Jaargang 3 Nr 9 15.05.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

03.05. Fit in je hoofd, goed in je vel ! - taboe rond geestelijke ge­zond­heidsproblemen doorbreken

11.05. 84 extra geslo­ten plaatsen voor delin­quente jongeren in 2008

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

25.04. Het persoonlijk assistentiebudget - de wachtlijsten in de gehandicaptensector

Commissie Onderwijs

27.04. Over de maatre­gelen die scholen al dan niet mogen nemen om orde en tucht te hand­haven in de scho­len

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Drugspreventie - Maatregelen, middelen, voorzieningen

- Bijzondere jeugdzorg - Buitenlandse niet-be­geleide minderjarigen

- Jonge weglopers - Registratie

Staatsblad

15.05. Afgeven van het verslag vereist voor de inschrijving van een kind in het bui­tenge­woon onderwijs voor het schooljaar 2006-2007

"Iedere man heeft twee vrouwen lief: de ene is
 de schepping van zijn verbeelding, de andere
 is nog niet geboren."
(K. Gibran)

België  

Persberichten

05.05. Lancering van een proefonderzoek ter bestrijding van zelf­doding

05.05. Preventie van pesterijen op het werk

Commissie Volksge­zondheid

09.05. Het onderzoek naar medisch handelen bij het levenseinde

09.05. Het rookbeleid in jeugdhuizen en fuif­za­len

09.05. Het gevaar van DECT-telefoons voor de volksgezondheid

09.05. De evaluatie van de wet betreffende de rechten van de patiënt

Plenaire Senaat

04.05. Het gevolg dat wordt gegeven aan een colloquium inzake gees­te­lijke gezondheidszorg dat de minister op 26 april heeft georgani­seerd

Schriftelijke vragen en antwoorden Senaat

- Drugsdelinquenten. — Pilootproject Proefzorg. — Aanstelling van de drugscoördinator

- Medisch begeleide voortplanting. — Statistische gegevens. — Criteria. — Centrale registratie en beheer

 

 

 

 

 

 

De beulen van Abou Graib

 

 

 

Op 26 april 2006, de dag van het Symposium van minister Demotte over de Geestelijke ge­zondheid verscheen er in Le Soir een artikel van Yves Depelsenaire, voorzitter van de As­so­ciation Psychanalytique de la Cause Freudienne. De Soir is nog steeds een krant die po­ten­tieel 400000 lezers bereikt. Denk maar niet dat de huidige 'kruistocht tegen de psychana­lyse' en "het beroep doen op korte, efficiënte therapieën, met meetbare, kwantificeerbare resultaten" enkel tot doel heeft om het publiek te beschermen. "N’en croyez rien. Skinner, le maître à penser du comportementalisme, pensait que l’homme n’est pas prêt pour la liberté. A Abou Graib, il est avéré qu’un programme inspiré de ses méthodes a été mis au point." Deze verdediger van het vrije denken zegt hier netjes na wat de grote Franse goeroe heeft voorgezegd. In Le Point van 22 september 2005 lezen we een interview waarin Miller zegt: "Quant aux TCC, ce sont des techniques d'apprentissage et de conditionnement et aucu­ne­ment des psychothérapies. Elles ne tiennent compte que du comportement observable et quand elles intègrent le fonctionnement psychique, ce n'est qu'au titre du traitement de l'in­formation. L'efficacité du comportement a été jadis mise en évidence par un esprit éminent, le soviétique Pavlov, chez le chien. Agir sur l'homme par les mêmes moyens, c'est horrible. Savez-vous que l'armée américaine comprend des équipes spécialisées de comporte­men­talistes, désignées par l'acronyme BSCT, et qui opèrent à Guantanamo comme à Abou Graib ?" De reactie van Van Rillaer op de aantijgingen van Miller is meer dan lezenswaard. Lees ook eens de tekst van een voordracht van hem in mei 2005.

Het is altijd weer hetzelfde liedje. Ofwel kiest men voor de psychoanalyse ofwel behoort men tot de groep van de farmaceutische nijverheid, de normatieve scientisten, de DSM of de beulen van de gedragstherapietraining. Wat een intellectuele verfijning. Zijn dat de men­sen die zullen zorgen voor een betere wereld ? Men behoede ons voor een wereld waar dat soort psychoanalysten, de 'verrijkers van het cultureel patrimonium van de mensheid', het voor het zeggen heeft. Maar ondertussen zijn ze in Frankrijk de wet naar hun hand aan het zetten en proberen ze in ons land soortgelijke zaken. Zie ons verslag over het sympo­sium van 26.04.2006.

En die andere psychoanalysten ? Stilte. Driewerf stilte. Soms gaan ze wel eens tegen deze stroming in waar het de al dan niet universitaire verankering van het beroep betreft, maar zelden als psychoanalyst. Binnenkort zullen die dan ook weer aan de klaagmuur staan dat ze allen over dezelfde kam geschoren worden. Er zijn momenten dat zwijgen niet langer goud is. Tenzij men goud letterlijk neemt….

 

Psychologen en BTW

Voor wie de problematiek opvolgt van de BTW-plichtigheid van de psychologen is er op 27.04.2006 weer een belangrijk arrest ver­sche­nen van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

 

 

Arabel

Arabel is een Erkend Centrum voor Loop­baandienstverlening, in hartje Brussel, ge­richt op Nederlandstaligen. Ze adviseren en be­ge­leiden organisaties en particulieren in carriè­remanagement. Er zijn infosessies op woens­dag 31 mei van 17 tot 18 uur en op maandag 19 juni van 12.30 tot 13.30 uur.

 

 

Fit in je hoofd, goed in je vel

Op 03.05.2006 lanceerde Minister Vervotte de campagne "Fit in je hoofd, goed in je vel".  De­ze campagne brengt het belang van een goe­de geestelijke gezondheid onder de aandacht en wil het bespreken van die problemen uit de taboesfeer halen. Tien concrete stappen bie­den een leidraad voor een beter mentaal even­wicht. Hoe doorbreek ik een negatieve gedachtespiraal? Hoe ont-stress ik? Deze campagne is de eerste die preventie op het vlak van geestelijke gezondheid breed onder de aandacht brengt.

L’Anti-Livre Noir de la psychanalyse

De uitgever en de hoofd-auteurs van het Zwartboek van de psychanalyse hebben hun bespreking gegeven van het Anti-Zwart­boek van de psychanalyse onder redactie van Miller.

 

 

Universitaire psychotherapie-opleidingen

In tegenstelling met wat minister Demotte op 26.04.2006 beweerde op het symposium over de Geestelijke Gezondheid zijn er in dit land reeds sedert vele jaren universitaire oplei­dingen in de psychotherapie.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek betreffende de procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houden­de vaststelling van de wijze waarop de wils­verklaring inzake euthanasie wordt opge­steld, herbevestigd, herzien of ingetrokken

- meer

 

 

 Jacob

Niet-tijdo games

Het is stilaan een volkswijsheid geworden dat men met een half jaar wetenschappelijk onderzoek wel een kwartier opzoekingswerk in de bibliotheek kan uitsparen. Dit fenomeen ontmoet men evenwel niet enkel in de research.

Terwijl men de mond vol heeft over kwaliteitszorg, moet alles vlug (en oppervlakkig) worden, want weinigen zijn nog bereid langer dan seconden, hooguit minuten aan een probleem te besteden. Beleids­tek­­sten langer dan een bladzijde worden vaak niet meer gelezen. Proble­men moeten één voor één, en voorgekauwd  aangeboden wor­den omdat de beslissers vaak maar 20 seconden over een pro­bleem willen nadenken. Goeddraaiende maatwerk-organisatie­vor­men worden op­gedoekt ten voordele van confectieoplossingen die 'transparanter' zijn voor de personen die eenmaal op een jaar een paar minuten willen investeren in de inspectie ervan. Een mail met vier vragen keert terug met het antwoord op één vraag (Men moet leren slechts één vraag per mail te stellen). Witte raven zijn het die nog eens een tekst van vijf bladzijden grondig lezen. Meestal zegt men dat men een tekst eens vluchtig of 'diagonaal' gelezen heeft. Men leest titels, geen teksten. Zogezegde intellectuelen lezen tijdschriften zoals de volksmens honderd jaar geleden de krant las: enkel de grote letters. Als politici op den duur alleen nog slogans en one-liners gebruiken spreekt men er schande van, maar deze mensen kennen zeer goed hun wereld. Een maatschappij heeft vaak de politici die ze verdient.

Het huidige leven is druk en iedereen zit met tijdsnood, moet prioriteiten leggen, moet snoei­en in tijdsinvestering. Maar soms heeft dat toch omgekeerde effecten. Het is bijvoorbeeld spijtig dat dossiers jarenlang geblokkeerd raken, dat tientallen mensen dan weer duizenden uren verliezen omdat enkele hoofdrolspelers het vertikken om eens een paar uur te inves­te­ren in het in­studeren van de basisgegevens van een dossier. Dit is onder meer wat gebeurt in de kwestie van de wetgeving van de gezondheidszorgberoepen. Er zijn mensen die wel de tijd hebben om hele campagnes op te zetten en mailings te doen en websites op te zet­ten met on­juistheden, mensen lastig te vallen met onterechte verwijten en iedereen aan te schrijven die een politiek gelaat heeft, terwijl ze de moeite niet doen, niet de tijd ne­men, om de meest ele­mentaire informatie over een probleem in te winnen. Zo heeft men vaak geen benul van de reglementering van de gezondheidszorg­beroepen, men heeft nooit de moeite gedaan om de bestaande wetgeving te lezen, noch om de bestaande wetsvoor­stellen of -ontwerpen te le­zen, maar men maakt kabaal op basis van wat men heeft horen zeggen van iemand die het heeft horen zeggen. Het zou goed zijn als de hogescholen en universiteiten terug meer aan­dacht zouden besteden aan het aankweken van een weten­schappelijke ingesteldheid bij de praktijkmensen die ze opleiden in plaats van globaal te verschuiven naar pure researchinstellingen.
Jacob

 

 

Agenda

- 06.06.  ‘What works’ in Belgium? Behandeling in strafrechtelijke context

- overzicht

Huwelijk: een liefdes­gedicht maar dan in
proza. (R.Sabatier)

België (vervolg)

Schriftelijke vragen en antwoorden Senaat

- Psychiatrische ver­zorgingstehuizen (PVT) -  Erkenning

- Euthanasie -  Wilsver­klaring

- Transseksualiteit - Cijfers 200

- Kinderverwaarlozing - Plaatsing van kinderen door de jeugdrechter

- Levenslang veroor­deel­den - Daadwerkelijke detentieduur  - Voor­waardelijke invrijheidstel­ling

- ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) - Terugbetaling van ge­neesmiddelen - Onder­zoek naar preventie, er­felijkheid en gender­aspect

Europa

Raad van Europa

-  ''Changes in parenting: children today, parents tomorrow''

- PACE hearing on ‘the image of women in ad­ver­tising’

Vele vrouwen zijn
jaloers op hun
echtgenoot omdat hij zo gelukkig getrouwd is. (J.Rigaux)

Publicaties
België

FOD Volksgezondheid

- Jaarverslag 2005

Publicaties Internationaal

- Haalbaarheid voor­beeld­project ketenzorg preventie van valonge­vallen bij ouderen

- Development of adiposi­ty in adolescence: five year longitudinal study of an ethnically and socio­economically diverse sample of young people in Britain

- Cerebral emboli as a potential cause of Alz­­heimer's disease and vascular dementia: case-­control study

- Heart Failure and Risk of Dementia and Alz­hei­mer Disease

- Origin and funding of the most frequently cited papers in medicine: data­base analysis

- The 'how' of addiction treatment efficacy

- Psychologists break new ground in under­standing the mental symp­­toms of Parkinson's disease

- Long-term Effective­ness and Cost of a Sys­tematic Care Program for Bipolar Disorder

- Estimate of the Com­mer­cial Value of Under­age Drinking and Adult Abusive and Dependent Drinking to the Alcohol Industry

- Findings in Older Chil­dren With Abusive Head Injury: Does Shaken-Child Syndrome Exist?

- Can Posttraumatic Stress Disorder Be Prevented?

- Exploring Phantom Limb Pain

- meer

Humor

- Georgie (eventueel lostrekken met muis)

Poëzie

- Men moet