellen in te dienen. Infovergadering op 17.01.2006. Voor­stellen indienen voor 15.02.2006.

 

 

Beleidsnota Minister Volksge­zond­heid en sociale zaken

De minister publiceerde op 28.11.2005 zijn be­leidsnota. In 2005 was er heel wat te doen rond de wettelijke regeling in KB78 van de nieu­­we ge­zondheidszorgberoepen zoals de klinische psy­chologie. Om die duidelijk te dif­fe­rentiëren van de geneeskunde werd zo­waar een nieuw soort praktijk, namelijk ‘de gees­te­lijke gezondheidszorg’ gemaakt die dan in een apart hoofdstuk III in KB78 zou komen. Dit leid­de tot onwerkzame overlap­pingen en nieuwe kunstmatige scheidings­lij­nen. Zie o.a. het ar­ti­kel in De Maere van 31.10.2005. Nu lezen we in de beleidsnota: “Het ontwerp is bedoeld om een hoofdstuk toe te voegen aan het ko­nink­lijk besluit nr. 78 zodat deze be­roeps­mensen van de geeste­lij­ke gezondheid duidelijk er­kend wor­den als beoefenaars van de genees­kun­de.” Zou het kunnen dat de mi­nister vooral nood heeft aan medewerkers met dossierken­nis over de kwestie ?

 

 

Update wetsvoorstellen en wets­ontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betref­fen­de de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten

- Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de eu­thanasie

- Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienst­verlenend intellectueel beroep

- Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprake­lijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen

- Cameratoezicht

- meer

 

 

 Jacob

Psychologische oorlogsvoering

Onder psychologische oorlogsvoering wordt verstaan het gebruik van psychologische technieken om het moreel van de tegenstander te vernietigen. Gelukkig zijn het meestal geen psychologen die daar­in betrokken zijn. Alexander de Grote wordt beschouwd als een van de eersten die dergelijke technieken gebruikte. Nu zou de USA naargelang de bron, 300 dan wel 400 miljoen USDollar besteed heb­ben voor psychologische oorlogsvoering om de harten te winnen voor de oorlog tegen het terrorisme. Ze zeggen dat ze geen valse verhalen zullen publiceren, maar ze zullen wel hun aandeel in pro-Amerikaanse verhalen niet verklappen. Zie 1, 2, 3. 4. Wie meer wil lezen over psychologische oorlogvoering vindt hier een startpunt.

 

 

Agenda

- lente 2006:  Mindful­ness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Voor hulpverleners  1 & 2

- overzicht

Het wordt tijd dat onze werklozen stoppen met klagen. Rijken werken ook niet en hoor je die klagen? (I. Heylen)

Publicaties
België

Staten-generaal van het gezin

- Overzicht van de resul­taten van de gezinsen­quête juni 2005 aange­vuld met de gegevens van het Gezinsdemogra­fisch panel PSBH

KULeuven

- De zoete smaak van temperatuur

VUB

- Afkoelen van de her­senen na een beroerte kan permanente hersen­­schade verminderen

UCL

- Spiritualité: pratiques et croyances changent

- Qu'en est-il des tendances sectaires ?

ULG

- Les jeunes et l'alcool

Ik hou van kinderen.
Ik heb er samen mee
 op school gezeten.
(Tommy Cooper)

Publicaties Internationaal

- Brief Interventions and Motivational Interviewing With Children, Adoles­cents, and Their Parents in Pediatric Health Care Settings

- Songbird study offers new insights into how malnutrition impairs de­velopment and cognition

- FSU study finds body image stereotypes may begin in the high chair

- Effects of Testosterone on Cognition and Mood in Male Patients With Mild Alzheimer Disease and Healthy Elderly Men

- PTSD: A Disorder and a Reaction

- Interventions for pre­venting or treating alco­hol hangover: systematic review of randomised controlled trials

- Childhood Experiences of Sibling Abuse: An Investigation into Learned Helplessness

- Co-morbid psychiatric symptoms among female victims of Psychological­ly and physically abusive intimate Relationships

- Family Therapy meets Internal Medicine: Innova­tions in Medical Family Therapy

- How virtues and values affect marital intimacy

- Innovations in Family Practice: Context Matters

-  Differentiation, marital satisfaction and de­pres­sive symptoms: an appli­cation of Bowen theory

- Unexpected amnesia: are there lessons to be learned from cases of am­nesia following unila­teral temporal lobe sur­gery?

- Amygdala, affect and cognition: evidence from 10 patients with Urbach–Wiethe disease

- The neuropsychological profile associated with variant Creutzfeldt–Jakob disease

- Idiom comprehension in Alzheimer’s disease: the role of the central execu­tive

- meer

Humor

- Life

Poëzie

- Kindje