Jaargang 3 Nr 2 30.01.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

25.01. Gezondheidsen­quête 2004: Vlaande­ren zet goede resulta­ten neer

27.01. Een gezond­heids­­beleid in elke school vanaf 1 sep­tem­ber 2007

Plenaire Raad

11.01. Over het tekort aan jeugdconsulenten in de bijzondere jeugd­zorg

11.01. Een preventief en ondersteunend beleid rond dementie

Het idee is: zo jong mogelijk sterven, zo laat mogelijk. (A.Montagu)

België  

Persberichten

24.01. De resultaten van de Nationale Ge­zondheidsenquête 2004 van het Weten­schappelijk Instituut Volksgezondheid

27.01. Tewerkstelling in de non-profit sector

27.01. Gelijkheid mannen en vrouwen

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs, Natio­nale wetenschappelijke en  Culturele instel­lin­gen, Middenstand en Landbouw

18.01. De aansprake­lijk­heid van ouders voor hun minderjarige kin­de­ren

Commissie Justitie

24.01. De Luikse plan­nen voor opvang van heroïneverslaving

Commissie Volksge­zondheid

24.01. Het machoge­drag van jongeren tegenover vrouwen

Commissie Sociale Zaken

17.01. Partnerge­weld

17.01. Het intrafa­mi­liaal geweld

18.01. Etikettering en kinderarbeid

18.01. Het actieplan voor tewerkstelling van personen met een han­dicap

24.01. De plannen van de regering in verband met de strijd tegen de werkloosheidsvallen

Plenaire Kamer

19.01.  De plaatsing van camera's

26.01. De subsidiever­mindering voor de psy­chiatrische opvang van geïnterneerden

26.01. Het mislukken van het akkoord inzake het jeugdrecht

26.01. De bestrijding van alcoholisme

Plenaire Senaat

19.01. De financiering van de geriatrische dagcentra

19.01. Het vrijgeven door de spoeddiensten van de identiteit van hun patiënten aan de politie

19.01. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij volwas­senen

19.01. Het ontwerp van koninklijk besluit inzake het zorgpro­gramma voor pediatrie

 

 

 

 

Le doctorat :

Un imperatif pour les
psychologues europeens

 

 

Een Franse titel om een project aan te kondigen dat uit Frankrijk afkomstig is. Het betreft een hervormingsvoorstel dat gelanceerd werd in juni 2004 aan de Universiteit van Toulouse. Het brein achter deze ideeën is Jean-Pierre Bouchard.

Een herwerkte tekst over het project is te lezen op de website van de Franse Klinisch Psy­chologen. De toon en een aantal specifieke analyses zijn uiteraard vooral gebaseerd op de Franse situ­atie. Maar de idee van een achtjarige opleiding die uitmondt op een doctoraatstitel is het be­studeren waard.

We geven hier een vrije vertaling van het grootste deel van de samenvatting van het artikel:
”In Frankrijk, zoals elders in de Europese Unie blijft het aantal psychologen stijgen en vormt de grootste groep binnen de professionelen werkzaam in de psychologische sector. Sedert een aantal jaren kent de bevraging van de psychologen in zeer uiteenlopende domeinen een toename zoals nooit voorheen. Niettegenstaande deze ontwikkeling die niet ophoudt, is de basisopleiding van de psychologen niet in verhouding, soms zelfs ver verwijderd van en onaangepast aan de rechtmatige verwachtingen van dezen die beroep op hen doen. Het is dus dringend nodig om deze opleiding te hervormen door ze langer te maken, actueler, meer aangepast aan de huidige kennis, aan de huidige noden en te bekrachtigen met een klaar en duidelijke titel: het doctoraat. Deze noodzakelijke hervorming moet vanzelfsprekend verge­zeld gaan van een onontbeerlijke en belangrijke herziening van de selectiecriteria van hen die deze vernieuwde vorming geven.”

We herinneren hier ook aan het Europsy-diploma, dat we besproken hebben in De Maere van 08.08.2005.

 

Psychologen en BTW

De interpretatie van ‘Artikel 13, A, lid 1, sub c, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de har­monisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde’ is reeds langer een probleem. Zie in dit verband ons KlinPsy-dossier over de BTW. Nu is er opnieuw een conclusie verschenen van een advocaat–generaal van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het kader van een verzoek om een prejudi­ci­ële beslissing van de Hoge Raad der Neder­landen en handelt over de grenzen van de beoorde­lingsvrijheid van de nationale wet­geving.

 

 

Hoge Raad voor Deontologie

In de senaat is het Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprich­ting en de werking van de Orden van de ge­zondheidszorgberoepen ingediend. In De Maere van 14.02.2005 hebben we een be­spre­king gegeven van een voorontwerp van deze tekst die nu als wetsvoorstel wordt in­gediend. Eens de klinisch psychologen zullen opgenomen worden in KB78 zal dit wetsvoor­stel ook betrekking hebben op hen. Het is dus zinvol om dit te bestuderen.

 

 

Cohrane Reviews

We maken een selectie uit de The Cochrane Library, 2006 Issue 1:

- Long-term non-pharmacological weight loss interventions for adults with prediabetes

- Long-term non-pharmacological weight loss interventions for adults with type 2 diabetes mellitus

- Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants

- Massage for low-back pain

- Media-based behavioural treatments for behavioural problems in children

- Meditation therapy for anxiety disorders

- Multi-disciplinary rehabilitation for acquired brain injury in adults of working age

- Multidisciplinary bio-psycho-social rehabilitation for chronic low-back pain

Terugbetaling met paramedicaliserend angeltje

De socialistische mutualiteit geeft nu ook  een tegemoetkoming van 50 % van de kosten bij diverse ‘paramedische’ behandelingen met een maximumbedrag tot € 250 en dit voor jongeren tot en met 18 jaar. Hieronder valt ook de psychotherapie gegeven door klinisch psychologen. Voorwaarde is dat er een doktersvoorschrift is. De beroepsverenigin­gen werden op de hoogte gesteld van deze manier van doen. Het zal belangrijk zijn dat de psychologen daar passend op reageren.

 

 

Maternologie

La maternologie est la prise en compte spé­cifique des aspects psychiques de la mater­nité, de la naissance et de la parenta­lité.
In Frankrijk is er een website gewijd aan de maternologie. In die context is het werk van J.-M. Delassus, Le Sens de la maternité belangrijk. Hierover is er een fiche de lecture. Zie ook de tekst Maternologie/maternité/rela­tion mère-enfant op de site van Psy-désir.

 

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van huiselijk geweld

- Voorstel van resolutie betreffende het houden van "nieuwe" gezelschapsdieren

- Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand van vordering tot inkorting door de reservataire erfgenamen wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezond­heids­zorgberoepen en tot vaststelling van de al­gemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheids­zorgberoepen

- Voorstel van resolutie betreffende de vasthouding van kinderen en hun familie

- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met betrek­king tot de filmkeuring

- Wetsvoorstel om het gebruik van bewa­kings­camera's te regelen

- meer

 

 

 Jacob

Voeding en geestelijke gezondheid

In Der Naturen bloeme van 1270 heb ik geschreven “Ten .L. iaren comt die oude die noit niemen ebben woude nochtan wilt al lange leuen aristotilus heuet bescreuen dat die houde comen moet alse den mensce ontgaet sijn bloet al houden saen man ende wijf die lettel bloets ebben int lijf dese etaet vallet in een strec want so ghierech wert ende vrec ende dit es de redene twi die mensce merket wel dat hi te dale gaet. (Na het vijftigste jaar komt de ouder­dom, een periode waar niemand om gevraagd heeft, hoewel ieder­een lang wil leven. Aristoteles heeft geschreven dat de ouderdom komt als er een tekort aan bloed ontstaat. Mensen die weinig bloed in hun lichaam hebben, worden snel oud. In deze periode wordt de mens beheerst door gierigheid, omdat hij beseft dat zijn einde nabij is en wil sparen, zodat zijn nakomelingen in hun levensonderhoud kunnen voorzien).  Dertig jaar geleden waar­schuw­de de wetenschapper Michael Crawford dat de explosie in de prevalentie van hart­aandoeningen in het westen gedurende de twintigste eeuw vlug zou gevolgd worden door een stijging van geestelijke gezondheidsproblemen. Redenerend dat de voedingsstoffen nodig om het hart gezond te houden dezelfde zijn die nodig zijn om de her­senen gezond te houden, voorspelde hij dat de oorzaken op vlak van voeding voor een zwakke gezondheid van het hart onvermijdelijk zouden leiden tot een toename van problemen op vlak van her­senen en mentale gezondheid.
Het Britse Mental Health Foundation heeft in januari 2006 in samenwerking met de organi­satie Sustain een campagne georganiseerd om de mensen bewuster te maken van het verband tussen voeding en mentale gezondheid.
In een rapport Changing Diets, Changing Minds: how food affects mental well being and behaviour. De evidentie uit honderden peer reviewed research-studies werd samen gebracht. Lees ook de studie Feeding Minds: The impact of food on mental health. Wie heel praktisch wil weten welke voeding hij vooral moet nuttigen bij een bepaalde aandoening, kan hier terecht.
Jacob

 

 

Agenda

- 17.02. Faalangst

- overzicht

De publieke opinie is
wat de mensen denken dat de mensen denken. (F. Monagham)

België (vervolg)  

Plenaire Senaat (vervolg)

19.01. Toepassing van de wet op partnerge­weld en het Nationaal Actie­plan Partnerge­weld . bis

Staatsblad

11.01. Arbitragehof: pre­judiciële vraag betref­fen­de aanstelling advise­rend geneesheer bij ge­schillen inzake sociale zeker­heids­prestaties

26.01. Tarief van de ere­lonen en de kosten voor de deskundigen aange­we­zen door de arbeids­gerechten - Indexering

Europa 

Europees Parlement

17.01. Resolutie van het Europees Parlement over strategieën voor de strijd tegen de handel in vrou­wen en seksuele uitbuiting van kwetsbare kin­deren

17.01. Verklaring van het Europees Parlement over kindertelefoons in Europa

18.01. Resolutie van het Europees Parlement over homofobie in Europa

19.01. Resolutie van het Europees Parlement over invaliditeit en ontwikkeling

Als je je eenzaam voelt als je alleen bent,
bevindt je je in slecht gezelschap.
(Sartre)

Publicaties
België

Jura Falconis

- Islam en Mensenrech­ten: Rechtsvergelijkende invalshoeken

- Big Brother en het recht. Het zelfbeschik­kingsrecht versus de be­scherming van de per­soon. Juridische proble­men in verband met het gebruik van de “waiver” bij Reality-TV.

- Sterilisatie en gedwon­gen sterilisatie van wils­onbekwamen

- Informed refusal en ne­gatieve wilsverklaringen

Wetenschappelijk Insti­tuut Volksgezondheid

- Gezondheidsenquête 2004 België

Publicaties Internationaal

- Rape victims want ho­listic post-rape services

- Subjective Complaints Precede Parkinson Disease

- Daily Living With Dis­tress and Enrichment: The Moral Experience of Families With Ventilator-Assisted Children at Home

- Lactation Counseling for Mothers of Very Low Birth Weight Infants: Effect on Maternal Anxiety and Infant Intake of Human Milk

- Treatment Compliance in Patients With Co-Occur­ring Mental Illness and Substance Abuse

- The Role of Substance Abuse in Intimate Partner Violence

- Dialectical Behavior Therapy for Patients Dually Diagnosed With Borderline Personality Disorder and Substance Use Disorders

- Attention-Deficit/Hyper­activity Disorder and Substance Use Disor­ders in Adolescents

- Comorbid Tobacco Dependence and Psychiatric Disorders

- meer

Humor

- NerdSigns

Poëzie

- Bahr el Ghazal