Jaargang 3 Nr 4 27.02.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

09.02. Subsidies pallia­tieve opleidingen

20.02. Reactie minister Vervotte op staking ge­meenschapsinstelling

Commissie voor onder­wijs, vorming, weten­schap en innovatie

26.01. Leerproblemen bij schoolkinderen die in de buurt van lucht­ha­vens wonen

26.01. Het veilig ge­bruik van internet door kinde­ren en jongeren

26.01. Het uitsluiten van leerlingen

26.01. De plaats van de opleiding polyvalent ver­zorgende in de KB’s be­treffende de zorg­kun­dige

09.02. De contingente­ring van het aantal art­sen

Commissie voor cul­tuur, jeugd, sport en media

02.02. Het gebruik van drugs op televisie

16.02. De toegankelijk­heid van interactieve digitale televisie voor slechtzienden

16.02. De toegankelijk­heid van de openbare radio en televisie voor personen met een han­dicap

Commissie voor welzijn, volksgezondheid en gezin

31.01. De preventie­stra­tegie voor drugs, alco­hol en tabak in Vlaande­ren

31.01. De financiering van de dagactiverings­centra voor (ex-)psy­chiatrische patiënten

31.01. De Vlaamse aan­pak van intrafamiliaal geweld

07.02. Een flexibel sys­teem voor tolkuren

07.02. De wachtlijsten bij de diensten voor slachtofferhulp van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk

07.02. De opvang van geïnterneerden in Vlaan­deren

14.02. Zelfmoordpre­ventie

14.02. Het Vertrou­wens­centrum Kinder­mishandeling in Brussel

14.02. Het beleid inzake jonge weglopers

De dood is een
toestand van niet bestaan. Wat niet is, bestaat niet. Dus de dood bestaat niet.
( Woody Allen)

Plenaire Raad

07.12. De hervorming van de jeugdbescher­ming

14.12. De problematiek van de langdurig werk­lozen

14.12. De hervorming van het jeugdsanctie­recht

11.01. Het tekort aan jeugdconsulenten in de bijzondere jeugdzorg

18.01. De vzw To Walk Again

18.01. Misbruik van het beheer van privéreke­ningen van rusthuisbe­woners

18.01. De middelen voor bijzondere jeugd­zorg

25.01. De resultaten van de nationale ge­zondheidsenquête, wat de kennis over HIV en aids bij jongeren betreft

01.02. De eventuele ca­merabewaking op voer­tuigen van De Lijn en het recht op privacy

01.02. Het gezond­heids­­beleid in de Vlaam­se scholen

08.02. De uitbouw van het jeugdsanctierecht

 

 

 

 

 

De derde weg

 

Een nieuw compromis-voorstel voor de wettelijke regeling van de
klinische psychologie en de psychotherapie

 

In België worden de gezondheidszorgberoepen geregeld via KB78. Kort samengevat is de basisstructuur dat alle gezondheidszorgen bij de mens het terrein zijn van de artsen en dat er dan voor de andere gezondheidszorgberoepen uitzonderingen worden gemaakt zodat ook zij op delen van het terrein kunnen actief zijn, hetzij autonoom, hetzij onder gezag en toezicht.

De eerste weg om nieuwe beroepen te regelen is deze die gevolgd werd door het wetsont­werp Aelvoet/Tavernier, later overgenomen in het wetsvoorstel Vandenberghe e.a., inge­diend in de Senaat. Voor de nieuwe beroepen wordt de ‘uitzonderingsformule’ gebruikt. Het is langs die weg mogelijk om autonome beroepsbeoefening aan de klinisch psychologen e.a. te garanderen (met implicatie van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid tot verwijzing). Het is niet nodig om te sleutelen aan de wetgeving betreffende de geneeskunde. De psy­cho­logen e.a. staan vooraan in KB78 bij de autonome beroepen. Ze hebben eigen erken­nings­criteria en eigen Organen. Wel is het zo dat via de ‘uitzonderingsformule’ er in de wet­geving een zekere symboliek blijft steken dat de klinisch psychologen geduld worden op terrein van de arts en dat er wordt gesuggereerd dat de arts alle competenties heeft van de psycholoog (maar die had die al sedert 1967 !). Voor sommigen was dit voldoende om in 2003 de voorliggende wetsontwerpen te kelderen.

Onder invloed van Franstalige therapieverenigingen, gesteund door de PS, heeft minister Demotte dan de tweede weg bewandeld, die was voorgesteld in het wetsvoorstel Mayeur e.a. in de Kamer, later overgenomen door Cornil en Vienne in de Senaat. In analogie met wat gebeurde in verband met de niet-conventionele praktijken, wordt volgens deze denkpiste een nieuw soort praktijk gedefinieerd naast de geneeskunst, namelijk de ‘geestelijke ge­zond­heidszorg’. Deze denkpiste is niet haalbaar om verschil­lende redenen waarvan we er hier enkele aanhalen. Vooreerst is dergelijke cartesiaanse opsplitsing van ziel en lichaam een wetenschappelijk achterhaald concept. Verder leidt het tot enorme overlappingen in de wetgeving omdat beroepen die reeds wettelijk geregeld zijn, opnieuw wettelijk geregeld wor­den binnen een andere soort praktijk. Verder worden er nieuwe kunstmatige en on­werk­bare scheidingslijnen gecreëerd, die de kwaliteit van de zorgverlening niet bevorderen. Tenslotte is het ook vanuit puur wetgevingsstandpunt een denkpiste die leidt tot interne in­consistenties in KB78 zelf. Naast het feit dat de denkpiste van een afzonderlijke praktijk niet werkbaar is, was het wetsontwerp onaanvaardbaar omwille van de bepalingen die erin voorkwamen inzake definitie, autonomie en beroepsorganisatie van de klinische psycho­lo­gie zelf. In tegenstelling met wat men van een socialistische partij zou mogen verwachten biedt het ontwerp geen garanties naar betaalbare kwaliteits­zorg voor alle lagen van de be­volking, maar speelt het voluit de kaart van private therapieverenigingen en opleidingsin­stanties, zonder afdoende kwaliteitsgarantie.

Omdat de eerste weg onaanvaardbaar was voor de Parti Socialiste en omdat de tweede weg niet werkbaar was en ook niet nastrevenswaardig, niet in het minst omwille van het voorbijgestreefd wetenschappelijk concept en zwakke kwaliteitsgarantie, werd door een groep deskundigen van beroepsmensen en academici van beide taalgroepen een compro­misvoorstel uitgewerkt: de derde weg. De sterke punten uit de eerste en de tweede weg werden op een werkbare wijze gebundeld.

Via een voorstel tot amendement op het wetsvoorstel Vandenberghe e.a. wordt gemaakt dat de uitoefening van de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthopedagogiek kan ingeschreven worden in KB78, zonder dat daar inconsistenties ont­staan, zonder verwijzing naar de gebiedsomschrijving van de geneeskunde en zonder dat er een nieuw soort praktijk van de geestelijke gezondheidszorg dient gedefinieerd te wor­den. Dit kan via de positieve definitie van wat geneeskunde is.

Een beetje vereenvoudigd kan men het zo begrijpen:

- In 1967 wilde men de maatschappij beschermen tegen gezondheidszorgen door onbe­voegden en ook de uitoefening van de geneeskunde regelen. Men heeft dat gedaan door te zeggen dat wie diagnostiek en behandeling doet van een mens en geen arts is onwettige uitoefening van de geneeskunde doet.

- Volgens de derde weg zegt men dat niemand gezondheidszorgen mag toedienen aan een mens als hij niet in KB78 staat of in de wet op de niet-conventionele praktijken. In het kader van het bevorderen van de multidisciplinariteit en als beveiliging tegen onbevoegdheid van gezondheidszorgers zelf wordt eraan toegevoegd dat men de patiënt moet adviseren een terzake competente gezondheidszorger te raadplegen telkens wanneer de hulpvraag waar­voor de tussenkomst wordt gevraagd de eigen competentie overschrijdt. En dan wor­den de gezondheidszorgberoepen naast elkaar opgesomd met telkens de vermelding van de erkenningscriteria en de bevoegdheden.

Op die wijze worden de goede elementen van het voorstel Vandenberghe bewaard, wor­den de nieuwe beroepen op een parallelle wijze toegevoegd zoals bij het ontwerp Demotte en het voorstel Mayeur en wordt er niets veranderd aan de bevoegdheden van de artsen.

Wat dan de regeling van de uitoefening van de psychotherapie betreft, wordt duidelijk geop­teerd voor de uitvoering van het advies nr 7855 van 13/07/2005  van de Hoge gezondheids­raad die de uitoefening van de psychotherapie wil geregeld zien via bijzondere beroepsti­tels van gezondheidszorgberoepen op master niveau. Dat is ook de visie van de European Federation of Psychologists’ Associations die 200000 leden vertegenwoordigt (in mei 2005 waren er in Europa 293000 psychologen).

Psychotherapie is één van de mogelijke taken van een gezondheidszorger. Psychotherapie vereist verdere bekwaamheden. Naast psychotherapie zijn er nog andere speciale be­kwaam­heden, zoals gespecialiseerde diagnostiek, gespecialiseerd advies, neuropsycholo­gie, psychofysiologie, deskundigenonderzoek, ergologie…..

Specialisatie inzake psychotherapie wijzigt de diagnostische competentie niet. De beoefe­naar behoudt de diagnostische bevoegdheid van het basisberoep, maar verkrijgt autonome psychotherapeutische bevoegdheid. Er wordt afstand gedaan van een uniform beroeps­profiel van ‘de psychotherapeut’.

Een tekst met uitvoeriger uitleg over de derde weg, samen met het voorstel voor amende­ment en een voorstel voor regeling van de psychotherapie via speciale beroepstitels, kan men hier lezen. Wie de hele geschiedenis van het wetgevend werk inzake de reglemente­ring van de klinische psychologie en de psychotherapie wil doornemen kan terecht in ons KlinPsy-dossier over het statuut.

 

Psychologen en BTW

In de Kamercommissie Financiën en begroting heeft Minister Reynders zijn bereidheid uit­ge­drukt om ook de prestaties van psychologen en psychotherapeuten vrij te stellen van BTW zodra de uitoefening daarvan wettelijk gere­geld is.

 

 

Regelgeving herwerkt voor wie in het onderwijs werkt.

Op 16.02.2006 verscheen een wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering betref­fende de verdeling van betrekkingen, de ter­beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wederte­werk­stelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage. De wijzigingen zijn twee­­ledig : enerzijds betreffende de eendui­dig­heid en de leesbaarheid, anderzijds zijn er een aantal wijzigingen ten gronde.

 

 

Dichter bij het brein

Op woensdag 15 maart organiseert het lab voor theoretische neurobiologie van de Universiteit Antwerpen Dichter bij het brein! - een voorstelling met gedichten over hersenen en hersenonderzoek. Een sprookjesachtig moment midden in de Brain Awareness Week.

Hare komt naar Gent

Prof. Em. R. Hare is een wereldautoriteit inza­ke de studie van de psychopathie. Bezoek zijn website.  Zijn PCL-R is uitgegroeid tot een stan­daard instrument. Op 23.05.2006 komt hij spreken op een studiedag in Gent.

 

 

Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

Het IACSSO bestudeert het  verschijnsel van de schadelijke  sektarische organisaties in België  en hun internationale bindingen. Er is een nieuw tweejaarlijks verslag klaar.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot invoering van de arbitrage-echtscheiding

- Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of fysiek geweld tegen kinderen

- meer

 

 

 Jacob

Carnaval

Als men met Medline zoekt naar artikels over carnaval vindt men in de laatste jaargangen een aantal publicaties over Aids en condoom­ge­bruik. In 1982 was er een artikel van JA Costa e Silva, huidige Di­recteur Divisie Geestelijke gezondheid en Preventie van Middelen­mis­bruik van de Wereld Gezondheidsorganisatie, die carnaval ziet als a psychic stabilizing mechanism, responsible for the reduction of psychiatric cases observed during this period. Plezant om zien is dat er in het tijdschrift voor gezondheidspromotie in 2004 een artikel verscheen “Can watching football be a component of developing a state of mental health for men?” en dat daarin melding gemaakt wordt van soortgelijke processen.
Wie meer wil leren over carnaval kan terecht bij Wikipedia. Aan de Universiteit van Laval is er ook een sociologische studie verschenen over Carnaval in Quebec.

 

 

Agenda

- 23.03. Samen werken: de psycho­loog in het al­ge­meen zieken­huis

- overzicht

Het plezierige aan
 herinneringen is,
dat je kan kiezen.
(W.Trevor)

Plenaire Raad (vervolg)

15.02. De doorstroming van arbeidskrachten uit beschutte en sociale werkplaatsen naar de reguliere arbeidsmarkt

15.02. Het voorstel om cannabis voor gebrui­kers vanaf 16 jaar uit de strafwet te halen en de uitbouw van een Vlaams ontradings- en preven­tiebeleid inzake drugs

Staatsblad

23.02. 09.12.2005. - BVR betreffende de module­ring en de net­werken rechtstreeks toegankelij­ke jeugd­hulp­verlening en crisis­jeugdhulpverlening in het raam van de inte­grale jeugdhulp

23.02. 27.01.2006. – BVR houdende de uit­voering van het de­creet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de ge­zondheids- en wel­zijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg

België                

Persberichten

10.02. Ernstige schen­dingen van het humani­tair recht

13.02. Geïnterneerden in Vlaanderen

17.02. Nieuwe proce­du­re voor herstelexamens na verval van recht tot sturen werkt wacht­lijs­ten weg

24.02. Federaal actie­plan voor kinderen

24.02. Hervorming van de echtscheiding

Commissie Financiën en Begroting

21.02. Het BTW-stelsel dat van toepassing is op de psychotherapeu­ten

Commissie Justitie

21.02. De stichting van openbaar nut Rodin, die nu het CREAA is ge­wor­den

Commissie Sociale Zaken

22.02. Solidaire werk­­ge­legenheidsquota voor personen met een han­dicap

22.02. De tewerk­stel­ling van perso­nen met een han­dicap

Plenaire Kamer

16.02. Pesten op het werk

Europa

Europees Parlement

16.02. Wetgevings­reso­lutie van het Europees Parlement over het voor­stel voor een richtlijn van het Euro­pees Parlement en de Raad betreffende dien­sten op de interne markt

Vrij verkeer van diensten: een grote stap vooruit

16.02. Resolutie van het Europees Parlement over het recht op vrije me­nings­uiting en de eerbie­diging van godsdienstige overtuigingen

23.02. Vrouwen moeten worden betrokken bij het voorkomen en oplossen van conflicten

Erfelijkheid: datgene waarin men gelooft wanneer men een
intel­ligent kind heeft.
(A.Kinsey)

Publicaties
België

Weliswaar nr 68

- Hoe gezond is psychiatrie (deel 2) ?

- Abortus: Met het taboe schiet niemand wat op

- Het gezin tussen ver­wennerij en discipline

Publicaties Internationaal

- Influenza Report 2006

- Cognitive Therapy for Depression

- Cerebral Palsy: An Overview

- Initial Evaluation of Vertigo

- meer

Humor

- Administratium

Poëzie

- februarizon