Jaargang 3 Nr 11 12.06.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

07.06. Versterking aan­pak intrafamiliaal ge­weld

Commissie Onderwijs

06.06. De opvang van kinderen met autisme in de scholen

06.06. Het inclusief on­derwijs

Commissie cultuur, jeugd, sport en media

01.06. De geplande her­vorming van de film­keuringscommissie en de bescherming van minderjarigen binnen de audiovisuele media

Plenaire vergadering

24.05. De toename van het aantal HIV-besmet­tingen

31.05. De wachtlijsten voor schuldbemiddeling bij de OCMW’s

Staatsblad

06.06. BVR van 17.03. 2006 tot wijziging van het BVR van 18.12. 1998 houdende de er­kenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

09.06. Wijziging verde­ling bevoegdheden on­der leden Vlaamse Re­ge­ring

Wie met mensen
om­gaat als met pion­-
nen, ziet spoedig dat zijn schaakbord
 leeg is. (Confucius)

België  

Persberichten

09.06. De nieuwe wa­pen­wet

Commissie Bedrijfsle­ven, Wetenschaps­be­leid, Onderwijs,  Mid­den­stand en Landbouw

31.05. De leerplicht

Commissie Sociale Zaken

07.06. De tenlastene­ming van de financiële weerslag van het soci­aal akkoord met de ge­zondheidssector

07.06. De toegelaten studentenarbeid

Commissie Volksge­zondheid

30.05. Het stijgend aan­tal HIV- besmettingen in België

30.05. Het voorschrij­ven van antidepressiva

30.05. De geboortehui­zen

06.06. Het promoten van goede gezond­heids­praktijken in de ondernemingen

06.06. Reclame door apothekers en tandart­sen

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Nieuwe campagne om­trent slaap- en kalmeer­middelen

 

 

 

 

 

 

Vakantiewerk

 

 

 

In vorig nummer schreven we dat het een beetje koffiedik kijken is wat er nu gaat gebeuren op wetgevend vlak inzake de nieuwe gezondheidszorgberoepen. In zijn verklaring in de Ka­mercommissie Volksgezondheid antwoordde minister Demotte dat hij zou doorgaan. De mo­tie van aanbeveling van volksvertegenwoordiger Goutry werd op 1 juni 2006 in de plenaire Kamer op de klassieke wijze, meerderheid tegen oppositie, afgehandeld.

Minister Demotte heeft ondertussen kennelijk gesnapt dat hij zich al te veel door een bepaal­de groep heeft laten inpalmen. Op zijn website had hij tot voor kort een pagina over het fa­meuze symposium van 26.04.2006, met dan een link naar squiggle, de site van de psycho­analysten als dé informatiebron. Het is nu allemaal verdwenen.

Via de nieuwsbrief van Squiggle vernemen we "En ce qui concerne les législations, le Cabi­net du Ministre Demotte, pris par des urgences liées à la fin de la session parlementaire, re­prendra le dossier à la rentée."

Er is dus rustig de tijd om ondertussen eens het amendement op het wetsvoorstel Vanden­berghe door te nemen, waarin de derde weg verwerkt is.

 

De voorzitter van de Psycholo­gen­commissie

De 01.10.2004  werd Mevr. Martine Castin, raadsheer bij het hof van beroep te Bergen, benoemd tot voorzitter van de Psychologen­commissie en op 11.05.2006 kreeg ze eervol ontslag. Op 22.04.2005 verscheen in het staats­blad een bericht dat de heer Stefaan Oplinus, raadsheer bij het hof van beroep te Gent, werd benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie, voor een termijn van vier jaar, die ingaat op 1 oktober 2004. Op 31.05.2006 werd in de Kamer een wetsontwerp ingediend houdende diverse bepalingen. Op pag 287 lezen we:" Wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescher­ming van de titel van psycholoog Art. 269  De eerste zin van artikel 6 van de wet van 8 no­vember 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog wordt aangevuld met « en de voor­zitters, ondervoorzitters en rechters, titu­laris of honorair, van de recht­banken van eer­ste aanleg, met uitsluiting van de onderzoeksrechters, alsmede onder de eremagistraten van het parket bij deze recht­banken of de advocaten die sedert ten minste tien jaar op een tabel van de Orde van Vlaam­se balies of de Ordre des barreaux franco­phones et germanophone zijn ingeschreven». "  Blijkbaar zijn er te weinig kandidaten bij de raadsheren van de hoven van beroep.
Wat de psychologen bekommert is dat tijdig het nodige gedaan wordt om de wet op de bescher­ming van de titel van psycholoog aan te passen aan de nieuwe Europese Richtlijn. In De Maere van 19.07.2004,
14.02.2005, 11.07.2005 , 08.08.2005, 03.10.2005 hebben we dit dossier opgevolgd en hebben we dui­delijk vermeld welke aanpassingen er in de wetgeving betreffende de bescherming van de titel van psycholoog dienen aangebracht te worden. Nu maar afwachten of de Psycholo­gen­commissie zich te moeite zal getroosten om te voorkomen dat opleidingen van vier jaar zomaar gelijkgesteld worden met opleidingen van vijf jaar. Zie ook De Maere 30.05.2005.

We wachten overigens nog steeds op het mo­ment dat de Psychologencommissie haar web­site zal aanpassen aan de wet. Zie ook De Maere van 16.05.2005. Er bestaat geen vervaldatum op het recht om de titel van psy­choloog te dragen en het niet betaald heb­ben van de vier­jaarlijkse bijdrage is geen basis om psycholo­gen van de psychologenlijst te schrap­­pen. De lijst die op de site van de psy­chologencommis­sie te raadplegen is onder het opschrift "Wil je weten of een persoon de titel van psycholoog mag dragen?" is NIET de psycholo­genlijst, maar de lijst van de psycho­lo­gen die in orde zijn met hun vierjaarlijkse be­taling. Over de personen die gerechtigd zijn de titel van psycholoog te dragen, maar niet in orde zijn met hun vierjaarlijkse bijdrage, wordt hier dus een valse verklaring afgelegd. Van een officieel orgaan zou men beter verwach­ten. Positief is wel dat de psychologencom­mis­sie na 13 jaar eens de FAQ's heeft ge­maakt die reeds jaren aangekondigd werden. Vermelden we dat de KlinPsy-site vorig jaar reeds een tool had ge­maakt betreffende de te volgen procedure voor het verkrijgen van de  titel van Psycholoog in België.

Ziekenhuisombudsdiensten

De Koning Boudewijnstichting doet een pro­ject­oproep om de ziekenhuisombudsdiensten te versterken.

 

 

Ikbenvoor.be

Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal! Daarom wil ikbenvoor.be de positieve boodschap brengen dat burgers zélf kunnen meewerken aan veiliger verkeer.

 

 

Portaalsite voor het gezin on line

De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap stelde onlangs de nieuwe portaalsite www.degezinnen.be voor. Deze site is een hulpmiddel voor iedereen die geïnteresseerd is in gezinsbeleid.

 

 

Cohrane reviews

- Electrostimulation for promoting recovery of movement or functional ability after stroke

- Interventions in the alcohol server setting for preventing injuries

- Marital therapy for depression

- Audit and feedback: effects on profes­sional practice and health care outcomes

- Behavioural and cognitive interventions with or without other treatments for the ma­nagement of faecal incontinence in children

- Developmental care for promoting deve­lop­ment and preventing morbidity in preterm in­fants

- Drug therapy for obstructive sleep apnoea in adults

- Grey literature in meta-analyses of ran­domized trials of health care interventions

- Management of faecal incontinence and constipation in adults with central neuro­logical diseases

- Memantine for dementia

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen

-  Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de toekenning van de familie­naam betreft, teneinde de afstamming van moe­derszijde duidelijk vast te stellen én tege­lijkertijd de historiciteit van de afstamming van vaderszijde te vrijwaren

- Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

- meer

 

 

 Jacob

Geestig maar waar

Mensen kunnen enorm samenwerkend zijn, maar ook enorm compe­ti­tief. Door te lachen zouden ze tonen dat ze positief staan tegen­over de andere. Als dat klopt zouden de hersengebieden die van belang zijn bij het lachen ouder moeten zijn dan deze betrokken bij de taal. Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan over hu­mor en lachen. We zouden alvast dertig keer meer lachen in een so­ciale situatie dan alleen. Lachen zou ook veel ouder zijn dan humor die vaker beroep doet op hogere corticale functies. Men kan onder­zoeken wat de factoren zijn die iets grappig maken. Men kan ook nagaan hoe humor leerprocessen kan bevorderen of verstoren, hoe het interfereert in relatieprocessen. Er is ernstig werk te doen over het grappige. In het laatste nummer van Monitor on Psychology is een heel dossier te vinden over humor.

 

 

Agenda

- 20-23.09. Patient and therapist creativity in psy­chotherapy

- overzicht

Wie er een gewoonte
van maakt zijn been
 stijf te houden, moet
niet gek opkijken als
hij op een dag kreupel blijkt te lopen.
(C. Buddingh)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Cannabisplantages

- Aangiftes van fysiek en seksueel geweld binnen het huwelijk

- Militairen en burgers tewerkgesteld door Lands­verdediging. - Zelf­dodin­gen en zelfmoord­pogingen

- OCMW van Bergen. - Project. – Ontwennings­kuur voor tabak aan ro­kende OCMW-cliënten

- Palliatieve teams in ziekenhuizen

Plenaire Senaat

01.06. De houding van de Orde van Geneeshe­ren bij geschillen met patiën­ten

01.06. Het stralingsge­vaar van digitale draad­loze telefoons

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Hartziekten. – Multidis­ciplinaire cardiale revali­datie. - Schrapping van indicaties in de lijst van revalideerbare aandoe­ningen

- Bestrijding van het tabaksgebruik. - Fonds

Staatsblad

02.06.  15.05. 2006. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

09.06. 11.05.2006. - KB houdende ontslag van de voorzitter van de Psy­cho­­logencommissie

Europa

Raad van Europa

24.05. Recommendation Rec(2006)7 of the Com­mit­tee of Ministers to mem­ber states on mana­gement of patient safe­ty and prevention of ad­ver­se events in health care

Europees Parlement

- Gedwongen prostitutie in het kader van de we­reld­kampioenschappen voetbal 2006

- Verslag over het voor­stel voor een verorde­ning van het Euro­pees Parlement en de Raad betreffende het Euro­pees Waarnemingscen­­trum voor drugs en drugs­­verslaving

- Verslag over non-dis­cri­minatie en gelijke kansen voor iedereen - Een raamstrategie

De doeltreffendste
manier om een vijand
te verslaan bestond eruit niet op zijn beledigingen in te gaan en zijn mond met feiten dicht te mets­elen. (Lulu Wang)

Publicaties
België

Politeia

- Handboek werken met vrijwilligers

Humor

- Chien Super Con

Poëzie

- Bericht aan de generaal