Jaargang 3 Nr 19 16.10.2006

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

09.10. Win een les van Herr Seele - ‘Fit in je hoofd’ trekt naar de scholen

Commissie voor wel­zijn, volksgezondheid en gezin

10.10. De tekorten in de bijzondere jeugd­zorg

10.10. Het stijgend en excessief alcohol­ge­bruik bij jongeren

10.10. De gestage toe­name van het aantal abortussen

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Resolutie dementie­beleid   -   Initiatieven - Antwoord

- Druglijn  - Evaluatie - Antwoord

- Hulpverlening intrafa­miliaal geweld – Knel­punten - Antwoord

- Tabakspreventie – Jongeren - Antwoord

- Ouderenmishan­­de­­ling – Beleid - Antwoord

- Ouderenmishan­de­ling   - Centraal info- en klach­tenpuntAnt­woord

- Geïntegreerde op­vang jonge verkeers­slacht­offers - SteunAnt­woord

- Geestelijke gezond­heidszorg   -   Integraal beleid - Antwoord

- Drugpreventie - Coör­dinatie - Antwoord

- Geweld tegen vrou­wen – BeleidAnt­woord

"Als konijnenpootjes geluk brengen, wat is
 er dan met het
konijn gebeurd?"

Staatsblad

06.10. 01.09.2006. - BVR tot wijziging van het BVR van 09.12. 2005 betreffende de modulering en de net­werken rechtstreeks toegankelijke jeugd­hulpverlening en crisis­jeugdhulpverlening in het raam van de inte­grale jeugdhulp

12.10. 31.08.2006. – MB tot bepaling van de the­ma's van de projecten in de thuiszorg voor het jaar 2006

De laatste illusie is te geloven dat men ze alle verloren heeft. (M.Chapelan)

Geestelijke gezond­heidszorg in België

- Prevalentie van men­tale stoornissen in de Belgische Bevolking

- Zorggebruik voor mentale stoornissen in België

- Impact van mentale stoornissen op het da­gelijks functioneren van de Belgische be­volking

- Het gebruik van psychofarmaca in de Belgische bevolking

- Gegevens zelfdoding Vlaanderen

- Zelfmoordpogingen Vlaanderen

- Zelfbeschadigend gedrag jongeren

 

 

 

 

 

Freuds vergissing

 

 

Op 10 oktober 2006 is het jongste boek van Filip Buekens verschenen bij van Van Hale­wyck. De volledige titel luidt: "Freuds vergissing: De illusies van de psychoanalyse". Uit de flap nemen we over: " Freuds psychoanalyse, zo vertellen ons zijn welbespraakte aanhan­gers, heeft ons inzicht in de mens gegeven. Dit boek ondermijnt deze stelling. De psycho­ana­lytische theorie van Freud is gebaseerd op pseudoverklaringen en kwam tot stand door intellectueel zelfbedrog. Freud heeft een unieke betekenismachine uitgevonden en psycho­analytici geloven nog steeds dat die machine interessante interpretaties van de lotgevallen van de mens voortbrengt. De auteur legt op zeer toegankelijke wijze uit hoe die machine tot stand kwam en hoe ze werkt. Tussen de pseudoverklaringen, het sektarische gedrag van haar beoefenaars en het dogmatische karakter van hun denken bestaan bovendien intrige­rende verbanden die in dit boek uitgelegd worden. De auteur kijkt ook naar de hedendaagse argumenten ter verdediging van de psychoanalyse, vaak geïnspireerd door postmodern ge­dachtegoed. Hij komt tot de conclusie dat een intellectueel project waarvoor haar verdedi­gers systematisch irrationele argumenten aanvoeren, zelf diepe sporen van irrationaliteit moet vertonen.... Het is opmerkelijk dat psychoanalytici dit weigeren in te zien. Bovendien dreigen psychoanalytici met hun apocalyptische visies de psychische hulpverlening in diskrediet te brengen."

De motieven waarom mensen psycholoog worden zullen onderling verschillen, maar een combinatie van wetenschappelijke interesse in menselijk gedrag (denken, voelen en hande­len) en een bereidheid om vanuit die wetenschap een bijdrage te leveren voor de samen­le­ving zal toch bij een zeer groot aantal onder hen aanwezig zijn. Het aantal zeventien­ja­rigen dat expliciet kiest voor de psychologiestudies omwille van een overheersende interesse voor de psychoanalyse zal steeds zeer beperkt geweest zijn. Generaties studenten leer­den de psychoanalyse kennen als de voornaamste of toch als een van de voornaamste denkrichtingen in de psychologie. Ze voelden er zich toe aangetrokken en kozen om in die richting verder te gaan. Het werd zoals andere vakken gedoceerd door de professoren en als waar en wijs, geleerd en nuttig aangenomen en na hard studeren eigen gemaakt, soms aangevuld met een eigen leertherapeutisch traject. Sommigen hebben vanuit dit denkkader gedurende decennia zich van de morgen tot de avond ingezet om hun medemens te helpen. Het zou niet fair zijn deze mensen nu zomaar te kwetsen door een blinde psychoanalys­ten­jacht en hun jarenlange inzet niet te zien.

Pas de laatste jaren is de wetenschappelijke kritiek op de psychoanalyse duidelijker gewor­den. Steeds meer publicaties tonen aan dat het Freudiaans onbewuste, de infantiele seksu­aliteit, de droom als wensdroom, de doodsdrift, enz. wetenschappelijke basis missen en het historisch onderzoek toont aan dat Freud gelogen heeft. Op zich is dat geen drama. In veel wetenschappen werden 100 jaar geleden standpunten ingenomen die nu blijken verkeerd te zijn en in alle wetenschappen waren er wel eens slimmerds die hun resultaten bijkleurden om meer succes te hebben. Maar een wetenschappelijke ingesteldheid veronderstelt dat men de nieuwe inzichten en bevindingen gebruikt om de verworven kennis bij te sturen; de goeie zaken bewaren en de verkeerde vervangen door recentere inzichten. De psycho­ana­lytische benadering heeft belangrijke pluspunten. Op een paar Lacaniaanse uitspattingen na, heeft de psychoanalyse steeds tijd gemaakt voor de patiënt, dit in tegenstelling tot de farmacotherapeutische benadering. De psychoanalytische benadering heeft altijd gepro­beerd om te begrijpen waarom een mens is zoals hij is, in zijn globaliteit, in zijn geworpen­heid. Men kan kritiek hebben op het denkkader van waaruit dit gebeurde, maar er was en is een bezorgdheid voor begrip van de samenhang van het geheel. De psychoanalyse, ook wel omdat ze gedurende lange periodes bijna hegemonisch aanwezig was, heeft clinici en wetenschappers gehad die veel onderzoek gedaan hebben die hun waarde houden ook als men het misschien moet ontdoen van zijn psychoanalytische interpretatieschema's; denken we maar aan het enorme werk rond binding en affiliatie. Tenslotte heeft de psychoanalyse steeds aandacht gehad voor de ontwikkeling in de fenomenen; het relationele, het intra­psy­chische, de pathologie. Vraag is natuurlijk in welke mate men nog over 'psychoanalyse' kan spreken als men de facetten laat vallen waarvoor er geen wetenschappelijke evidentie is en de facetten bewaart die waardevol zijn, maar niet typisch psychoanalytisch zijn. Maar wat is belangrijk ? Belangrijk is het wetenschappelijk inzicht in de mens en zijn gedrag en hoe die op een goede manier kan gesteund en geholpen worden. Belangrijk is niet dat de visie van een of andere geleerde, hoe waardevol ook op een bepaald moment, tot in der eeuwigheid op een dogmatische wijze in stand wordt gehouden. En hier knelt het schoentje bij de psychoanalyse. Waar de psychoanalyse op zeker ogenblik een aantal pasjes - zij het wat opgeblonken - heeft gezet voor de wetenschap, is ze op zeker ogenblik een dogma, een religie, een subcultuur geworden. In de wetenschappen leest men de nieuwe onder­zoekingen om de aanwezige kennis bij te schaven. Als de fundamentalistische psycho­ana­lytici al eens iets lezen dat niet uit eigen keuken komt, dan is het vaak om direct de dichtst­bij­gelegen vuilnisbak te zoeken om het er in te mieteren als het niet klopt met de eigen dogma's.

Gelukkig zijn niet alle psychologen die ooit binnen het psychoanalytisch denkkader opgeleid zijn fundamentalisten. Voor alle psychoanalytici die open staan voor wetenschappelijk den­ken is het recente werk van Filip Buekens, "Freuds vergissing: De illusies van de psycho­analyse" een waardevol werk. Reeds van jaren voor de kritiek op Freud losbarstte, hadden velen toch het aanvoelen dat er een en ander niet klopte. Maar het Freudiaans systeem zit zeer knap ineen en het is niet steeds eenvoudig om de vinger op de fout te leggen. Wel, precies hierbij helpt het werk van Buekens de kritische psycholoog, die zomaar niet op Freud wil schieten omdat het 'in' is, maar die precies wil weten waar het fout zit. Het werk is een uitdaging aan de overtuigde psychoanalyticus die open staat voor kritiek vanuit de wetenschapsleer om het eigen denkkader te herdenken.

 

Consumentenbedrog.be

Op de website Consumentenbedrog.be zijn er ook rubrieken over bedrog in de gezondheids­zorg, onder meer over twijfelachtige psycho­therapeutische methoden.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel teneinde elektronisch toezicht op en hormonale farmacologische behande­ling van in vrijheid gestelde seksuele delin­quenten mogelijk te maken

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, teneinde voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten de verjaringstermijn vast te stellen op dertig jaar

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech­tenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van ver­krachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Straf­wet­boek, teneinde de jegens recidiverende sek­suele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechts­positie van de veroordeelden tot een vrij­heidsstraf en de aan het slachtoffer toege­kende rechten in het raam van de strafuit­voe­­ringsmodaliteiten, teneinde in geval van ver­oordeling wegens seksueel misbruik van een minderjarige het volgen van een begelei­ding of van een behandeling verplicht te maken

 

 

 Jacob

Iets uit het hoofd prenten

Freud schakelde reeds vlug over van de hypnose naar de drukme­tho­de voor hij uiteindelijk overstapte op de vrije associatie. Een klas­sieke vraag is hoe die 'drukmethode' precies uitgevoerd werd. De ‘drukmethode’ of ‘concentratiemethode’ was geïnspireerd door het werk van Hippolyte Bernheim, een Franse psychiater werkzaam in Nancy. De patiënt moest zich concentreren op de te verwachten traumatische episode. Freud vroeg de patiënten te gaan liggen, de ogen te sluiten, te concentreren op een symptoom (een overblijfsel van de hypnotische methode) en herinneringen, verbonden aan dat symptoom, te activeren. Blijkbaar drukte hij dan met één hand of met twee handen op het hoofd, meestal  het voorhoofd van de patiënt. Een alternatief zou geweest zijn dat hij het gezicht van de patiënt tussen de handen nam. Op de opening van de tentoonstelling "De kleren van keizer Freud" op 6 oktober 2006 in Groningen werden de inleidende lezingen gegeven door Filip Buekens (auteur van Freuds vergissing) en Malcolm Macmillan, een van de voornaamste Freudcritici. Tijdens een blijk­baar gezellige babbel werd de 'druckmethode' gedemonstreerd. Een observator kan zich de vraag stellen of psychoanalyticus en patiënt voldoende geconcentreerd waren en of de druk intens genoeg was …

 

 

Agenda

- 23.11. Aandacht Aandacht Aandacht

- overzicht

"Leraren zijn net als baby's, als ze geen aandacht krijgen beginnen ze
 te schreeuwen"

België  

Persberichten

06.10. Sociale be­scher­ming en sociale inclusie

13.10. Conclusies van de Staten-generaal van het gezin

Plenaire Senaat

12.10. De aanpak en bege­leiding van alco­holge­bruik op het werk

Schriftelijke vragen en antwoorden Senaat

- Diabeteseducator.- Erkenning van de be­roepstitel en de bijzon­dere beroepsbekwaam­heid

- Patiëntenorganisaties  - Subsidiëring

- Computeranalfa­be­tis­me

Europa

Raad van Europa

13.10. Victims: place, rights and assistance

- Recommendation Rec(2006)8 of the Commit­tee of Ministers to mem­ber states on assis­tance to crime victims

- Campaign to combat violence against wo­men, including domestic vio­lence

Europees Parlement

03.10. Het Parlement strijdt tegen borstkanker

10.10. EP-leden stellen vragen over kinderen

Publicaties
België

Weliswaar

29.09. Psychologen in de rusthuizen

13.10. Hoe voelen kind­jes zich in de kinderop­vang?

KULeuven

- Kinderen ja, maar wan­neer? - Een descriptieve studie over de factoren die een rol gespeeld heb­ben bij het plannen van een zwangerschap

- Moeten mensen zonder kinderen een lager pen­sioen krijgen?

Régards économiques

- La dynamique des lan­gues en Belgique

Christelijke Mutualiteit

- De evolutie van de uit­gaven voor de gezond­heidszorg in België - Een dynamisch evenwicht tussen de beheersing van de openbare uitga­ven en de financiële be­scherming van de patiënt

Publicaties Internationaal

- Mediterranean Diet, Alzheimer Disease, and Vascular Mediation

- Randomized Controlled Trial of the Effect on Qua­lity of Life of Se­cond- vs First-Gene­ra­tion Antipsychotic Drugs in Schizophrenia

- A Practical Guide to Crisis Management

- The Associations Bet­ween Peer and Parental Relationships and Suici­dal Behaviours in Early Adolescents

- Psychopathy Checklist Score Predicts Negative Events During the Sen­tences of Prisoners With Hare Psychopathy: A Prospective Study at a German Prison

- Cost-Effectiveness of Cognitive-Behavioural Therapy for Mental Dis­orders: Implications for Public Health Care Fun­ding Policy in Canada

- meer

Humor

- Yes No

Poëzie

- Oneindigheid