Jaargang 3 Nr 17 18.09.2006

KlinPsy – Magazine

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

07.09. Uitbreiding chat Zelfmoordlijn

08.09. Verhoogde ein­de­jaarspremie voor meer dan 35.000 werk­nemers uit de private welzijnssector

Staatsblad

07.09. 16.06.2006. – De­creet betreffende het ge­zondheids­infor­matie­sys­teem .  Toelichting

Lief bijtje, zei de bij, wil je met mij vrije, wacht even, zei de bij, ik ben zo bij je
(Toon Hermans)

België  

Persberichten

08.09. Strijd tegen het terrorisme: Nieuwe methodes voor het verzamelen van gege­vens die de inlichtin­gen- en veiligheids­diensten ter beschik­king krijgen

11.09. Adoptieproce­dures

12.09. Nieuwe brochure Justitie in cijfers

15.09. Verlaging van het remgeld voor pati­ënten die een alge­meen geneeskundige naar een geneesheer-speci­alist zendt (privacy !)

15.09. Vaststelling van de geestelijke of licha­melijke ongeschiktheid van ten minste 66% bij kinderen geboren na 1 januari 1996

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Onderzoek naar her­senaandoeningen. - Budget.

Staatsblad

04.09. 18.07.2006. - Wet tot het bevoor­rech­ten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ou­ders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuit­voer­legging inzake huis­ves­ting van het kind

Europa

Europees Parlement

05.09. Daphne-III-pro­gram­ma (2007-2013) . Wetgevingsresolutie

06.09. Geestelijke ge­zond­heidszorg in de Eu­ropese Unie . Resolu­tie

 

 

 

 

Psychotherapieopleiding

 

 

Toen de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties  in de maak was, heeft de European Association for Psychotherapy (EAP) een poging gedaan om het beroep van psychotherapeut automatisch erkend te krijgen in de verschillende lid­sta­ten zoals bijvoorbeeld het geval is voor artsen, tandartsen, veeartsen, apothekers en archi­tecten. De Europese Commissie heeft dat toen niet aanvaard omdat de voorwaarden voor automatische erkenning (consensus onder de lidstaten, steun bij de beroepsbeoefenaren en toegevoegde waarde voor het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren) niet alle vervuld waren. Ondertussen gaat de EAP verder met zijn project van The European Certificate for Psychotherapy. Wanneer we de adressen van de Belgische Certificaathouders bestude­ren, zijn er van de 42 ongeveer een achttal Nederlandstaligen en de rest Franstaligen. Ook de  European Federation of Psychologists' Associations is bezig met de kwalificatie in de psychotherapie. Sedert 1995 publiceren ze Training Standards for Psychologists speciali­zing in Psychotherapy. De EFPA ziet de psychotherapie duidelijk als een bijzondere be­roeps­titel nadat het Europsy-diploma behaald werd; ze spreken over een Advanced Di­plo­ma for Psychologists Specialising in Psychotherapy. Deze site publiceerde daarover eerder een dossiertje.

In juli 2006 was er in Athene opnieuw een vergadering van de EFPA waarop de kwestie be­sproken werd. Er werd een vergelijkende tabel opgemaakt tussen de posities van de EFPA en de EAP betreffende de psychotherapie. Wellicht zal de EFPA de tabel binnenkort zelf op haar website zetten, maar we konden die inzien. De meeste elementen komen inder­daad uit bovenstaande teksten. We lichten enkele van de dertien punten van vergelijking toe:

- De basistraining: Voor de EFPA is die duidelijk een universitaire masters in de psychologie, momenteel van een duur van 5 jaar. Binnenkort met het Europsy-diploma wordt dit zes jaar omdat er nog een jaar gesuperviseerde praktijk wordt toegevoegd. De EAP maakt geen echt onderscheid tussen de basisopleiding en de opleiding in de psychotherapie (ze zien het ook niet als een speciale beroepstitel van een gezondheidszorgberoep). Ze spreken van een op­leiding van zeven jaar waarvan de eerste drie jaar het equivalent moeten zijn van een uni­versitaire graad. Er staat ook "University or professional courses leading to a first Uni­ver­sity degree or its equivalent professional qualification in subjects relevant to psycho­the­rapy…" Het is dus allemaal minder duidelijk omschreven. Het lijkt overeen te komen met een bachelor, … maar volgens de tekst van de EFPA zou het in bepaalde gevallen reeds mogelijk zijn de zevenjarige opleiding te starten op 16 jaar waardoor men op 23 jaar een afgestu­deerd psychotherapeut zou kunnen zijn.

- Voor de EFPA is de psychotherapieopleiding duidelijk een kwalificatie die volgt op een master. Voor de EAP zijn de criteria voor toegang tot de opleiding minder duidelijk.

- De totale duur van basisopleiding en psychotherapieopleiding is volgens de EFPA dus 6 (momenteel nog 5) keer 60 ECTS, dus 300 of 360 keer 25 à 30 uur is 7500 à 10800 uren (de EFPA houdt het op 9000 uren. Daarbij komt dan de psychotherapieopleiding van 1150 uren (te vermeerderen met persoonlijk studiewerk van de student) verspreid over drie jaar. De EAP houdt het op een totaal van 3200 uren verspreid over zeven jaar (waarin die drie jaar 'bachelor' reeds in begrepen zijn).

- Bij de EFPA is het basisdiploma nog steeds duidelijk bij het psychotherapiecertificaat, bij de EAP niet

* * *

Inzake psychotherapieopleiding is er actueel nog belangrijk nieuws. Aan de Université Ca­tho­loque de Louvain is voor het eerst een psychotherapieopleiding gestart die niet expliciet behoort tot een van de vier therapeutische richtingen. Men vertrekt van de evidence based psychotherapy. Om het vereenvoudigd te zeggen; men bestudeert de verschillende stoor­nissen en gebieden van psychotherapeutische hulpverlening en men leert aan wat bewe­zen heeft te helpen. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe het in de praktijk zal lopen, maar het is een initiatief dat we alle succes toewensen. De wetenschappelijke basis van het han­delen, de integratie van denkmodellen, beantwoordt volledig aan de filosofie die onder deze website steekt. We wensen hen een goede vaart en hopen op navolging in Vlaande­ren.

 

De kleren van Keizer Freud

Van 06.10.2006 tot 15.12.2006 is er in de Uni­versiteitsbiblioteek van Groningen een ten­toon­stelling die een Overzicht geeft van de kritiek op Freud en zijn psychoanalyse. Op 6 oktober zijn er ook lezingen van Filip Buekens en Malcolm Macmillan.

 

 

Vlaams instituut voor psychosociale oncologie

Het Cédric Hèleinstituut vzw is een nieuw Vlaams instituut voor psychosociale oncologie dat zich tot alle professionelen richt die actief zijn in de zorg voor mensen met kanker.

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van een verbod op geweld tussen kinderen en ouders

- Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

- Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

- Voorstel voor een richtlijn van het Europese parlement en de raad betreffende diensten op de interne markt

- meer

 

 

 Jacob

Stoornissen die ressorteren onder de psycho­ana­lytische psychiatrie

Men is nooit te oud om bij te leren. Blijkbaar zijn er stoornissen die ressorteren onder een be­paalde therapierichting. In de schriftelijke Vra­gen en Antwoorden van de Kamer is in het antwoord op vraag 312 van Mw Yolande Avondroodt over 'onderzoek naar hersenaan­doeningen - budget' te lezen: "In het kader van Europese partner­schap­pen heeft het Federaal Wetenschapsbeleid ook driemaal 39000 EUR toegekend voor werkzaamheden in verband met hart en vaatziekten en hersenvaataan­doe­ningen (CVD) en stoornissen die ressorteren onder de psychoanalytische psychiatrie (PP) en afwij­kend gedrag in samenhang met sek­su­ele perversies (SP)." Aan de Programmato­rische federale overheidsdienst Weten­schaps­beleid werd toelichting gevraagd, maar tot hiertoe kwam er geen antwoord. De vraag zal wellicht moeten gesteld worden door een volksvertegenwoordiger of een senator.

 

 

Agenda

- 07.11. Freuds vergis­singen

Wetten zijn als spinnenwebben, die misschien kleine vliegen kunnen vangen, maar waar de wespen en de horzels doorheen breken.
(Jonathan Zwift)

Publicaties
België

Thesissen

- Economische theorieën van menselijke samen­werking

- Rekeningrijden: de op­lossing voor het Mobili­teitsprobleem?

Herinneringen
zijn insecten:
vlinders of wespen.
(Clem Schouwenaars)

Publicaties Internationaal

- Proximal Psychiatric Risk Factors for Suicida­lity in Youth

- Godsdienstige veran­de­ringen in Nederland

- Effectiveness of tele­phone counselling by a pharmacist in reducing mortality in patients re­ceiving polypharmacy: randomised controlled trial

- Patients' perceptions of written consent: questi­onnaire study

- Post-infective and chronic fatigue syndro­mes precipitated by viral and non-viral pathogens: prospective cohort study

- Identifying Risk for Obe­sity in Early Child­hood

- Breastfeeding and De­velopmental Delay: Fin­dings From the Millennium Cohort Study

- Matters of Spirituality at the End of Life in the Pe­diatric Intensive Care Unit

- Age of Alcohol-Depen­dence Onset: Associa­tions With Severity of Dependence and Seek­ing Treatment

- Food Insecurity and the Risks of Depression and Anxiety in Mothers and Behavior Problems in their Preschool-Aged Children

- IMPACT collaborative care improves depressi­on in elderly patients in primary care in the lon­ger term

- Review: longer duration of untreated psychosis is associated with wor­se outcome in people with first episode psy­chosis

- Cannabis and Psycho­sis Put in Perspective

- Is Cannabis Use a Con­tributory Cause of Psy­chosis?

- What Are the Policy Im­plications of the Eviden­ce on Cannabis and Psy­chosis?

- meer

Humor

- Intelligent Falling Theory

Poëzie

- In de Herfst