Jaargang 3 Nr 22 27.11.2006

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

14.11. Stand van za­ken kinderopvang

17.11. Vervotte voert snelprocedure in voor Persoonlijk Assistentie Budget

24.11. Vlaamse Rege­ring legt basis voor voort­zetting Europees Sociaal Fonds-projec­ten tot 2013

Staatsblad

14.11. 20.10.2006. - Besluit van de admini­strateur-generaal tot erkenning en wijziging van erkenning van voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

23.11. 08.09.2006. - BVR tot wijziging van het BVR van 13.7.1994 inzake de erkennings­voorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbij­stand

23.11. 08.09.2006. – BVR tot wijziging van het BVR van 15.12.1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijns­sector

23.11. 08.09.2006. – BVR tot wijziging van het BVR van 17.05. 2002 betreffen­de er­ken­ning en subsi­diëring van de vertrouwens­centra kin­dermishande­ling

23.11. 08.09.2006. – BVR tot wijziging van het BVR van 01.03. 2002 betreffende de er­kenning en de subsi­diëring van de centra voor kinderzorg en ge­zinsondersteuning

Het is bij het ouder worden dat men leert jong te blijven.

België  

Persberichten

17.11. De ouderstage is op gang gebracht

21.11. Universele Dag van het Kind

21.11. Nieuwe studie van de Rijksdienst voor Kin­derbijslag voor Werk­nemers

24.11. Maatregelen voor de kin­derbijslag van kin­deren met een handicap uitgebreid

24.11. Nieuwe regeling voor toekenning van verhoogde kinderbij­slag uitgebreid

24.11. Goedkeuring van een samenwer­kings­ak­koord rond het herstel­rechtelijk aan­bod

Commissie Volksge­zondheid

14.11. Het rookbeleid in jeugdhuizen en fuifza­len

Commissie  mid­­­den­stand

22.11.  De verzekering van vrijwilligers

 

 

 

 

Er is goed nieuws !  

 

 

Er is een volkswijsheid die ongeveer luidt als volgt: "Als je te licht vertrouwen geeft, kan je in de zak gezet worden. Als je nooit vertrouwen geeft, ben je al verloren op voorhand." Het volstaat het artikel van Mikkel Borch-Jacobsen "Een zero theorie" te lezen om te weten hoe de psychoanalyse zich doorheen de geschiedenis als een meester-kameleon heeft gedra­gen. Anderzijds is er ook het gegeven dat de Vlaamse Vereniging van Psychoanalytische Therapie getrokken wordt door degelijke mensen en dat die nu op 22.11.2006 een stand­punt­­bepaling verspreid hebben die duidelijk is en kan tellen. Dat is goed nieuws. We citeren volgende pas­sage:

"Uit het voorgaande moge voldoende blijken dat de Raad van Bestuur besluit dat een wette­lijke regeling van de titel ‘psychotherapeut’ en het bedrijven van psychotherapie als een professionele activiteit noodzakelijk is.

Deze wettelijke regeling wordt best losgekoppeld van de wettelijke erkenning als ge­zond­heids­zorgberoep van klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog en klinisch seksuoloog waarvoor zowel inhoudelijk als formeel nu reeds voldoende basis bestaat.

Psychotherapeuten vormen geen afzonderlijk gezondheidszorgberoep maar oefenen een gespecialiseerde activiteit uit binnen bepaalde erkende gezondheidszorgberoepen.

Het voorontwerp van wetsontwerp van de heer Demotte vormt derhalve geen goede basis voor een wettelijke regeling van de titel ‘psychotherapeut’ en de uitoefening van psychothe­rapie."

Heeft de VVPT hiermee afstand gedaan van het Freudiaans onbewuste, van het oedipus-complex, de wensdroom, de doodsdrift, enz. Neen. Er zal nog wetenschappelijke discussie nodig zijn. Maar precies voor dat laatste is het enorm belangrijk dat de VVPT zich met haar verkla­ring heeft opgesteld als een organisatie die belang hecht aan de wetenschappelijke basis van de psychotherapie en aan de hoog gekwalificeerde basisopleiding binnen een gezondheidszorg­beroep van de mensen die zich specialiseren in de psychotherapie. Vaarwel psychoanalyse als religieuze gemeenschap waarbij het, om zieke mensen te onderzoeken en te behandelen, blijkbaar soms belangrijker is tot de club te behoren dan om goed opgeleid te zijn. Vaarwel lekenanalyse.

Vorige maand was het ook reeds opgevallen dat de Belgische School voor Psychoanalyse niet meer bij de ondertekenaars stond van de tweede verklaring van het front van psycho­analytische verenigingen. Het lijkt erop dat langs Vlaamse kant de psychoanalytisch geori­ën­teerde psychologen terug aansluiten bij de standpunten van de grote groep van hun col­lega's.

Langs Vlaamse kant zijn het wat de psychologen betreft nu nog enkel de Kring voor Psy­cho­analyse van de New Lacanian School en het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psy­cho­therapie (die overigens voor een deel overlappend zijn) die een ander standpunt inne­men tegenover het lopend wetgevend werk.

 

Gevangene slachtoffer van on­wet­tig handelen Psychologencommis­sie ?

Sedert jaren klagen we aan dat de psycho­lo­gencommissie de wet niet respecteert (zie De Maere van 16.05.2005 en later). Wanneer een psycholoog zijn bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de Psychologenlijst niet betaalt mag de Psychologencommissie alle wettelijke middelen gebruiken om betaling af te dwingen, maar ze mag de erkenning van de psycholoog niet schrappen. Eens een psycholoog als psy­­­choloog erkend is mag hij die titel gebrui­ken tot hij sterft of tot hij zelf vraagt om ge­schrapt te worden van de Psychologenlijst. De Psychologencommissie publiceert op haar website slechts de namen van de psycho­lo­gen die in orde zijn met hun bijdrage en schrijft erboven dat deze psycho­logen gerechtigd zijn de titel te dragen tot, momenteel, 30.09.2008. Er is een zoekfunctie waarboven te lezen staat " Wil je weten of een persoon de titel van psycholoog mag dragen?" Hierin steekt een dubbele fout. Uiteraard zijn die psycho­lo­gen gerechtigd om de titel te dragen tot 30.09.2008, maar niet alleen tot die datum, maar tot ze sterven. Ten tweede wekt de Psy­chologencommissie de indruk dat wie niet in die lijst staat niet het recht heeft om de titel te dragen. En dat is niet waar!  Al wie ooit erkend werd en zich niet liet schrappen, mag de titel dragen, ook de personen die (nog) niet in orde zijn met de betaling van hun bijdrage voor het bijhouden van de lijst!
In de Standaard van 24.11.2006 staat het verhaal van een gevangene die, in het kader van eventueel vervroegde invrijheidsstelling, verslag nodig had van een psychologe. Deze werd de toegang tot de gevangenis ontzegd omdat ze te laat was met haar betalin­gen… Uiteraard is het slechts een krantenbericht, maar het erge is dat het kan kloppen! Als het klopt, dan kan de maatschappij alleen maar hopen dat die gevangene een schadeclaim indient ten aanzien van de Psychologen­com­missie. Soms krijgt men de indruk dat budget de taal is die ze daar het best verstaan. 

Wereldaidsdag

Op 1 december is het Wereld Aids Dag, een mondiale aandachtskreet voor de aids-proble­matiek en een oproep voor meer solidariteit met mensen met hiv en aids. Sensoa geeft een overzicht van de activiteiten die in Vlaanderen georganiseerd worden. Info over de internationale campagne vindt men hier.

 

 

Handinfo

Van de Handinfo, de Vlaams Fonds-gids boordevol handige informatie voor personen met een handicap, verscheen zopas de vierde, geheel herwerkte versie.

 

 

Update wetsontwerpen en wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te wor­den en tot wijziging van het koninklijk be­sluit van 25 november 1997 houdende vast­stelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend

- Wetsontwerp ter bestrijding van discrimina­tie tussen vrouwen en mannen

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden

- Parlementaire dimensie van de pan-Europe­se campagne van de Raad van Europa om het geweld tegen de vrouwen te bestrijden, het huiselijk geweld inbegrepen. Voorstel van resolutie. Verslag

 

 

 

 Jacob

Lachende muizen en empathische schapen

Mensen en chimpansees delen 96 % van hun DNA. Voor genen die de aanmaak van proteïnen regelen is dat zelfs 99 %. Dat dit gege­ven leidt tot gelijkaardige structuren weten we maar al te goed. Dier­proeven zijn gegeerd in de biomedische research. Wanneer men vi­vi­secties doet vergeet men evenwel graag de gelijkaardigheid tus­sen mens en dier. Honderdvijftig jaar geleden heeft Darwin de men­se­lijke wezens op het continuüm geplaatst van de dierlijke species. Het wordt steeds duidelijker dat er tussen mens en dier niet alleen biologische verbanden te leggen zijn, maar ook psychologische. Lan­ge tijd dacht men dat dierpsychologie en menselijke psychologie alleen het instinctmatige gemeen hadden. Men dacht dat chimpan­sees enkel doodden voor territoriumverdediging of in het kader van rivaliteit bij paringsge­drag. Nu weet men dat ook moord en kindermoord hen niet vreemd is. Men weet dat dol­fij­nen culturele gebruiken doorgeven aan hun jongen, dat octopussen verschillende persoon­lijkheden kunnen demonstreren, dat ratten zin voor humor hebben, dat muizen kunnen la­chen en schapen empatisch kunnen zijn. Met andere woorden er is niet alleen inferentie mo­gelijk van dier naar mens, maar ook van mens naar dier. Wetenschappers moeten niet alleen beducht zijn voor antropomorfismen, maar ook voor antropodenials. Dat dit alles zijn gevolgen heeft voor ons denken over wetenschap en ethiek is nogal duidelijk. In het recent­ste nummer van de American Scientist hebben G. A. Bradshaw en Robert M. Sapolsky daar­over een interessant artikel geschreven. Het doet nadenken.

 

 

Agenda

- 29.11. Waarom psy­cho­analyse alles begrijpt. De structuur van Freuds pseudo-hermeneutiek

Wie zichzelf te oud vindt om nog iets te leren, is waarschijnlijk altijd zo geweest.

België (vervolg)  

Commissie Sociale Zaken

21.11. Etnische dis­cri­minatie bij te­werk­stel­ling

21.11. Het verslag over het precair statuut van de vrouwen in België

21.11. De antwoor­den die moeten worden aan­gereikt aan families met een zwaar afhan­kelijk kind

21.11. De steun voor de tewerkstelling van per­sonen met een han­dicap

21.11. De evaluatie van de maatregel waarbij de toegelaten cumulatie van beroepsinkomsten met de inkomensver­vangende tegemoetko­ming voor per­sonen met een handi­cap werd verhoogd

21.11. De opschorting van een uitkeringsaan­­vraag voor personen met een handicap in afwach­ting van een beslissing van de ar­beidsrechtbank over het beroep inge­diend in het kader van een eer­ste aanvraag

Commissie Justitie

21.11. De klachten in­zake het omgangsrecht

21.11. Het evaluatie­rapport over de jeugd­instelling in Everberg

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Partnergeweld. — Rol van de huisarts

Plenaire senaat

23.11. Chronisch zieken en de armoedegrens

23.11. De toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de eu­thanasie

23.11. De begeleiding van seksuele delinquen­ten

Staatsblad

21.11. 06.10.2006 – KB tot wijziging van het KB van 19.03.2004 tot regle­mentering van de behan­deling met vervangings­middelen

Europa

Raad van Europa

- Stop domestic violence against women

- The Pompidou Group: New signals for drug policies across Europe

De goede kant van het verouderen is de vaststelling dat men
 steeds jonger is dan men ooit zal worden.

Publicaties
België

Rijksdienst voor Kinder­bijslag Werknemers

- Maatschappelijke ver­an­deringen: De rijke di­versiteit aan rechtheb­benden. Telling 2006

Weliswaar 72

- Ethiek in de welzijns­zorg

- Ontwennen doe je niet alleen

Publicaties Internationaal

- The Shrink from Hell

- Comparison of aca­de­mic performance of twins and singletons in adolescence

- meer

Humor

- Olympics

Poëzie

- De uiterste seconde