Jaargang 3 Nr 1 16.01.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Commissie  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

10.01. Het Vlaams preventiebeleid ten aanzien van het gebruik van slaap- en kalme­rings­middelen

Staatsblad

29.12. 25.11.2005. – Decreet houdende wij­ziging van het decreet van 18 mei 1999 be­treffende de geestelijke gezondheidszorg

29.12. 16.122005. - BVR houdende uitvoe­ring van het decreet van 27.03.1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

"U herinnert zich
mij toch nog?"
 "Ja, ik herinner mij uw gezicht. Maar wat was er verder nog
met u mis?"
(W.van Broeckhoven)

België  

Persberichten

13.01. Armoedebe­strij­ding

13.01. Vogelgriep

Commissie Justitie

10.01.  Het intrafami­li­aal geweld en de rol van de politiediensten en het parket

Plenaire Senaat

01.12. De fysieke mis­handeling van kinderen

08.12. Het imago van de vrouw in de campagne `peeceefobie'

15.12. De organisatie en de uitoefening van de geneeskunde

Senaat Schriftelijke Vra­gen en antwoorden

- Dementerende perso­nen. – Vrijheidsbe­per­kingen. -  Richtlij­nen, con­trole en wetgeving

- Armoede in België. - Toename. - Statistieken

Italianen denken
 slechts aan twee
dingen. Het tweede
 is spaghetti.
(Deneuve)

Staatsblad

28.12. 07.10.2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeen­schap betreffende de adoptie

 

 

 

 

Vogelgriep

 

 

Vogelgriep is een virale aandoening en heeft als zodanig niets met psychologie te maken. Dit verandert natuurlijk als men overal ter wereld angstig begint te worden voor een pandemie.

Correcte informatie over vogelgriep is belangrijk:
- De Belgische overheid heeft een eigen informatiesite over Vogelgriep. Er zijn enkele links voor artsen en ziekenhuispersoneel.
- Ook Vlaanderen heeft een webstite over Seizoensgriep, vogelgriep en pandemie
- Ook de Europese Commissie heeft een site over de Avian Influenza
- Ook op de site van de Wereldgezondheidsorganisatie is de vogelgriep een belangrijke topic.
De Frequently Asked questions zijn interessant evenals Ten things you need to know about pandemic influenza.

- In het Canadian Pandemic Influenza Plan vinden we een uitgewerkt plan voor aanpak van een pandemie.
- Info is er ook op de site van de  Centers for Disease Control and Prevention.

Specifiek over angst voor vogelgriep zijn volgende artikels te vermelden:

- On a wing and a prayer, uit het meinummer van Nature heeft een en ander wakker geschud.
-
Fear of avian influenza is a double-edged sword uit The Lancet (vrij na gratis registratie).
-
Rumor Surveillance and Avian Influenza H5N1
-
Between Panic and Apathy
- Pandemic Panic in the Media
- Staving off panic in a Flu Pandemic

 

Psychotherapie bij kinderen

In vorig nummer van De Maere kondigden we een initiatief aan van de CM om aan psycho­logen zes sessies psychotherapie bij kinderen voor de helft van het honorarium terug te be­talen met een maximum van 30 euro per ses­sie. Nu merken we dat ook het Onafhankelijk ziekenfonds Partena 20 euro terugbetaalt per sessie à rato van zes sessies per jaar. Ook het onafhankelijk ziekenfonds 501 betaalt voor 5 sessies per jaar 10 euro per zitting terug. Daarenboven betalen ze voor vijf gezinsses­sies nog eens 5 euro per sessie. Er komt blijkbaar iets in beweging.

 

 

Honoraria in strafzaken

De indexatie van 2006 is verschenen.

 

 

Couperen van hondenstaartjes

Sedert 1.1.2006 riskeert men een boete tot 5500 euro voor het couperen van de staartjes van pups. Dit gebeurt meestal door niet-die­ren­artsen en zonder verdoving. Over het om niet­-medische reden besnijden van jongentjes wordt weer niet gesproken. De ene traditie is de andere niet. En de ene Belg is de andere niet.

Opleiding Medische Psychologie in Tilburg komt er

In september 2006 kunnen dertig studenten in Tilburg starten met een tweejarige master-opleiding in de medische psychologie. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot opheffing van de gerechtelijke onbekwaamverklaring en van de toevoeging van een gerechtelijk raadsman

- Voorstel van resolutie betreffende de discrete bevalling

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek teneinde in elke vordering waarin kinderen betrokken zijn, voorafgaan­de bemiddeling in familiezaken verplicht te maken

- Voorstel van resolutie betreffende een preventief en ondersteunend beleid betref­fende dementie

- Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een inclusief beleid ten aanzien van verkeersslachtoffers en familieleden van verkeersslachtoffers

- Evaluatie van het plan om het zoekgedrag naar werk te activeren

- meer

 

 

 Jacob

Baby’s zijn dwaas

Leg een baby tussen een fles melk en een brood en hij huilt nog het huis overhoop van de honger. Laat hem spelen met een plastieken zak en hij slaagt er zowaar in om zich te verstikken. Hij pist en kakt waar hij ligt. En zoveel onvermogen en hulploosheid spoort de nor­ma­le volwassene aan tot liefde, tederheid en zorg. Geen zinnig mens denkt eraan dergelijk nutteloos wezen af te maken.

Zo anders is het aan de andere kant van de levenscurve waar be­jaar­de, soms demente mensen dikwijls even hulpeloos en onvermo­gend zijn. In een recente peiling van de VRT-site lezen we dat 32 % van de respondenten van mening zijn dat dementen ook zonder wils­ver­klaring euthanasie mogen krijgen. Hoe komt het dat de hulpe­loos­heid van bejaarden bij zoveel mensen niet meer appeleert op zorggedrag ? We kunnen dat niet allemaal uitleggen via een egoïstisch waardenpatroon waarbij hoog scoort wat nuttig is en respect ver­dwijnt voor wat onnuttig is. Wellicht maken velen de bedenking hoe erg het is dat verstandige fijne mensen vervallen tot soms incontinente zieken die roepen om hun moe­der. Ze zouden dat erg vinden voor zichzelf en vinden dat erg voor anderen. Dan maar ‘waar­dig sterven’. Na al die jaren dat deze uitdrukking bestaat, zijn er evenwel mensen die zich afvragen of sterven na een gifspuit dan zoveel menswaardiger is dan een natuurlijke dood sterven omgeven door de beste zorgen en gevrijwaard van pijn. Ook die wilsverkla­ring is een probleem. Laten we ons eens afvragen hoe we het nu zou­den er­varen als we zou­den gebonden zijn aan levensbelang­rijke beslissingen die we zeven jaar ge­leden ge­no­men hebben en nu niet meer kunnen herzien. De ogen die de uitvoering van de euthanasie aanschouwen zijn niet meer de ogen van deze die het besliste. En dan de hulp­verleners zelf. Gisteren hebben ze nog liefdevol de haren van de demente gewassen en ge­kamd en van­daag gaan ze met de demente niet naar de badkamer maar naar de euthana­siekamer want het is zes weken dat die haar zoon niet meer herkende. Daarbij komt dat het veiligheids­ge­voel van de andere patiënten schrikwekkend zal dalen. Laat ons voorzichtig zijn met de regel­ge­ving en vooral weer leren zor­gen voor elkaar en als het lastig is, zorgen voor de zorgen­den.
Jacob

 

 

Agenda

- 08.02. Ethiek in zorg voor ouderen

- overzicht

Publicaties
België

Weliswaar

- Trajecten van jongeren naar de hulpverlening

- De zoektocht naar jon­ge weglopers

- Hoe gezond is de psy-chiatrie ?

Gezond verstand is de collectie vooroordelen die
 je verzameld hebt voordat je achttien was.
(Einstein)

Publicaties Internationaal

- Genital mutilation of girls in Sudan

- Female genital Mutilation

- Mental illness: relation to childbirth and experi­ence of motherhood

- Education and demen­ting disorders: The role of schooling in dementia and cognitive impairment

- Burnout and sleep

- Antisocial behaviour in clinically referred boys

- Women´s experiences of fetal screening for Down´s syndrome by means of an early ultra­sound examination

- Cognitive rehabilitation in children with acquired brain injuries

- Conflict resolution and development of commu­nication competence in preschool boys with language impairment

- Cognitive functioning in the preclinical stages of Alzheimer´s disease and vascular dementia

- Psychosocial factors in relation to development of dementia in late-life

- Older patients in transi­tion : From home care to­wards emergency care

- Creative arts therapies in psychiatry : A clinical application of the Bonny method of guided imagery and music and creative arts groups

- Life situation after stro­ke : The spou­ses´ per­spective

- Genetic and environ­mental factors in the development of externali­zing symptoms from childhood to adolescence

- Pain and physical acti­vity in rheumatoid arthri­tis : A cognitive approach in physical therapy

- Perinatal and familial risk factors of youth suicidal behaviour

- Brain function and behaviour related to development and training of working memory

- Learning and memory in the human brain

- meer

Humor

- Het beste van nl.taal

Poëzie

- Hanny Michaelis