Jaargang 3  Nr 24 25.12.2006

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

15.12. Start proefpro­ject aangepast ver­voer voor rolstoelgebruikers

15.12. 625.000 euro voor Verkeers- en Mo­­biliteitsEducatiefcen­trum

15.12. Moeder-kind-eenheid in Zoersel en Sint-Denijs-Westrem voortgezet

15.12. Psychologische en psychiatrische on­dersteuning voor jon­geren in gemeen­schaps­instelling

18.12.  148.000 euro voor ouderenbeleids­co­ördina­tor in elke ge­meente - Stem van de oudere laten klinken in lokaal beleid

Commissie Onderwijs

07.12. De opleiding tot logistiek assistent

07.12. De aanbevelin­gen van de Federale controle- en evaluatie­commissie euthanasie over de opleiding van toekomstige artsen

Commissie Welzijn, volksgezondheid, Gezin

05.12. De maximumfac­tuur in de zorgsector

05.12. De stijging van het aantal hiv-infecties bij homo- en biseksue­len

05.12. Beheersover­eenkomst met de Vlaam­se Vereni­ging Geestelijke Gezond­heidszorg

Vlaams parlement

06.12. Het recht op on­derwijs van kinderen in gesloten centra voor uitgeprocedeerden

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Druggebruik - Viagra - Antwoord

- Body Mass Index – Mo­dellen - Antwoord

- Gezinsondersteu­nen­de pleegzorg   -   Knelpunten - Antwoord

- Pleegzorg bijzondere jeugdbijstand   -   Knelpunten - Antwoord

- Pleegzorg gehandi­capten   -   Knelpunten - Antwoord

Het hoofddoel van een kinderfeestje is dat je er aan herinnerd wordt dat er kinderen zijn die nog slimmer zijn dan je eigen kinderen. (K.Whitehorn)

België  

Persberichten

21.12.  Hervorming van de wet ter bescherming van de maatschap­pij

21.12. Zelfstandigen en werkonbekwaam­heid

21.12. Vrijwillige activi­teit tijdens arbeidson­geschiktheid zelfstan­digen

Commissie Justitie

12.12. De recidive bij seksuele delinquenten

12.12. De financie­ring van het project 'Time Out'

Commissie Volksge­zond­heid

13.12. De bescher­ming van de titel van psycho­thera­peut

13.12. De evaluatie van de wet houden­de op­richting van de federale data­bank van de beoe­fenaars van de ge­zond­heidszorg­be­roe­pen

13.12. De financiële ver­deling voor de uit­voering van preventie­ve en zorg­verlenende projec­ten uit de federa­le be­leidsnota drugs

13.12. De criteria voor opname in de rust- en verzorgingstehuizen

13.12. De onafhankelijk­heid van ombudsdien­sten in zieken­hui­zen

13.12. Slachtofferbeje­­gening in ziekenhuizen van ouders wier kinde­ren de dood vinden in het verkeer

 

 

 

 

Doet ie het of doet ie het niet ?

 

 

Binnen 11 maanden, is het veertig jaar dat de volmachtenwet KB78 van 10.11.1967 afge­kon­digd werd. Die kwam er na een periode van artsenstakingen. Sedert in die wet ook heel het werkterrein van de klinisch psychologen en van andere gezondheidszorgberoepen in­ge­schreven werd als het domein van de artsen, doen de klinisch psychologen onwettige uitoefening van de geneeskunde wanneer ze gewoonweg hun eigen beroep uitoefenen. Om die abnormaliteit recht te trekken worden er nu reeds sedert 2000 initiatieven genomen om de uitoefening te regelen van een aantal 'nieuwe beroepen' (de eerste beoefenaars gaan ondertussen reeds met pensioen !).

In het voorjaar van 2003 stonden we dichtbij een goede regeling met het wetsontwerp Ael­voet-Tavernier. Maar een beperkte groep, hoofdzakelijk Franstalige psychoanalytici hebben het nodig gevonden om te lobyen tot het ontwerp gekelderd werd.

Tijdens deze legislatuur was er eerst een initiatief voor ontwerp door Demotte, maar dit werd doorkruist door het herindienen door Mayeur van een gewijzigde versie van zijn vroe­ger voorstel. In reactie daarop werd dan door Vandenberghe e.a. het wetsontwerp Aelvoet terug als voorstel ingediend. Demotte zag de bal weer in zijn kamp en deed in de loop van 2005 een poging om een nieuw ontwerp op te stellen. Zo nieuw was dat nu ook weer niet, daar het de grote lijnen van het voorstel Mayeur overnam. De klinisch psychologen hebben nog tot december 2005 geprobeerd om via overleg de ontwerptekst bij te sturen, maar dat was vruchteloos. Om een voorbeeld te geven: De taken die een klinisch psycholoog mag uitoefenen zijn dezelfde als deze die elke psychiatrisch verpleegkundige mag uitvoeren met dat verschil dat het somatisch luik er bij de psychologen niet bij is. Vergadering na vergade­ring werd aangedrongen en geschreven om het begrip "autonomie" in de definitie te plaat­sen en om te stellen dat de gestelde handelingen de diagnostiek enz… enz… tot doel heb­ben en niet de domeinen. Steeds opnieuw werd dit geweigerd. Een logopedist met 500 uur psychotherapie-opleiding die in de werksituatie 1200 uur supervisie volgt, heeft wel diag­nostische en therapeutische autonomie… Verwijzend naar de titel van afdeling 3 zegt men dan in het openbaar dat de klinisch psychologen autonoom in de geestelijke gezond­heids­zorg mogen werken. Het is niet omdat men autonoom een lavement mag zetten dat men mag opereren. Wat in de definitie van de beroepsuitoefening staat, is wat telt. En dat weten ze op het kabinet maar al te goed. Uiteraard betreffen de bezwaren nog veel meer zaken dan de definitie van de klinische psychologie. Er is ook de niet werkbare en niet gewenste op­splitsing tussen de somatische zorg en de geestelijke gezondheidszorg en de groepering van alle beroepen in één Hoge Raad voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook heel de re­ge­ling van de uitoefening van de psychotherapie kan de goedkeuring niet wegdragen (wordt gezien als afzonderlijk beroep met te weinig kwaliteitswaarborgen inzake basis­be­roep, te weinig wetenschappelijk verankerd en teveel in handen van verenigingen. Zie o.a. vorige nummers van De Maere,  het dossier over het statuut, de website over de derde weg) De onderhandelingen werden stopgezet in december 2005.

Op 20.02.2006 heeft de BFP samen met senator Vandenberghe dan 'de derde weg' voorge­steld om uit de impasse te raken. De derde weg komt tegemoet aan de voornaamste kritie­ken op het wetsontwerp Aelvoet zoals die te lezen zijn in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Mayeur. De derde weg kan gerealiseerd worden via een geamendeerd wets­voorstel Vandenberghe. De amende­menten werden ingediend in de senaat.

Maar ondertussen hebben we ook nog het symposium van Demotte gehad over de gees­te­lijke gezondheidszorg, volledig gemanipuleerd door dezelfde groepen die voor het grootste stuk de pen vasthielden wanneer het wetsontwerp geschreven werd.

Dan was het weer stil gedurende een aantal maanden tot er op 13 december 2006 in de Kamer door de volksvertegenwoordiging werd gevraagd naar de stand van zaken. Demotte antwoordde dat zijn ontwerptekst op de interkabinettenvergaderingen wordt besproken en dat hij hoopt nog voor het einde van de legislatuur een tekst op de ministerraad te kunnen voorleggen.

Vermelden we dat het ontwerp volledig in tegenspraak is met het advies van de Hoge Ge­zondheidsraad betreffende de psychotherapie.  Wanneer we zien dat de artsen het ont­werp afwijzen,  dat alle geledingen van de psychologen, op een beperkte groep vooral Franstalige psychoanalytici na, het ontwerp afwijzen, dan is het zeer de vraag of men er op vier maanden zal uit komen. Men moet er ook nog rekening mee houden dat dit ontwerp niet gespeend is van juridische onvolkomenheden. Er kan verwacht worden dat de Raad van State wel enkele bladzijden commentaar zal hebben…

Men zou natuurlijk ook kunnen kiezen om de derde weg te bewandelen. Ook al is die denk­piste reeds aardig verspreid geraakt de laatste tien maanden en ook al was er tot hiertoe heel wat interesse en waardering en geen negatieve kritiek, toch is de vraag of de idee reeds voldoende gerijpt is bij alle betrokkenen. Wellicht is dit eerder een realistische weg voor volgende legislatuur.

De kritiek op het wetsontwerp Demotte die recent gepubliceerd werd door de Koninklijke Academie van België is zeer belangrijk. Ze kan doorgaan als een gefundeerde kristallisatie van de kritiek tot hiertoe en dat door een instantie met grote autoriteit.

Bij het begin van dit nieuwe jaar kunnen we gespannen afwachten wat de minister zal doen, een poging wagen om de wetgeving door het parlement te loodsen, dan wel de kans bieden aan een volgende legislatuur om een wetgeving te ontwerpen die op grotere con­sen­sus kan rekenen. Vandaar de titel, doet ie het of doet ie het niet ?.

 

Gerechtskosten in strafzaken

In december verschijnen normaal de geïndexeerde tarieven van de gerechtskosten in straf­zaken. Dit keer niet. In plaats daarvan verscheen er op 22.12.2006 een bericht dat er een arrest was van de raad van state waardoor het ministerieel besluit van 18 september 2002 betreffende de gerechtskosten in strafzaken was vernietigd. Het arrest is hier te lezen. Zie ook de mededeling op de website van IAB.

In de programmawet die op 27.12.2006 in het staatsblad verscheen staan onder titel 1, hoofd­stuk 1 de nieuwe bepalingen inzake gerechtskosten..

Een paar passages uit de nieuwe wet:

- " Art. 6. De Koning neemt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een algemeen reglement aan inzake de gerechtskosten in strafzaken houdende bepaling van een lijst van gerechtskosten, de tarifering en de betalings- en inningsprocedure ervan."

- "Art. 3. De vorderende magistraat geeft opdracht aan de dienstverlenende persoon, legt de draagwijdte ervan vast en bepaalt de termijn waarbinnen zij moet worden voltooid. Na uitvoe­ring van de opdracht controleert de vorderende magistraat de kwaliteit van de ver­leen­de dienst en de gelijkvormigheid ervan met de tarifering en stelt de onkostenstaat vast.
Inzonderheid bij vertraging in de uitvoering van de opdracht door de dienstverlenende per­soon, bij slechte uitvoering of bij overdreven facturering, welke de aard van de opdracht ook moge zijn, kan de magistraat de onkostenstaat verminderen bij een met redenen omkle­de beslissing."

Wie meer wil weten over de achtergronden en motieven van deze wetgeving kan het dossier doornemen van de Kamer.

In het verslag van de Kamer van 18.12.2006 lezen we "Het koninklijk besluit houdende het nieuwe algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zal in de loop van de maand januari worden aangenomen, zodra deze bepalingen van kracht zullen zijn."

Het is niet direct duidelijk hoe, in afwachting van de nieuwe regeling, de gerechtskosten zullen geregeld worden na (en vóór ?) de vernietiging van het ministerieel besluit op 20 oktober 2006

 

Conventie Personen met een Handicap

De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft op 13.12.2006  de “Internationale Conventie voor het vrijwaren en bevorderen van de rechten en de waardigheid van per­sonen met handicaps” goedgekeurd in New York. Secretaris-generaal Kofi Annan noemde dit ‘the dawn of a new era’. Het is het eerste mensenrechtenverdrag van de 21e eeuw en legt voor de eerste maal aan de 192 lidstaten van de VN een bindende regelgeving met betrekking tot de rechten van personen met een handicap op. Meer info.

 

 

Arthur Benton overleden

Op 27.12.2006 is Arthur Benton op 97 jarige leeftijd overleden. Hij was een pionier in de studie van de hersen-gedragsrelatie. Dagelijks worden er nog testen gebruikt die door hem ontworpen zijn.

Euthanasie

Op de site van de Kamer kan men het twee­de verslag lezen van de Federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie. Probeer het niet te lezen als u geen breedbandverbin­ding hebt. Het document van 132 bladzijden is 49 megabyte groot. Het eerste deel is de Franse versie. Op pag 69 begint het Neder­landse verslag.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie

- Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de zie­kenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of der­de persoon noodzakelijk is

 

 

 Jacob

De Maere in 2007

Aan ieder de beste wensen voor 2007 !

Dit is het 81ste nummer van De Maere. Het eerste nummer dat met ver­traging verscheen. Een panne met de telenetverbinding hield ons een tijdlang weg van de informatie op het internet.
Vanaf 2007 zal De Maere ook minder frequent verschijnen. De publi­ca­tie is te tijdrovend voor één persoon, naast alle andere publicaties op de website. In plaats van 24 nummers worden er voortaan 16 per jaar gepland. Driewekelijks in plaats van tweewekelijks. Iets lan­gere tussentijd  tijdens de vakantieperiodes. Voor dringende mede­delingen is er ook de RSS-feed en psychologen kunnen zich nog steeds inschrijven voor de KlinPsy-Nieuwsbrief. Die verschijnt nog zelden sedert er om de twee weken een nummer van De Maere is, maar het systeem bestaat nog en kan gebruikt worden voor nieuws dat niet kan wachten op het volgend nummer of voor nieuws dat beter voorbehouden blijft voor psychologen. Mogelijks wordt er in 2007 weer meer gebruik van gemaakt…

 

 

Agenda

- 20.04.  NAH bij kinderen en jongeren

- overzicht

Iemand die altijd alles zwart op wit wil hebben, heeft een kleurloos bestaan. (M.de Jager)

België (vervolg)

Commissie Volksgezond­heid (vervolg)

13.12. Het herfederalise­ren van het preven­tie­be­leid in de gezond­heids­zorg

19.12. De evaluatie van de onderhoudsplicht in rusthuizen

Commissie sociale zaken

19.12. Parkeerkaart voor mensen met een handi­cap (3x)

19.12. De VNconventie voor het vrijwaren en bevorderen van de rech­­­ten en de waardigheid van personen met een handicap

19.12. De hervorming van de verhoogde kin­­derbij­slag

Plenaire Kamer

21.12. Doodgeboren foetussen

Schriftelijke Vragen en antwoorden Kamer

- De provinciaal Genees­kundige Commissie

Plenaire Senaat

14.12. De Provinciale Geneeskundige Commis­sies

Schriftelijke vragen en antwoorden Senaat

- Verkrachtingen – Maat­schappelijke hou­ding van de Belgische bevolking

- Arbeidsongeschikte zelfstandigen -  Vrijwilli­gerswerk

Hoe ouder je wordt, hoe meer de verjaardagstaart op een fakkeloptocht
 gaat lijken.
(K.Hepburn)

Publicaties
België

KlinPsy-online

- De "pavloviaanse dres­suur" van de freudianen. Begrijpen van het conflict psychoanalyse – weten­schappelijke psychologie

Publicaties Internationaal

- Need humanities be so useless? Justifying the place and role of humani­ties as a critical resource for performance and practice

- Psychocardiology

- Phantom pain and the brain

- High-normal uric acid linked with mild cognitive impairment in the elderly

- The Neuroanatomical Basis of Understanding Sarcasm and Its Relati­onship to Social Cogni­tion

- Lifetime Prevalence of Psychotic and Bipolar I Disorders in a General Population

- Resource Utilization and Expenditures for Over­weight and Obese Children

- A Randomized Trial of Vitamin E Supplemen­tation and Cognitive Function in Women

- Childhood and Adolescent Depression

- Evaluation of Children with Reading Difficulties

- Seasonal Affective Disorder

- A Practical Guide to Crisis Management

- At What Age Can Children Report Dependably on Their Asthma Health Status?

- The Associations Bet­ween Peer and Parental Relationships and Suici­dal Behaviours in Early Adolescents

- Forgetfulness: A Role in Noncompliance With Antidepressant Treat­ment

- Sex Differences in Jealousy in Response to Actual Infidelity

- The Evolution of Intelligence

- Women More than Men Attend to Indicators of Good Character: Two Experimental De­mon­strations

- Detection of Feigned Burnout Symptoms Using Standard Clinical Questi­onnaires

- A neural basis for col­lecting behaviour in hu­mans

Humor

- Le Père Noël à l'épreuve de la Science

Poëzie

- Ze keken elkaar aan