Jaargang 3 Nr 16 04.09.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

De kracht van je stem
Een volledige site over opvoeding tot demo­cratie

Cyberpesten
Een dossier van viWTA

Burgerpanel over her­senwetenschappen
Een dossier van viWTA

Ouderen en ICT
Een dossier van viWTA

Persberichten

31.08. 12 extra voltijd­se jobs voor de Centra Geestelijke Gezondheid

Op T.V. toonden ze dat er een website be­staat tegen cyberpesten. Maar een adres ver­melden, deden ze niet. Pestkoppen!!
(Geert Hoste)

België  

Persberichten

02.08. Advies van de hoge gezondheidsraad

Vaccinatie tegen sei­zoengebonden griep

Staatsblad

01.09. 13.07.2006. - Wet houdende diverse bepa­lingen inzake be­roeps­ziekten en ar­beids­onge­vallen en in­zake be­roeps­herin­scha­keling . dossier van de Kamer

Schriftelijke vragen en antwoorden Senaat

- Probleem van de be­straffing van het nega­tionisme in het Belgi­sche recht. — Intermi­nisteriële Commissie voor Humanitair Recht. — Stand van de werk­zaamheden

- Gemeenten. – Onvei­ligheidsgevoel. – Be­strijding

- Zorgsector. – Trans­parantie. – Rangschik­king van de ziekenhui­zen

- Lokale Commissies voor Ethiek (LCE). – Sa­menstelling en werking. - Samenwerking tussen ziekenhuizen.

- AIDS en HIV. - Kennis bij de jongeren. – Werk­groep AIDS

- Gezondheidsenquête. - Cannabis.

Europa

Raad van Europa

29.08. New UN con­ven­tion on the rights of persons with disabili­ties will be a landmark treaty

- Pan-European Forum on “Human Rights in the Information Society: Em­powering children and young people”

 

 

 

 

 

De naakte Keizers van de Psychoanalyse

 

 

Op 24 augustus publiceerde de jonge Gentse filosoof Maarten Boudry zijn eindverhandeling op het internet. De titel luidt: De naakte Keizers van de Psychoanalyse: De Immunisatie­stra­tegieën van een Pseudowetenschap. Voor het werkstuk was Johan Braeckman, professor wijsgerige antropologie in Gent promotor en Filip Buekens, universitair hoofddocent taalfi­lo­sofie in Tilburg, copromotor. Naast zijn bekendheid als universiteitsprofessor kennen we Johan Braekman ook als een van de bestuursleden van SKEPP. Filip Buekens was een van de mede­auteurs van Le livre noir de la psychanalyse, publiceerde eerder dit jaar zijn boek "Jacques La­can. Proef­vlucht in het luchtledige" en in oktober eerstkomend verschijnt ter gele­genheid van het andere boek, zijn werk "Freuds vergissing – De illusies van de psycho­analyse." 
Wie, zoals de webmaster van deze site, tientallen jaren lang gehoopt had op en gewerkt had aan een verdere integratie van de denkmodellen in de psychologie, kon eerder dit jaar vaststellen dat de psychoanalytici van geen integratie willen weten en met honderden naar de minister van volksgezondheid schreven dat ze een afzonderlijke discipline zijn. Wie ja­ren­lang met open vizier en overlegbereidheid met psychoanalytici probeerde te onder­han­de­len, moest telkens opnieuw vaststellen dat daar de wil ontbrak om logisch na te denken (denken we aan de steeds herhaalde thesis dat artsen precies door het wetsontwerp Ael­voet de toelating kregen om de klinische psychologie te beoefenen), dat redeneringen opge­bouwd worden die langs geen kanten kloppen (denken we aan de 'onbekwaamheid van de klinisch psycholoog' versus de competentie van een artist-psychoanalyst), dat woorden ver­draaid worden (denken we aan het verwijt van monopolieambitie van de psychologen op de geestelijke gezondheidszorg), dat manifest gedesinformeerd wordt (bijvoorbeeld de paramedicalisering van de psycholoog in het wetsontwerp Aelvoet), dat valse beschuldi­gin­gen verspreid worden (denken we maar aan het homofilieverhaal op de Franstalige ra­dio). Dan hebben we het nog niet over de manieren van optreden waarmee ze in Frankrijk bijvoorbeeld be­komen hebben dat een officieel onderzoeksrapport in de lade werd gelegd en hoe ze hier een officieel symposium van de minister van volksgezondheid manipuleer­den. Terwijl ze zich voorstellen als de laatste groep verdedigers van de menselijke vrijheid, merkt men hoe ze slaafs de uitspraken van hun leiders napraten, zonder zelfs maar de moei­te te doen om die te controleren (vb. het Abou Graib-verhaal). (Lees over dit alles de vorige nummers van De Maere.) Urenlange discussies vinden vaak alleen hun gelijke in de discussies op zondagvoormiddag aan de voordeur met getuigen van Jeho­va. Uiteindelijk wor­den er, net zoals de bijbel of de Wachttoren, een paar citaten van Freud bijgehaald om het gelijk aan te tonen terwijl die net het punt van discussie zijn. Aanvankelijk denkt men dat het een kwestie is van personen. Maar die patronen herhalen zich telkens opnieuw. En dan wordt steeds duidelijker dat het om een systeem gaat, iets dat ingebakken zit in de denk­rich­ting zelf. En de psychoanalytici die zogezegd niet akkoord gaan met al die standpunten van de fundi's, die blijven dapper zwijgen. Ook niet zomaar een toeval. Uiteraard zijn er een aan­tal klinisch psychologen die ooit in de psychoanalytische richting hun opleiding hebben ge­had en binnen de psychologengroep als psycholoog gematigder stand­punten innemen. Het blijft evenwel wachten op psychologen of verenigingen die zich als psychoanalytici ken­baar maken en verklaren dat ze niet akkoord gaan met bijvoorbeeld de standpunten van de peti­tie. De academische psy­cho­ana­lytici die zich niet distantiëren van de lekenanalyse en zelfs lid blijven van vereni­gin­gen die het expliciet opnemen voor de lekenanalyse, bewijzen met heel hun academisch ge­wicht enkel dat de psychoanalyse inderdaad een religie is en geen wetenschap. (Er moet niet geargumenteerd worden dat psychoanalyse niet alleen een be­han­delingswijze is maar ook een theorie en onderzoeksmethode. Het is de laatste maanden maar al te duidelijk ge­wor­den dat het de lekenanalysten om behandelingsbevoegd­heden te doen is.) Sommige academische psychoanalytici leiden op staats­kosten honder­den psy­cho­logen op, maar zijn eigenlijk van mening dat men beter opgeleid is in het psycho­analyse­win­keltje om de hoek. Zouden dezen dan niet beter consequent zijn met zichzelf?
Er zijn vragen te stellen zowel over het psychoanalytische gedachtegoed als over de maat­schappelijke opstelling van de psychoanalytici. En die twee aspecten staan niet hele­maal los van elkaar. Voor ieder wie verwonderd, onbegrijpend of geïrriteerd terugkijkt op voorbije ervaringen met psychoanalyse en psychoanalytici is het werk van Maarten Boudry een must. Hij heeft op een schitteren­de wijze de verschillende strategieën geanalyseerd waar­mee de psychoanalytici zich ver­dedigen tegen kritiek op de psychoanalyse. Hij noemt het immunisatiestrategieën. De ver­han­deling is zeer toegankelijk en in een aangename stijl ge­schre­ven. Lezen dus!

 

Freud op de sofa doet het goed

Het nieuwe KlinPsy-dossier Freud op de sofa doet het goed. Er kwamen heel wat mails met waardering. Er is zeer veel internationale be­lang­stelling. De site werd ondertussen opgenomen in de Encyclopedia of Psychology on­der de rubriek pseudosciences.

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende de activering van de werklozen

- Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden

- meer

 

 

 Jacob

EBHS en postmodernisme

Het is uiteraard mogelijk om het concept van de Evidence Based Health Sciences kritisch te bekijken. Niets is perfect. Wat drie post­mo­dernistische professoren uit Canada ervan bakken grenst aan het ongelooflijke. En ze hebben daar nog fondsen voor gekregen ook. Verschillende mensen dachten aanvankelijk dat het een soort hernieuwde Sokal-grap was, maar de auteurs schijnen het te me­nen. In het International Journal of Evidence Based Healthcare heb­ben ze een artikel geschreven : Deconstructing the evidence-based discourse in health sciences: truth, power and fascism. Wie enkel in gezond­heidszorg geïnteresseerd is moet dit niet lezen. Het is de moei­te niet.  Wie ook in filosofische stromingen, maat­schappelijke fenome­nen en wetenschapsleer geïnteresseerd is kan er weer een mooi staaltje van post­mo­der­nistische onzin in vinden. Op de website van Bad Sciences geeft Ben Goldacre een repliek, onder meer over de fouten die ze maken inzake 'evidence-based' zelf. Maar ook de reactie van Carter Wood op Butter­flies­andwheels is boeiend. Hij vat de auteurs vooral op hun ge­brek aan culturele kennis van totalitarisme en fascisme en op de wijze waarop ze de intel­lectuele eer van de linkerzijde besmeuren. Ook wie een studie wil maken over het as­so­cia­tief denken met concepten met ambigue inhoud, het gebruik van valse dilemma's, enz.. kan zijn gading vinden. Een aantal drogredenen die we aantreffen bij de immunisatietech­nieken van de psychoanalytici, komen ook hier terug. 
Het mag geen autoriteitsargument worden om de EBHS te verdedigen, maar het is accepta­bel om te denken dat Archie Cochrane die tegen de fascisten van Franco is gaan vechten en vier jaar gevangen zat onder de Nazi's wellicht beter wist wat fascisme is dan deze professoren die het 'fascisme' van de EBHS met deconstructie willen aanpakken.

 

 

Agenda

- 20.09. Interculturele hulp­verlening en psychi­atrie

- 23.11. Systemen in be­weging

De politicus is een acrobaat: hij blijft in evenwicht door het tegenovergestelde te beweren van wat hij
doet. (M. Barres)

Publicaties
België

Weliswaar nr 71

- Nieuwe structuren voor een verkokerde jeugd­hulp

- Limburgse hulpverle­ners vormen netwerken

- Geen jeugdhulp zonder participatie van de doel­groep

- Het crisisnetwerk helpt jongeren en ouders

- Taboe op tienerzwan­gerschappen verdwijnt

 - De Antwerpse rosse buurt na het prostitutie­plan

- Heimwee naar huis? (deel 2)

NIS

- Wat drinkt de Belg ?

- Resultaten van de En­quête naar de Arbeids­krachten 2005

- De levensverwachting bij de geboorte stijgt in 2004 in België met meer dan een half jaar… zo­wel bij mannen als bij vrouwen

- Verkeersongevallen 2005

Jura Falconis

- Informed refusal en ne­gatieve wilsverklarin­gen

- Sterilisatie en gedwon­gen sterilisatie van wils­onbekwamen

Als iemand niet meer met zichzelf kan lachen, is het tijd dat anderen met hem beginnen lachen. (T Szasz)

Publicaties Internationaal

- Waarom faalt de psy­choanalyse ?

- Effects of psychosocial stimulation and dietary supplementation in early childhood on psychoso­­cial functioning in late adolescence: follow-up of randomised controlled trial

- Systematic reviews of diagnostic tests in can­cer: review of methods and reporting

- Developing a quality cri­teria framework for patient decision aids: online international Delphi con­sensus process

- Obsessive-compulsive disorder

- The frustration of Infertility

- Atlanta center teaches children nonverbal com­munication skills

- Head Start for helping disadvantaged children catch up in the school-readiness race

- meer

Humor

- De wilde boeredochter

Poëzie

- De dag gaat open als een gouden roos