Jaargang 3 Nr 3 13.02.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

03.02. Globaal Plan Bijzondere Jeugdzorg

Er was nog nooit een blinde in het nudisten­kamp (Woody Allen)

België  

Commissie Sociale Zaken

08.02. De parkeerkaart voor gehandicapten

08.02. De deeltijdse tewerkstelling van in­validen met toestem­ming van de advise­rende geneesheer

Commissie Volksge­zondheid

08.02. Therapeuten die zich voordoen als alternatieve genezers of gebedsgenezers

08.02. De organisatie van een zorgprogram­ma voor kinderen

08.02. De casema­na­ger voor geriatrische zie­kenhuizen

08.02. De erkenning van de psychothera­peuten

08.02. De bedreigde projecten forensi­sche psychiatrie

Plenaire Kamer

09.02. De verkoop van alcohol aan minderjari­gen

Plenaire Senaat

26.01. Het wetsont­werp houdende in­stem­ming met het Fa­cultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprosti­tutie en kinderporno­grafie, aangenomen te New York op 25 mei 2000

02.02. De balans van de ziekte van Creutz­feldt-Jakob

02.02. Het zeer hoge aantal zelfdodingen in ons land

02.02. De toekomst van de gevangenisarbeid

02.02. Vrouwelijke genitale verminking . bis . ter

02.02. De controle op de telefoonspelletjes

02.02. De noodzaak aan meer preventie voor chattende kinde­ren

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Armoede in België. - Toename. - Statistieken

- Openbaar ambt. - Anciënniteit in privé-diensten

- Gehandicapte perso­nen. - Parkeerkaarten. - Vermelding van naam en adres.  Andere iden­tificatiemogelijkhe­den . bis

- Moorden en pogingen tot moord. - Eerwraak. - Behandeling en pre­ventie door de politie­diensten

- Psychiatrische be­han­delingen. - ECT (elec­troconvulsive the­rapy). - Praktijk

 

 

 

 

 

Terugbetaling van prestaties van psychologen

 

 

In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Prestaties van psychologen zijn ook nog niet opgenomen in de nomen­cla­tuur van het Rijks­instituut voor Ziekte en Invaliditeits- Verzekering (RIZIV).

Toch zijn er reeds een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeel­te­lijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. In een nieuw KlinPsy-dossier over de terugbetaling van prestaties van psychologen geven we een overzicht van wat er nu reeds bestaat aan (terug)betalingsregelingen.

Reeds jaren bestaat er een soort officieel honorarium voor psychologen die als deskundige optreden in rechtszaken.

Sedert 2005 is er ook een regeling waarbij onder bepaalde voorwaarden psychologen kun­nen betaald worden voor hun tussenkomst in het kader van de tabaksontwenning van zwangere vrouwen en hun partner.

De laatste tijd zijn er evenwel ook steeds meer mutualiteiten die in beperkte mate tussen­ko­men voor psychologische of psychotherapeutische prestaties. Meestal gaat het om kinder­psychotherapie, psychologische begeleiding bij de aanpak van obesitas, interventiege­sprek­ken na trauma of pesten. Daarnaast zijn er toch ook reeds een paar initiatieven die tussenkomen voor grotere aantallen consultaties, zonder leeftijdsbeperking en voor een breed gamma van problematieken.

Ook bij de verzekeringsmaatschappijen is er steeds meer bereidheid om psychotherapie door een psycholoog te betalen als het slachtoffer een trauma heeft opgelopen bij een schadegeval.

Er zijn ook grote verschillen inzake de autonomie van de psycholoog. Soms kan hij enkel tussenkomen op indicatiestelling van een arts. Soms is dit na indicatiestelling van een dienst (artsen, psychologen, maatschappelijk werkers). Soms kan men rechtstreeks de psycho­loog consulteren.

Het is een belangrijke evolutie. Het is nodig dat de beroepsverenigingen dit actief opvolgen en proberen te sturen. Er zijn immers een aantal delicate punten. Wie kan wat doen ? Indicatiestelling door een derde ?  En wie is die derde ?  Wat is het effect van een precies aantal terugbetaalde sessies op kwaliteit en verloop van de behandeling ?  enz.

 

Rookvrije zwangerschap

Stoppen met roken kan een zware uitdaging zijn voor een zwangere vrouw. Het stoppen is des te moeilijker wanneer ook haar partner rookt. Dit gegeven ligt aan de oorsprong van de ontwikkeling van een hulpprogramma bij het stoppen met roken. Dit programma is een primeur in België en werd uitgewerkt in sa­menwerking met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tubercu­losebestrijding (VRGT) en het Fonds des Af­fections Respiratoires (FARES).

 

 

Vansteenwegen emeritus

Met een academische zitting huldigen verte­gen­woordigers van de Alma Mater, (oud-) studenten en collega's Prof. dr. Alfons Van­steenwegen - psycholoog, psychothe­rapeut en seksuoloog - voor zijn werk als voor­zit­ter van en docent aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen en als relatietherapeut aan de Universitaire zieken­huizen Leuven. De viering valt samen met het internationaal congres ‘The good enough couple’ op 1-3 juni 2006.

 

 

Vesalius Documentatie en Infor­matie Centrum

Het Vesalius portaal wordt het enige toe­gangs­punt, meertalig, toegankelijk voor allen, in het bijzonder voor de medewerkers van de FOD, op zoek naar gespecialiseerde docu­men­tatie in het domein van volksge­zond­heid, voeding en leefmilieu. Meer info.

 

 

Orgaandonatie

Sinds de lancering van de Beldonorcam­pagne op 28 juni 2005 hebben maar liefst 11.438 nieuwe kandidaten zich officieel als donor laten registreren.

Cohrane Reviews

We maken een selectie uit de The Cochrane Library, 2006 Issue 1:

- Multidisciplinary rehabilitation for fibromyal­gia and musculoskeletal pain in working age adults

- Multidisciplinary team interventions for delir­ium in patients with chronic cognitive impair­ment

- Multisystemic Therapy for social, emotional, and behavioral problems in youth aged 10-17

- Music therapy for people with dementia

- Music therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses

- Nursing interventions for smoking cessation

- Occupational therapy for multiple sclerosis

- Occupational therapy for Parkinson’s disea­se

- On-site mental health workers in primary care: effects on professional practice

- Open general medical wards versus speci­alist psychiatric units for acute psychoses

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings

- Voorstel van resolutie betreffende een actieplan voor het kind in het ziekenhuis

- Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren

- Wetsvoorstel tot instelling van een alge­mene hervorming van de echtscheidingspro­cedure

- meer

 

 

 Jacob

Meester, hij begint weer !

Vorige jaren was er in Frankrijk veel te doen om het wetsontwerp Ac­coyer die de psychotherapie wilde voorbehouden voor psychia­ters en klinisch psychologen. Wie reeds meer dan vijf jaar psycho­therapie deed kon dit eventueel verder zetten na erkenning door een erkenningscommissie. Grote commotie bij de postmodernisten die hun slag thuishaalden. Vorig jaar werd Article 52 gestemd waar­door artsen en psychologen toegang kregen tot de psychothe­rapie evenals de analysten die regelmatig ingeschreven zijn in de leden­lijsten van hun verenigingen. Dan werd het wachten op de uit­voeringsbesluiten, die in Frankrijk decreten heten. Uit de medede­lin­gen die hierover gedaan worden blijkt dat men een basisberoep op masterniveau zou eisen, met uitgebreide erkenningsfaciliteiten voor dezen die de psycho­therapie reeds beoefenen. De discussie laait weer op. En veel elementen zijn uiteraard ge­lijkaardig aan de discussiepunten in ons land. Soms wordt de discussie zakelijk gevoerd met argumenten die refereren naar kwaliteitszorg en wetgeving. Soms swingt de discussie de pan uit. Bepaalde groepen hebben er een handje van weg om weinig of niet in te gaan op de kritiek en zich te beperken tot klagen over het feit dat men kritiek krijgt. Accoyer, Inserm, Livre Noir en nu Green. Meester, hij begint weer!  De reactie is dan meestal ook beperkt tot fulmineren op de kritiek, beschuldigen, insinueren, belachelijk maken in combinatie met wat persoonsverheerlijking, van zichzelf uiteraard. Het is interessant om eens de wijze van discussiëren te bestuderen. We kennen het Zwartboek van de psychoanalyse. Lees eens de kritiek van Miller en dan eens de analyse van die kritiek van Van Rillaer. Lees ook eens het artikel van Green in Le Monde van 6 januari en de reactie erop van Miller op 19 januari met aandacht voor de kritiek en de al dan niet weerlegging van de kritiek.
Jacob

 

 

Agenda

- 07.03. Grensover­schrij­­dend gedrag van zorg­ver­strek­kers

- 27-28.04. Kleur geven aan de grijze massa

- overzicht

De kinderbescherming komt in vele gevallen
9 maanden te laat
(Overeem)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Vrouwenhandel. – In­ter­nationale relatie­bu­reaus. - Aantal ves­tig­in­gen in België.-  Klachten over relatie­bemiddeling

- Volksgezondheid. - Depressies. – Sensibili­seringscampagne. - Structurele maatrege­len

Staatsblad

03.02. 12.01.2006. – KB tot vaststelling van de verpleegkundige activi­teiten die de zorg­kundi­gen mogen uit­voe­ren en de voorwaarden waar­on­der de zorgkundigen de­ze handelingen mo­gen stellen

03.02. 12.01.2006. – KB tot vaststelling van de nadere regels om gere­gistreerd te wor­den als zorgkundige

Europa

Europees Parlement

- Resolutie van het Europees Parlement over de huidige situatie ten aanzien van de bestrij­ding van geweld tegen vrouwen en mogelijke toekomstige acties

Wat niet kan worden geheeld, moet worden
 gestreeld (Vondel)

Publicaties
België

Vesalius-Instituut

- AIDS in België

- Les accidents vascu­laires cérébraux en Bel­gique

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

- Evolutie op lange termijn van de uitgaven voor ge­neeskundige Verzorging

- Afschaffing van de grenzen voor patiënten in europa?

- Grenzen en gronden van patiëntenmobiliteit in de Europese unie

- Gemeenschappelijke indicatoren in het natio­naal actieplan voor socia­le inclusie

- Enkele aspecten van sociaal strafrecht en strafvordering

- Europese pensioennet­werken

Publicaties Internationaal

- Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial

- Long term outcomes from the IMPACT ran­domised trial for depres­sed elderly patients in primary care

- Promising new treat­ments for SAD

- Into the mouths of babes

- Hippocampal and Amyg­dala Volumes According to Psychosis Stage and Diagnosis

- Test Wisconsin chez les patients souffrant de schizophrénie, et leurs frères et soeurs

- meer

Humor

- Aibodate voor
Valentijntje ?

Poëzie

- De taal