Jaargang 3 Nr 23 11.12.2006

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

28.11. Wereld Aids Dag - naar een nieuwe dy­namiek voor preventie naar homomannen

01.12. Hervorming moet volwassenenonderwijs sterker, beter, soepeler en evenwichtiger ge­spreid maken

08.12. Vlaams Actie­plan Suïcidepreventie - 8% minder sterfte door zelfdoding tegen 2010

08.12. Vlaanderen zet belangrijke stap in uit­voering van vernieuwd jeugdrecht - Vlaamse Overheid tekent sa­men­werkingsakkoord

Commissie Cultuur, jeugd, sport en media

30.11. Stand van za­ken met betrekking tot de me­diakeuring in Vlaan­de­ren naar aan­leiding van videogames rond pesterijen en wan­ge­drag

Juristen zijn mensen
die gerechtigheid met behulp van het recht bedriegen. (H.Pinter)

Staatsblad

04.12. 15.09.2006. – BVR betreffende de steunpunten voor be­leids­relevant onder­zoek

05.12. 08.09.2006. – BVR tot wijziging van het BVR van 10.07. 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg

07.12. 08.09.2006. – BVR houdende de toe­kenning van VIA-subsi­­dies aan de Centra voor Geestelijke Ge­zond­heids­zorg

07.12. 08.09.2006. – BVR tot wijziging van het BVR van 12.10. 2001 ter uitvoering van het decreet van 19.12. 1997 betreffende het algemeen welzijns­werk

07.12. 08.09.2006. – BVR tot wijziging van het BVR van 24.07. 1997 tot regeling van de erkenning en de sub­sidiëring van de centra voor integrale gezins­zorg

07.12. 08.09.2006. – BVR houdende de sub­sidiëring van bepaalde personeelskosten, van management en van kwaliteitsondersteu­nende maatregelen voor voorzieningen en dien­sten, gesubsidi­eerd door het Vlaams Agent­schap voor Per­sonen met een Handi­cap

07.12. 29.09.2006. – BVR tot wijziging van het BVR van 23.02. 2001 houdende de voor­waarden inzake erkenning en subsidië­ring van kinderdagver­blijven en diensten voor opvanggezinnen

België  

Persberichten

01.12. Maximumfactuur

05.12. Europa be­schermt zich tegen nieuwe zoge­naamde "Fourniret" za­ken: defi­nitieve goedkeu­ring van een kaderbesluit

07.12. Tabak- Horeca

08.12. Ombudsfunctie in de ziekenhuizen

08.12. Rechten van de patiënt

Commissie Middenstand

29.11. De uitvoerings­be­sluiten bij de nieuwe wet op het vrijwilli­gers­werk

29.11. De agressieve marketing van banken ten aanzien van jonge­ren en de financiële re­clame in het algemeen

 

 

 

 

 

Partnergeweld en
huiselijk geweld

 

 

 

Anasuya Sengupta, een Indische activiste, schreef dat "Too many women in too many countries speak the same language, of silence... ". Op 7 december 2006 zei Maud de Boer-Bu­quicchio van de Raad van Europa in de context van de campagne tegen geweld tegen vrou­wen, met inbegrip van huiselijk geweld: "Domestic violence is not "a matter for women": it is a matter for all of us." De Raad van Europa organiseert een brede campagne tegen huiselijk geweld. Meer info over de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa is hier te vinden. "La violence domestique doit être criminalisée, les victimes protégées et les agresseurs punis à travers l’Europe." De website van de campagne kunt u hier raadplegen.

In alle landen hebben een vijfde tot een vierde van de vrouwen minstens eenmaal in hun leven fysisch geweld ondergaan en meer dan een tiende onderging seksueel geweld. De cijfers voor alle soorten geweld, stalking inbegrepen, lopen op tot 45 %. De meeste geweld­plegingen op vrouwen worden uitgevoerd door mannen uit hun onmiddellijke omgeving, het meest door partners of ex-partners. Men schat dat 12 à 15 % van de vrouwen slachtoffer werden van huiselijk geweld na de leeftijd van 16 jaar.

In een recent verschenen artikel ( juni 2005) in 'De draad van Ariadne', een tijdschrift van het instituut voor de gelijkheid van  vrouwen en mannen, licht Kris De Groof het fenomeen intrafa­miliaal geweld toe in de context van het algemeen welzijnswerk.

Op 13.12.2005 was er in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een interpellatie van mevrouw Mieke Vogels over de veiligheid van kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In dezelfde commissie waren er op 31.01.2006 vragen om uitleg vanwege mevrouw Trees Merckx-Van Goey en mevrouw Anne Marie Hoebeke be­treffende de aanpak van intrafamiliaal geweld.

Op nationaal vlak is inzake recente wetgeving te vermelden:

- 24 NOVEMBER 1997. Wet strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan

- 28 JANUARI 2003. - Wet tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn part­ner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek

Inzake wetsontwerpen en wetsvoorstellen in verband met partnergeweld zijn te vermelden:

- Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van huiselijk geweld

- Wetsvoorstel tot oprichting van een Waarnemingscentrum voor huiselijk geweld

- Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld

- Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld

Tenslotte was er recent een Plechtige verklaring waarmee de Kamer van volksvertegen­woor­­digers en de Senaat zich aansluiten bij de parlementaire dimensie van de pan-Europe­se cam­pagne van de Raad van Europa om het geweld tegen de vrouwen te bestrijden, het huiselijk geweld inbegrepen

In de Kamer en Senaat waren er ook regelmatig discussies en besprekingen van het onder­werp. Voor alle senaatsdocumenten van de laatste tien jaar die handelen over huiselijk ge­weld kan hier terecht.

Op 17.01.2006 waren er in de Kamercommissie Sociale zaken een drietal vragen over dit onderwerp vanwege mevrouw Karin Jiroflée. Zij stelde over het onderwerp ook vragen in de commissie justitie en in de commissie volksgezondheid. Recent waren er in de plenaire Kamer vragen van een drietal volksvertegenwoordigers over de subsidies voor het project 'Time Out' inzake intrafamiliaal geweld".

Meer informatie over de Nationale Actieplannen tegen geweld via een dossier van de Natio­na­le Vrouwenraad.

Op 07.03.2006 was er een omzendbrief van het ministerie van justitie.

Ook in de Statengeneraal voor het gezin - tweede cyclus was er een werkgroep over Geweld en gezin.

Verwijzen we ook naar het instituut voor gelijke kansen van mannen en vrouwen die een hoofdstuk wijden aan geweld. Lees ook : Partnergeweld: De riscicofactoren

Op de website van Domus Medica is er eveneens aandacht voor de aanpak van intrafa­mi­liaal geweld.

Op de website van hulpverlening.be staat een overzicht: Intrafamiliaal en partnergeweld: wie geeft welke hulp?

Via Medline zijn er volgende recente reviews (soms abstract, soms full text): Lovestruck: women, romantic love and intimate partner violence , Women's experience of violence during stalking by former romantic partners: factors predictive of stalking violence , Alcohol and intimate partner violence: do we have enough information to act? , Women exposed to intimate partner violence: expectations and experiences when they encounter health care professionals: a meta-analysis of qualitative studies , Twelve-Month Outcomes of Trauma-Informed Interventions for Women With Co-occurring Disorders , Review: current therapies for men committing acts of domestic violence are of limited benefit , Screening for Family and Intimate Partner Violence: Recommendation Statement , Screening Women and Elderly Adults for Family and Intimate Partner Violence

Wie op zoek is naar Nederlandstalige websites over het thema kan starten bij Startkabel.nl-huiselijk geweld. We vermelden in België de site van Amnesty International

 

Handboek psychologie

Er is een nieuwe versie verschenen van het handboek van Marc Brysbaert. Er hoort ook een website bij.

 

 

Kwaliteit in de overheid

De portaalsite Kwaliteit in de overheid wil een wegwijzer en ontmoetingspunt zijn voor iedereen die in de overheid werkt aan de kwaliteit van de dienstverlening en het beleid.

De website biedt enerzijds informatie aan met betrekking tot de verschillende kwaliteits­con­cepten, modellen en technieken die samen met het kwaliteitsdenken hun intrede deden in de publieke sector. Anderzijds wil ze de organisaties die praktijkervaringen hebben met de voorgestelde kwaliteitsmodellen en –technie­ken aan het woord laten.

Beleidsbrief Vervotte 2006-2007

Deze is hier te lezen.

 

 

Opgepast met spam-filters

Bij telenet kan men de spamfilter in drie stan­den zetten. Spamfilter af. Spamfilter de spam laten vernietigen. Spamfilter de vermoedelijke spam laten markeren waardoor u ze in een afzonderlijke map in uw brievenbus kunt la­ten toekomen. Zalige rust als men de spamfil­ter de spam laat vernietigen. Nog een zestal spam-mails per dag. Tot er bepaalde colle­ga's zijn die opbellen waarom je nooit op hun mails reageert.!?! Tip: Laat de spam markeren en regelmatig zult u in de rommelmap wel een mailtje vinden dat er eigenlijk niet thuis hoort. 

 

 

 Jacob

Orange mécanique

Over de toepassing van therapeutische technieken zoals elektro­con­vulsietherapie en lobectomie wordt in de wereld van de hulpver­lening en wetenschap soms aardig gediscussieerd. Dat daarbij al eens een filosofische commentaar of een emotionele uitlating komt, getuigt enkel van het feit dat hulpverleners en wetenschappers ook mensen zijn en ook emotioneel betrokken zijn op de patiënten die de­ze behandelingen ondergaan. Maar van wetenschappelijk geschool­de hulpverleners mag men wel verwachten dat ze uiteindelijk niet desinformeren. Dat is wat weer eens gebeurd is in een spraakma­kend artikel in Le Monde van de hand van een Franse psychiater, psy­choanalyticus van de Société psychanalytique de Paris. De Hau­te Autorité de santé (HAS) van Frankrijk heeft onlangs naar de Franse psychiaters een bro­chure gestuurd met de titel Trouble obsessionnel compulsif (TOC) résistant : prise en charge et place de la neurochirurgie fonctionnelle. De brochure is ons niet gekend, maar ligt vermoedelijk in de lijn van de studie die HAS in 2005 op haar website heeft gezet. Deze publicatie rapporteert over de beschikbare kennis inzake etiologie van de obsessief-compul­sieve stoornissen, soorten en behandeling, definitie van resistente OCD en psychochirur­gische mogelijkheden. De geïnteresseerde in het onderwerp kan ook hier eens kijken. In het artikel in Le Monde leren we inzake etiologie dat het bij TOC gaat om een conflit entre le désir et son interdit, om een histoire personnelle à éclaircir. Maar eens de psychoanalyse opzij geschoven, gaat het om een "sujet TOC", déshumanisé, réduit à son comportement comme un animal de laboratoire. De auteur beweert dat antidepressiva niet helpen, dat men eraan verslaafd kan geraken. Gedragstherapie, cognitieve therapie, farmacotherapie en psychochirurgie worden voor het gemak allemaal in een zak gestopt en de associatie met clockwork orange en middeleeuwse toestanden wordt gemaakt. Het is wellicht zinvol om op te merken dat er bijvoorbeeld in de USA tussen 1936 en het midden van de jaren 50 naar schatting 50000 ingrepen waren van psychiatrische neurochirurgie (wie zwaaide er toen de plak in de American Psychiatric Association ?). Juist dankzij de komst van de psy­chofarmaca kon het aantal chirurgische ingrepen drastisch dalen. Nu zijn er in de USA en Groot-Brittannië minder dan 25 ingrepen per jaar, in Australië 1 à 2.
Tenslotte, hoe kan het anders, wordt het verhaal dat Wainrib in Le Monde opdist, gebruikt als argument tegen de kritiek op de psychoanalyse. Precies alsof de risico's en bijwer­kin­gen bij een noodoplossing zoals lobectomie of neurostimulatie het bewijs leveren van het bestaan van een freudiaans onbewuste en het oedipuscomplex.
Het is wel een geluk dat de psychoanalyticus die deze onzin uitkraamt een psychiater is en geen psycholoog. Anders werd het artikel ook nog eens gebruikt om de psychologen op de kop te slaan.

 

 

Agenda

- 11.01. Het nieuwe jeugdrecht

Freud is de vader van de psychoanalyse, maar de moeder is hij niet.

(Germaine Greer)

België (vervolg)

Commissie Justitie

28.11. Slachtofferbeje­gening in de rechtbanken tegenover ouders wier kind de dood vond in het verkeer

05.12. Misbruiken van de procedure tot aanstelling van een voorlopig be­wind­voerder

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Openbare vervoers­maat­schappijen. – Veilig­heidsdiensten. - Gebruik van spuitbussen en hand­­boeien

- Ontnemen van het recht tot besturen van een voertuig. – Gerech­te­lijke beslissingen. – Her­stel­onderzoeken

-  Drugsgebruik. – Dode­lijke effecten

Plenaire senaat

30.11. De gebrekkige toegang van illegalen en mensen zonder papieren tot de gezondheidszorg

30.11. Het onderzoek van Test-Aankoop over de palliatieve zorg

30.11. Het daderproject ‘Time Out’ in het kader van intrafamiliaal geweld

30.11. De dag tegen huishoudelijk geweld en de taken van de politie

07.12. De therapeutische hardnekkigheid

Staatsblad

08.12. 17.11.2006. – KB tot wijziging van het KB van 07.06.2004 tot vast­stelling van de voor­waar­­den om te worden aangewezen als uni­ver­sitair ziekenhuis, univer­sitaire zieken­huis­dienst, universitaire zieken­huis­functie of universitair zorg­programma

Mijn films zijn een
 vorm van psychoanalyse, behalve dat ik het ben die betaald wordt. Dat verandert alles !
(Woody Allen)

Publicaties
België

Weliswaar

- Belangrijke stap in uit­voering vernieuwd jeug­drecht

- Vlamingen kiezen vaker voor bemiddeling

- Bemiddeling tussen da­ders en slachtoffers

- Bemiddeling in het nieuwe jeugdrecht

- Burgers bemiddelen bij boze buren

- Schuldbemiddeling is (helaas) in opmars

Academia Press

- Psychologie (website)

Publicaties Internationaal

- Fringe psychothera­pies: The public at risk

- The Psychological Unconscious

- Get the Picture? The Effects of Iconicity on Toddlers’ Reenactment From Picture Books

- Helping others, helping ourselves

- Community based oc­cu­pational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial

- Preserved Subliminal Processing and Impai­red Conscious Access in Schizophrenia

- Psychiatric Symptoma­tology and Disorders in Caregivers of Children With Asthma

- High rates of recurren­ce of depression in chil­dren and adolescents

- Effect of levodopa on cognitive function in Parkinson’s disease with and without dementia and dementia with Lewy bodies

- Health consequences of reduced daily cigaret­te consumption

- Research debunks Tou­rette’s syndrome myths

- meer

Humor (Kunst!)

- Jerôme Murat

Poëzie

- Kort