Jaargang 3 Nr 14 24.07.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

14.07. Wachtlijst bouw­dossiers in rusthuizen en ziekenhuizen in 2 jaar weggewerkt

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Ongewenste zwan­ger­schap - Beleid -Antwoord

- Ongewenste tiener­zwangerschap - Beleid - Antwoord

- Racisme in de zorg­sector   -   Richtlijnen - Antwoord

- Autisme   -   Evolutie hulpvragen - Antwoord

- Ouderenadviesraden - Stand van zaken - Antwoord

- Patiëntenverenigingen geestelijke gezond­heids­zorg – Steun - Antwoord

- Thuiszorg Alzheimer-patiënten – Baluchon­nage - Antwoord

- Cyberpesten bij jon­geren – Initiatieven - Antwoord

- Persoonlijk assisten­tiebudget - Overleg met de sector - Antwoord

- Geestelijke gezond­heidszorg – Elektro­shocks - Antwoord

Receptie: een plaats waar men pas in het middelpunt van de belangstelling staat als men weggegaan is. (Audrey Hepburn)

België  

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Aanpak van alcohol­verslaafden in het ver­keer

Plenaire Senaat

06.07. De kindermis­han­deling

06.07. De actie Internet voor Iedereen

06.07. Het geneesmid­delenbeleid tegen over­gewicht

06.07. De werkwijze van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties in het licht van de recente recht­spraak

06.07. De implementatie van de richtlijnen van de Europese Unie inza­ke kinderen in gewa­pende conflicten

06.07. Het alcoholcon­venant en de wettelijke verankering

06.07. De uitvoering van het nationaal voe­dings- en gezond­heidsplan

13.07. De bestrijding van kinderpornografie op het internet

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Politiële criminaliteits­statistieken. — Misdrijven tegen de lichamelij­­ke integriteit. — Uit­splitsing naar mannen en vrouwen. — 2004

- Politiële criminaliteits­statistieken. — Uitsplit­sing naar mannen en vrouwen. — Jaren 2000-2004

- Verkrachtingen. — Aangiften. — Vervol­ging

 

 

 

 

Minderbegaafdheid, taboe,
politici en wetenschappers

 

 

Honderd jaar geleden was sex (toen nog met x) taboe. Sigmund Freud heeft een groot stuk van zijn carrière te danken aan het doorbreken daarvan. Nu is alles sexy, ook als het hoe­ge­­naamd niets met seksualiteit te maken heeft. Als men nu zoekt op de site van het Vlaams Parlement naar het woord "sexy" vindt men 22 documenten uit de Handelingen en 6 Stukken waarin het woord gebruikt wordt. In de handelingen van de Senaat vinden we het woord slechts éénmaal terug (betreffende een regeringsverklaring). In de Kamer tot hiertoe ook slechts een keer (betreffende spaarrekeningen). Google vindt 224 miljoen keer het woord sexy en de combinatie van 'sexy' en 'beleid' komt 775000 keer voor. Tijden veranderen. Wat taboe is evolueert.

Voor Luria was het in de tijd van het communisme veiliger om zich met neuropsychologie bezig te houden dan met psychometrie en differentiële psychologie. Het was toen politiek niet netjes om aan te tonen dat er verschillen waren tussen de mensen. Nu ligt bijvoorbeeld onderzoek over allochtonencriminaliteit in de taboesfeer. Maar iets wat hier reeds jaren, en met dramatische gevolgen, in de taboesfeer ligt is minderbegaafdheid. Jaren nadat de Sov­jet-Unie uit elkaar viel en het communistisch systeem werd opgedoekt is het nu in onze con­treien niet 'sexy' om luidop te zeggen dat er meerbegaafde en zwakbegaafde mensen zijn. We moeten niet blind zijn voor de sociale factoren in de intellectuele ontwikkeling en het be­lang van het aanbieden van kansen. Men lost problemen ook niet op door de kop in het zand te steken.

Zoals gekend, verdeelt de intelligentie zich volgens de Gauss-curve. Vuistregel is dat men iemand met een IQ beneden de 70 licht mentaal gehandicapt noemt. Men kan grosso modo stellen dat mensen die slagen in het lager secundair beroepsonderwijs een IQ hebben van minstens rond de 85. Er zijn bijna anderhalf miljoen Belgen met een IQ tussen de 70 en de 85. Dit wil eenvoudig uitgedrukt zeggen dat ze te slim zijn om mentaal gehandicapt genoemd te wor­den, maar niet intelligent genoeg om het laagste diploma uit deze maatschappij te be­ha­len. In de maatschappelijke context van een eeuw geleden was er voor die mensen een plaats in het arbeidscircuit; er waren veel meer ongeschoolde jobs in wegenbouw, land­bouw, tuinbouw, bouw, eenvoudige nijverheid. Ze moesten misschien wat meer werkuren doen, maar de werkdruk was toen meestal minder hoog. Nu vallen ze uit de boot.

In de handelingen van het Vlaams Parlement vinden we slechts twee stukken terug waarin het woord 'minderbegaafd(en)' voorkomt. Het woord 'laaggeschoold(en)' vinden we maar liefst 300 keer terug, waarvan 30 keer het laatste jaar. Hoe men iets noemt bepaalt nogal dik­­wijls de richting waarin een oplossing gezocht wordt of juist niet gezocht wordt. Een pro­­bleem van laaggeschooldheid laat een oplossing veel meer zoeken in de richting van scholing dan een probleem van minderbegaafdheid. Al te dikwijls is het enige resultaat: een scholing die mislukt en het blijvend ontbreken van aangepaste jobs. Ondertussen gebeurt er wel een en ander in die richting. Uit een uitvoerig rapport op de website van de VDAB pluk­ken we hier een paar zinnen: "In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werk­zoe­kenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsge­han­di­capt. Velen on­der hen zijn duidelijk beperkt in hun kansen op het vinden van een job. De so­ciale economie, die zich niet in eerste instantie op winst richt maar ook sociale en ecolo­gi­sche doelstellingen nastreeft, tracht daar via gesubsidieerde jobs iets aan te doen. Het gaat van banen in de kringloopwinkels, de gemeentelijke groendienst of de kinderopvang tot thuis­hulp voor gezin­nen en bejaarden en puur economische activiteiten zoals textiel- en metaalverwerking. Stuk voor stuk activiteiten die tegemoetkomen aan onvervulde maat­schap­pelijke noden of die an­ders zouden verdwijnen omdat ze te duur zijn. De sociale eco­nomie is aan een steile op­mars bezig en werkt alsmaar professioneler." Maar er is nog werk aan de winkel; voor vele duizenden werklozen is er eigenlijk geen werkaanbod dat ze aankunnen.

Het leven is ruimer dan het werk. Ook daar moeten we sociale uitsluiting tegengaan. De reali­teit is evenwel dat de maatschappij steeds complexer wordt, onnodig complex. Wie werd nog niet opgebeld met de vraag om de telefoonlijn die men heeft bij Belgacom goed­koper te huren via een andere maatschappij dan rechtstreeks aan Belgacom? De elektriciteit die steeds uit hetzelfde stopcontact komt kan men nu bij verschillende firma's kopen. De keu­ze van een GSM is helemaal een intellectuele puzzel met verschillen in gebruiksprijs al naar gelang de gesprekspartners, met bonussen en gratis perioden. Straks moeten we nog kie­zen of het water dat uit de kraan komt opgepompt moet worden in de Blankaart of uit de Bocq moet komen. Een paar jaar geleden hebben we in dit tijdschrift eens een analyse ge­maakt van al de soorten formules om met de trein van Brugge naar Brussel te rijden. Het wordt om de dag gekker.

Terwijl men geen geld heeft om zorgenden te betalen in de gezondheidszorg en de wel­zijns­zorg is het blijkbaar geen probleem om tientallen mensen te betalen om de bevolking las­tig te vallen over de facturatiewijze van de telefoonrekening. Blijkbaar hebben zij daar geld te veel. Als het voor de firma Centejacht een goede investering is om bij Belgacom tele­foon­lijnen te kopen en met winst door te verkopen, is het dan niet mogelijk voor een organisatie die al dan niet onder directe controle staat van een overheid om op de vrije markt (zoals ge­ëist door Europa) telefonie en gas en basisgoederen te kopen en op een doorzichtige, stand­­vastige en faire wijze door te verkopen? Dat zou goed zijn voor minderbegaafden en voor iedereen die liever zijn vertrouwen geeft aan een degelijke en betrouwbare organisatie dan alles zelf te zitten uitpluizen. Er zijn interessantere bezigheden.

Oplossingen zoeken voor minderbegaafden en tegelijkertijd een maatschappij ingewikkelder maken zodat steeds meer mensen uit de boot vallen, dat is dweilen met de kraan open. We hebben reeds het Kafka-project en de kafka-check. Niet slecht. Maar soms zijn er zaken die niet echt Kafkaiaans zijn, maar toch onnodig ingewikkeld, waarin de overheid sturend zou kunnen zijn. Naast een controle of iets milieuvriendelijk is, of kindvriendelijk, zou men bij re­gel­geving kunnen denken aan een controle of iets vriendelijk is voor minderbegaafde men­sen, 14 % van onze bevolking.

Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen en volgend jaar zijn er federale verkiezingen. Politici zouden daar eens kunnen over nadenken. In september-oktober begint een nieuw academiejaar. In dit onderwerp zitten heel wat ideeën voor thesissen.

 

Psychologen in Europa

Ter gelegenheid van het EFPA-congres in Griekenland publiceerde voorzitter Tikanen zijn tekst: The present status and future prospects of the profession of psychologists in Europe. Gebruikmakend van de nieuwe Europese Richtlijn inzake Beroepskwalifi­ca­ties wordt gewerkt aan een gemeenschap­pelijk platform op Europees niveau: het Europsy-diploma. Wie meer wil lezen over het opstellen van een gemeenschappelijk platform kan deze tekst doornemen.
Zoals geweten ziet de EFPA, zoals de Belgi­sche Federatie van Psychologen de uitoefe­ning van de psy­chotherapie als een bijzondere beroepstitel.

 

De Maere heeft eigen domein

Hoewel het online-magazine De Maere fysisch nog steeds op de KlinPsy-website blijft staan, is het voortaan mogelijk om De Maere te vinden via www.demaere.info. Het is zelfs mogelijk om enkel demaere.info in de adresregel te typen om terecht te komen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsontwerp tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van de onwetendheid of van de zwakke positie van personen

- meer

 

 

 Jacob

Kort gezegd, goed begrepen

Op het CLB hebben ze gezegd dat mijn kleinste die in het BKO zit moest laten onderzoeken in het UZ omdat hij wellicht ADHD of NLD heeft. Het zou ook van belang zijn voor de terugbetaling van de medicatie door het RIZIV. Ik zit hier met mijn drie kinderen in BW en moet leven van een BM. Gelukkig krijg ik begeleiding van het CIG. Vroeger ging ik bij het AWW. Mijn dochter zit in het ASO en wordt gevolgd door de BJB. Die doen dat goed. Ze worden ook gesteund door het OSBJ. Mijn oudste krijgt nu ATB via de VDAB. Hij kreeg op zeker ogenblik problemen met de RVA. Ze hadden hem nochtans gewaarschuwd op de DGGZ. Elke namiddag ga ik mijn moeder opzoeken. Die zit in een WZC. Ik moet er vanmiddag met de bus heen want ik kreeg mijn nummerplaat niet tijdig van de DIV.

Al te frequent maken overheids-sites gebruik van deze afkortingen alsof die voor iedereen gekend zijn.

 

 

Agenda

- 28-30.09.  The Social Sciences and Democra­cy - a philosophy of sci­ence perspective

- overzicht

Sommige mensen
lezen zo weinig,
dat ze er niet eens
een hekel aan hebben
(Koos J. Versteeg)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Psychiatrische zie­kenhuizen. — Kosten voor opname en be­handeling. — Recht op een verhoogde tege­moetkoming na een jaar feitelijke scheiding

- Tabaksreclame. — Inbreuken op de wet­geving. — Onderzoe­ken door de FOD Volksge­zondheid, Vei­ligheid van de voedsel­keten en Leefmilieu

- Psychiatrische pati­ënten. — Dagactive­ring. — Bevoegdheids­ver­deling

- OCMW's. – Afschaf­fing van de onder­houds­plicht

Staatsblad

13.07. 01.072006. – KB betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot perso­nen die door een be­roeps­ziekte aangetast of bedreigd zijn

17.07. 15.05.2006. - Wet tot wijziging van de wet­geving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van min­derjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

19.07. 13.06.2006. - Wet tot wijziging van de wet­geving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van min­derjarigen die een als mis­drijf omschreven feit hebben gepleegd :nieuw

Europa

Europees Parlement

04.07. New EU strategy for a better protection of children's rights

06.07. Resolutie van het Europees Parlement over de vrijheid van meningsuiting op internet

- Nederlandstalige versie: GROENBOEK : De geestelijke gezond­heid van de bevolking verbe­teren. Naar een strategie inzake geestelijke ge­zond­heid voor de Euro­pese Unie

- Information, data and knowledge in mental health - Luxembourg, 18-19 May 2006

Europese Unie

- Your free access to European statistics

- Medical Errors

Werk is het mooiste
 wat er is; laten we
dus altijd zorgen
dat we iets voor de
volgende dag overlaten.
(Don Herold)

Publicaties
België

Vrijzinnig Humanisme

- Recensie:  Jacques Lacan: Proefvlucht in het luchtledige

Publicaties Internationaal

- Deaths from injury in children and employment status in family: analysis of trends in class spe­cific death rates

- Reliability of self repor­ted form of female genital mutilation and WHO clas­sification

- The Association Be­tween Marijuana Smok­ing and Lung Cancer

- Age at Drinking Onset and Alcohol Dependence

- meer

Humor

- Gehandicapt

Poëzie

- Ik ben lekker stout