Jaargang 3 Nr 12 26.06.2006

KlinPsy Ė Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

13.06. www.rechten≠verken≠ner.be -voor≠de≠len en tegemoetko≠min≠gen, overzichtelijk op het net

14.06. Minister Vervot≠te verheugd met enga≠gementsverklaring over geweld tegen vrouwen

22.06. Tien adviezen voor een toekomstig Vlaams gezondheids≠beleid

Commissie welzijn, volks≠gezondheid en gezin

06.06. De begeleiding en dienstverlening in de gevangenissen, re≠kening houdend met de overbevolking ervan

06.06. Het KCE rapport over diabeteszorg en de nood aan nieuwepreventiestrategieŽn

06.06. Het tewerkstel≠len van familieleden als as≠sistent in het kader van het persoonsge≠bonden assistentie≠budget

13.06. De efficiŽntie van bepaalde drugs≠preven≠tie-initiatieven

13.06. Campagne Fit in je hoofd, goed in je vel

13.06. Het overlegplat≠form jongerenpsychia≠trie

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Opleidingen palliatieve zorg - SubsidiŽring

- Verzekering vrijwil≠li≠gerswerk - Stand van zaken

- Welzijn en Volksge≠zondheid - Kredieten wetenschappelijk on≠der≠zoek

- Welzijn en Volksge≠zondheid Ė Projectsub≠sidies

- Hulp- en dienstverle≠ning aan gedetineerden - Evaluatie

- Gehandicaptenvoor≠zie≠ningen Ė Infrastruc≠tuursubsidies

- Partnerschap met on≠der≠wijs - Stand van zaken

- Vlaams Fonds Ė Klan≠tentevredenheid

Omzendbrieven

23.06. Afwijkingslestij≠den, -lesuren en -uren en bij≠komende lestijden en uren of extra les≠uren en uren voor leer≠lingen met een autisme≠spec≠trumstoornis in het ka≠der van het geÔnte≠greerd onderwijs be≠ge≠leid door het buiten≠gewoon onderwijs

23.06. GON-begelei≠ding voor leerlingen met au≠tis≠mespectrum≠stoornis

Staatsblad

15.06. 28.04.2006. Ė BVRtot wijziging van het BVR van 13.07. 1994 inzake de erken≠ningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugd≠bijstand

16.06. 17.03.2006. Ė BVR betreffende de re≠gie van de zorg en bij≠stand tot sociale in≠te≠gra≠tie van personen met een handicap en betref≠fende de erken≠ning en subsidiŽring van een Vlaams Plat≠form van verenigingen van per≠so≠nen met een handi≠cap

22.06. BVR tot uitvoe≠ring van artikelen 3, 5, 6 en 6bis, van het de≠creet van 12 juli 1990 houdende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde vol≠wassenen

 

 

 

 

 

 

Eetstoornissen

 

 

 

De multidisciplinaire richtlijn Eetstoornissen (1.6 MB) is uit.

Een Nederlandse werkgroep van professionele hulpverleners, experts vanuit een aantal beroepsverenigingen, boog zich samen met cliŽnten en familievertegenwoordigers over de stoornissen anorexia nervosa, boulimia nervosa en Binge Eating Disorder (eetbuistoornis) en kwam tot een gemeenschappelijke richtlijn. De richtlijn is bedoeld om de kwaliteit van de behandeling van patiŽnten met een eetstoornis te verbeteren. In de richtlijn is de kennis uit wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met de kennis en ervaring van deskundigen uit de praktijk. Dit heeft geleid tot een groot aantal aanbevelingen voor de zorg van deze groep patiŽnten. De richtlijn is bedoeld ter ondersteuning van alle hulpverleners die te maken krij≠gen met deze stoornis, zoals jeugdartsen, huisartsen, internisten, tandartsen, psychia≠ters, psychologen en diŽtisten.

De richtlijn handelt over diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. Na meer algemene hoofdstukken volgt dan een afzonderlijk hoofdstuk over anorexia nervosa, over boulimia ner≠vosa en over eetbui-stoornissen.

Deze nieuwe richtlijn is ontwikkeld onder auspiciŽn van de Landelijke Stuurgroep Multidi≠sci≠plinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ, met ondersteuning van het Trimbos-instituut en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Hij past in een reeks van richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg die sinds 2003 zijn verschenen. Er verschenen reeds richt≠lijnen over angststoornissen, depressie, schizofrenie en adhd. Men is bezig met de ontwik≠ke≠ling van richtlijnen inzake persoonlijkheidsstoornissen, alcoholmisbruik, problematisch druggebruik, interventie bij rampen en terreur, somatoforme stoornissen, huiselijk geweld en depressie bij ouderen.

Wie wil op de hoogte gehouden worden van het verschijnen van nieuwe richtlijnen en andere nuttige informatie kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van de stuurgroep.

Wie in Vlaanderen de zorg rond eetstoornissen wil verkennen kan best starten op de site http://www.anbn.be/Daar is heel wat informatie te vinden. Onder de knop 'Info' kan men de links kiezen en van daaruit verder surfen naar een reeks andere relevante websites.

 

www.rechtenverkenner.be -voordelen en tegemoetkomingen, overzichtelijk op het net

Er zijn al heel wat maatregelen genomen door de verschillende overheden om het recht op
arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, juridische en ge≠neeskundige bijstand, een behoorlijke huis≠vesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en kosteloos en vrij leerplichtonderwijs te waarborgen. Maar heel wat mensen kennen hun rechten niet en/of weten niet hoe ze er aanspraak op kun≠nen maken. En omdat elke overheid verschil≠lende bevoegdheden heeft, is het vaak niet eenvoudig om te weten te komen wie je moet contacteren. Mensen in armoede bvb. spen≠de≠ren enorm veel tijd en energie in het uitplui≠zen van maatregelen, het opsporen van infor≠matie en het indienen van aanvragen. Daarom gaf Vlaams minister van Welzijn Vervotte het HIVA de opdracht een instrument uit te wer≠ken, waar gebruikers kunnen nagaan welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij kunnen aanvragen.

 

 

www.rechtspositie.be

Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP) werd sinds 7 mei 2004 goedgekeurd en gaat vanaf 1 juli 2006 van kracht. Via de site www.rechtspositie.be wil de overheid alle betrokken jeugdhulpaanbieders binnen inte≠grale jeugdhulp ondersteunen door geactuali≠seerde info aan te bieden over het DRP, pu≠blicaties beschikbaar te stellen, sectorale knelpunten te inventariseren, good practices kenbaar te maken Ö

 

 

Amendementen op wetsvoorstel Vandenberghe e.a. gepubliceerd

Op 16.06.2006 zijn op de website van de Senaat uiteindelijk de amendementen gepu≠bliceerd die Senator Vandenberghe e.a. reeds op 10.03.2006 indienden op hun eigen wetsvoorstel. Het is een handreiking naar de Parti Socialiste. De sterke punten uit hun ei≠gen wetsvoorstel en uit het wetsontwerp De≠mot≠te en het wetsvoorstel Mayeur wor≠den er in gebundeld.

 

 

Repertorium van de Voorlich≠ting

Zoekt u het telefoonnummer van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de fax van de am≠bassade van KroatiŽ, dan wel een verant≠woor≠delijke van Ketnet, het staat er allemaal in. Het Repertorium van de Voorlichting bevat 269 pagina's praktische informatie, adressen, telefoon- en faxnummers en e-mail-adressen.

Cochrane review topics

Tabakgebruik:

- Interventions for preventing tobacco smoking in public places

- Hypnotherapy for smoking cessation

- Self-help interventions for smoking cessation

- Physician advice for smoking cessation

- Individual behavioural counselling for smoking cessation

- Group behaviour therapy programmes for smoking cessation

- Telephone counselling for smoking cessation

- Aversive smoking for smoking cessation

- Training health professionals in smoking cessation

- Interventions for smoking cessation in hospitalised patients

- Family and carer smoking control program≠mes for reducing children's exposure to en≠vironmental tobacco smoke

- Interventions for preoperative smoking cessation

- Workplace interventions for smoking cessation

- Community interventions for reducing smoking among adults

- Biomedical risk assessment as an aid for smoking cessation

- Competitions and incentives for smoking cessation

- Enhancing partner support to improve smoking cessation

- Exercise interventions for smoking cessation

- Quit and Win contests for smoking cessation

- Relapse prevention interventions for smoking cessation

- School-based programmes for preventing smoking

- Mass media interventions for preventing smoking in young people

- Community interventions for preventing smoking in young people

- Interventions for preventing tobacco sales to minors

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders

- Voorstel van resolutie tot instelling van een internationaal onderzoek naar vermeende uit≠roeiingskampen en illegale handel in menselij≠ke organen in de Volksrepubliek China

- Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft minderjarigen

- Wetsontwerp betreffende de medisch be≠geleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

- Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties. Huis≠houdelijk reglement

- meer

 

 

Jacob

Overtreft de realiteit de verbeelding ?

Sedert jaren is het bekend dat in China de organen van terechtge≠stel≠den worden gebruikt voor transplantatie. Meer hierover is te lezen in het verslag van Amnesty International van 22.03.2004. Zie ook het verslag van 05.10.2005. Maar steeds worden de vermoe≠dens groter dat er nog meer aan de hand is. Op 07.04.2006 ver≠scheen in de Epoch times een artikel " Medical Professionals: China Has a Very Large Reserve of Organs from Living People". Wie zelf wil zien hoe rap men in China aan een orgaan geraakt kan hier eens lezen, of hier hoewel de Engelstalige versie niet meer werktÖ Op 20.04.2006 stelde Senator Lionel Vandenberghe daarover een vraag in de Senaat. Op 02.05.2006 stelde Volksvertegenwoordiger Guido Tastenhoye een vraag in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Op 04.05.2005 was er opnieuw in de Senaat een vraag van Senator Sabine de Bethune. Op 22.06.2006 diende Tastenhoye in de Kamer een Voorstel van resolutie tot instelling van een internationaal onderzoek naar vermeende uitroeiingskampen en illegale handel in menselijke organen in de Volksrepubliek China in. Ook op de VRT was er een reportage over de pro≠ble≠matiek. De verdenking bestaat dat Fanlun Gong-leden die er een gezonde levensstijl op nahouden vervolgd, opgesloten, geŽxecuteerd en van hun organen beroofd worden om≠wil≠le van de orgaanhandel. Dit zijn straffe verdenkingen, maar we hoorden ze in de VRT-re≠por≠tage dan toch maar uitspreken door vice-president van het Europees parlement McMil≠lan-Scott. Gelukkig dat deze man er zich nog wil mee bezig houden. Het gevaar is niet denk≠beeldig dat de kwestie zal aflopen zoals met het bloedbad op het Tiananmen-plein; de com≠merciŽle belangen van de westerse landen zouden wel weer eens zwaarder kunnen door≠wegen dan de mensenrechten.

 

 

Agenda

- 25-28.07. Kennismaken met focussen

- overzicht

Problemen zijn kansen
in werkkleding.

(Henry Kaiser)

BelgiŽ

Persberichten

09.06. Budget voor de financiering van de wer≠kingskosten van de zie≠kenhuizen

23.06. Elektronisch iden≠titeitsdocument voor kinderen

23.06. Controle op het ziekteverzuim van de ambtenaren

23.06. Technische toe≠passing om illegale si≠tes inzake kinderporno te blokkeren in ontwik≠keling

26.06. Oprichting van een mondiale coalitie tegen seksueel geweld tijdens conflicten

Commissie Bedrijfsle≠ven, Wetenschaps≠be≠leid, On≠derwijs, Natio≠nale we≠ten≠schappelijke enCul≠turele instel≠lin≠gen, Mid≠denstand en Landbouw

13.06. De discriminatie

ten opzichte van psy≠chiatrische patiŽnten en mensen met een chronische aandoening in de verzekeringssec≠tor

Commissie Volksgezondheid

20.06. Het voorschrij≠ven van Rilatine aan studen≠ten

20.06. Het voorschrij≠ven van Prozac aan kinde≠ren

20.06. Het jaarrapport van de federale om≠buds≠dienst 'Rechten van de patiŽnt'

Commissie Sociale Zaken

13.06. Het pleegzorg≠ver≠lof

14.06. Het wegwerken van inactiviteitsvallen

Plenaire vergadering

15.06. De aanbevelin≠gen van de onder≠≠zoeks≠commissie over verdwenen kinderen

15.06. De identificatie van sexuele delinquen≠ten

22.06. De medische follow-up van seksuele delinquenten en het moraliteitsonderzoek waaraan personen die in een schoolomgeving zijn tewerkgesteld, worden onderworpen

22.06. De onderbeta≠ling van psychiaters die onderzoeken of daders al of niet toere≠keningsvatbaar zijn

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Verplichte verzeke≠ring van burgerlijke aan≠spra≠kelijkheid in ge≠val van brand of ont≠plof≠fing voor bepaalde zorgvormen

Staatsblad

26.06. 19.05.2006. Ė KB tot wijziging van het KB van 06.07.1987 betref≠≠≠fende de inkomensver≠vangende tegemoetko≠ming en de integratiete≠gemoetkoming

26.06. 19.05.2006. Ė KB tot wijziging van het KB van 22.5.2003 betreffen≠de de procedure voor de behandeling van de dos≠siers inzake tegemoet≠komingen aan personen met een handicap

Europa

Raad van Europa

21.06. Task Force to Com≠bat Violence against Women, including domes≠tic violence (EG-TFV)

Europees Parlement

- Verslag over non-dis≠cri≠minatie en gelijke kan≠sen voor iedereen - Een raamstrategie

Het verstand, dat scherp is, maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.

(Tagore)

Publicaties Internationaal

- Eating Disorders in Schizophrenia

- meer

Humor

- Study: Dolphins Not So Intelligent On Land

PoŽzie

- Vaders