Jaargang 3Nr 18 02.10.2006

KlinPsy Ė Magazine

ÁŤ

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

29.09. Psychologen trekken met expertise naar rusthuizen

Vlaams parlement

- Septemberverklaring

Staatsblad

22.09. 27.06.2006. - MB tot wijziging van het MB van 27 november 1998 houdende vaststelling van de bij≠standsvelden inzake so≠ciale integratie van personen met een han≠dicap

26.09. 13.07.2006. - MB houdende herzie≠ning van de refertelijst inzake individuele ma≠teriŽle bijstand

Erken je fouten vůůr iemand anders ze over≠drijft. (A.V. Mason)

BelgiŽ

Persberichten

08.09. E-government in de sociale zekerheid

19.09. De hervorming van het zorgprogramma cardiologie

21.09. Probleemzwan≠gerschappen: een week verlof extra voor de moeder, ook bij de overheidsdiensten

21.09. Aanwerving van personen met han≠dicap

25.09. Toespraak Pre≠mier benefietavond Kom Op Tegen Kanker

Commissie Justitie

20.09. De jeugdcrimina≠liteit

20.09. De begeleiding van de gedetineerden en de opleiding van de cipiers

20.09. De behandeling van seksuele delinquen≠ten die in de ge≠vangenis zitten

26.09. Een therapie voor seksuele delin≠quenten

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- Nationaal Actieplan voor Kinderen

- Leefloon - Studenten

Staatsblad

16.08. 13.07.2006. Ė KB tot wijziging van het KB van 15.02.1999 tot vast≠stel≠ling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de zie≠ken≠hui≠zen, gecoŲrdi≠neerd op 07.08.1987 en tot aandui≠ding van de artikelen van de wet op de ziekenhui≠zen die op hen van toe≠passing zijn

16.08. 13.07.2006. Ė KB houdende vaststel≠ling van de normen waaraan het zorgpro≠gramma voor kinderen moet voldoen om er≠kend te worden en tot wijzi≠ging van het KB besluit van 25.11.1997 hou≠den≠de vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend

29.09. 28.09.2006. Ė Mi≠ni≠steriŽle omzendbrief nr. 1/2006 betreffende de wetten van 15.05. 2006 en 13.06.2006 tot wijzi≠ging van de wet≠geving betreffende de jeugdbe≠scherming en het ten laste nemen van minder≠jarigen die een als mis≠drijf omschreven feit hebben gepleegd

 

 

 

 

 

Therapeutische projecten in de geestelijke gezondheidszorg

 

 

De aanzet voor de therapeutische projecten werd gegeven door de Beleidsnota GGZ van minister Demotte (mei 2005). De Raad van State behandelt het KB in verband met de thera≠peutische projecten ten vroegste op 6 oktober 2006. Projectaanvragen kunnen reeds inge≠diend worden. Op 12 september stond er in de Artsenkrant een artikel "Demotte weer stoor≠zender in de geestelijke gezondheidszorg". Ze verwijzen naar een open brief van Do≠mus Medica (voorheen Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen) en naar Eu≠ro≠parlementslid Frieda Brepoels, die op haar beurt verwijst naar het Europees Parlement en naar een resolutie die daar werd aangenomen. Aangezien het maatschappelijk debat over deze aangelegenheid kennelijk weer wordt aangezwengeld, lijkt het wenselijk om een dos≠siertje samen te stellen dat een aantal relevante teksten verzamelt.

Eerst een paar woorden over wat vooraf ging. Sinds 2001 waren er in ons land projecten gestart voor thuiszorg aan psychiatrische patiŽnten. De budgetten voor de pilootprojecten van psychiatrische thuiszorg werden opgestart door minister Aelvoet in de vorige regering. Het waren 28 pilootprojecten, verdeeld over Vlaanderen en WalloniŽ en over de verschil≠len≠de provincies. Die projecten zouden aflopen eind november 2004. In juli 2004 was er een advies van de Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen om de projecten te verlengen. Op 20.10.2004 werd de kwestie besproken in de Kamercommissie volksgezondheid. Uit dit overleg bleek dat de projecten zouden voortgezet en uitgebreid worden.

Ondertussen was er op 24 juni 2002 een Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van Volksge≠zondheid inzake het beleid voor de geestelijke gezondheidszorg. Er werd be≠slist het aan≠bod van de geestelijke gezondheidszorg in ons land te organiseren volgens de principes van doelgroepen en netwerken met het oog op het aanbieden van een geÔnte≠greer≠de ver≠zorging waarin de patiŽnt centraal staat, en het waarborgen van de zorgconti≠nuÔteit. Op 24 mei 2004 heeft de InterministeriŽle Conferentie Volksgezondheid een amen≠de≠mentin dat verband goedgekeurd. In dat amendement wordt de klemtoon gelegd op ver≠schei≠dene es≠sen≠tiŽle punten die het mogelijk maken de basisprincipes vast te stellen voor de ontwikkeling van proefprojecten. Dit amendement werd nogmaals bekrachtigd op de InterministeriŽle Con≠ferentie Volksgezondheid op 6 december 2004.

Op 03.03.2004 verscheen ondertussen ook het decreet betreffende de eerstelijnsgezond≠heids≠zorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders. Dit werd uitvoerig bespro≠ken in De Maere van 12.11.2004.

In de regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 22.07.2004 staat: "We ontwikkelen netwerken en zorgcircuits en leveren een bijdrage aan de uitbouw van de psychiatrische thuiszorg."

In de Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2005 Ė 2006 is te lezen:
"In het kader van deze vermaatschappelijking van de zorg wil de federale minister van Volks≠gezondheid in 2006 nieuwe en experimentele pilootprojecten voor zorgcircuits en Ėnet≠werken opstarten voor mensen met een chronische en complexe psychiatrische proble≠matiek. Samen met de Franse gemeenschapsminister voor Volksgezondheid heb ik mij op de interministeriŽle conferentie van december 2004 principieel akkoord verklaard met deze optie. Toch zal ik in de concrete uitwerking hiervan er uitdrukkelijk op toezien:

1. dat de Vlaamse bevoegdheden inzake erkenning en kwaliteitszorg ook in deze experi≠mentele fase gerespecteerd blijven;

2. dat de CGG steeds betrokken worden bij elk initiatief als een noodzakelijke partner om het ambulante en gemeenschapsgerichte karakter van deze initiatieven te garanderen;

3. dat de continuering van de bestaande pilootprojecten voor psychiatrische thuiszorg en activering maximaal gewaarborgd blijft en dat deze pilootprojecten volledig geÔntegreerd worden in deze nieuwe netwerken."

In de beleidsverklaring van Minister Demotte van mei 2005 inzake geestelijke gezondheids≠zorg wordt dan verder ingegaan op de ontwikkeling van therapeutische projecten om te komen tot zorgcircuits en netwerken. Er wordt een website opgestart betreffende de Therapeutische projecten in de geestelijke gezondheidszorg en het RIZIV krijgt de opdracht de zaak uit te werken.

Meer uitleg is te vinden in volgende tekst van Patrick Van der Jeugt en in de FAQ's van het RIZIV.

Voor het jaar 2005 zijn er voor deze therapeutische projecten middelen vrijgemaakt ten bedrage van 2.209.000 euro. Dit komt neer op 46.500 euro per project; een vast gedeelte van 24.500 euro bestemd voor coŲrdinatie; een variabel bedrag van maximaal 22.500 euro voor overlegtijd. In de praktijk komt dit neer op de financiering van een halftijdse job als men iemand neemt die toch al enkele jaren ervaring heeft en het budget voor overlegtijd dient ook om de partners te betalen. Er zijn dus 48 projecten gepland voor het hele land. Er is al een veelvoud van projecten ingediend. (De maatschappij kan alleen maar hopen dat verant≠woor≠delijken in hun vrije tijd aan het opstellen van die projecten hebben gewerkt. Zoniet zou het kunnen gebeuren dat er reeds meer tijd geÔnvesteerd is in de voorbereiding van heel de kwestie dan het budget dat voorzien is voor een jaar werking.)

Uit de open brief van de huisartsen leren we dan weer: "Er is een enorm onevenwicht in de beschikbare middelen. In Vlaanderen zullen deze projecten voor relatief kleine doelgroe≠pen op jaarbasis net even veel geld ontvangen als de totale thuiszorg. Er is in de thuiszorg een grote nood aan ondersteuning van de zwaar zorgbehoevende. Het budget dat per pa≠tiŽnt hiervoor wordt voorzien (0,53 euro per jaar en per burger) vormt slechts een fractie van wat nu aan beperkte doelgroepen van psychiatrische patiŽnten zal worden toege≠kend."

Het laatste woord is daarover kennelijk nog niet gezegd.

 

Week van de pleegzorg

De week van de pleegzorg van 2 tot 7 oktober kan een aanleiding zijn om eens de website van de Federatie pleegzorg te verkennen.

 

 

Zorgprogramma voor kinderen

Op 16.08.2006 zijn de KB's van 13.07.2006 betreffende het zorgprogramma voor kinderen in het staatsblad verschenen. Er is een KB dat het zorgprogramma voor kinderen toevoegt aan de lijst van de zorgprogramma's en een KB dat het nieuwe zorgprogramma regelt. Psy≠chologen komen er niet aan te pas. Jarenlang ging er geen maand voorbij of er was wel een of andere politicus die in het parlement zat te klagen over het gebrek aan kinder≠psychiaters. Er zijn tientallen kinder≠psychologen die werk zoeken. Men had nu iets kunnen doen voor de psychologische zorg aan kinderen, maar blijkbaar was het de politici niet om de zorg aan kinderen te doen.

 

Vlaams Ergotherapeutenverbond

Maak kennis met de website van het Vlaams Ergotherapeutenverbond.

Handinfo

Het Vlaans Fonds publiceerde een vierde herziene uitgave van Handinfo. De teksten zijn bijgewerkt tot maart 2006. Handinfo geeft een overzicht van de bestaande structuren en organisaties in Vlaanderen en het Brus≠sels Hoofdstedelijk Gewest, van de huidige regelgeving en procedures.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Voorstel van resolutie betreffende een betere bescherming van vrouwen die een beroep doen op in-vitrofertilisatie

- Wetsontwerp tot wijziging van verschil≠lende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft

- meer

 

 

Jacob

De therapie begon te werken

Een 73-jarige Argentijnse is na 28 jaar psychoanalyse tot het inzicht gekomen Ö dat ze door haar analyst werd opgelicht. De vrouw betaalde 200 dollar per sessie en moest soms jaren op voorhand betalen.Toen ze haar therapie afbrak ging ze naar de rechtbank waardoor ze voor 62500 euro aan voorafbetaalde sessies terug≠kreeg en een morele schadevergoeding van 5000 euro. In ArgentiniŽ is er meer dan een psycholoog per 1000 inwoners en momenteel zijn er nog 60000 psychologiestudenten in opleiding. Aan de Argen≠tijnse Universiteiten is de psychoanalyse op hegemonische wijze aanwezig. De andere therapierichtingen komen nauwelijks aan bod. Jarenlange psychotherapieŽn doen daar minder de wenkbrauwen fronsen dan hier. Ook hier zijn er misbruiken. Lees eens het artikel Lourdes vaut bien une psychanalyse, een interview met Isabelle Stengers

 

 

Agenda

- 26.10.Welzijn - justitie Ė jeugdpsychiatrie : WIE VAN DE DRIE

- overzicht

Spiegels zouden er beter aan doen even na te
denken voor ze beelden terugkaatsen
(Jean Cocteau)

BelgiŽ (vervolg)

Staatsblad (vervolg)

29.09. 28.09.2006. Ė KB tot uitvoering van de wet van 15.05.2006 tot wijzi≠ging van de wet van 08.04.1965 betref≠fende de jeugdbescher≠ming, het Wetboek van straf≠vordering, het Strafwet≠boek, het Burgerlijk Wet≠boek, de nieuwe ge≠meen≠≠tewet en de wet van 24.04.2003 tot her≠vorming van de adoptie en tot uitvoering van de wet van 13.06.2006 tot wijziging van de wetge≠ving betreffende de jeugdbescherming en het ten las≠te nemen van min≠derjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

29.09. 15.09.2006. Ė KB tot wijziging van het KB van 22.5.2003 betref≠fen≠de de procedure voor de behandeling van de dos≠siers inzake tegemoet≠komingen aan personen met een handicap

29.09. 15.09.2006. Ė MB tot bepaling van de ge≠val≠len die kunnen aanlei≠ding geven tot een medi≠sche beslissing op stuk≠ken in het kader van de tege≠moetkoming voor hulp aan bejaarden

29.09. 15.09.2006. Ė MB tot bepaling van de ge≠val≠len die kunnen aanlei≠ding geven tot een medi≠sche beslissing op stuk≠ken in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

Europa

Raad van Europa

- Ombudswork for Children

- Council of Europe em≠powers children to deal with both positive and negative sides of the In≠ternet and other new technologies

- All different-all equal: Participation, Human Rights and Diversity

Europees Parlement

- Kerncompetenties voor levenslang leren

- De totstandbrenging van een Europees kwalificatiekader

Tederheid is de rust der passie. (Joubert)

Publicaties
BelgiŽ

Belgisch Tijdschrift Sociale Zekerheid

- Kinderbijslag

- Vergrijzing, gezond≠heidszorg en ouderen≠zorg in BelgiŽ

- Verschillen inzake zorgbehoevendheid tussen de gewesten in BelgiŽ: vooruitzichten op lange termijn

- De bijzondere machten in de sociale zekerheids≠wetgeving en meer be≠paald in de verzekering voor geneeskundige ver≠zorging

- Wat is er echt mis met de sociale zekerheid

Overheid

- Diagnostiek woon-werk-verkeer

Publicaties Internationaal

- Right before our eyes

- Talking the pain away

- A key to happiness

- Is Compulsive Buying a Real Disorder, and Is It Really Compulsive?

- Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Moving Beyond DSM-IV

- meer

Humor

- Philosophical kisses

PoŽzie

- Wie weet mij eindelijk