Jaargang 3 Nr 7 17.04.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

30.03. Meer middelen voor Vertrouwens­cen­tra Kindermishandeling

31.03. Vervotte en Van Brempt stellen actie­plan flexibele en occa­sionele kinderopvang voor

31.03. 7,5 miljoen euro extra voor wegwerken wachtlijsten gehandi­cap­tensector

31.03. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt

Staatsblad

06.04. 16.12.2005. – BVR tot wijziging van het BVR van 06.07. 1994 tot uitvoering van het decreet van 23.03. 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilli­gerswerk in de wel­zijns- en gezondheids­sector

Zorg dat je kinderen hebt als je ouders nog jong genoeg zijn om
 erop te letten.
 (Rita Rudner)

België  

Persberichten

31.03. Misbruik van onwetendheid

31.03. Blindengeleide­honden

11.04. Start van de nieuwe website van het Nationaal Voe­dings- en Gezond­heidsPlan

Commissie Justitie

28.03. De aanpak en registratie van kinder­mishandeling

Plenaire Kamer

30.03. Verslag van de werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de

parlementaire onder­zoekscommissie "sekten"

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Forensische psychi­a­trie. - Nationale instel­ling. - Kleinschalige pi­lootprojecten

- Psychiatrische zie­kenhuizen. – Afdelin­gen psychiatrie gewo­ne ziekenhuizen. – Sterf­gevallen. – Doods­­oor­zaken

-  Onderwerping van de psychologen aan de BTW

Plenaire Senaat

23.03. De veiligheid in de ziekenhuizen

23.03. De financiering van het "beschut wo­nen" voor ex-psychiatri­sche patiënten

23.03. De akkoorden tussen ziekenfondsen en psychotherapeuten

30.03. Bespreking van het voorstel van reso­lutie over de relatie tus­sen mens en dier en de gun­stige invloed daar­van op de gezondheid van de mens

30.03. De ethische ver­antwoording van de speel­formules die wor­den aangeboden door de Nationale Loterij

30.03. De problematiek van de ontvoeringen door ouders

Staatsblad

28.03. 05.3.2006. – KB houdende vaststelling van de procedure van be­middeling door de ge­neesheer van het Fonds voor arbeidson­gevallen

13.04. 07.03.2006. - Wet tot wijziging van de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27.12.2005 houdende diverse be­pa­lingen

 

 

 

 

 

Het symposium
met de verkeerde titel

 

 

 

Of iets verkeerd of juist is hangt nogal dikwijls af van het oogpunt van waaruit men kijkt. Dit is niet anders bij een kritische blik op het symposium dat Minister Demotte organiseert op 26 april 2006 met de titel "De geestelijke gezondheid: een essentiële sector die erkend moet worden".

De titel is fout omdat het erkennen van sectoren hier niet ter discussie is. In België is de sec­tor van de geestelijke gezondheidszorg persoonsgebonden materie en de bevoegdheid van de gemeenschappen. Op de website van Vlaams minister Vervotte is duidelijk te lezen voor welke sectoren ze bevoegd is. Waar nu nood aan is, betreft de wettelijke regeling van een aantal gezondheidszorgberoepen, hun erkenningsvoorwaarden en bevoegdheden. Het gaat om het toevoegen aan het Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, van enkele nieuwe beroepen. Uiteraard is terugbetaling van gezondheidsprestaties door het RIZIV federale materie en is een wettelijke regeling van die nieuwe gezondheidszorgberoepen wellicht een belangrijke stap om daar ooit toe te komen. Maar ook die terugbetaling gaat over individuen en handelingen, niet over sectoren. Overi­gens is het niet zo dat het voorliggende wetsontwerp de beroepen in die 'sector'  regelt. Er zijn duizenden sociaal verpleegkundigen, psychologisch assistenten, maatschappelijk wer­kers die hele dagen begeleiding van mensen doen en hun beroep wordt helemaal niet gere­geld in het voorliggend ontwerp. Ze worden er alleen in vermeld als assistenten in de gees­telijke gezondheid om ze toegang te geven tot de psychotherapie. Wat dan die psychothe­rapie betreft, het wordt steeds opnieuw voorgesteld alsof alles daar rond draait. Psycho­therapie is één van de taken van een aantal gezondheidszorgbeoefenaars. De gemiddelde verblijfsduur in de ziekenhuizen is nu reeds minder dan 10 dagen. Is al die psychologische zorg te vatten onder het begrip 'psychotherapie'?  Laat ons eerst de basisberoepen regelen en dan de bijzondere bekwaamheden. Samenvattend: Er is geen nood aan wetgevend werk over 'sectoren' maar over 'beroepen' en als men dan toch een kaderwet wil maken moet men niet uitgaan van een onwerkbaar concept dat dan overigens slechts een beperkt aantal handelingen van een beperkt aantal mensen regelt. In feite gaat er in het wetsont­werp Demotte veel te veel aandacht naar het toespelen van de psychotherapiemarkt aan een aantal opleidingsinstituten en verenigingen.

De titel van het symposium is goed gekozen omdat men niet korter de bijbelse verwarring kon laten kristalliseren die er de laatste jaren heerst in heel dit dossier. Het dossier werd opgestart met de klinisch psychologen die net als andere gezondheidszorgers, zoals apo­thekers en tandartsen, hun beroep wettelijk wilden regelen na bijna 40 jaar juridisch vacu­üm. Dit zette ook de seksuologen en de orthopedagogen aan om die stap te zetten en hun dossier kwam erbij. Dan zijn de Franstalige psychoanalysten zich met de zaak komen be­moeien en hebben het dossier geblokkeerd als er ook niet een regeling kwam voor de psy­chotherapie. (Ondertussen dienen ze petities in tegen elke regeling…) Op die manier leek het wel alsof men meteen alle niet gereglementeerde beroepen wettelijk zou regelen. De idee van een afzonderlijk hoofdstuk in KB78 over de geestelijke gezondheidszorgberoepen ontstond met alle interne juridische inconsistenties en onwerkbare scheidingslijnen van dien. Wie hierover meer wil lezen kan best de nieuwe infosite http://www.dederdeweg.info eens bestuderen. KB78 regelt evenwel beroepen, geen sectoren. Het initiatief brengt een verschuiving in KB78. We zien dan ook dat de bevoegdheden van de nieuwe colleges en de Hoge Raad soms aardig raken aan de bevoegdheden van de gemeenschappen. Lees in dit verband ook eens de persmededeling van Minister Vervotte van 29.09.2005.

Het is treffend hoe dit dossier dat eigenlijk gaat om de reglementering van enkele nieuwe beroepen zoals de klinische psychologie, de klinische seksuologie en de klinische orthope­dagogiek, steeds opgezadeld wordt met andere kwesties, eerst met de psychotherapie, dan met de aanpak van de kwakzalvers en genezers (precies alsof die er enkel zijn bij de nieuwe beroepen en niet bij de reeds gereglementeerde beroepen), met de aanpak van de sekten (precies alsof ook dit een aangelegenheid is van die paar nieuwe beroepen), en nu wordt er ook nog eens op een sluikse wijze de bevoegdheidsverdeling tussen de federale regering en de gemeenschappen in gemengd.

 

AGE – Het Europees platform voor ouderen

AGE reageert positief op de conclusies van de Europese Raad van 23 en 24 maart. AGE is in het bijzonder tevreden over de nieuwe doelstellingen en methodes die goedgekeurd werden door de staatshoofden en regerings­leiders om de sociale cohesie te versterken in het kader van de strategie voor groei en werk­gelegenheid die vooropgesteld werd voor de periode 2005-2010.

 

 

Klinisch psychologen en de wet op de patiëntenrechten

Op 04.04.2006 heeft volksvertegenwoordig­ster A. Storms een wetsvoorstel ingediend  dat ertoe strekt het toepassingsgebied van het begrip «beroeps­beoefenaar» in de wet op de patiën­ten­rech­ten uit te breiden tot de klinisch psychologen en psychotherapeuten.

 

 

Acco in de luren gelegd

In De Maere van 13.03.2006 kon de lezer reeds kennis maken met de manier van doen van sommige psychoanalysten.  De vorige weken hebben ze een toer aan hun palmares toege­voegd. De VVKP is de grootste vere­niging van klinisch psychologen in Vlaande­ren. Die Vereniging huldigt reeds jaren het standpunt dat de psychotherapie moet gere­geld worden als een speciale beroepstitel van een gezond­heidszorgberoep. Daarmee zitten ze overi­gens op één lijn met de Hoge Ge­zond­heids­raad en de Europese Federatie van Psy­cho­logieverenigingen. De VVKP heeft als le­den­blad het Tijdschrift voor Klinische Psycho­lo­gie. Zonder het bestuur van de VVKP en zonder de hoofdredacteur van het Tijdschrift erin te kennen, is de fameuze Belgische Fe­de­ratie van Psychoanalytische Verenigingen erin geslaagd om door rechtstreekse benade­ring van de uitgever Acco een mededeling van tweederde pagina in het ledenblad gepu­bli­ceerd te krijgen dat een standpunt verdedigt dat loodrecht staat op het standpunt van de VVKP. Wellicht zullen de psychoanalysten jui­chen om hun stunt. Maar ze verliezen steeds meer krediet bij mensen, zoals de redacteur van deze website, die reeds decennia­lang openstaan voor de verschillende denkrich­tin­gen binnen de psy­chologie en hopen op een voort­schrij­dende integratie van denkrichtin­gen.

Psychoanalyse en beleid

Zoals geweten, hadden de Franstalige psy­choanalysten heel wat invloed op het wets­voorstel Mayeur, dat in grote lijnen overge­nomen werd door het wetsontwerp Demotte. Nu wordt er op 26.04.2006 een symposium ingericht. Verschillende betrokken partijen komen spreken, bijna allemaal psychoana­lysten. Minstens vijf van de zes sprekers over de opleiding in de psychotherapie zijn psychoanalysten. Dit is ook het geval voor de orthopedagoog, de sociaal werkster en een van de psychologen. Dan zijn er nog een paar die in de psychoanalytische richting opgeleid zijn, maar waarvan kan verwacht worden dat ze een neutraal standpunt zullen innemen. In de studie betreffende het be­roepsprofiel van de psychotherapeut bleek dat in het Franstalig gebied er 40 % van de psychotherapeuten psychoanalytisch geori­ënteerd zijn en in Vlaanderen 20 %.  Dan durven die mensen nog een perscampagne opzetten waarin ze zich voorstellen als de niet geraadpleegde partij.

 

 

Nationaal Voedings- en GezondheidsPlan

De Federale overheid startte met een nieuwe website over het Nationaal Voedings- en GezondheidsPlan

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot vastlegging van een nieuw drugsbeleid, ter voorkoming van de funeste gevolgen van drugs en ter bestrijding van de illegale drugshandel

- Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een gratis telefoonnummer teneinde informatie te verstrekken aan wie direct of indirect met een drugsprobleem in aanraking komt en die mensen door te verwijzen en te begeleiden

- Voorstel van resolutie betreffende de voorlopige parkeerkaart voor mensen met een handicap

- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet op de patiëntenrechten

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen

- meer

 

 

 Jacob

Flessenverwarmers, bommen en psychologen

Voor een webmaster is het soms moeilijk om uit te maken waar soli­da­riteit eindigt en glad ijs begint. Het was niet anders toen de vraag gesteld werd om iets te schrijven over Majed Kana'aneh, een Ara­bisch psycholoog. De man krijgt bij een bezoek aan vrienden in Jor­danië een strijkijzer en een babyflessenverwarmer mee voor ge­meen­schappelijke vrienden in Israël. Na een huiszoeking wordt door zijn ondervragers verklaard dat daarin een chip zat met een word-docu­ment over de aanmaak van springstoffen. De collega krijgt tien jaar gevangenisstraf. Een bizarre geschiedenis. Zijn Vlaamse vrien­den zijn volledig overtuigd van zijn onschuld. Er ontstaat in Israël een steuncomité, niet van politici, maar van psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten en dit zowel van Joodse als van Palestijnse kant. Lees zelf en oordeel zelf.

 

 

Agenda

- 19.05. Nieuwe inzichten in zorg en behandeling van ouderen met cogni­tieve stoornissen

- overzicht

De duif hebben ze
waar­schijnlijk tot vredesduif gemaakt omdat hij rus­tig vliegt
 en gemakkelijk kan worden afgeschoten (Verhoeven)

Europa

Raad van Europa

- Building a Europe for and with Children: Coun­cil of Europe three-year action programme . site

- Recommendation Rec(2006)5 of the Council of Europe to member states on the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of people with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe 2006-2015

Europees Parlement

- Resolutie van het Euro­pees Parlement over
 Wereldgezondheidsdag

- Resolutie van het Euro­pees Parlement houden­de aanbevelingen aan de Commissie inzake de toe­gang tot de documenten van de instellingen

Laten de kinderen hun speelgoed slingeren?
Daar moet je niet over vallen ! (W. Meyles)

Publicaties
België

Weliswaar nr 69

- Achter de muren van een psychiatrisch zie­kenhuis

- Het globaal plan bijzon­dere jeugdzorg

- De Brusselse Welzijns­raad

- Thuiszorg in Brussel

- In Brussel is zorg ook een taalkwestie

Belgisch Tijdschrift Sociale Zekerheid

- Nr 2005 - nr 3

Publicaties
Internationaal

- An iatrogenic pandemic of panic

- Effect of enhanced psy­chosocial care on antipsychotic use in nur­sing home residents with severe dementia: cluster randomised trial

- Factors predisposing women to chronic pelvic pain: systematic review

- The Neuropsychological Correlates of Borderline Personality Disorder and Suicidal Behaviour

- Suicide and Its Preven­tion Among Older Adults

- The Epidemiology of Psychological Problems in the Elderly

- Dementia with Lewy Bodies: An Emerging Disease

- Body Image, Binge Eat­ing, and Bulimia Nervosa in Male Bodybuilders

- “Hitting” Voices of Schi­zophrenia Patients May Lastingly Reduce Persis­tent Auditory Hallucina­tions and Their Burden: 18-month Outcome of a Randomized Controlled Trial

- Adult Antisocial Beha­viour Without Conduct Disorder: Demographic Characteristics and Risk for Cooccurring Psycho­pathology

- Antihypertensive Medi­cation Use and Incident Alzheimer Disease

- Gamble at your own risk

- The goods on gossip

- Health Care Utilization and Needs After Pedia­tric Traumatic Brain Injury

- Sleep-Disordered
Breathing, Behavior, and Cognition in Children Be­fore and After Adeno­tonsillectomy

- Are some people sensi­tive to mobile phone sig­nals? Within participants double blind randomised provocation study

- meer

Humor

- Adam

Poëzie

- Dapper