Jaargang 3 Nr 21 13.11.2006

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Staatsblad

10.11. 06.10.2006. – BVR tot wijziging van de sectorale regelge­ving inzake adoptie in het kader van de ope­ra­tie Beter Bestuurlijk Be­leid

Als een man van 40 verliefd wordt op een meisje van 20, dan is hij niet op zoek naar haar jeugd, maar naar de zijne.(Lenore Coffee)

België  

Persberichten

07.11. Laura.be

Commissie Sociale zaken

08.11. De gevolgen die het verlof voor pallia­tieve verzorging heeft op het stuk van de be­rekening van de jaar­lijkse vakantie

Commissie Justitie

07.11. De kwalijke ge­volgen van de omzend­brief van 17.01.2005 betreffende de voorlo­pige invrijheidstelling voor de strijd tegen het partnergeweld

07.11. De vervolging van drugsmisbruik in het verkeer

07.11. Drugs in ge­van­genissen

07.11. De audiovisuele opname van verhoren in het kader van een ge­rechtelijk onderzoek

07.11. De toegang tot gratis rechtshulp en tot het gerecht

Commissie  Onderwijs, Weten­schaps­beleid, mid­­­den­stand en land­bouw

08.11.  Het advies van de Raad voor het Ver­bruik inzake de marke­ting in de banksector ten aanzien van jonge­ren

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Ontvoeringen door ou­ders. — Werkgroepen. — Samenstelling, op­dracht en resultaten

- Soft- en harddrugs. — Inbeslagname

- Chronische vermoeid­heids­syndroom (CVS). — Classificatie in de index van ziekten en diagnoses. — Toepassing door privé-ver­ze­kerings­maatschappijen

Plenaire senaat

09.11. Vrouwenbesnij­denis in België

 

 

 

 

 

Een dubbele bescherming

 

 

Op 7 november lanceerde minister van Volksgezondheid Demotte een informatiecampagne rond anticonceptie en preventie tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.

Betreffende anticonceptie kan hier verwezen worden naar:
- Op 14.06.2005 ondervroeg Volksvertegenwoordiger Verhaegen de minister van Volksge­zondheid over de zwangerschapsafbreking en contraceptiva.
- Op 20.10.2005 was er in de plenaire kamer van Volksvertegenwoordiger Burgeon over de vrijwillige zwangerschapsafbreking.
- Op 25.04.2006 was er in de Kamercommissie Volksgezondheid een vraag van volksverte­genwoordigster Belhouari over het hogere aantal zwangerschapsonderbrekingen bij tiener­meisjes en de medische opvolging van de jonge moeders en hun kinderen.
- Op 26.09.2006 werd tenslotte het verslag van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augus­tus 1990) ten behoeve van het Parlement (1 januari 2004-31 december 2005) ingediend.

In zijn persmededeling van 07.11.2006 citeert de minister daaruit: " In België nemen elk jaar 17.000 vrouwen hun toevlucht tot een vrijwillige zwangerschapsafbreking. Bij deze vrou­wen zijn er bijna 3.200 jonge meisjes van 13 tot 20 jaar en dit cijfer is de laatste jaren niet ge­daald. Onder de jonge meisjes van 15 tot 19 jaar die in 2005 een abortus ondergingen, had bijna de helft geen enkel anticonceptiemiddel gebruikt, noch enige bescherming. Voor de jongeren onder de 15 is deze verhouding meer dan twee op drie."

Betreffende de bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen schrijft de mi­nis­ter: " De gezondheidsenquête 2004 van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksge­zond­heid toont aan dat onder de jongeren die mogelijk riskeren een SOA op te lopen, meer dan een derde geen condoom gebruikt. Dit verontrustende percentage loopt in Vlaanderen zelfs op tot 50%. Uit de gezondheidsenquête blijkt eveneens dat 7% van de seksueel actie­ve jongeren tussen 15 en 19 jaar de morning afterpil als middel voor zwangerschapspre­ventie gebruikt."

Om te komen tot veiliger seksueel gedrag bij de jongeren lanceert de minister nu een infor­ma­tiecampagne die bestaat uit het ter beschikking stellen van een voorlichtingsboekje aan de ou­ders van alle dertienjarigen en een hernieuwde bekendmaking van de website www.laura.be die ook een fotoroman bevat over tienerzwangerschap.

Verder doet de minister ook een inspanning om de anticonceptiva voor jongeren betaalbaar te maken. Er worden ook 750000 condooms gratis uitgedeeld.
Bij dit artikel mag evenwel een verwijzing niet ontbreken naar Sensoa, het Vlaamse experti­se­centrum voor seksuele gezondheid en HIV, gesteund door de Vlaamse gemeenschap.

 

Vrouwen, heren en kundigen

In de wetgeving op de gezondheidszorgbe­roe­pen spreekt men op veel plaatsen nog steeds over geneesheren en niet over ge­nees­­kundigen (of gewoonweg over artsen) wanneer het over vrouwelijke artsen gaat. In het nieuwe wetsontwerp over vroedkundigen spreekt men over vroedvrouwen ook als het over mannen gaat. Eén-één kan men zeggen. Maar zou het toch niet zinvoller zijn om overal neutrale termen te hanteren?

 

 

Proefdraaien Europsy-diploma

De European Federation of psychologists' As­sociations die de psychologen van 32 Euro­pe­se landen vertegenwoordigt heeft dus een ge­meenschappelijke standaard uitgewerkt voor de opleiding als psycholoog. Het bestaat uit vijf jaar universitaire opleiding en één jaar gesu­per­viseerde praktijk. In de jaren 2005-2007 draait het proef in Duitsland, Groot-Brit­tanië, Spanje, Italië, Finland en Hongarije. Daar­na volgen de andere landen. De opzet ligt in de lijn van de Europese Richtlijn 2005/36 en heeft als doel de mobiliteit van psychologen binnen Europa te bevorderen.

Update wetsontwerpen en wetsvoorstellen

- Wetsontwerp tot wijziging van het Gerech­telijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, van de wet van ... ter be­strijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, en van de wet van ... tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van de inkomstenbelas­tin­gen 1992, wat de aftrekbaarheid van de op­vangkosten voor kinderen met een handicap betreft

- Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volks­gezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid – Amende­menten

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende alge­meen reglement op de politie van het weg­ver­keer en van het gebruik van de openbare weg, inzake het dragen van de valhelm door fietsers beneden de leeftijd van 16 jaar

 

 

 Jacob

Een verleidelijk verhaal

In 1882 ontdekt Koch de bacil die tuberculose veroorzaakt. Er was ook bekend dat vroeg aanwezige neurologische aandoeningen soms pas op latere leeftijd kunnen tot uiting komen. Freud had on­der­meer van Charcot de hypothese overgenomen dat er een ver­band kon zijn tussen hysterie en genitaliteit. Terug in Wenen lanceert Freud, hierdoor geïnspireerd, zijn theorie dat hysterie (de latere ziek­te) ontstaat als gevolg van verdrongen herinneringen aan seksueel misbruik in de kindertijd (de vroege oorzaak). Dit wordt later eufe­mis­tisch de 'verleidingstheorie' genoemd. Hiervoor heeft hij dus ook een systeem nodig van verdringing van het traumatische naar het onbewuste en de mogelijkheid om het terug bewust te maken (via psychoanalyse). Onder het bewuste en luide protest van zijn patiënten (dat hij als weer­stand betitelt) begint hij misbruikscenes te induceren. Hij gaat zijn succestherapie rondba­zui­nen. De realiteit is dat geen enkele van zijn gevallen geneest en dat hij een jaar later aan­kijkt op een bijna lege wachtzaal. Hij stuurt zijn theorie bij. Het systeem van verdringen naar het onbewuste en het terughalen uit het onbewuste bewaart hij evenwel. Hij zegt wel dat het niet om daadwerkelijk misbruik ging, maar om verdrongen fantasieën. Hij schrikt er zelfs niet voor terug om achteraf te beweren dat die vrouwen hem vertelden dat ze misbruikt wer­den. Dit laatste is een soort stadslegende geworden en eind de jaren tachtig, volgens de filosoof Borch-Jacobsen onder invloed van de radicaal feministische beweging, heeft Mas­son dan de stelling geponeerd dat Freud nooit zijn eerste theorie had mogen prijsgeven dat het om daadwerkelijk seksueel kindermisbruik ging. Dit viel samen met heel de rage van de 'hervonden herinneringen'. Uiteraard kan men Freud niet aanwrijven dat iemand anders hon­derd jaar later een theorie opdiept die hij zelf reeds na een jaar verlaten had. Maar hij had wel wat eerlijker kunnen zijn in zijn getuigenissen erover. Ook in 1906 schreef hij nog dat "toevallig" (!) zijn patiënten op dat ogenblik een "onevenredig groot aantal gevallen" om­vatten waarin er "seksuele verleiding door een volwassene of door oudere kinderen" was geweest. Allen Esterson schreef in mei 2006 een boeiend artikel over deze beginperiode van de psychoanalyse. We kunnen u een Nederlandse vertaling aanbieden op de KlinPsy-site: "Een verleidelijk verhaal". Wie heel de kwestie eens uitvoerig wil bestuderen leest best het boek "Freuds vergissing" van Filip Buekens.

 

 

Agenda

- 20.11. Kinderen slacht­offers van het verkeer

Twee dingen kan een man niet verbergen: dat hij dronken is en dat hij verliefd is (Antiphanes)

België (vervolg)  

Staatsblad

06.11. 22.10.2006. – KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van arti­kel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver­zorging en uitkeringen, ge­coördineerd op 14.07. 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de finan­ciering van de therapeu­tische projecten inzake geestelijke gezondheids­zorg

06.11. 22.11.2006. – KB tot wijziging van het KB van 14.05.2003 tot vast­stelling van de verstrek­kingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver­zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07. 1994

06.11. 24.10. 2006. – MB tot wijziging van het MB van 1811.2005 tot vast­stelling van het bedrag en de voorwaarden waar­on­der een tegemoetko­ming kan worden toege­kend voor de verstrek­kingen, omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver­zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07. 1994

Ik moet niet persé
verliefd worden. Ik vind het vierde leerjaar zo al moeilijk genoeg
(Anneleen)

Publicaties
België

KlinPsy-Online

- Verborgen winsten van de psychoanalyse

- Een verleidelijk verhaal

FOD Volksgezondheid

- Angst, Stress, slaap­problemen

Publicaties Internationaal

- Mental health screening in armed forces before the Iraq war and preven­tion of subsequent psy­chological morbidity: fol­low-up study

- Effect of breast feeding on intelligence in child­ren: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis

- Coping through cogni­tion

- Socially isolated and sick

- Exploring Risk Factors for the Emergence of Children's Mental Health Problems

- Seasonal Affective Disorder

- meer

Humor

- Restless Heart Syn­drome

Poëzie

- Eén dag