Jaargang 3 Nr 8 01.05.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

26.04. Vlaamse Ge­zondheidsraad vraagt integraal beleid geeste­lijke gezondheidszorg

Commissie Onderwijs

30.03. Het opnemen van de mogelijkheid van con­trole van boeken­tas­sen in schoolreglemen­ten

18.04. Leerlingen ouder dan 21 jaar in het bui­ten­gewoon onderwijs

18.04. De rol van het on­derwijs in zelf­moord­preventie

20.04. Het zittenblijven van kleuters in de der­de kleuterklas

20.04. Hoogbegaafde leerlingen

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media

23.03. De gevolgen van de nieuwe wet op het statuut van de vrij­williger voor het jeugd­werk en voor de soci­aal-culturele sector

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

21.03. Het actieplan Vertrouwenscentra Kindermishandeling

21.03. Het persoonlijke assistentiebudget

18.04. De verwachtin­gen van toekomstige senioren over het be­jaardenbeleid

18.04. De mate waarin het luchthavenbeleid rekening houdt met volksgezondheid en welzijn

18.04. Het gebrek aan plaatsen in de residen­tiële psychiatrie

18.04. De stijging van psychosociale proble­­men bij studenten en het daardoor toene­­mend medicatiegebruik

18.04. Het stijgende aantal zwangerschap­pen bij jonge meisjes

Plenaire Raad

29.03. Het verhoogd ge­bruik van geneesmid­delen bij kinderen met ADHD en een mogelijke bijdrage vanuit gezond­heidspreventie om deze genees­mid­de­len oor­deel­kundig in te zetten

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Zelfdoding – Onder­wijs (2x)

- Thuiszorg voor de­menterenden – Domoti­caprojecten

- Gehandicaptensec­tor - Diversiteitsbeleid

- Bijzondere Jeugdbij­­stand - Onthemende projecten

- Drugpreventiebeleid - Nieuwe accenten

- Neutrale bezoekruim­tes - Wachtlijsten

- Geestelijke gezond­heidszorg - Beleid naar ouderen

- Intrafamiliaal geweld - Vluchthuizen

- Hulpverlening voor jongeren - Noord-Oost Limburg

- Aidspreventie – Ou­deren

- Slaap- en kalmeermid­­delengebruik – Onder­­zoek en preventie

- Geestelijke gezond­heidszorg – Active­ringsprojecten

- Zelfverwonding bij jongeren - Preventie

- Vergrijzing – Initiatie­ven

- Thuiswonende hulp­behoevende bejaarden - Steunmaatregelen

Staatsblad

28.04. 06.01. 2006. - MB tot regeling van de vaststelling van de ernst en de duur van het verminderd zelf­­zorgvermogen aan de hand van de BEL-­profiel­schaal in het ka­der van de Vlaamse zorgverzekering

Loop niet in de
voetsporen van de
oude meesters. Zoek waarnaar zij zochten.
(Kobo Daishi)

Nieuw nummer van De Maere? Verwittiging

- Ofwel via

- Ofwel een mailtje naar de webmaster

 

 

 

 

 

Een gemiste kans

 

 

Op 16 maart liet minister Demotte in de plenaire Senaat door staatssecretaris Donfut een me­de­deling voorlezen waarin stond "Daarom organiseer ik na de Paasvakantie een confe­rentie waarop alle betrokken verenigingen en beroepsgroepen hun standpunt kunnen ver­dedigen". Ook in zijn openingsspeech waarin hij de grote lijnen van zijn ontwerp toelichtte hoorden we zinnetjes als "il est essentiel que celui-ci puisse choisir lui-même son théra­peu­te et son orientation." en "luisteren naar het standpunt dat de verschillende beroepsmensen van het terrein innemen". De schilder van het kunstwerk dat op het symposium te aan­schou­wen was moet wel in een zeer bijzondere stemming geweest zijn. Het kleurgebruik was nogal 'specifiek', zowel in de samenstelling van de genodigde sprekers als inzake het uitgenodigde publiek. Bij de sprekers waren de niet-psychoanalysten de uitzondering en bij het publiek waren er weinig Vlamingen, weinig artsen, vooral Franstalige psychanalysten met hoge aanwezigheid van niet-academisch geschoolden onder hen. Eigenlijk zaten vooral de bevoordeligden door het wetsontwerp Demotte in de zaal, mensen die van de wens van de drie academische beroepen voor een wettelijke regeling gebruik willen maken om een aantal bevoegdheden te bekomen die ze niet zouden krijgen als ze alleen voor zichzelf zouden moeten opkomen.

verder lezen

 

Jacques Lacan. Proefvlucht in het luchtledige

Bij Acco verscheen "Jacques La­can. Proef­vlucht in het luchtledige" De in­houds­tafel is hier te lezen. De auteur Filip Buekens studeer­de taalkunde en filosofie aan de K.U.Brussel, Leuven en Keulen. Hij is universitair hoofddo­cent Taalfilosofie aan de faculteit Wijsbe­geer­te van de Universiteit van Tilburg. In recente pu­bli­caties begeeft hij zich vooral op het ter­rein van analytische referentie-theorieën (Kripke, Perry), theorieën over fenomenaal bewustzijn en grondslagen van de analy­ti­sche filosofie. Hij schreef ook een hoofdstuk in Le livre noir de la psychanalyse. Meer teksten van deze auteur zijn te lezen op zijn website.

Uit het voorwoord citeren we volgende pas­sage: " De naam van de Franse psychoanaly­ticus Jacques Lacan (1901-1981) roept bij velen het beeld op van een visionair denker die in veelgelaagd discours aantoont dat wij onszelf niet begrijpen, dat ons diepste zelf geconstitueerd wordt door de Ander en dat vervulling van onze diepste verlangens ons voortdurend ontsnapt. Bij anderen roept de­zelfde betekenaar het beeld op van een war­rig raconteur die een vorm van conceptueel surrealisme bedreef dat velen ten onrechte voor zinvolle filosofie of op z’n minst zinvolle kritiek op  gangbare filosofie  hebben opgevat. In talloze boeken en artikelen wordt de eerste visie verdedigd. In dit boek verdedigt Filip Buekens dat enkel het tweede beeld accuraat is.  Hij laat bovendien zien dat veel interpreta­tors van Lacan de conceptuele glissando's, drogredenen, absurde generalisaties en de vreemde excursies in de logica en de wiskun­de niet in vraag stellen en mateloze interpreta­ties creëren die de op zich al vreemde stellin­gen van Lacan uitvergroten tot volstrekt ab­sur­de beweringen. Samen met Lacan misken­nen zijn verhelderaars (die meestal niets ver­helderen) de metafilosofische deugden van zorgvuldigheid en accuraatheid.  Dit provoce­rende boek richt zich zowel tot psychoanaly­tici, filosofen als menswetenschappers. Het biedt een andere kijk op een Franse denker die veel te lang op handen is gedragen."

Slaap- en kalmeermiddelen­gebruik

Minister Vervotte geeft een overzicht van de laatste cijfergegevens inzake gebruik van slaap- en kalmeermiddelen.

 

 

Intracochleaire stimulatie en psychologisch advies.

Op 27.04.2006 verscheen in het staatsblad een KB betreffende wijziging in de nomen­clatuur voor geneeskundige verstrekkingen. Bij implanteren van een gehoortoestel bij men­tale retardatie en psychologische of psychiatrische problematiek is ook een psy­chologisch advies nodig.

 

 

Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt

Er komt een versmelting van de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen en dit onder de bevoegdheid van minister Van Brempt. De Arbeidstrajectbegeleidingsdien­sten (ATB), de Centra voor Beroepsopleiding (CBO) en de Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB) komen onder de VDAB en zullen voortaan tot de be­voegdheid van minister Vandenbroucke be­horen. Meer info.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel teneinde korte bedrijfsstages te gebruiken als middel om vooroordelen weg te werken en discriminatie bij indienstne­mingen te bestrijden

- Voorstel van resolutie betreffende de criteria waaraan de beoefenaars van de ver­pleeg­kunde moeten voldoen om erkend te worden als houder van de bijzondere be­roepstitel van verpleegkundige gespeciali­seerd in de palliatieve zorg

- meer

 

 

 Jacob

La divina comedia

De lunch was voortreffelijk. Walking diner, noemen ze dat nu. Het moet niet altijd in het Frans zijn. Design bordjes, zilveren bestek, heerlijke sandwiches, lekkere groentjes, een pittig soepje, een glas wijn. Een koffie. De minister weet zijn gasten te ontvangen. Efficiënt. Kans tot ontmoeting.

Op de achterkant van de blanke bordjes stond in transparant witte letters "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate" (Laat varen alle hoop, gij die hier intreedt). De boodschap was alleen leesbaar voor lezers die daar via een jarenlang persoonlijk traject in geoefend waren. Even onrustig rondkijken. De maaltijd werd aangeboden in een stemmig… toneelzaaltje. Het symposium over "De geestelijke gezondheid: een essentiële sector die erkend moet worden" vond plaats in de grote zaal ernaast. De verkeerde zaal voor een symposium met de verkeerde titel.
Een handvol Vlamingen, massa's Franstalige psychoanalysten, met nadruk op de niet academische vooropleiding. Een palet van sprekers, een diversiteit van psychanalysten om te debatteren over een wetsontwerp dat door psychanalysten geschreven is op het lijf van de psychanalysten. De voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid was verhin­derd en voor de verandering liet die zich vertegenwoordigen door een psychanalyste.

Ooit was er tijdens een parlementair debat iemand die een collega verweet dat hij loog. De voorzitter kwam bekeurend tussenbeide, waarna de parlementair zei dat hij het woord 'leugen' terugnam en verving door 'tegengesteld aan de waarheid'. Dit gezegd zijnde willen we vermelden dat de minister van op het spreekgestoelte verkondigde dat er in België geen historiek is van psychotherapieopleidingen die door de universiteiten verzorgd zijn. En de persoon die de Voorzitter van de Kamercommissie verving wist te ver­tellen dat het wets­voorstel Aelvoet paramedicaliserend was en voorzag dat psychologen en psychothera­peuten op doktersvoorschrift moesten werken. Toen nipte ze van haar koffie en onderaan het tasje was in transparante witte letters te lezen "une epistemologie specifique". De grote verhalen van de economie, de democratie en de wetenschap zijn duidelijk vervangen door de kleine verhalen waarin postmodernisten hun eigen waarheid maken. Een andere klassieker die opgerakeld werd is deze waarin de Vlamingen geen apart hoofdstuk in KB78 willen omdat ze hopen dat de betere economische toestand in Vlaande­ren hen zal toelaten terugbetaling te krijgen. Rare kronkels in verband met een federaal georganiseerd RIZIV. Toch waardevol als opmerking. Als psychanalysten praten moet men luisteren met wegla­ting van de plus- en mintekens, want die zetten ze er toch maar bij om het te doen kloppen. Het gaat dus over geld. Opmerkelijk is inderdaad dat de discussie ge­voerd wordt over een 'sector'. Opmerkelijk is inderdaad ook dat de geplande Hoge Raad van de Geestelijke gezondheid ook bevoegdheden krijgt over de zorg en over de samenwerking, nochtans gemeenschapsmaterie. Zou het dan toch de bedoeling zijn een en ander federaal te verankeren?

Er was een geslepen minzame professor die met een dia met sluikse kritiek op het Zwart Boek de harten probeerde te winnen om dat toch heel duidelijk de conclusies van de Hoge Gezondheidsraad op scherm te zetten. Een nuchtere senator vreesde dat de multidisci­pli­naire bloemblaadjes waar de professor een leuke tekening over maakte, op een cactus zou­den kunnen uitmonden. En was er daar toch ook nog een decaan, een psychiater en een psycholoog die roet in de associatie kwamen gooien ? Een paar huisartsen gaven uiting van hun gerechtvaardigde ontevredenheid.

Een sociaal werker, analytisch geschoold, maakte de terechte opmerking waarom ze nu plots assistenten (in de geestelijke gezondheidszorg) worden. Om toegang te krijgen tot de psychotherapie uiteraard. Maar kan dat niet autonoom en na studies aan veel meer oplei­dingsinstituten en voor veel meer soorten basisberoepen ?  Maar natuurlijk, het zijn toch maar alleen de universitair opgeleide klinisch psychologen die te incompetent zijn om auto­noom te functioneren. Er was zelfs een psychologe-psychanalyste die zoiets kwam vertel­len. De verklaring voor dit alles werd gebracht door een arts-psychanalyst. De opleiding tot psychanalyst veronderstelt eigenlijk een afbraak van de bestaande identiteit (hij wist met omfloerste bescheidenheid te vertellen dat hij zelf gevraagd had om de 'dr' voor zijn naam weg te laten). Via de rijkdom van de psychanalyse groeit men dan tot een nieuwe identiteit van psychanalyst. Eigenlijk is dat niets nieuws; dergelijke processen treffen we aan bij alle sekten. Het zorglijke is natuurlijk dat dit soort men­sen mee de pen vasthouden voor een wet­geving waarvan met grote trom wordt aangekondigd dat ze een verdediging zal bieden tegen het gevaar van de sekten.

De orthopedagogen werden 'vertegenwoordigd' door een man die verklaarde slechts uit eigen naam te spreken en niemand te vertegenwoordigen en als we wilden weten waarom hij het woord nam dat men het aan het kabinet moest vragen. Het zal wel een puur toeval geweest zijn dat de man ook psychoanalyst was. De grootste komedie werd evenwel op­gevoerd rond de therapieopleiding. Zes sprekers, zes die opgeleid werden in de psycho­ana­lyse. Er was er zowaar eentje die zich versprak dat hij met vier anderen uit het panel in de club zat. Ze hadden wel allemaal wat bezwaren, maar uiteindelijk was het wetsontwerp nog zo slecht niet. Helemaal op het einde zei de leider van de groep dat eenzijdigheid toch wel spijtig was. "Ooeps … wie had er dat nu kunnen denken dat wij allemaal psychoana­lysten waren…" Men had die man toch ook een programmafolder moeten geven. Niette­gen­staande dit alles was er toch nog eentje van de groep die oprecht ongerust was over de toekomst en met agressieve stem verkondigde dat het wel eens zou kunnen uitdraaien dat de psychoanalysten ondervertegenwoordigd, zelfs niet vertegenwoordigd zouden zijn in de Hoge Raad. Voor hem lag een pakje sigaretten op de tafel. In transparant witte letters stond op het onderste deel geschreven  "psychanalyse kan uw gezondheid scha­den". Uiteraard alleen te lezen voor een geoefend oog. Hopelijk haalt niemand het in zijn hoofd om hem het verhaal te vertellen dat de farmaceutische nijverheid van plan zou zijn om zitjes in de Hoge Raad te kopen in ruil voor een gratis exemplaren van de DSM.

Het symposium werd afgerond met een oproep tot diversiteit en autoregulatie binnen de sector. Waar wetgeving toch allemaal goed voor is.

Moegeluisterd, eten we een chocolamousse, de beste die we ooit gegeten hebben. Dit dient gezegd.

Jacob

 

 

Agenda

- 12.05. Wie verleent hulp aan de hulpverlener ?

- overzicht

Vrije meningsuiting
bestaat alleen bij
kinderen. (D.Sterckx)

België

Persberichten

24.04. 50.000 burgers zeggen JA tegen or­gaandonatie

28.04. Jongerencrimi­naliteit

Commissie Justitie

18.04. Maatregelen te­gen het schoolverzuim

25.04. De voorbereiding in het kader van een intrafamiliale adoptie

25.04. De aanstelling van drugscoördinato­ren

Commissie Sociale Zaken

19.04. Werkloosheid en mantelzorg

25.04. De toekenning van de arbeids­onge­schikt­heidsuitkering

Commissie Volksge­zond­heid

18.04. Het plan inzake zelfmoordpreventie

18.04. Het rookbeleid in jeugdhuizen en fuifza­len

18.04. De medische risico's van Rilatine

25.04. Moslims, moslim­jongeren en holebisek­sualiteit

25.04. De zorghotels

25.04. Het hogere aan­tal zwan­ger­schaps­on­der­brekingen bij tiener­meisjes en de medi­sche opvolging van de jonge moeders en hun kinderen

25.04. De desastreuze gevolgen op lange ter-mijn van eetlustrem­mers

25.04. De verenigbaar­heid van het inzage­recht in een medisch dossier met testamen­taire betwistingen

25.04. Het rookbeleid in jeugdhuizen en fuifza­len

Plenaire Kamer

20.04. De aanpassing van de antipestwet

20.04. De adoptieproce­dure

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Stijging gebruik abor­tus­pil. — RIZIV-uitgaven voor terugbetaling van de abortuspil

- Mentale gezondheid

- Lichte stijging van het aantal abortussen  

Staatsblad

27.04. 16.03.2006. – KB tot wijziging van het KB van 14.09.1984 tot vast­stelling van de nomencla­tuur van de geneeskun­dige ver­strekkingen inza­­ke ver­plichte verzekering voor geneeskundige ver­­zorging en uitkeringen

28.04. Protocol nr. 3 ge­­sloten tussen de fede­ra­­le Regering en de Over­­he­den bedoeld in de arti­­kelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het te voeren oude­­renzorgbe­leid

Europa

Raad van Europa

-  Evaluation Conference of the 2005 European Year of Citizenship through Education

Europees Parlement

- eCall en verkeersveilig­heid

- De dienstenrichtlijn: het einde van de impasse

Ik ben niet naar zijn
 begrafenis geweest. Ik heb wel een briefje
gestuurd om te zeggen dat ik ermee akkoord ging. (M.Twain)

Publicaties
België

FOD Volksgezondheid

- De toekomstige behoef­te aan acute ziekenhuis­voorzieningen in België - Samenvatting

Publicaties Internationaal

- The world health report 2006 - working together for health

- Breast cancer in the family—children's per­cep­tions of their mother's cancer and its initial treat­ment: qualitative study

- The Lay Concept of Con­duct Disorder: Do Nonprofessionals Use Syndromal Symptoms or Internal Dysfunction to Distinguish Disorder From Delinquency?

- Adult Antisocial Beha­viour Without Conduct Disorder: Demographic Characteristics and Risk for Cooccurring Psycho­pathology

- A Case of Rapidly Progressive Dementia

- meer

Humor

- Psycho Psyndi's Seventh Annual End of the World Sale!

Poëzie

- Vijver