Jaargang 3 Nr 13 10.07.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

06.07. Meer middelen en stimulansen voor vrijwil­lige thuisoppas­sers

07.07. Minister Vervot­te trekt tolkuren voor do­ven en slechthoren­den met 12% op – Schrijf­tol­ken voortaan ook ge­sub­sidieerd

Commissie voor onder­wijs, vorming, weten­schap en innovatie

29.06. Het aanleren van gestructureerde reken­methodes bij kinderen

Commissie voor welzijn, volksgezondheid en gezin

04.07. Het preventiebe­leid inzake gokken via internet

04.07. De alarmerende stijging van het aantal personen dat met een geslachtszieke besmet is

04.07. De zorgvernieu­wing voor personen met een handicap

04.07. Het uitblijven van het gewijzigde zorgre­giodecreet en de gevol­gen hiervan op de uit­voering van de de­cre­ten op de preventieve gezondheidszorg en de organisatie van de eer­stelijnszorg

04.07. On line hulpver­lening

04.07. Federale be­voegd­heidsinbreuken in de Vlaamse gezond­heidszorg

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Welzijns- en gezond­heidsvoorzieningen - RIZIV-toelagen

- Ouderenvoorzienin­gen en kinderopvang – Inter­generatieprojecten

- Vlaams Fonds – Ad­vies­commissie

- Verbod op geweld in de opvoeding – Be­trokken­heid

- Opvoedingsonder­steuning - Evaluatie

- Zorguitbreiding ge­han­dicapten – Initiatie­ven

- Samenwerkende ont­haalouders - Wettelijk kader

- Thuiszorg voor de­menterenden – Domoti­caprojecten

- Spoeddiensten – Op­vang nabestaanden overleden kinderen

- Werelddag ME-Fibro­myalgie - Initiatieven

- Residentiële psychia­trie - Wachtlijst

- Gehandicaptenvoor­zie­ningen – Financie­ring naar zorggradatie

- Geestelijke gezond­heidszorg – Zorgcir­cuits en netwerken

- Geestelijke gezond­heidszorg - Senioren

Kenmerk van een offer is dat het opgaat in rook. (Hermans)

België  

Persberichten

30.06. Studentenar­beid: wat moet je zeker weten ?

07.07. Arbeidsrelaties

Commissie Volksge­zond­heid

27.06. De schadelijke gevolgen van GSM-gebruik door kinderen

Commissie Justitie

28.06. Chemische castratie

28.06. De interner­ings­procedure en de op­volging ervan

28.06. De cijfers inzake seksuele delinquentie

28.06. Gewelddadige computerspelletjes, films en tvuitzendingen

04.07. Moeilijkheden bij de toepassing van de adoptiehervorming

04.07. De veroordeling van een gerechtspsy­chiater door het hof van beroep te Gent

04.07. Het herstelge­richt groepsoverleg

Commissie Sociale Zaken

27.06. De medische onderzoeken

27.06. Het gratis parke­ren voor personen met een handicap

27.06. Communit-e

04.07. De problematiek van alcohol en drugs op het werk en de con­trole daarop

05.07. Jongeren en partnergeweld

05.07. De veiligheid van vrouwen in grote ste­den

05.07. Daderbegelei­ding bij partnergeweld

Schriftelijke vragen en antwoorden Kamer

- Chemische castraties

- CVS-referentie­centra. — Evaluatie.

 

 

 

 

 

De derde weg is
een open systeem

 

 

Het is de klinisch psychologen op de eerste plaats te doen om de uitoefening van hun be­roep wettelijk te regelen. (Op advies van de Raad van State werd eind 2002 het wetsont­werp van de klinisch psychologen, de klinisch seksuologen en de klinisch orthopedagogen gekoppeld). Met uitzondering van een beperkte groep Franstalige psy­cho­ana­lytici hadden de Belgische psychologen zich achter het wetsontwerp Aelvoet geschaard. De psycho­ana­lytici wendden zich tot de Parti Socialiste. Toen dezen in het voorjaar van 2003 in de Kamercommissie Volksgezondheid weigerden nog langer deel te nemen aan de bespreking van het wetsontwerp en het parlement op 8 april 2003 ontbonden werd met het oog op de nieuwe verkiezingen, is het ontwerp niet gestemd geraakt.

Ondertussen weten we dat de psychoanalytici eigenlijk een afzonderlijke vermelding willen in de wetgeving over de gezondheidszorgberoepen. Ze zijn van mening dat ze een aparte discipline zijn. Eigenlijk hebben ze dus een wetgeving gekelderd die naar hun eigen visie niet eens over hen ging. Waarom deden ze het dan ? Loyaliteit naar hun collega's wellicht.

Omdat via de wetsvoorstellen Mayeur e.a., in grote mate overgenomen door het wetsont­werp Demotte duidelijk was dat ten zuiden van de taalgrens zwaar getild werd aan de twee aspecten waarin het wetsontwerp Aelvoet mogelijks voor aanpassing vatbaar was, werd bij wijze van compromis de derde weg uitgebouwd. Vooreerst bleef er bij bepaalde groepen het gevoel dat de 'uitzonderingsformule' ten overstaan van het terrein van de art­sen geen volwaardige toevoeging betekende voor de nieuwe beroepen. Ten tweede werd het niet logisch geacht dat in de wetgeving gesuggereerd werd dat de artsen zonder de studies gedaan te hebben alle kennis en vaardigheden zouden bezitten waarvoor klinisch psychologen jarenlang moesten studeren. (Mogen we terloops opmerken dat de autonomie van de klinisch psycholoog veel beter gegarandeerd is in het wetsontwerp Aelvoet (nu Vandenberghe) dan in het wetsvoorstel Mayeur en het wetsontwerp Demotte, en dat in die laatste twee wetgevende initiatieven er precies voor de artsen een uitzondering wordt ge­maakt, zodat men zich eigenlijk kan afvragen waarom men zo druk deed over het wetsont­werp Aelvoet.) Maar goed, in een poging tot compromis werd in de derde weg overgestapt naar een positieve definitie van de geneeskunde waardoor alle beroepen parallel kunnen toegevoegd worden in de wetgeving op de gezondheidszorgberoe­pen met telkens de er­ken­ningsvoorwaarden en telkens de bevoegdheden per beroepsgroep. Hiermee wordt te­ge­moetgekomen aan de twee grote opmerkingen. Heden ten dage leest men in kritieken soms dat die drie beroepen de geestelijke gezondheidszorg naar zich willen toetrekken. Juist is het te stellen dat deze drie beroepen tot hiertoe de enige beroeps­groepen zijn die een initiatief genomen hebben om de uitoefening van hun beroep wettelijk te regelen na veertig jaar juridisch vacuüm. Dat de assistenten in de psychologie en de mensen die me­disch maatschappelijk werk doen en een aantal criminologen evenzeer zoals de klinisch psychologen in een juridisch vacuüm zitten, zou hen moeten aansporen om ook initiatief te nemen om hun beroep wettelijk te regelen. Het is niet de taak van de klinisch psychologen om dat in hun plaats te doen en die beroepsgroepen zouden het (terecht) ook niet appre­ciëren. Wel is het zo dat het wetgevend initiatief dat de klinisch psychologen genomen heb­ben in de derde weg, het voor hen eenvoudiger zou maken om hun beroep toe te voegen aan KB78. Binnen de derde weg is het niet nodig om de zoveelste juridisch logische con­structie uit te denken met allerlei uitzonderingen ten overstaande van andere beroepen. Het is voldoende gewoonweg te schrijven welke opleiding ze dienen gevolgd te hebben om erkend te worden voor hun beroep en te bepalen wat ze mogen doen, hetzij autonoom het­zij op een andere wijze. Het is ook niet nodig om eerst het etiket opgeplakt te krijgen van as­sistent in de geestelijke gezondheidszorg.

Het is belangrijk dat eerst de basisberoepen geregeld worden. Het is belangrijk dat gezond­heids­zorgers een basisberoep hebben in de gezondheidszorg. Men moet als psycholoog ook geen bruggen bouwen of TV-toestellen ontwerpen. Het heeft geen enkele zin om het wetsontwerp Aelvoet af te schieten omdat het zou suggereren dat artsen zonder studie al de vaardigheden zouden hebben van een klinisch psycholoog en dan te doen alsof een wiskundige of een architect, jurist of ingenieur wel de geschikte bagage heeft. Van mensen die kritiek leveren mag men verwachten dat ze toch ook een beetje consequent zijn met zichzelf.

Wat dan de psychotherapie betreft. De derde weg ziet psychotherapie niet als een afzon­derlijk beroep maar als een specialistische taak van een gezondheidszorgberoep. Vermits de derde weg ontstaan is binnen de groep nieuwe gezondheidszorgberoepen waarrond er nu wetgevend initiatief wordt genomen, werden in de publicaties ook enkel voor die drie be­roepen de ontwerpteksten inzake regeling van de psychotherapie gemaakt. Hierbij werden de adviezen van de hoge gezondheidsraad opgevolgd. Als psychotherapie een speciale beroepstitel is dan is het aan de Nationale Raden van die andere beroepen om teksten uit te werken voor hun eigen beroep, met name de ergotherapeuten, logopedisten, kinesithera­peu­ten en verpleegkundigen. Het is niet aan de klinisch psychologen om die voor hen te ma­ken. Klinisch psychologen zouden het ook niet waarderen als kinesitherapeuten ontwerp­tek­sten zouden maken betreffende speciale beroepstitels van klinisch psychologen. Maar men mag de zaak niet omdraaien en stellen dat de klinisch psychologen de zaak willen mo­nopoliseren omdat zij zich niet actief moeien met de bijzondere beroepstitels van andere be­roepen. Uiteraard zou het gewaardeerd worden als alle beroepen in hun wetgevende initia­tieven inzake speciale beroepstitels in de psychotherapie het advies van de hoge gezond­heidsraad zouden opvolgen, meer nog, er wordt gehoopt dat de minister bij het evalueren van de voorgestelde teksten voor een ministerieel besluit steeds consequent met dat advies zal handelen. Ook de beroepen zoals medisch maatschappelijk werkers, assistenten in de psychologie en criminologen zouden, nadat ze hun beroep wettelijk geregeld hebben, kun­nen voorzien in een speciale beroepstitel in de psychotherapie.

Terloops willen we opmerken dat in de ontwerpteksten van de derde weg inzake regeling van de psychotherapie ruime overgangsbepalingen zijn voorzien. Men moet iets goed bou­wen voor de toekomst. Mensen die aan een opleidingstraject beginnen moeten weten waar ze voor staan. Maar na veertig jaar juridisch vacuüm moet men ook geen heksenjacht gaan houden en mensen gaan broodroven die zich soms jaren geleden met de middelen die er waren bekwaamd hebben maar niet altijd de nodige papieren kunnen voorleggen. Wie de voorstellen uit de derde weg doorneemt zal zien dat ze zeer menselijk zijn. Wie het anders voorstelt doet aan sfeerschepperij. De voorstellen zijn veel respectvoller dan de flarden overgangsmaatrege­len die in sommige voorontwerpteksten van het wetontwerp Demotte te lezen waren. Het lijkt nogal evident dat ook voor andere gezondheidszorgberoepen over­gangsmaatregelen zouden kunnen uitgeschreven worden gelijkaardig aan de ontwerpen die voorgesteld worden voor de klinisch-psycholoog-psychotherapeut. De voorstellen van de derde weg zijn ook haalbaar. Wie de wettelijke regeling in Spanje heeft opgevolgd inzake de klinische psychologie, weet dat haast en spoed zelden goed is. Het zijn ook niet de men­sen die de derde weg uitgetekend hebben, die de fabeltjes rondstrooien dat men binnen een jaar de kwakzalvers en de sekteleiders zal kunnen pakken met de nieuwe wet.

Als er buiten de beroepen die we tot hiertoe besproken hebben, nog andere beroepen zijn die menen dat ze erkenning verdienen om gezondheidszorgen  toe te dienen, het recept is eenvoudig: ze formuleren de erkenningsnormen en de bevoegdheden die ze willen krijgen en ze proberen een parlementaire meerderheid achter zich te scharen. De psychoanalytici zetten het land op zijn kop en sturen honderden mails en petities dat ze een afzonderlijke plaats in de wetgeving willen, maar we wachten nog steeds op het eerste wetsvoorstel vanuit hun hoek waarin staat dat men voor erkenning als psychoanalyticus bijvoorbeeld middelbaar onderwijs moet gedaan hebben en zoveel uur leeranalyse moet gevolgd hebben en zoveel uur theoretische opleiding aan dit of dat soort instituut en dat men dan die diag­nos­tische en die therapeutische bevoegdheden zou krijgen. Op het symposium van Demotte zaten ze wel uitgebreid de irrelevantie van de academische opleiding van de psychologen toe te lichten en het oeverloos belang van een paar honderd uur leeranalyse, maar als het erop aan komt profiteren ze dan toch wat graag van het diploma van de klinisch psycholoog of psychiater om zich via een globale regeling bevoegdheden toe te meten die ze anders niet zouden krijgen. Ze willen wel super-psycholoog en super-psychiater zijn, maar dan liefst zonder psychologie en zonder geneeskunde te moeten studeren. Maken we even het sommetje: Een therapieopleiding veronderstelt 500 contacturen. Men neemt aan dat een contactuur staat voor 3 uur effectieve tijdsinvestering wegens lezen, supervisie, maken van teksten, studeren, enz. Dit betekent 1500 uur. In die uren zit reeds de supervisie op 1200 uur praktijkuitoefening die ook vereist wordt. Deze laatste worden meestal gewoon uitgevoerd binnen de betaalde baan of betaalde privé-praktijk. Al naargelang men de bere­kening maakt, gaat een therapieopleiding dus om 1500 dan wel 2700 uur. Een voltijdse job telt 1860 uur per jaar. Een therapieopleiding duurt dus 10 of 17 maanden, uiteraard verdeeld over drie of meer jaren. Het is intellectueel oneerlijk om te gaan doen alsof een opleiding van anderhalf jaar plots het enige relevante is, waarbij zoveel jaren academische studies van een basisberoep in de gezondheidszorg irrelevant worden.

Het uitbouwen van een soort kwalificatie-hiërarchie enkel in de richting van de psycho­the­ra­pie doet ook de beroepsgenoten tekort die zich, soms nog intenser, gespecialiseerd heb­ben in bepaalde niet-therapeutische richtingen, gespecialiseerde diagnostiek, neuropsy­cho­logie, deskundigenonderzoek, enz.  Op termijn kan ook voor die personen op een bijzondere beroepstitel gedacht worden.

Men moet eindelijk eens ophouden met die stop-alles-in-één-zak politiek. Dat is een slechte denkpiste. 'De psys' bestaan niet.

 

Schijnzelfstandigen

De ministerraad keurde op 07.07.2006 een voorontwerp van kaderwet goed over de aard van de arbeidsrelaties. Het voorontwerp wordt overgemaakt aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO. Daarna wordt het voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

 

Generatiepact- Financiering van de gezondheidszorg

De 02.05.2006 formuleerde de Nationale Ar­beidsraad haar advies terzake.

 

 

Werkgerelateerde stress

Op 02.05.2006 publiceerde de Nationale Ar­beidsraad haar rapport over de tenuitvoerleg­ging van het europees kaderakkoord betref­fende werkgerelateerde stress.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland

- Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten

- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid

- Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep

- Voorstel van resolutie betreffende de pro­blematiek van het chronisch vermoeidheids­syndroom

- meer

 

 

 Jacob

Slim investeren in preventie

Het woordje "injury" betekent " physical damage that results when a human body is suddenly subjected to energy in amounts that ex­ceed the threshold of physiological tolerance, or from a lack of one or more vital elements (for example, oxygen). The energy could be mechanical, thermal, chemical or radiant." Het kan intentioneel zijn of niet. In Europa sterven jaarlijks ongeveer 800000 mensen tengevol­ge van injury's., dat is 90 per uur. Men schat dat er tegenover elke dode nog eens dertig ziekenhuisopnames staan en 300 spoedinter­venties. Tweederde zou kunnen voorkomen worden. De investering van 1 euro zou 79 euro opbrengen indien geïnvesteerd in het ver­gunningsplichtig maken van handwapens, 69 in brandalarmen, 32 in veilige kinderzitjes, 29 in fietsershelmen, 19 in huisbezoeken en begeleiding van ouders inzake kindermishandeling, 10 in preventieve consultatie door kinderartsen, 7 in antigif­centra, 3 in verbetering van de veiligheid op de weg. Uitvoerige info is hier te lezen.

 

 

België (vervolg)

Plenaire Kamer

05.07. De wet op de be­scherming van de maat­schappij

05.07. Het optreden van Child Focus tijdens de verdwijning van Natha­lie en Stacy in Luik

05.07. De bestraffing van criminele jongeren van minder dan 16 jaar

06.07. De voorwaarde­lijke invrijheidsstelling

Plenaire Senaat

15.06. De maatregelen tegen de mensenhandel

15.06. De invulling van het concept ‘zwaar werk’ voor vrouwelijke werknemers

15.06. Het gebruik van Rilatine door studenten

15.06. Het aantal sur­fende senioren

15.06. De concrete ten­uitvoerlegging van de adoptiewet van 24 april  2003

15.06. Het informatiebe­leid tegen obesitas

15.06. Het inwinnen van de adviezen omtrent het derde tweejaarlijkse ver­slag van het steunpunt armoedebestrijding

22.06. De follow-up van de maatregelen ter be­scherming van de maat­schappij

22.06. Agressie bij al­loch­tone bezoekers van recreatiedomeinen

22.06. De geriatrische dagziekenhuizen

2206. Het aanbieden van alcoholhoudende dran­ken in drankautomaten

22.06. Het terugbeta­lings­beleid inzake ADHD

22.06. De uitreiking van parkeerkaarten aan per­sonen met een handicap

22.06. De wet op de ar­beidsongevallen . bis

29.06. De defederalise­ring van de gezond­heids­zorg

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Hartziekten. – Multidis­ciplinaire cardiale revali­datie. - Schrapping van indicaties in de lijst van revalideerbare aandoe­ningen

Europa

Raad van Europa

- Drugs, medicines, alco­hol and driving : experts debate European situati­on

Gebrek aan planning van jouw kant,
 hoeft nog geen spoed
 te betekenen
 van mijn kant

Publicaties
België

Kind en Gezin

- Jaarverslag 2005

Vlaanderen

- Handelen naar gewe­ten? - Een analyse van het verband tussen mili­eubesef en milieuvrien­delijk gedrag in Vlaande­ren

Binnenlandse Zaken

- Drugs en druggebruik

- Handboek Geïnte­greer­de criminaliteitspreventie in ziekenhuizen

OIVO

- Jongeren en geld

Publicaties Internationaal

- Psychological interven­­tions to improve glycae­mic control in patients with type 1 diabetes: systematic review and meta-analysis of ran­domised controlled trials

- Awareness of driving while sleepy and road traffic accidents: pro­spec­tive study in GAZEL cohort

- A meta-analysis of the association between ad­herence to drug therapy and mortality

- The Pharmacologic and Psychological Treatment of Obsessive–Compul­si­ve Disorder

- The Psychological Treat­ment of Obsessive–Compulsive Disorder

- Magnetic Resonance Imaging and Magnetic Resonance Spectrosco­py Study of Deficits in Hippocampal Structure in Fire Victims With Recent-Onset Posttraumatic Stress Disorder

- Influence of Family The­rapy on Bullying Behavi­our, Cortisol Secretion, Anger, and Quality of Li­fe in Bullying Male Ado­lescents: A Randomized, Prospective, Controlled Study

- A Randomized, Control­led Trial of the Effective­ness of an Early-Inter­ven­tion Program in Re­du­cing Parenting Stress Af­ter Preterm Birth

- Relation of Prematurity and Brain Injury to Crying Behavior in Infancy

- Full Breastfeeding and Hospitalization as a Re­sult of Infections in the First Year of Life

- Effects of Open-Loop Feedback on Physical Activity and Television Viewing in Overweight and Obese Children: A Randomized, Controlled Trial

- Age at Drinking Onset and Alcohol Dependence

- meer

Humor

- Excuses for kids

Poëzie

- De zon op mijn hand