Jaargang 3 Nr 10 29.05.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

18.05. Opvoedingson­der­steuning voorkomt probleemgedrag – Ver­votte wil ouders onder­steunen in hun opvoe­dingsverantwoordelijk­heid

19.05. Administratieve vereenvoudiging voor zwaar zorgbehoeven­den in de Vlaamse Zorg­verzekering

Commissie Onderwijs

09.05. Schoolbezoeken aan concentratiekam­pen

09.05. Onderwijs aan kinderen die opgeno­men zijn in psychiatri­sche ziekenhuizen

09.05. Het huisonder­wijs

11.05. De participatie van kleuters aan het onderwijs

Commissie voor cultuur, jeugd, sport en media

11.05. Het voortbe­staan van het deelas­pect ‘zingeving en vor­ming’ van het jeugd­werk in scholen

Commissie voor welzijn, volksgezondheid en gezin

16.05. Het op de markt brengen van alcohol­houdende verleidings­producten voor kinde­ren

16.05. Een prioriteiten­re­­gel voor het toeken­nen van een persoon­lijke-assistentiebudget (PAB) aan mensen met een snel degeneratieve aandoening

Plenaire vergadering

24.05. Actualiteitsdebat over het toenemende racisme en geweld in onze samenleving

Staatsblad

16.05. 17.03.2006. - Decreet tot wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor per­soonsgebonden aange­legenheden

Ontwapenings­conferenties: brand­preventieoefeningen
voor pyromanen.
(John Osborne)

België  

Persberichten

15.05. Verenigde Na­ties : België verkozen tot lid van de Commis­sie voor de Status van de Vrouw

19.05. Wijziging van de reglementering van ille­gale stoffen

19.05. Meldingsplicht over drugs en drugver­slaving bij het Belgisch Focal point van het Europees informatienet­werk

19.05. Cumulatie van de tegemoetkoming met een arbeidsinkomen en snellere berekening van de tegemoetkoming

22.05. Minister Armand De Decker steunt de UNICEF- campagne « Aidswezen »

Commissie Volksge­zondheid

16.05. Internetinfor­ma­tie' voor ano­rexia­pa­tiën­ten

16.05. De zorgtrajecten voor psychiatrische probleemjongeren

16.05. Het onderzoek naar medisch handelen bij het levenseinde

 

 

 

 

 

We zullen doorgaan

 

 

 

Op  dinsdag 23 mei 2006 was er in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing een Interpellatie van volksvertegenwoordiger Luc Gou­try tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de erkenning van nieu­we gezond­heidszorgberoepen". Minister Demotte laat in zijn repliek horen dat hij doorgaat met zijn project. Hij vindt dat het voorontwerp van wet in de huidige versie, mits enkele ver­beteringen, het beste compromis is, rekening houdend met de inhoud van de opmerkingen van alle verschillende partijen.  Hij blijft aan dit dossier werken en hoopt dat het ten laatste in september aan de regering kan worden voorgelegd en hoopt dat het voor het einde van het jaar voor het Parlement kan worden ingediend. Niet onbelangrijk lijkt ons het zinnetje "Welis­waar is de nummering van het in te voegen hoofdstuk voor mij geen punt."
Het is op dit moment een beetje koffiedik kijken wat de plannen zijn. Op het symposium was nogal duidelijk dat de minister geen draagvlak heeft om het wetsontwerp in zijn huidige vorm gestemd te krijgen. Er zijn wellicht maar twee mogelijkheden: ofwel bergt hij het op, ofwel stuurt hij het bij. Het opbergen kan op twee manieren gebeuren: Hij kon in de Kamercommis­sie gezegd hebben dat hij het opbergt, maar dat zou wellicht teveel gezichtsverlies ge­weest zijn terwijl hij meteen ook de argumenten verloor om de senatoren en volksvertegen­woordigers te verhinderen zelf initiatieven te nemen. Hij kan ook zeggen dat hij ermee door­gaat, maar het zaakje op de lange baan schuiven. Het is evenwel ook mogelijk dat hij er ef­fectief mee doorgaat en zijn project bijstuurt. Het 'ballonnetje' dat het nummer van het hoofd­stuk geen punt is, zou wel eens kunnen betekenen dat hij de hand reikt naar 'de derde weg', waarvoor overal ten lande de interesse groeit, zelfs in zijn partij.

De derde weg werd uitgestippeld als uitweg uit de impasse, als compromis. Als er een po­si­tieve reactie komt op de uitgestoken hand, dan is het evident dat daar positief zal op ge­rea­geerd worden.

Maar laat er over één iets geen onduidelijkheid bestaan: de klinisch psychologen weten wat ze willen en wat ze niet willen en ook zij zullen doorgaan en als het nodig is met luider stem dan tot nu toe.

 

Partageons nos compétences

Ook in Québec is men bezig met de problema­tiek van de reglementering van de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Gedurende twee jaar heeft de commissie Trudeau gewerkt aan een rapport dat nu in april gepubliceerd is. Er is ook een samenvatting. De Orde van Psy­cho­logen van Québec publiceerde er ook een brochure over. In Canada gebeurt de regelge­ving per provincie. Zie volgend overzicht. Ook in Ontario is de kwestie aan de orde van de dag, zoals blijkt uit dit krantenbericht.

 

 

Seksuele verminking

Uit een vraag van Volksvertegenwoordigster Vautmans aan Minister Onkelinx in de Ka­mer­commissie Justitie blijkt dat er in ons land 534 meisjes zijn die risico lopen op seksuele verminking.

 

 

Gezondheidsinformatiesysteem

Op 31.05.2006 wordt in de plenaire vergade­ring van het Vlaams parlement beraadslaagd over het G.I.S. Dat informatiesysteem beoogt de gegevensstromen te optimaliseren die zich situeren in het kader van de zorgverle­ning. Daarmee is de juridische basis voor het uit­wis­selen van persoonlijke medische gege­vens binnen de preventieve gezondheids­zorg gelegd. Het G.I.S. moet ervoor zorgen dat het uitwisselen van gegevens over patiënten (bvb. tussen huisarts en specialist) georga­niseerd én beter versleuteld verloopt.

Culturele diversiteit

De 21.05.2006 was het de internationale dag van de culturele diversiteit. Heel wat teksten zijn te vinden op pagina daarover op de site van CultuurNet Vlaanderen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende de be­geleiding van minderjarige seksuele delin­quen­ten

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetge­ving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de toekenning van de familie­naam betreft, teneinde de afstamming van moederszijde duidelijk vast te stellen én tege­lijkertijd de historiciteit van de afstamming van vaderszijde te vrijwaren

- Wetsontwerp tot oprichting van een Fede­rale Adviesraad voor Ouderen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uivoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betref­fen­de de verplichte verzekering voor genees­kun­dige verzorging en uitkeringen, gecoör­dineerd op 14 juli 1994, met het doel in een automatische en verplichte derdebetalers­regeling te voorzien voor sociaal kwetsbare kinderen

- meer

 

 

 Jacob

De homofiele kers op de taart

Fantasie zonder grenzen. Na Abou Graib, nu de discriminatie van homofielen…

De DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is ont­staan in 1952 en omvatte een zestigtal stoornissen. In 1968 (ja­wel in dàt jaar) volgde de DSM II. De twee eerste versies waren sterk beïnvloed door de psychodynamische benadering. Men kan er de klassieke indelingen van psychosen en neurosen in terugvinden. Er was ook een hoofdstukje over de parafilieën waarin ook de ho­mo­seksualiteit was opgenomen.  Na drie jaar van hevig protest van­uit de ho­mo­-beweging heeft de American Psychiatric Association, de uitgever van de DSM, op 15.12.1973 eenparig besloten om de homoseksualiteit te schrappen uit de lijst van psychiatrische stoornissen. In de DSM III van 1980 werd de psychodynamische visie verlaten en vervangen door een biomedisch model. Deze benadering werd verder gezet tot op heden. De recentste versie is de DSM IV TR van 2000 en de DSM V wordt gepland voor 2011.

Waar de psychoanalytici aanvankelijk de meerderheid hadden in de APA, zijn ze die nu dui­­delijk kwijt. De verschuivingen in de DSM zijn daar een aanwijzing voor. Wellicht heeft dit verlies aan invloed meerdere oorzaken, maar de discussie over de homoseksualiteit heeft er zeker toe bijgedragen. Wie meer wil lezen over de positionering van de psychoanalytici in de USA inzake homoseksualiteit kan eens een artikel lezen dat in 1998 verschenen is in het Journal of the American Medical Association ter gelegenheid van de 25 jarige schrapping van de homoseksualiteit als stoornis.

Op 17 mei 2006 was er op La Première in het programma Par Ouï-dire van Pascale Tison een programma "La psychothérapie et l'avant-projet de loi Demotte." (eerste deel). Aan het woord waren onder meer Lebrun en Depelsenaire. De uitzending is in MP3 formaat te be­lui­steren op de site van de Association des Forums du Champ Lacanien de Wallonie. In dit in­ter­view vertelt Depelsenaire, voorzitter van de As­so­ciation Psychanalytique de la Cause Freudienne (minuut 6 tot minuut 8) dat bij de Franstalige volksvertegenwoordigers de spreek­woordelijke frank viel toen ze op de hoorzitting in de Kamercommissie betreffende het wetsontwerp Aelvoet zagen welke plaats de voorstanders van het ontwerp gaven aan de klinische nomenclatuur waarin de parafilie, meer bepaald de homoseksualiteit be­schouwd werd als een afwijking, als een perversie. Wie nog eens wil nalezen wat de "reglementaristische inwoners van het Noorden van het land" vertelden, kan dat. De teksten van de hoorzittingen van 19.03.2003 zijn beschikbaar: De Meulemeester, Mampuys, Van Broeck, Corveleyn, Missiaen. Van op deze site hebben we de discussies toen zeer goed opgevolgd. Volgens onze herinnering was de enige die in die periode de discussie over de DSM aangesneden heeft, meer bepaald de psychoanalyti­cus Francis Maertens, collega van Depelsenaire.

De Franstalige homofiele politici mogen op hun twee oren slapen. De klinisch psychologen staan niet te trappelen om hun 'perverse homofilie' te behandelen, ook niet als het wetsont­werp Aelvoet, nu wetsvoorstel Vandenberghe, ongewijzigd zou goedgekeurd worden. En daar zijn meerdere redenen voor. 1. In tegenstelling met de onwaarheden die de psycho­ana­lytici tot op heden vertellen is er volgens het wetsontwerp Aelvoet geen voorafgaand medisch onderzoek en voorschrift verplicht bij raadpleging van een klinisch psycholoog.  2. De psycholoog moet volgens dat ontwerp enkel de patiënt naar de arts sturen wanneer hij het mogelijk acht dat er een somatische problematiek meespeelt. In een land waar homofie­len mogen huwen en kinderen adopteren zal geen enkele rechter het nog in zijn hoofd halen een psycholoog te bekeuren omdat hij een homofiel omwille van zijn homofilie niet naar een arts heeft gestuurd.  3. Een arts is niet verplicht de DSM te hanteren in zijn medisch hande­len.  4. De homofilie werd reeds op 15.12.1973 als stoornis geschrapt uit de DSM. De Frans­talige homofiele volksvertegenwoor­digers kunnen zich dus in vertrouwen wenden tot een klinisch psycholoog…. tenzij ze mogelijks de pech hebben terecht te komen bij een psy­choanalyticus die dit alles na 33 jaar niet weet.

 

 

Agenda

- 21-22.09. Het brein in therapie. En wat met de geest?

- overzicht

Verstand is één van de weinige dingen die tot
nog toe niet belast wer­den. Zou het niet lonen? (Heinz Rühmann)

België (vervolg)

16.05. De ombuds­dienst voor patiënten

16.05. De wereldwijde   'methamfetaminesepi­demie'"

23.05. De onderhouds­plicht in de rusthuizen

23.05. De stand van zaken overheveling fi­nanciering van de pro­­jecten rond geïnter­­neer­den

23.05. De erkenning van nieuwe gezond­heids­zorg­beroepen

23.05. Het koninklijk be­sluit inzake het rook­verbod in de horeca

Commissie Justitie

16.05. Het gebrek aan capaciteit in de jeugd­instellingen

23.05. De strijd tegen vrouwelijke genitale verminking in België

Commissie Sociale Zaken

23.05. De procedure voor de toekenning van een parkeerkaart voor personen met een han­dicap

Plenaire Senaat

11.05. Palliatieve zorgen

11.05.  Het grote aantal geïnterneerden in ge­van­genissen

11.05. De toepassing van de wet van 11 juni  2002 betreffende de bescher­ming tegen ge­weld, pes­terijen en on­gewenst sek­sueel ge­drag op het werk

11.05. De voorstellen over gezin, opvoeding en geweld

18.05. De uitvoering van de wet op de patiënten­rechten

Schriftelijke vragen en antwoorden Senaat

-  Partnergeweld. –Toe­passing van de wetge­ving en het « Nationaal Actieplan Partnerge­weld »

- Drugverslaving. – Me­thadonbehandeling - Toe­­zicht door de op­vang­centra

- Palliatieve zorg. -  Ver­pleger en verpleegster in de palliatieve zorg. – Bij­zondere beroepstitel. -  Erkenningscriteria

Europa

Raad van Europa

22.05. Protection of chil­dren against sexual ex­ploitation and abuse: first meeting of experts

Europees Parlement

21.05. Mensenrechten in de wereld in 2005

22.05. Waar rook is... is er een verbod

Als iedereen verdraag­zaam is, hoeft er
feitelijk ook niets meer verdragen te worden.
(WF Hermans)

Publicaties
België

Weliswaar nr 70

- Beroepsgeheim en hulpverlening

- Hoe gezond is de psychiatrie (slot) ?

- Beschutte werkplaats: van zorgsector naar sociale economie

Publicaties Internationaal

- Effect of telephone con­tact on further suici­de attempts in patients discharged from an emer­gency department: randomised controlled study

- Music for pain relief

- Music therapy for au­tistic spectrum disorder

- meer

Humor

- Antilope

Poëzie

- Zomerregenlied