Jaargang 3 Nr 6 27.03.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

20.03. 236 nieuwe jobs in de gezinszorg

22.03. Slaapproblemen bij kinderen

Commissie voor welzijn, volksgezondheid en gezin

16.03. De door de fe­de­rale minister van Justitie aangekondigde hervor­mingen in de be­hande­ling van geïnter­neerden

16.03. De opname van onthemende projecten in het aanbod van de bijzondere jeugdbij­stand

16.03. Palliatieve zorg

16.03. Een versterkt pro-actief preventie­be­leid rond middelenge­bruik

16.03. De personeels­behoeften in de wel­zijnssector met het oog op de vergrijzing

16.03. De aanbevelin­gen van het evaluatie­rapport van de inter­sec­torale werkgroep pleegzorg

Commissie voor onder­wijs, vorming, weten­schap en innovatie

23.02. Drugs op school

23.02. Het toenemend geweld tegenover leer­krachten in de scholen

07.03. De resultaten van het onderzoek naar storend gedrag in de klas

07.03. Het verzoek van de Vereniging voor Al­cohol- en andere Drug­problemen (VAD) om reeds in de lagere school te starten met alcoholpreventie

14.03. Jongeren die zonder startkwalifica­ties de school verlaten

Commissie voor cul­tuur, jeugd, sport en media

16.03. Het rookbeleid in jeugdhuizen en fuifza­len

Plenaire Raad

22.02. De acties in de ge­meenschaps­instel­lingen tegen zoge­naam­­de oneigenlijke plaatsin­gen van jonge­ren

15.03. De acties tegen de geplande hervor­ming van de financie­ring van het hoger on­derwijs

15.03. De eventuele af­schaffing van de vijf­minutenregel inzake kin­derreclame op tele­visie

Staatsblad

14.03. 10.02.2006. - BVR tot wijziging van BVR van 15.12.2000 betreffende de kwali­teitszorg in voorzienin­gen voor de sociale integratie van perso­nen met een handicap

14.03. 17.02.2006. - BVR tot wijziging van BVR van 24.07.1991 betreffende de inschrij­ving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Perso­nen met een Handicap

Je leert meer over iemand uit wat hij
zegt over anderen
dan uit wat anderen over hem zeggen
(Leo Aikman)

België  

Persberichten

17.03. Strijd tegen kindontvoeringen

Commissie Volksge­zondheid

14.03. De campagnes ter bestrijding van partnergeweld

14.03. Het bedelen in aanwezigheid van zuigelingen en baby's

14.03. De gestegen kosten van een zieken­huisverblijf voor de patiënten

14.03. De gewijzigde houding van vrouwen inzake anticonceptie

14.03. Hulp bij zelf­moord

14.03. Het sensibilise­ren van de huisartsen voor de problemen van partnergeweld

14.03. Het antitabaks­beleid

14.03. De alcoholver­koop aan minderjarigen

15.03. De mate waarin federale initiatieven de beschutte werkplaatsen ten goede komen

21.03. De palliatieve zorgen

 

 

 

 

 

Wie steunt er nog het
wetsontwerp Demotte ?

 

Op 16 maart 2006 was er in de Senaat een discussie over de stand van zaken op vlak van het wetgevend werk inzake de wettelijke regeling van de nieuwe gezondheids­zorg­beroe­pen en de uitoefening van de psychotherapie. De afwezige minister Demotte liet weten dat hij vermoedelijk op 26 april een conferentie zal beleggen waarop alle betrokken verenigin­gen en beroepsgroepen hun standpunt kunnen verdedigen. Er werd gesteld dat vooral over het statuut en de opleiding van de psychotherapeuten de meningen verdeeld blijven.

Het is inderdaad zo dat er grote meningsverschillen zijn inzake het statuut en de opleiding van de psychotherapeuten. In die context is het bedroevend vast te stellen dat een officieel orgaan zoals de Hoge Gezondheidsraad maandenlang werkt aan een advies inzake de wet­telijke regeling van de psychotherapie en dat de schrijvers van het wetsontwerp dit gewoon naast zich neer leggen als een vodje papier.

Maar er is veel meer aan de hand dan een meningsverschil over de opleiding en het statuut van de psychotherapeuten. Het hele concept van het wetsontwerp deugt niet. Het ontwerp gaat uit van een cartesiaanse opsplitsing van ziel en lichaam en dat is een wetenschap­pe­lijk achterhaald concept. Verder leidt het tot enorme overlappingen in de wetgeving omdat beroepen die reeds wettelijk geregeld zijn, opnieuw wettelijk geregeld worden binnen een andere soort praktijk. Verder worden er nieuwe kunstmatige en onwerkbare scheidings­lijnen gecreëerd, die de kwaliteit van de zorgverlening niet bevorderen. Tenslotte is het ook vanuit puur wetgevingsstandpunt een denkpiste die leidt tot interne inconsistenties in KB78 zelf.

Wat er verder nog allemaal op aan te merken is vanuit het standpunt van de klinisch psy­chologen werd in vroegere artikels reeds besproken. Zie ook het KlinPsy-dossier over het Statuut.

Zoals in vorig nummer van De Maere te lezen was hebben nu ook de psychoanalysten, die mee aan de wieg stonden van het wetsvoorstel Mayeur, grotendeels overgenomen in het wetsontwerp Demotte, hun troepen opgeroepen om petities te schrijven tegen het ontwerp.

De artsen hielden zich vorig jaar opvallend stil, toch in de media, hoewel het ontwerp hen minstens zo fel raakte als de psychologen. Dit jaar hebben ze dan heel duidelijk gemaakt dat ze het helemaal niet zien zitten met het ontwerp. De brief die Dr Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten schreef naar de voorzitster van de Senaatscommissie sociale zaken laat aan duidelijkheid niet te wensen over.

Hoewel theoretische bezwaren in te brengen zijn  tegen de stelling dat in het ontwerp gees­telijke gezondheid wordt afgesplitst van gezondheid (lijkt eerder dat geestelijke ge­zond­heidszorg afgesplitst wordt van geneeskunde), is te merken dat de artsen net zoals de psychologen aanstoot nemen aan de voorbijgestreefde opsplitsing van ziel en lichaam. Het moet voor huisartsen die de hele dag door geconfronteerd worden met psychische problemen nogal hemeltergend overkomen plots te moeten lezen dat ze op dat vlak quantité négligeable zijn.

Ook de artsen maken terecht de opmerking dat het wetsontwerp leidt tot inconsistenties binnen KB78. Art2 dat de uitoefening van de geneeskunde regelt via een negatieve definitie moet onvermijdelijk botsen met de nieuwe artikels die in hetzelfde KB de geestelijke ge­zond­heidszorg definiëren.

Hun opmerking dat er een reeks beroepen opnieuw dienen gedefinieerd te worden sluit aan bij de opmerkingen die de psychologen formuleerden. Het is voor de psychologen die niet alleen intensief met psychiaters, maar ook met andere artsen willen samenwerken een goe­de zaak dat er vanuit het artsensyndicaat bezwaar gemaakt wordt tegen de regelgeving in artikel quinquiesdecies-2 die de psycholoog tot psychiatersknecht herleidt.

Terecht merken de artsen ook op dat in het ontwerp ook ethische kwesties geregeld wor­den. Dit ligt niet in de lijn van KB78 en wekt verwondering vermits in de senaat een Wets­voorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgbe­roe­pen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprich­ting en de werking van de Orden van de ge­zondheidszorgberoepen ingediend werd.

De artsen stellen zich de vraag of de bevoegdheidsafbakening tussen het federale en de gemeenschapsoverheden gerespecteerd wordt door opleidingsinhouden te bepalen. Men kan verdedigen dat dit juist uit respect is voor die afbakening. Vermits de federale overheid geen bevoegdheid heeft inzake de opleidingen moet ze wel de erkenningsvoorwaarden in­houdelijk bepalen. Dat is ook zo voor de wettelijke regeling van de klinische psychologie; juist omdat het federale ministerie van volksgezondheid geen bevoegdheid heeft in de oplei­ding van psychologen volstond het niet om in het wetsontwerp te schrijven dat men master in de klinische psychologie moest zijn. Het gemeenschapsministerie van onderwijs zou im­mers kunnen beslissen, om budgettaire of andere reden, om de studieduur te veranderen en dat zou kunnen als gevolg hebben dat de nodige competentie niet verworven is. In Bel­gië zou het kunnen betekenen dat de opleiding in het ene landsgedeelte een jaar langer duurt dan in het andere landsgedeelte.

Al bij al is duidelijk dat de kritieken van de artsen in grote mate overlappen met deze van de klinisch psychologen. Wat is het draagvlak dan nog van het wetsontwerp ? Wellicht wordt de minister nog gesteund door een aantal the­rapeutenverenigingen en een reeks oplei­dings­instituten. Deze hebben allemaal grote financiële belan­gen bij de verkoop van opleidin­gen die ze dan liefst zo breed mogelijk toegankelijk maken terwijl ze voor het werkgebied van de ‘afgestudeerden’ zoveel mogelijk een monopo­liepositie proberen te veroveren. Men zou socialisme toch anders kunnen invullen zoals bijvoorbeeld betaalbare kwaliteitszorg voor iedereen.

De klinisch psychologen kunnen alleen maar hopen dat de artsen het compromis-voorstel van de derde weg grondig willen doornemen. Vanuit de studie van hun bezwaren op het ontwerp Demotte kan gehoopt worden dat ze dit een beter voorstel zullen vinden.

 

 

Waar is men mee bezig ?

 

Het is belangrijk dat het dossier van de wettelijke regeling van de klinische psychologie eens teruggebracht wordt tot waar het aanvankelijk om ging. Veertig jaar reeds werken de klinisch psychologen in een juridisch vacuüm en ze wilden de uitoefening van hun beroep wettelijk regelen. Toen tandartsen of apothekers die ambitie hadden vond iedereen dat nor­maal. Wanneer klinisch psychologen, die nog met een grotere groep zijn, hun beroep willen regelen, wordt er van alles bijgesleurd tot het een kluwen wordt. Eerst werden er de sek­su­ologen en de orthopedagogen bijgevoegd en dat was nu nog het minst erge. De psycho­analysten hebben er dan de psychotherapie bijgesleurd, maar als puntje bij paaltje komt wil­len ze een aparte regeling (waarom moeiden ze zich dan met de zaken van de psycholo­gen ?) Dan is men er heel de meute van kwakzalvers en genezers gaan bijsleuren en de laatste nieuwe vondst is om er de problematiek van de sekten bij te betrekken. Het valt niet te ontkennen dat er een maatschappelijk probleem is rond al die onderwerpen en dat regle­mentering zich opdringt. Men moet evenwel eens ophouden om alles op dezelfde hoop te gooien. De beroepsbeoefening van de klinisch psychologen is niet nauwer verbonden met kwakzalvers, genezers en sekten dan de beroepsuitoefening van artsen, verpleegkun­digen, paramedici, religieuzen, en noem maar op. Waarom moet de wettelijke regeling van de klinische psychologie dan bezoedeld en afgeremd worden door de regeling van heel dat probleem? Waarom wordt dat niet losgekoppeld? Overigens is dat ook legislatief zelfbe­drog: men doet alsof de wettelijke regeling van de psychotherapie een reële stap zal zijn in de aanpak van het sekteprobleem en vermits men bezig is met de wettelijke regeling van de psychotherapie kan men verder op de lauweren rusten. Het sekteprobleem zal nog niet voor 10 % opgelost worden met de wetgeving op de psychotherapie en tegen dat de wet­geving op de psychotherapie zover zal gevorderd zijn dat men er zich kan op beroepen om wettelijk op te treden tegen sekten is men weeral een kleine tien jaar verder. In de discus­sies in de Kamercommissie Volksgezondheid wordt het voorgesteld dat men nu machteloos is en dat men pas zal gewapend zijn met de wet op de psychotherapie. Als er nu grove zaken gebeuren met ‘genezers’ waarvoor discussies in het parlement verantwoord zijn, dan kan men die aanpakken met de wet op de geneeskunde zoals die nu in KB78 vastligt. Als dat niet kan dan, zal dat met een nieuwe wet op de psychotherapie ook niet kunnen.

 

Brochure Slaapproblemen bij kinderen

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de slaap op 22.03.2006 publiceert Kind en Gezin in haar reeks brochures Kinderkwesties een nieuwe brochure over slaapproblemen bij kinderen.

 

 

Sekten

Op 23.03.2006 werd in de Kamer het opvol­gingsverslag van de werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de par­lementaire onderzoekscommissie «sekten» gepubliceerd.

 

 

A Europe for and with children
De Raad van Europa heeft een website over dit thema.

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake het huwelijk

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de omschrijving van personen met een verstandelijke handicap

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijks­vermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank

- Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs

- Voorstel van resolutie betreffende het opstellen van een globaal plan ter voorkoming en bestrijding van obesitas

- Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding

- meer

 

 

 Jacob

Geen blad voor de mond

Collega Wafa Sultan is nu 47 jaar, Amerikaans staatsburger en psy­choloog of psychiater (het is niet altijd duidelijk). Ze is opgegroeid in Syrië als een vroom moslim-meisje. Toen tijdens haar geneeskunde­studies een moslimbroederschap voor haar ogen haar professor met kogels doorzeefde, roepend dat God groot was, kwam er een keerpunt in haar leven. Ze week uit naar Amerika, en begon over heel wat zaken grondig na te denken. Ze begon wat te schrijven, aanvankelijk om voor zichzelf een aantal zaken op een rijtje te zet­ten, dan voor een website. Later werd ze ontdekt door Al Jazeera die haar uitnodigde voor een debat. De clip van het debat werd voor­zien van Engelstalige onderschriften en verspreid door het Middle East Media Research Institute en werd ondertussen meer dan een miljoen keer ge­downloaded. Het verhaal kunt u lezen in de International Herald Tribune en de clip is hier te bekijken, de tekst is hier te lezen.

 

 

Agenda

- 18&25.04. Conflicthan­tering en -bemiddeling

- overzicht

Het slechte nieuws is
dat de tijd vliegt.
Het goede nieuws is
 dat gij de piloot zijt
 ( Michael Althsuler)

België (vervolg)

Commissie Justitie

14.03. Het aantal kinde­ren dat samen met hun moeder in de gevange­nis wordt vastgehou­den

21.03. Het beleid inza­ke partnergeweld

21.03. De vervolging van spijbelaars

21.03. De toepassing van de wet betreffen­de adoptie door homo­paren na haar defini­tieve goed­keuring in de Se­naat

Commissie Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt

15.03. De vorming van het politiepersoneel in­za­ke dossiers van partner­geweld

Commissie Sociale Zaken

14.03. De pensioenen van de personeels­leden van de centra voor leer­lingenbege­leiding

Plenaire Kamer

23.03. De opsluiting van kinderen in het gesloten centrum van Vottem

Plenaire Senaat

09.03. De illegale ver­koop van lottoproducten aan minderjarigen

09.03. De medische pro­cedure die de Dienst Vreemdelingenzaken toe­past inzake de ver­blijfs­aanvragen of de aanvra­gen tot uitstel van vertrek om medische re­denen

09.03. Het jaarlijks ver­slag van de regering in­zake mensenhandel

09.03. Het statuut van de slachtoffers van men­sen­handel

16.03. Het statuut van psychotherapeuten

16.03. Het vaderschaps- en moederschapsverlof

Staatsblad

16.03. 08.03.2006. – KB tot wijziging van het KB van 23.03.1998 betref­fende het rijbewijs

20.03. 13.03.2006. – KB wijziging, wat de finan­cie­ring van eindeloop­baan­maatregelen be­treft, van het KB van 25.04. 2002 betreffende de vaststelling en de veref­fening van het budget van financiële middelen van de zieken­huizen

20.03. 13.03.2006. – KB tot wijziging het KB van 18.07.2001 houdende vaststelling van de rege­len volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initi­a­tieven van beschut wo­nen worden bepaald

Europa

Raad van Europa

23.03. A Europe for and with children

23.03. European per­spec­tive in human re­sources management

Europees Parlement

23.03. Resolutie van het Europees Parlement over demografische vraag­stuk­ken en de solidariteit tussen de generaties

Verwaarloos de eerste indruk niet, hij is de goede, vooral wanneer
hij slecht is (Talleyrand)

Publicaties
België

Weliswaar

24.03. Meer dan 10000 oproepen bij de Zelf­moord­lijn

RUG

The Evolution of Terrorism in 2005

VAD

Bevraging van Vlaamse leerlingen in het kader van een Drugbeleid Op School

Kamedialeon

De invloed van nieuwe media op de identiteits­vorming bij jongeren

Koning Boudewijnstich­ting

Luisteren naar mensen over onveiligheid – Algemeen verslag over onveiligheidsgevoelens

Publicaties Internationaal

- Antihypertensive Medi­cation Use and Incident Alzheimer Disease

- Older Adult Drivers with Cognitive Impairment

- The Patient with Exces­sive Worry

- Preventing and mana­ging pediatric obesity

- Take a comprehensive approach to obesity control and prevention

- Dementia - Management

- meer

Humor

- Humphrey

Poëzie

- 2003