Jaargang 3 Nr 15 21.08.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Staatsblad

25.07. 21.06.2006. Mi­nis­terieel besluit tot vast­stelling van de voor­­waarden van toeken­ning van een persoon­lijke-assistentie­budget

Om jong te blijven is
een mind-lift veel beter
dan een face-lift.
(M.Bucella)

België  

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Aantal klachten over het omgangsrecht in het kader van een echt­scheiding

Schriftelijke Vragen en antwoorden Senaat

- XTC-kwaliteitstests - Participatie van de fede­rale overheid - Ver­enig­­baarheid met de straf­baarstelling van XTC

- Bijtincidenten met honden. — Strafrech­telijke behandeling

- Gedetineerde gees­teszieken

- CVS - AIDD

- ADHD-Informatiever­strekking

De rijken zijn anders dan wij. Ze hebben meer geld. (Skvorecky)

Europa

Raad van Europa

07.08. People with dis­abilities have the right to be full-fledged members of society

Europees Parlement

- Geestelijke gezond­heid op de werkplek

- Prostitutie en vrou­wen­­handel in de EU

- Sadistische pornosites en reactie van de EU

- Stoppen met roken

- Eenoudergezinnen

- Noodzaak van het uit­werken van een Euro­pees actieplan om te vechten tegen de ziekte van Alzheimer

Europese Commissie

26.06. The EU policy in the drugs field: present priorities

25.07. De Commissie geeft het startsein voor een openbare raadple­ging over de bescher­ming van minderjarigen bij het gebruik van mo­bie­le telefoons

Eurostat

- Suicide death rate, by gender (geen toename)

- Percentage of present smokers, by gender

- Percentage of present smokers among the population aged 15-24

- Percentage of over­weight people

 

 

 

 

 

Freud op de sofa

 

 

Wie in België en Nederland wil op de hoogte blijven van wat er leeft aan ernstige kritiek op de psychoanalyse, bezoekt best regelmatig de website van Professor Buekens van de Universiteit van Tilburg. Hij is universitair hoofddocent taalfilosofie en publiceerde recent nog een werk Jacques La­can. Proef­vlucht in het luchtledige". Vorig jaar werkte hij ook mee aan "Le livre noir de la psychanalyse". Het is dan ook logisch dat hij op zijn website heel wat aandacht besteedt aan het debat dat erop volgde. Naast toegang tot heel wat interes­san­te teksten, kunnen we er ook vernemen welke lezingen en publicaties er op komst zijn. Zo verschijnt er in het najaar een nieuw werk "Freuds vergissing". Voorstelling en inhouds­tafel zijn reeds te zien op zijn website. We mogen ons weer verwachten aan een degelijke en kritische studie van een man die vanuit de wetenschapsleer bijdragen levert voor een bijsturing van de geestelijke gezondheidszorg.

In zijn achtjarig bestaan heeft de KlinPsy-site een traditie opgebouwd in het verzamelen van documentatie die beschikbaar is op het internet betreffende topics relevant voor psycholo­gen. Het meest recente dossier dat samengesteld werd is een verzameling van teksten, boe­ken en websites die de psychoanalyse kritisch benaderen. Als titel werd gekozen "Freud op de sofa". Erg origineel is die titel niet. De uitdrukking komt in tal van talen en tal van teksten voor. (Het woord sofa wordt soms vervangen door divan.) Maar dat kan alleen maar bijdragen tot de herkenbaarheid. Het dossier, in opbouw verschillend naargelang de taal,  is ook rechtstreeks toegankelijk gemaakt via de adressen: www.freudopdesofa.info, www.freudsurlesofa.info, www.freudenelsofa.info, www.freudonthesofa.info, www.freudonthecouch.info.

 

Bescherming van de titel

Op 28.07.2006 verscheen de Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen. In Art 183 is te lezen dat de wet tot bescherming van de titel van psycholoog werd aangepast betref­fende de personen die in aanmerking komen om voorzitter te worden. Er wordt met geen woord gerept over een aanpassing van de wet aan de nieuwe Europese richtlijn  2005/36/EG. Als de Psychologencommissie geen initiatieven neemt, moeten ze volgend jaar de titel toekennen aan psychologen met een buitenlands diploma be­haald na drie jaar studie. Hebben de psychologen daarvoor jarenlang gevochten ?

 

 

Obesitas

In 2003 publiceerde de Wereldgezondheidsor­ganisatie een werk van 300 pag met de naam Obésité : prévention et prise en charge de l‘épidémie mondiale

 

Misbruikte kinderen in de kou

Volgens een dossier aangelegd door het Nieuws­blad zouden kinderen die misbruikt wor­den door familieleden geen beroep kun­nen doen op een pro deo advocaat die daar ook voor betaald wordt. Ze krijgen een ad hoc voogd die slechts een week tijd krijgt om het dossier in te studeren.  We hebben reeds prejudiciële vragen weten stellen voor min­der belangrijke aangelegenheden…

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelij­ke bescherming van buitenhuwelijkse kinde­ren

- Lutte contre l'exploitation sexuelle des en­fants et la pédopornographie: reconnaissan­ce et exécution des interdictions résultant de condamnations pour infractions sexuelles. Décision-cadre

- meer

 

 

 Jacob

La pasión

Dat tango gekoppeld is aan het begrip "pasión" is algemeen bekend. De Argentijnen hebben nog een tweede pasión, el sicoanálisis, al dan niet met een p vooraan. Van Dale zegt dat passie een harts­toch­telijke liefde is voor iets of iemand. Het schijnt dat liefde blind maakt. Tot die conclusie komt men alvast als men sommige Argen­tijn­se reacties leest op het zwartboek van de psychoanalyse. Wie een beetje Spaans be­grijpt moet eens volgende bespreking lezen ge­schre­ven door een psychoanalytica, licentiate in de psychologie. De gratuite bewe­ringen van Miller en Depelsenaire over gebruik van gedragstherapie in Abou Ghraib, zijn slechts een gekuiste versie van wat hierin te lezen is. Het is goed als hulpver­le­ners met hart en ziel aan hun werk verknocht zijn, maar dat mag academisch gevormde mensen toch niet verleiden om hun denkvermogen te laten regres­se­ren tot het associatief en magisch denken van een kleuter.

Voor wie er zich over verwondert dat sommige psychoanalytici zo graag de link leggen tus­sen ge­dragstherapie en foltering, kan het nuttig zijn te weten dat precies de psychoanalytici een flin­ke kwetsuur opgelopen hebben op dat vlak. Het verhaal over de medeplichtigheid van een psychoanalyticus aan folteringen onder de militaire dictatuur in Brazilië eind vorige eeuw is te lezen in het werk van Helena Basserman Vianna: Politique de la psychanalyse face à la dictature et à la torture - N'en parlez à personne. (1997) Lees haar voordracht op de statengeneraal van de psychanalyse in Parijs in 2000. Als één individu in de fout gaat zegt dat uiteraard niets over een theorie of over een groepering. De psychoanalytici heb­ben wel een kemel geschoten door te proberen om het verhaal onder de mat te vegen en te doen als­of het de zoveelste poging was om de psychoanalytici in diskrediet te brengen. Naast de inzet van Besserman Vianna, was het ook René Major, eveneens psychoanalyti­cus, die door zijn eigen ont­slag duidelijk ge­steld heeft wat de waarden zijn.

De methodiek van orgaantransplantaties zal plots niet iets verwerpelijks worden de dag dat men eventueel zal aantonen dat de Chinezen een paar Falun Gong-leden gebruikt hebben voor wisselstukken. Zo ook zal de gedragstherapie als therapeutische methode niet aange­tast worden als zou blijken dat er een paar mensen misbruik van gemaakt hebben. Tot op heden is er evenwel geen enkele aanwijzing dat psy­cho­lo­gen in de gezondheidszorg, inbe­grepen psychotherapeuten zoals gedragstherapeuten, hun boekje te buiten gegaan zijn noch in Guantanamo, noch in eender welk kamp in Azië. De discussie gaat actueel over de bijdrage van een aantal militaire psychologen die als gedragswetenschappers (dat kunnen ook psychoanalytici zijn) advies le­ve­ren voor ondervraging en pro­ces­sen van informatiega­ring voor nationale veiligheids­doel­ein­den.  In het artikel van Jane Mayer, op basis waarvan heel de heibel bij de psycho­ana­ly­tici ontstaan is, worden er een paar zaken naar voor ge­bracht, maar wordt er door de op­bouw van het artikel ook veel ge­suggereerd. Als men evenwel controleert welke feiten ze met ze­kerheid kan naar voor bren­gen, is het dossier niet zo dik. Dit is ook wat de voorzitter van de APA zegt: Gezond­heidszorgers mogen hoe dan ook niet deelnemen aan ondervra­gingen of aan de opsluiting en zelfs geen commu­ni­ca­tie hebben met ondervragers en als Jane Mayer en collega's van mening zijn dat er andere psychologen hun boekje te buiten gaan, dat ze dan namen geven zodat de tuchtcommissie van de APA de zaak kan onder­zoe­ken… maar er komen nooit na­men. Ook die psychologen die als gedragswetenschap­pers adviseren mogen noch direct, noch indirect meewerken aan foltering. De ethische richtlijnen van psy­chologen, artsen en psychiaters in de USA worden weergegeven in de­ze tekst. De kwestie zal opnieuw gede­batteerd worden op de APA-conventie deze maand. Binnen de APA is er een hele be­we­ging op gang gekomen om ook de bijdrage van psycho­lo­gen aan ondervra­gin­gen te schrap­pen.

 

 

Agenda

- 20.10. Kinderen betrek­ken in palliatieve zorg

- overzicht

Begrip is het voelen
wat een ander denkt,
niet het denken wat
een ander voelt.
(R.van Raalten)

Publicaties
België

Weliswaar

- Seniorvriendelijke gsm

BIVV

- Wel jong, niet gek

KUL-thesis

- Rookgedrag bij jonge­ren: De invloed van self-determination theory in rookpreventiecam­pagnes op rookattitude bij leiders- en volgersfiguren

Steunpunt Verkeers­veiligheid

- Effectiviteit van onbemande camera's

Publicaties Internationaal

- Childhood Bullying In­volvement and Exposure to Intimate Partner Vio­lence

- Barriers to Following the Supine Sleep Re­com­mendation Among Mo­thers at Four Centers for the Women, Infants, and Children Program

- Does Maternal Control During Feeding Moderate Early Infant Weight Gain?

- A Mother's Feelings for Her Infant Are Streng­the­ned by Excellent Breast­feeding Counse­ling and Continuity of Care

- Impact of Visual Im­pair­ment on Measures of Cognitive Function for Children With Congenital Toxoplasmosis: Implica­tions for Compensatory Intervention Strategies

- Exposure to Degrading Versus Nondegrading Music Lyrics and Sexual Behavior Among Youth

- Emotional, Behavioral, Social, and Academic Outcomes in Adoles­cents Born With Very Low Birth Weight

- Exercise and Older Pa­tients: Prescribing Guide­lines

- Interventions to Facilita­te Smoking Cessation

- Primary Care for Lesbi­ans and Bisexual Women

- Medical Care of Adults with Mental Retardation

- Nonpharmacologic Strategies for Managing Hypertension

- Clinical usefull psychiatric scales

- Being Stalked--An Oc­cupational Hazard?

- Medical Causes of Dis­turbed Sleep in Psychia­tric Patients

- Understanding the Use­fulness of Psychosocial Interventions for Perso­nality Disorders

- Exploring the Link Bet­ween Conduct Disorder in Adolescence and Per­sonality Disorders in Adulthood

- Managing Suicidality in Patients With Borderline Personality Disorder

- Avoidant Personality Disorder: Boundaries of a Diagnosis

- meer

Humor

- Zidaantje spelen

Poëzie

- Ik werd geboren