Jaargang 3 Nr 5 13.03.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

23.02. Holebifederatie krijgt steun om depres­sie en zelfdoding bij holebi’s bespreekbaar te maken

07.03. Vlaams minister Inge Vervotte stimu­leert uitbouw netwerk voor personen met een han­dicap

07.03. Staten-generaal voor verkeersslachtof­fers: themawerkgroe­pen doen beleidsvoor­stellen

08.03. Ministers Ver­votte en Anciaux stellen modelinhoud verplich­tige verzeke­ring vrijwil­ligerswerk voor

Commissie voor onder­wijs, vorming, weten­schap en innovatie

16.02. Het eventueel weigeren van leerlin­gen door scholen

Ik wou plastische chirurgie tot ik zag
dat de wachtkamer
 van de chirurg vol
hing met portretten
 van Picasso
 (Rita Rudner)

België  

Persberichten

07.03. Omzendbrief “In­trafamiliaal en Part­ner­geweld”: voor meer overleg en een doel­tref­fender antwoord van alle betrokken actoren

10.03. Gedwongen huwelijken strafbaar

10.03. Erkenning van beroepskwalificaties

Commissie Sociale Zaken

08.03. De evaluatie van de referentiecentra voor patiënten die lijden aan het chronisch ver­moeid­heidssyndroom

08.03. De verhoogde kinderbijslag

Commissie buitenland­se betrekkingen

08.03. De strijd tegen genitale verminking van vrouwen in de part­ner­landen van België

Plenaire Kamer

09.03. De stand van zaken met betrekking tot het statuut van de vrij­williger

Plenaire Senaat

09.02. De toename van het aantal overvallen op jongeren

09.02. De specifieke problematiek van pati­ënten met incontinen­tie- en retentieproble­men

09.02. De wet op het hypnotisme

09.02. Het Belgisch be­leid met betrekking tot de rekrutering van min­derjarigen en hun deel­name aan gewapende conflicten

16.02. De ondersteu­ning van de palliatieve sector

16.02. De registratie van de wilsverklaring

16.02. De strategienota gelijke rechten en kan­sen voor vrouwen en mannen

16.02. De verkoop van alcohol aan minderjari­gen

16.02. DNA-onderzoek via het internet

16.02. De uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilli­gers

16.02. De opleidingen voor ervaringsdeskun­dige in de armoede

23.02. De geïntegreerde behandeling van ADHD-medicatie

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Drugscontroles in het verkeer. - Behandeling van de dossiers

- Fuiven. - Drugscontro­­les. -  Processen-ver­baal

- Toegankelijkheid van de justitie voor de ar­men. – Ervaringsdes­kundigen in de armoede. - Stageplaatsen en jobs in de justitiehuizen

- Tabaksproblematiek. - Rookverbod op open­bare plaatsen, ta­baks­­reclame en verkoop van tabak aan minder­­jarigen jonger dan 16 jaar. – Maatre­gelen en con­troles

- ADHD (Attention Defi­cit/Hyperactivity Dis­or­der). — Geneesmid­de­len « Rilatine » en « Con­certa ». - Overleg met gespecialiseerde organisaties en de ge­meenschappen. – On­derscheid bij de be­han­deling van volwas­se­nen

 

 

 

 

Collega psycholoog-psychoanalyst,
we begrijpen het niet meer,
leg het eens uit

Niet alleen de maatschappij heeft er moeite mee. Ook de meeste psychologen begrijpen het niet meer. Het wekt verwondering hoe bepaalde psychoanalytische verenigingen zich on­derling hebben verbonden in een Federatie, hoewel toch kan verondersteld worden dat die bestuursleden oud en wijs genoeg zijn om te weten met wie ze zich associëren. De laatste weken hebben ze veel websites gevuld, publicaties verspreid en radio-interviews verzorgd rond een petitie en een open brief aan de minister. Ze betreuren nauwelijks in het voorbe­reidend overleg betreffende het wetsontwerp over de psychotherapie betrokken te zijn. Ze zijn kennelijk van mening dat ze tot een andere discipline behoren dan de psychologen. Ze zijn van mening dat hun opleiding slechts door verenigingen kan verzorgd worden en niet door de universiteiten. Ze spreken in naam van “L’ensemble des associations belges de psychana­lyse”.

De grote groep psychologen zou toch wel eens uitleg willen over een paar zaken. In april 2002 waren de psychologen getuige van een triestig schouwspel op de algemene vergade­ring van de Belgische Federatie van Psychologen. Een groep Franstalige psychoanalysten maakte misbruik van een ongelukkige wijziging in het reglement van inwendige orde waar­door men zich kon aanmelden als stemgerechtigd lid. Kort voor de algemene vergadering heeft een grote groep van de APPPsy dit gedaan. Het scheelde slechts een paar stemmen of het was hen gelukt om heel de Federatie te overheersen. Terwijl ze met hun putsch bezig waren verweten ze de voorzitster gebrek aan democratie. Ze verweten de BFP dat ze te weinig de belangen van de psychologen verdedigden. Een tijd later was te lezen hoe ze Mayeur ophemelden omdat hij de enige was die tegen de psychologen en de artsen durfde ingaan.

De grote groep psychologen begrijpen niet waarom de psychoanalysten van die nieuwe Federatie tot op heden blijven beweren dat het wetsontwerp Aelvoet, momenteel overge­nomen als wetsvoorstel Vandenberghe, paramedicaliserend is. Ze weten nochtans dat dit een grove leugen is. Na een paar voorontwerpen die niet zo gelukkig waren en die bijge­stuurd wer­den, werd op 13.01.2003 in de Kamer het beste wetsontwerp inzake regeling van de klini­sche psychologie ingediend dat er in dit land ooit geschreven werd. Waarom blijven de psycho­analysten desinformeren?

Die groep (Franstalige) psychoanalysten is erin geslaagd om te maken dat de klinisch psy­chologen een historische kans misten om een goede wettelijke regeling te bekomen van hun beroep. Maar in al de interviews die ze weggeven is het net alsof ze de redders van het vaderland zijn. Dan hebben ze met Mayeur een nieuw wetsvoorstel opgesteld en Demotte kon uit loyaliteit met zijn partijgenoot moeilijk anders dan de grote lijnen overnemen. Ze wa­ren vertegenwoordigd op de overlegvergaderingen en ze maakten er geen geheim van dat ze contactpersonen hadden op het kabinet. De ontwerpteksten die aldus ontstaan zijn voor­zagen voor de klinisch psychologen bevoegdheden die beperkter waren dan die van een psychiatrisch verpleegkundige terwijl voor de psychoanalyst alle diagnostische en thera­peutische bevoegdheden opengesteld werden. Opleiding door verenigingen werd mogelijk gemaakt en de therapie-erkenning gebeurde door de verenigingen. Uit hun open brief moe­ten we afleiden dat ook dit voor hen nog niet genoeg is. Ze staan weer aan de klaagmuur, verklaren niet gehoord te zijn. Moeten de mensen dat altijd maar blijven geloven?
Vorig jaar nog hebben de psychoanalysten in de Hoge Gezondheidsraad samen met de andere therapierichtingen een gezamenlijk advies geschreven waarin de psychotherapie­opleiding gezien werd als een speciale beroepstitel van een gezondheidszorgberoep op master-niveau. Enkele maanden later distantiëren ze zich kennelijk van dat standpunt. Eveneens vorig jaar hebben ze de voortrekkers­rol opgenomen voor een gemeenschappelijk platform met therapiegroepen van allerlei horizonten tegen de ’Vlamingen, de artsen, de gedragstherapeuten en de universiteiten’ en nu distantiëren ze zich kennelijk ook van hen. Het komt over alsof ze op elk ogenblik doen en zeggen wat hen best uitkomt.

Er zijn twee bronnen van troost aan de kwestie. Het wetsontwerp Demotte werd reeds door 95 % van de Belgische psychologen verworpen en alleen gesteund door een groep psychoanalysten. Nu hebben ook deze kritiek op het ontwerp. Een tweede bron van troost is dat steeds meer mensen de houding van de psychoanalysten beginnen te doorzien.

En er is nog zoveel meer waar de mensen vragen over hebben. Op sommige momenten spannen de psychoanalysten zich in om te beweren dat psychoanalyse een wetenschap is, sommigen van hun voorgangers sleurden er zelfs de topologie en de wiskundige logica bij, maar als het te heet wordt hebben ze wel weer voorgangers die met evenveel lef ver­tellen dat psychoanalyse nooit beweerd heeft een wetenschap te zijn. Op sommige mo­menten wordt psychoanalyse psychotherapie genoemd, zelfs de moeder van alle psycho­therapieën, en als er studies verschijnen over de effectiviteit dan is het plots geen psycho­therapie meer. Als er dan terugbetaling is, zoals in Nederland, dan is het plots wel weer psychotherapie (met meer terugbetalingen dan de andere richtingen). Ze schrijven dat de psychoanalyse een andere discipline is dan de psychologie. Mogen we dan verwachten dat ze het innemen van jobs die bedoeld zijn voor psychologen als een spijtige vergissing zullen interpreteren en ontslag zullen nemen zodat die jobs voor psychologen vrijkomen ? Ze zeggen in verschillende teksten dat ze niet de bedoeling hebben mensen te genezen, maar om de mensen te begeleiden in hun lijden. Waarom moeien ze zich dan met de wet­ge­ving op de gezondheidszorgberoepen ? Waarom plaatsen ze zich dan niet naast de aal­moe­zeniers en de moreel en filosofisch consulenten ? Dan is hun probleem van reglemen­tering opgelost en dat van de andere psychologen ook. Waarom moeien ze zich met alles als ze zich telkens weer van alles willen distantiëren ? Het is opvallend dat ze dezelfde weg bewandelen als in Frankrijk, met wat vertraging uiteraard. Daar hebben ze eerst het land op zijn kop gezet om een afzonderlijke vermelding te krijgen in de wetgeving op de psychotherapie. Nu de uitvoeringsbesluiten komen en er ook daar een minimum-niveau van master gevraagd wordt, starten de petities tegen elke vorm van reglementering. Als de Belgische psychoanalysten ook zoiets van plan zijn, zouden ze het best meteen beslissen, dan verliest iedereen minder tijd.

De laatste maanden was er zoveel discussie over de psychoanalyse. Waarom antwoorden psychoanalysten nooit op de inhoudelijke kritiek die ze krijgen ? Waarom beperkten ze zich steeds tot beschouwingen over de motieven van de personen die kritiek hebben op de psy­choanalyse en tot aanvallen op andere richtingen ? 

De lezer zal wellicht met groeiende verbazing opmerken dat hierboven een aantal pijnlijke vragen en opmerkingen geformuleerd zijn. Een reeks psychoanalysten, zeker aan Vlaamse kant zullen zich daar niet in herkennen en niet door aangesproken voelen. Er zijn in Vlaan­deren professoren die zich al jaren lang inspannen om aan de universiteiten met beperkte middelen een driejarige opleiding in de psychoanalyti­sche therapie uit de grond te stampen en de psychoanalytische denkrichting gewoon zien als een richting naast de andere. En er zijn Vlaamse psychoanalytische Verenigingen die niet toegetreden zijn tot die Federatie. Maar men kan er toch niet naast kijken dat het nu al vijf jaar telkens opnieuw bepaalde groe­pen psychoanalysten zijn die het voor heel de psychologengroep verknoeien. De open brief en de petitie is afkomstig van een Federatie die zegt te spreken in naam van alle Belgische Psychoanalytische Verenigingen. Als de psychoanalysten die niet akkoord gaan blijven zwijgen, hullen ze zich in dubbelzinnigheid. Men kan zwijgen uit loyaliteit. Maar op de duur moet men toch eens duidelijk maken: Loyaliteit met wie ?

 

Wees aardig voor rokers. Hun leven is al zo kort.

Die campagne richt zich tot jongeren tussen de 12 en 18 jaar en dan vooral op de niet-rokers. Die krijgen het advies om vriendelijk te zijn voor hun rokende vrienden en ze te hel­pen als ze willen stoppen.

 

 

www.mijnsocialezekerheid.be

Op 27 februari lanceerde de Federale Over­heidsdienst Sociale Zekerheid in samenwer­king met de Openbare Instellingen van de So­ciale Zekerheid een informatiecampagne voor jongeren van 18 tot 25 jaar over de werking van de sociale zekerheid.
Een kleine brochure en een website schetsen aan de hand van 20 praktische vragen ons systeem van sociale bescherming en de toe­gang tot de gezondheidszorg. De doelstelling is jongeren de filosofie en de diensten die de sociale zekerheid aan elk van ons biedt, te leren begrijpen. Vooral wanneer ze zich klaar­­maken om de arbeidsmarkt te betreden.

 

 

Het anti-zwart boek van de psychoanalyse

In Frankrijk werd onder leiding van J.A. Miller een Anti-Zwartboek geschreven. We onthou­den ons van bespreking. Om zich een mening te vormen volstaat de boekbe­spre­king in Le Monde en een beetje gezond verstand.

 

 

Le Monde Psy

In Frankrijk is het weer grote commotie nu men werk maakt van de uitvoeringsdecreten inza­ke de wettelijke regeling van de psychothe­ra­pie. Le Monde publiceert cijfers: het gaat om 40000 psychologen waar­van 70% klinisch psychologen, 8000 psychia­ters, 6000 psy­cho­a­nalysten en 5000 andere psychothe­ra­peu­ten van ‘diverse horizonten’. 

Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH)

De Nederlandse vereniging DAIMH is een platform voor iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de geestelijke gezond­heidszorg van 0 tot 6 jarigen en hun ouders. De DAIMH is onderdeel van een internatio­naal netwerk: de WAIMH (World Association for Infant Mental Health)

De DAIMH stimuleert de uitwisseling tussen de verschillende disciplines in dit werkveld en bevordert en erkent opleidingen op het gebied van de Infant Mental Health.
Ze hebben hun oprichtingscongres op 18.05.2006.

 

 

Psychiatrische zorg in de thuis­situatie

Op 09.02.2006 heeft de Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen een advies uitge­bracht betreffende de psychiatrische zorg in de thuissituatie.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Straf­wetboek met het oog op de bestraffing van het toebrengen van slagen en verwondingen door gezelschapsdieren

- Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen

- Voorstel van resolutie betreffende de diag­nose en begeleiding van de dementerende patiënt

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving wat betreft de wijziging van het huwe­lijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank

- Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksge­­zondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid

- meer

 

 

 Jacob

Sociale Economie

Van 3 tot 10 maart was het de week van de sociale economie.

 De Cel Sociale Economie staat in voor de administratieve opvolging, het beleidsvoorbereidend werk en het implementeren van het fede­raal beleid inzake sociale economie. De Cel maakt integraal deel uit van de Programmatorische federale OverheidsDienst (POD) Maat­schappelijke Integratie. De politieke voogdij van de Cel is in handen van de Staatssecretaris voor Sociale Economie, mevrouw Els Van Weert.
Ze proberen onder meer via sociale inschakelingspremies zeer moei­lijk inzetbare en langdurig werkzoekenden terug in te schakelen op de arbeidsmarkt. Ze zorgen voor buurt- en nabijheidsdiensten. Ze zijn bezorgd om maatschappelijk verantwoord ondernemen… en nog zoveel meer. Bezoek de site.

 

 

Agenda

- 24.03. Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

met ADHD

- overzicht

Een humorist is
 iemand met een goed slecht humeur
 (Jules Renard)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Senaat

- Arbeidsongeschikt­heid. — Evolutie sinds 1960. — Verband tus­sen ar­beidsonge­schikt­heid en het ge­bruik van medicij­nen

- Reclame. - Gebruik van seks in de recla­mebood­schappen. – Bescher­ming van de gebruikers. - Jury voor ethische re­clame

- Gehandicapten met een vervangingsinko­men. - Vrijstelling van het be­roepsinkomen

- Personen van het­zelfde geslacht. – Sa­menle­vings­­over­een­komsten en huwelijken

- Minderjarigen. – Alco­holverbruik. - Gebruik van drugs. – Communi­catieprocessen om het gebruik te ontmoedigen en verminderen

- Computerverslaving bij jongeren. - Aantal diag­noses. – Preven­tiecam­pagne. - Andere maat­re­gelen

Puberteit: de levens­periode waarin kinderen ophouden met vragen stellen en vraagtekens gaan zetten bij de
antwoorden
(A. La Mont)

Publicaties
België

Volksgezondheid

- Aanbevelingen om je te beschermen tegen de vogelgriep

Publicaties Internationaal

- Chronic stress at work and the metabolic syn­dro­me: prospective study

- Opportunistic screening for alcohol use disorders in primary care: compa­ra­tive study

- Factors influencing death at home in termi­nal­ly ill patients with can­cer: systematic review

- Food buying habits of people who buy wine or beer: cross sectional study

- Non-degenerative mild cognitive impairment in elderly people and use of anticholinergic drugs: longitudinal cohort study

- Prevalence and Inci­dence Studies of Anxiety Disorders: A Systematic Review of the Literature

- La comorbidité dans le trouble d’anxiété généra­lisée : prévalence et évo­­lution suite à une thérapie cognitivo-comporte­­men­tale

- Neural activity in speech-sensitive audito­ry cortex during silence

- Grammatical Subjects in home sign: Abstract lin­guistic structure in adult primary gesture systems without linguistic input

- Grammatical Subjects in home sign: Abstract linguistic structure in adult primary gesture sys­tems without linguis­tic input

- Personality predicts activity in reward and emotional regions asso­ciated with humor

- Does IQ explain socio­economic inequalities in health? Evidence from a population based cohort study in the west of Scotland

- Heterogeneity in Inci­dence Rates of Schizo­phrenia and Other Psy­­chotic Syndromes

- Impact of Specific Medi­­cal Interventions on Re­­ducing the Prevalence of Mental Retardation

- Analysis of Dog Bites in Children Who Are Youn­ger Than 17 Years

- Behavior Disorders of Dementia: Recognition and Treatment

- An Evolutionary Psy­chological Perspective on Cultures of Honor

- Sibling rivalry: When the family circle becomes a boxing ring

- The challenges of ma­naging eating disorders in your office

- "Dog bites man" is news—how pediatri­ci­ans can spread the word to parents and pa­tients

- But is it OCD? A guide to detection and effec­tive treatment

- To make the biggest dif­ference, screen early for autism spectrum disor­ders

- If we don't ask, they aren't going to tell: Screening for domestic violence

- A template for you to assess and address behavior problems

- Functional symptoms in neurology: questions and answers

- meer

Humor

- Unfinished symphony

Poëzie

- Men kwam en ging