Jaargang 3 Nr 20 30.10.2006

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

16.10. 168.000 zorgbe­hoevenden krijgen ver­goeding van Vlaamse Zorgverzekering – Mi­nister Vervotte maakt nieuwe cijfers bekend

16.10. Reactie minister Vervotte: herstelbemid­deling reeds actief in Vlaanderen

16.10. Uniforme aanpak van valpreven­­tie bij ouderen

25.10. Voorstelling Ge­zondheidsindicatoren 2004

Commissie voor wel­zijn, volksgezondheid en gezin

24.10. De tekorten in de jeugdpsychiatrie

24.10. De wachtlijsten in de drugshulpverle­ning

24.10. Het systeem van uitgangspermis­sies in de gesloten jeugdin­stellingen en de toepassing van het nieuwe jeugdrecht

24.10. De mishandeling van ouderen in rust­huizen

Plenaire Raad

18.10. De ondersteu­ning van onderwijs aan hoogbegaafde kinde­ren

Een schaduw gaat
verloren bij een over­-
vloed aan licht of scha­duw. (Moni Ovadia)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Intrafamiliaal geweld - Begeleiding kinderen - Antwoord

Staatsblad

25.10. 15.09.2006. – BVR tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprich­ting van een Herplaat­singsfonds (ook ondersteuning door psychologen)

De tien geboden zijn daarom zo kort en duidelijk omdat ze zonder commissie van deskundigen tot stand zijn gekomen
(C. de Gaulle)

België  

Persberichten

17.10. Versterking van de sociale zekerheid

18.10. Begroting 2007 voor de Ziekteverzeke­ring: een begroting om de factuur van de pati­ënt te verlagen

Commissie Sociale zaken

24.10. Mogelijke dis­cri­mi­natie van homo­sek­su­elen op de ar­beids­markt

24.10. De beoordeling door de RVA van werk­­lozen met een zelfstan­dig bijberoep

25.10. Daderbegeleiding bij partnergeweld

Commissie Volksge­zond­heid

24.10. De situatie van al­lochtonen in psychi­atri­sche instellingen

24.10. Het stijgend aan­tal gedwongen op­na­mes in de psychia­trie

24.10. Het zorgpro­gram­ma voor kinderen

24.10. Het chronisch ver­moeidheidssyn­droom

24.10. De financiering van het Fonds ter be­strij­ding van het tabaks­ge­bruik

 

 

 

 

 

Hoelang nog miljoenen euro's gemeenschapsgeld
voor opleidingen in een
pseudowetenschap ?

 

 

Laat ons duidelijk zijn: het wetenschappelijk gehalte van de psychoanalyse is vergelijkbaar met dat van de homeopathie. Wie meer wil lezen over de kritiek op de psychoanalyse vanuit de we­tenschap en vanuit de wetenschapsleer vindt een goed vertrek­punt in het KlinPsy-dossier Freud op de sofa.

De opleiding van een universiteitsstudent kost per jaar 14326 euro aan de gemeenschap en ongeveer 4000 euro aan het gezin. Bij een ruwe schatting zou men kunnen stellen dat er aan de drie Vlaamse universiteiten samen elk jaar een honderdtal psychologiestudenten ge­kozen hebben voor de psychoanalytische richting. Drie licentiejaren maal 100 studenten maal 14326 euro overheidsgeld levert een som van meer dan 4 miljoen euro. In het Fransta­lig landsge­deel­te zijn er minder studenten maar ligt de interesse voor de psychoanalyse wel twee keer hoger dan in Vlaanderen. Dus zelfs als er slechts half zoveel psychologiestu­den­ten zouden zijn als in Vlaanderen betekent dat nog een grote vier miljoen euro. Hiermee is nog niets gezegd over de opleidingen aan de hogescholen. Daarbij dient men nog eens 2.4 miljoen euro te rekenen die opgehoest wordt door de gezinnen. De maatschappelijke in­vestering in een paar jaar leerana­lyse, wat eveneens op 10 % van het budget van de be­trok­kene kan berekend worden, vertegenwoordigt ook nog eens een belangrijk kapitaal. Het gaat dus om zeer belangrijke kapitalen die elk jaar opnieuw geïnvesteerd worden in de op­lei­ding van de psychoanalytici.

Honderdduizenden uren studie van de intelligentsten van ons volk worden jammerlijk geïn­vesteerd in hersenspinsels die niet bestand zijn tegen de kritiek van de wetenschap noch van de wetenschapsleer. Wie zich de vraag stelt hoe het komt dat de psychoanalyse dan nog steeds succes kent kan best eens het boek 'Freuds vergissing' van Filip Buekens of het artikel "Een zero theorie" van de filosoof Mikkel Borch-Jacobsen lezen.

De academische psychoanalytici leveren aan de psychoanalyse ten onrechte een kwali­teits­­la­bel. Ze spelen voor de psychoanalyse het academisch schaamlapje dat dient om de weten­schappelijke impotentie te verbergen van een groep pseudowetenschappers die zelfs niet verstoppen dat ze eigenlijk de pest hebben aan de univer­sitaire bemoeiing. Zie hun petitie, ook door professoren ondertekend ("Deze [vorming] wordt door onze vereni­gin­gen op zich genomen, op grond van een persoonlijk traject (waarvan de eigen psychoana­lyse de basis vormt) en kan bijgevolg niet verzekerd worden door de universiteiten."). Zie ook de tekst van Dohmen ("Il faut bien se rendre compte que ces exigences ont comme adversaires : les Flamands, les médecins, les comportementalistes et les universités.")

Van twee zaken één: ofwel stellen alle universitaire psychoanalytici zich op als weten­schap­­pers die het academisch niveau waardig zijn, sturen ze de psychoanalyse bij in func­tie van de kritiek vanuit de wetenschap en de wetenschapsleer, distantiëren ze zich dui­de­lijk van een dogmatische geloofsovertuiging die zich vijandig opstelt tegenover de weten­schappelijke opleiding op academisch niveau, ofwel wordt de psycho­analyse geschrapt uit de universitaire opleiding en stopt de gemeenschap ermee om duur verdiend belastinggeld te investeren in een pseudowetenschap die honderden mensen de arbeidsmarkt opstuurt die daar goed geld verdienen met prak­tijken die in de essentie een weten­schappelijke basis mis­sen.

Het is duidelijk dat de mildheid (zie artikel in De Maere van 16.10.2006) die vereist is tegen­over de psychoanalytici die vroeger ter goeder trouw het psychoanalytisch denken eigen maakten, niet meer geldt voor personen die nu nog wetens en willens kritiekloos blijven doorgaan met het opleiden in de psychoanalyse niettegen­staande de onwetenschap­pe­lijkheid ervan herhaal­delijk is aangetoond.

Het wordt tijd dat de politici daar eens over nadenken in plaats van zich te laten bespelen door de psychoanalytici die grotendeels het ontwerp Demotte geschreven hebben. Om de laatste druppel uit de citroen te persen manipuleerden deze ondertussen op de meest grove wijze hun eigen ach­terban om een protestbrief te schrijven omdat ze zogezegd niet ge­raadpleegd werden. Men kan zich overigens afvragen waar het zelfres­pect zit bij al die ondertekenaars die zomaar ac­cepteren dat ze door hun geloofsgenoten via een leugen gebruikt werden.

 

Zorg voor illegalen en beroeps­geheim

Psychologen botsen in de hulpverlening regel­matig op wetgevingen die net het tegenover­gestelde (lijken te) eisen. Wat doen bij mishan­deling: spreken of zwijgen? Wat doen bij ille­ga­len: spreken of zwijgen ? Over dit laatste was er in de Kamer een schriftelijke vraag en een antwoord van de minister van justitie. Het antwoord van de minister kan overigens rich­tinggevend zijn voor andere delicate situaties. Bij kindermishandeling hebben we reeds de Wet betreffende de strafrechtelijke bescher­ming van minderjarigen dat artikel 458bis toe­voegde aan het Strafwetboek. Rond de be­scherming van zwakke meerderjarigen en be­­jaarden is nog wetgevend werk te verrichten.

 

 

Echte schoonheid

Als onderdeel van haar Campaign for real beauty heeft Dove een filmpje online gezet waarin getoond wordt hoe het schoonheids­ideaal van jonge vrouwen gemanipuleerd wordt. Er is ook een Belgische variant.

 

 

Strategisch rapport over socia­le bescherming en insluiting 2006-2008

De Raad van de Europese Unie heeft aan el­ke lidstaat gevraagd een nationaal rapport in te dienen over de sociale bescherming en de sociale inclusie voor de periode 2006-2008. Deze rapporten kaderen in de Lissabonstra­tegie en meer bepaald in de open coördina­tiemethode die ingevoerd is voor sociale ma­teries. Het Belgische rapport is klaar en volle­dig beschikbaar op de site van de FOD Soci­a­le Zekerheid.

 

 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Op deze site is veel belangrijke info te vinden omtrent het Vlaams Gezondheidsbeleid.

 

 

Samen vereenvoudigen

Nieuwe website over de vermindering, ver­eenvoudiging en vooral de verbetering van de regels voor het verenigingsleven en de vrij­willigers.

 

 

 Jacob

Dezelfde strijd, dezelfde pijn

Het wetsontwerp Ac­coyer in Frankrijk wilde de psychotherapie voor­behouden voor psychia­ters en klinisch psychologen. Wie van de andere basis­beroepen reeds meer dan vijf jaar psycho­therapie deed kon dit even­tueel verder zetten na erkenning door een erken­ningscom­missie. Grote commotie en uiteindelijk werd Article 52 ge­stemd en op 09.08.2004 gepubliceerd. De artsen, psychologen even­als de psy­choanalytici die regelmatig ingeschreven zijn in de leden­lijsten van hun verenigingen kregen automatisch toegang tot de psychothe­rapie. Een afzonderlijk decreet (te vergelijken met de KB's bij ons) moest de voorwaarden opleggen voor de andere basisbe­roepen. Reeds twee jaar onderhandelt men daarover. Het laatste voorontwerp dateert van 30.09.2006. Zoals te verwachten, ligt voor de ene de lat weer te hoog en voor de andere te laag. Een paar reacties zijn hier te lezen: FFPP en Psy en mouve­ment, SNP, iemand die uit de boot valt. De gelijkenissen met de Belgische situatie zijn legio. Hier slechts aandacht voor een paar punten: Nadat men de kwestie veertig jaar in een ju­ridisch vacuüm heeft laten ontwikke­len moet men nu niet proberen om op een paar jaar de zaak te regelen. Mensen van vijftig jaar die heel hun leven psychotherapie deden moet men niet zomaar op straat zetten. Als de we­reld niet vergaan is de laatste vier decennia, zal hij dat ook het volgende decennium niet doen. Men moet werken aan een degelijke kwaliteits­norm die over tien jaar volledig zijn eind­doel bereikt, met ruime overgangsmaatregelen. Op die manier weten de jongeren waar ze aan toe zijn voor ze beginnen aan een opleidings­tra­ject, is het voor de middengroep de moeite om zich te herscholen of bij te scholen en kan de oudere groep de loopbaan voleindigen. Tien jaar lijkt lang. Nu zijn we in België al bezig van 2000 en wat de minister op tafel legt is niet van aard om vlug tot een ernstig resultaat te leiden. Trouwens wanneer zullen de uitvoeringsbesluiten klaar raken binnen heel het kader van zijn ontwerp….
Ook in Frankrijk speelt men kennelijk met het argument van sektebestrijding. Wel, als dat een argument is voor een wetgeving op de psychotherapie, dan moet men precies de erkenning als psychotherapeut niet in handen geven van verenigingen, maar van universiteiten. Dat is precies het gevaar bij het wetsontwerp Demotte! Eens een sekte erkend raakt als psycho­the­rapievereniging is ze gewoonweg ongenaakbaar.

 

 

Agenda

- 10.11. Technologie en dementie

- overzicht

Het is met intelligentie hetzelfde als met ondergoed. Je moet het wel hebben, maar je mag er niet mee pronken. (J.Dent)

België (vervolg)

Commissie  Onderwijs, Weten­schaps­beleid, mid­­den­stand en landbouw

24.10.  De verlaging van de leerplichtleeftijd

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Gevangenissen -  Trans­seksuelen.

- Vrijwilligerswerk

- Werkgerelateerde kwa­len en ziekten. — Stress en lendepijn.

- Personen met een han­dicap. — «Begeleid Wer­ken». — Arbeidsonge­vallenwet.

- Sekteproblematiek. — Schadelijke sektarische organisaties.

- Evolutie aantal doden en zwaargewonden bij ver­keersongevallen waar­bij alcohol een belangrijke rol speelt

- Plaatsing van een alco­holslot.

- Aantal pogingen tot zelf­moord in gevangenis­sen

- Actie om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van het internet

- Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap

- Echtscheidingsproce­dures. — Minderjarigen. — Hoorrecht

- Voorschrift voor chro­nische ziekten

- OCMW’s. — Terugvor­dering van rusthuiskos­ten. — Inkomens van de partner van de onder­houdsplichtige.

- Helpen verbergen en steunen van illegalen

- Obesitas. — Superpil

- Huwelijk en echtschei­dingen. — Verhoudingen en verdeling

- Teleconsults bij artsen

- Evaluatie van de refe­rentiecentra voor patiënten die lijden aan het chronisch vermoeid­heids­syndroom (CVS)

- Borstvoeding

- Interregproject niet aan­geboren hersenaan­doe­ning. - Multiple scle­rose

- Daling van het aantal leefloners

Plenaire Senaat

19.10. De nieuwe instel­lingen voor psychiatri­sche delinquenten

Europa

Raad van Europa

-  Building a Europe for and with children

- Human being - not for sale

Publicaties
België

Klinpsy-Online

25.10. Een zero theorie

Publicaties Internationaal

- Human Memory Gene Identified

- Self management of arthritis in primary care: randomised controlled trial

- Telephone administered cognitive behaviour the­ra­py for treatment of ob­sessive compulsive dis­order: randomised con­trolled non-inferiority trial

- Recent Evidence Lin­king Coronary Heart Disease and Depression

- Assessing Postoperati­ve Pain in Neonates: A Multicenter Observational Study

- Association Between Television, Movie, and Video Game Exposure and School Performance

- meer

Humor

- Army Of Identical Scien­tists

Poëzie

- Oud