Jaargang 4  Nr 1 22.01.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persberichten

29.12. Zorgbehoeven­den krijgen hogere uit­kering vanuit zorgver­zekering - 100.000 zorgbehoevenden fi­nancieel beter vanaf 1 januari

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en gezin

09.01. De toekenning van een PAB aan men­sen met een snel de­generatieve aandoe­ning

09.01. Het hervallen van zelfmoordpogers

Vlaams parlement

- Septemberverklaring

10.01. De opvolging van kwetsbare gezin­nen door Kind en Ge­zin en het eventueel ne­men van beschermen­de maatregelen ten aan­zien van kinderen

17.01. Laaggeletterd­heid in Vlaanderen

17.01. Het standpunt van de Vlaamse Rege­ring inzake het behoud van een federale jeugd­instelling voor jongeren die niet uit handen ge­ge­ven zijn

Schriftelijke vragen en antwoorden

- Afwezigheid van leer­lingen   -   Medische “dixitattesten” - Antwoord

- Schooldoorlichtingen  -  Holebi-thematiek - Antwoord

- Hoogbegaafde leer­lingen  - Studievoor­sprong - Antwoord

Staatsblad

19.01. 15.12. 2006. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 februari 2003 houden­de de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het in­tergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid

19.01. 08.12.2006. MB houdende herziening van de refertelijst inza­ke individuele materiële bijstand

Als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat ik lieg.
(Guy Mortier)

België  

Persberichten

12.01. Arbeidsonge­schiktheid maakt niet automatisch einde aan arbeidsovereenkomst

19.01. Terbeschikking­stelling van veroor­deel­den

Commissie Justitie

09.01. De plaatsing van minderjarige delin­quen­ten in psychiatri­sche instellingen voor vol­wassenen

09.01. De opvolging van de probatie­voor­­­waar­den ten aanzien van sek­suele delinquen­ten

10.01. Hoorzitting over het beleid en de be­leids­aanbevelingen van het Europees Centrum voor Vermiste en Sek­sueel Uitgebuite Kinde­ren (Child Focus).

16.01. De interpretatie van de rondzendbrief van 25 januari 2005 omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van de inbreuken inzake het bezit van cannabis"

Commissie Volksge­zondheid

09.01. De strijd tegen zwaarlijvigheid

09.01. Een onderzoek van het Federaal Ken­niscentrum Gezond­heidszorg over de wiegendood-slaaptest

09.01. De visie van de Vlaamse Gezondheids­raad over de toekomst van het gezondheids­zorgbeleid

09.01. De strategie van de Europese Commis­sie inzake alcohol

16.01. De enquête van Test-Aankoop over pal­liatieve zorg

16.01. De inzage van het medisch dossier door nabestaanden

Commissie Onderwijs en Middenstand

10.01. De bescherming van de titels 'bachelor' en 'master"

Plenaire Kamer

11.01. Het overlijden van een kind ten ge­volge van verwaarlo­zing door de ouders

11.01. Het gedoogbeleid rond cannabis

11.01. Het voorstel van Vlaams minister Ver­vot­te om van Everberg een Vlaamse instelling te maken

11.01. De campagne tegen cannabisgebruik

Plenaire Senaat

11.01. Adoptie door homoseksuele koppels

11.01. Het verbod op pro-anorexiasites

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Bezit van cannabis. - Samenvattend en ver­eenvoudigd proces-verbaal

 

 

 

 

 

Een Hoge Raad voor
Deontologie van de
gezondheidszorgberoepen

 

 

Met Valentijntje zal het twee jaar geleden zijn dat De Maere een eerste artikel wijdde aan het wetgevend initiatief betreffende de oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de op­rich­ting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen. Vermits de klinisch psychologen officieel nog steeds geen gezondheidszorgberoep hebben, worden ze als quanti­té négligeable beschouwd bij dit wetgevend werk, maar zodra hun beroep wettelijk zal ge­regeld zijn, zullen ze zich wel moeten schikken naar de regelgeving die nu zonder hen uit­ge­bouwd wordt.

De discussietekst van Demotte van 2005 kent zijn vervolg in het wetsvoorstel van Vankrun­kelsven, Van de Casteele, Geerts en Mahoux. Dit wordt momenteel besproken in de se­naats­commissie voor Sociale Aangelegenheden. Er was reeds een advies van de Raad van State en er werden een reeks amendementen ingediend.

De Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen stelt de deontologische grondbeginselen vast die gemeenschappelijk zijn voor meerdere of alle beroepsbeoefe­naars in de sector van de gezondheidszorg. Hij geeft aan de minister, bevoegd voor de volksgezondheid, advies over het verlenen van bindende kracht aan door specifieke orden ontworpen deontologische regels, waarbij hij met name toeziet op de overeenstemming van die regels met de deontologische grondbeginselen. De Hoge Raad kan zelf deontologische regels vaststellen voor categorieën van beroepsbeoefenaars waarvoor geen orde werd opgericht.

Het wetsvoorstel bevat eveneens een algemene regeling met betrekking tot de oprichting en de werkwijze van de specifieke orden van de verscheidene gezondheidsberoepen. Voor elke beroepscategorie kan een Orde worden opgericht, die bestaat uit een Nationale Raad en uit een aantal Provinciale of Territoriale Raden. In het voorstel worden de criteria vast­gelegd volgens dewelke de betrokken beroepsbeoefenaars territoriaal worden ingedeeld.

Bij de Hoge Raad wordt er ook een Raad van eerste aanleg ingesteld voor de beroepsgroe­pen die geen eigen orde hebben en een Raad van Beroep.

Ondertussen behandelt men in dezelfde Senaatscommissie ook drie  nieuwe wetsvoorstel­len over de orde van artsen (1, 2, 3), in overeenstemming met dit wetsvoorstel betreffende de Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen. Er worden ook wets­voorstellen besproken betreffende de oprichting van een orde van apothekers en van kine­sitherapeuten.

Zoals we vroeger herhaald hebben meegedeeld leidt het wetsontwerp Demotte over de geestelijke gezondheidszorgberoepen tot heel wat inconsistenties binnen KB78 en door­kruist het ook volledig de bestaande structuur van de organisatie van de gezondheidszorg­beroepen, met overlappingen en kunstmatige scheidingslijnen als gevolg. Als dit wets­voor­stel betreffende de Hoge Raad voor de deontologie van de gezondheidszorgberoepen wet wordt, zal dit natuurlijk ook heel wat gevolgen hebben voor het ontwerp van Demotte be­tref­fende de geestelijke gezondheidszorgberoepen. In het ontwerp over de deontologie wordt alles geregeld per beroepsgroep. De artsen zullen hun eigen orde hebben, de kine­si­therapeuten eveneens. Er is voorzien in een orde voor verpleegkundigen en voor parame­di­sche beroepen, enz. Men kan moeilijk verlangen dat iemand lid wordt van twee orden om­dat hij ook geestelijke gezondheidszorg doet. De orden houden ook de lijst bij van de erkende be­oefenaars. Dit overlapt met de bevoegdheden van de colleges in het wetsontwerp De­mot­te. Verder overlapt het actueel besproken voorstel met de adviesbevoegdheden en sanctiebevoegdheden van de Hoger Raad en de colleges van de Geestelijke Gezondheid. Het actueel besproken voorstel zou alvast meer rechtszekerheid geven dan het wets­ont­werp Demotte waar men inzake sanctie via de truc van de dubbele vergadering ge­sancti­oneerd kan worden door een gewone meerderheid van aanwezige leden, zonder dat er een tweede aanleg voorzien is.

Het zal belangrijk zijn dat de klinisch psychologen het actueel wetgevend werk volgen en zich bezinnen over een orde van klinisch psychologen, eventueel binnen een constructie dat deze ook kan dienen als een afzonderlijke kamer binnen een orde van psychologen… Er zal enerzijds een oplossing moeten gevonden worden voor het gegeven dat de klinisch psychologen, eens hun beroep wettelijk geregeld is, onder de Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen zullen vallen. Dit zal een aantal voorschriften mee­bren­gen die men niet aan alle psychologen kan opleggen, terwijl de wet op de privacy en de wet op de patiëntenrechten aan de klinisch psychologen dan weer een paar rechten op privacy bieden die niet voorzien zijn voor 'niet-medische' dossiers. Anderzijds is het ook wenselijk voor de profilering van het beroep van psycholoog dat er een zo groot mogelijk gemeen­schap­pelijk deontologisch platform blijft bestaan voor alle psychologen.

 

Bescherming titel van Bachelor en Master

Blijkbaar zijn er in het Franse taalgebied pri­vate instellingen die niet erkend zijn door de Franse gemeenschap en die diploma's van master en bachelor 'uitreiken'.  Men probeert zich te beroepen op het feit dat de wet van 11.11.1933 die de titels van kandidaat, licen­tiaat, doctor, ingenieur, enz beschermt, niet aangepast werd aan de bama structuur. In de commissie voor het bedrijfsleven, het we­ten­schapsbeleid, het onderwijs, de nati­o­nale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw was er op 10.01.2006 daarover een vraag.  Via artikel 127 van de grondwet ligt vast dat het on­der­wijs gemeenschapsmaterie is met uitzon­de­ring van begin en einde van de schoolplicht,  de minimale voorwaarden voor het afleveren van diploma's en de pensioenregeling. Daaruit blijkt dat de bescherming van de titel van ba­chelor en master gemeenschapsmaterie is. En inderdaad, langs Vlaamse kant lezen we alvast in artikel 25 van het Decreet van 04.04.2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen: "Art. 25. § 1. Alleen diegene aan wie overeen­kom­stig dit decreet de graad van bachelor, master of doctor is verleend met of zonder nadere specificatie, is gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van bachelor, master of doctor met of zonder nadere specificatie." Even verder in het decreet lezen we:
"§ 7. Diegene die zon­der daartoe gerechtigd te zijn de graden van bachelor of master met of zon­der specificatie of doctor (doctor of philoso­phy met afkorting PhD of dr) verleent, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een boete van 125 tot 500 euro of slechts met één van die straffen.
§ 8. Diegene die zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van bachelor of master met of zonder nadere specificatie of doctor (doctor of philosophy met afkorting PhD of dr) voert in strijd met dit decreet, wordt gestraft met een boete van 125 tot 500 euro."

 

 

Recentste adviezen van de orde van geneesheren

De Orde van geneesheren formuleerde enkele nieuwe adviezen:
- Inzage van het medisch dossier van een overledene door de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij

- Het beheer van medische dossiers in de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Belgopocket

Belgopocket is een informatiesite van de Federale Overheid. Er is ook een luik over gezondheid en sociale zekerheid, leefmilieu, familie, enz

 

 

Gebedsgenezers, duivelbe­zweer­ders en co

Vanuit bepaalde hoek heeft men de laatste ja­ren zijn best gedaan om het dossier van de wettelijke regeling van de geestelijke gezond­heidszorgberoepen te bezwaren met de aan­­pak van de sekten, genezers, zwarte magie en dergelijke. We weten dat er sedert 10.11.1967 zoiets bestaat als KB78 die de uit­oefening van de gezondheidszorgbe­roe­pen regelt. Het lijkt bijgevolg eens nuttig om te kijken wat men de laatste vijf jaar heeft be­reikt met het vervol­gingsbeleid in het kader van deze wetgeving.

 

 

Contraceptieve en therapeuti­sche sterilisatie

In de Senaatscommissie Sociale Aangele­genheden werd het Wetsvoorstel betref­fen­de de contraceptieve en therapeutische ste­rilisatie besproken. Hoewel er reeds sedert jaren psychologen ingeschakeld zijn in de zorgprogramma's reproductieve genees­kun­de, in de voorlichtingsdiensten zwanger­schaps­onderbrekingen en  dagdagelijks sa­menwerken met gynaecologen, komen ze er in het voorliggende wetsvoorstel niet aan te pas. De behandelde zorg behoort overigens ook volledig tot de opdrachten van de Waal­se centra voor levens- en gezins­vra­gen waar de psychologische functie door psy­cholo­gen wordt waargenomen. In het wets­voorstel wordt een maand bedenktijd voor­zien waarbinnen de patiënt een psychiater moet raadplegen.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsontwerp betreffende de internering van de personen met een geestesstoornis.

- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 295 en 1465 van het Burgerlijk Wetboek, ten­einde met betrekking tot de huwelijksvoorde­len, de ongelijke behandeling tussen de kinde­ren uit een vorig huwelijk en de andere af te schaffen.

 

 

 Jacob

Dat geheugen is ook niet meer zoals vroeger

Op 18 mei 1999 verscheen het Vlaamse Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg. Op 21.11.2003 werd  het decreet be­treffende het preventieve gezondheidsbeleid gepubliceerd. Op  07.05.2004 kwam het Besluit van de Vlaamse Regering tot oprich­ting van het intern verzelfstandigd agentschap “Zorg en Gezond­heid”. Dit agentschap heeft een vijftal taken die we hier kort over­lo­pen: de programmatie, erkenning en subsidiëring van voorzieningen die vallen binnen de categorieën ouderenzorg, algemene gezond­heids­zorg en geestelijke gezondheidszorg in het beleidsdomein Wel­zijn, Volksgezondheid en Gezin, een reeks taken in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid, het uitvoeren van inspecties, de advisering over milieuvergunningen en het behandelen van klachten en incidenten in het kader van de volksgezondheid en tenslotte beheer en ter beschikking stellen van personeel in het kader van het Vlaamse Zorgfonds. Welzijnszorg en preventieve gezondheidszorg, belangrijke stukken uit de geestelijke gezondheidszorg, enz, die belangrijk zijn voor de uit­bouw van een goede eerstelijnszorg, zijn niet langer federale materie. Wie meer wil lezen over de Vlaamse regelgeving op dat gebied kan hier terecht.

We merken regelmatig strubbelingen daarover tussen de gemeenschappen en de federale overheid. Zo herinneren we ons nog de studiedag van minister Demotte op 26 april 2006. Het ging over de erkenning van gezondheidszorgberoepen, maar de titel van het symposium luidde: "De geestelijke gezondheid: een essentiële sector die erkend moet worden". De 'sector' is geen federale materie. Ook in het ontwerp van Demotte over de geestelijke ge­zond­heidszorgberoepen staan er artikels die bevoegdheidsoverschrijdend zijn: bijvoorbeeld één van de taken van de Hoge Raad is "een doeltreffende samenwerking te bevorderen tussen de beroepsbeoefenaars in de geestelijke gezondheid onderling, alsook tussen de­zen en de beroepsbeoefenaars bedoeld in het artikel 2, § 1 van het huidig besluit;" Via het toekennen van dergelijke taken aan een federaal orgaan komt men aardig op het terrein van de gemeenschap­pen die een eerstelijnsgezondheidszorg op eigen maat willen uitbouwen.

Op 22.06.2006 publiceerde de Vlaamse gezondheidsraad een rapport met de naam "De toekomst van het gezondheids(zorg)beleid in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de eerstelijnsgezondheidszorg" Een zeer beknopte samenvatting is hier te lezen. We citeren slechts het laatste zinnetje en meteen zal duidelijk worden waar de pijnlijke teen zit: "De ge­noemde adviezen kunnen veel beter gerealiseerd worden met een verdere defederalisering van het gezondheidsbeleid met het behoud van een solidaire verwerving en verdeling van de middelen, op basis van objectieve behoeften."

Toen senator Lionel Vandenberghe op 29.06.2006 minister Demotte naar zijn standpunt vroeg kreeg hij onder meer te horen: "Ik ben het absoluut oneens met de conclusies van de Vlaamse Gezondheidsraad. Het gaat immers om politieke stellingen die door geen enkel we­tenschappelijk motief worden ondersteund. …./…. Ik stel vast dat de raad niet naar deze vorderingen verwijst en tamelijk verbazingwekkende beschouwingen doet die op een zui­ver polemische benadering van deze kwestie gebaseerd zijn. Op korte termijn vormt dit rap­port dus geen nuttige basis om te reflecteren over het te voeren gezondheidsbeleid. …./… Ik heb respect voor evenwichtige en redelijke standpunten. In dit geval gaat het om vooroor­delen. Vooroordelen kan ik niet aanvaarden, zelfs niet van wetenschappers."

Op 09.01.2007 vroeg volksvertegenwoordigster Avontroodt in de kamercommissie Volksge­zondheid naar de visie van de minister. Uit zijn antwoord weerhouden we nu: " Ik heb de nota nog niet vernomen. Ik ken globaal de inhoud van de nota, omdat ik een samenvatting heb gekregen van mijn medewerkers. Het is echter voorbarig mij daar nu over uit te spre­ken. …./…. In de toekomst zal ik mij beter informeren over de inhoud van de concrete voor­stellen, waarvoor ik zeker ook belangstelling heb."
Is vergeetachtigheid nu een voordeel of een nadeel ?

 

 

Agenda

- 19.03.  Acceptance & Commitment Therapy

- overzicht

Geen enkel probleem is zo groot dat je er niet van kunt weglopen. (W.van Broeckhoven)

België (vervolg)

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Onwettige uitoefening van de geneeskunde. — Zwarte magie. — Vervolgingen.

- Drugsbeleid.  Interminis­teriële conferentie.-  Al­ge­mene Cel drugs­beleid

- Cannabis. - Gebruik voor medische doelein­den.

- Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ra­cismebestrijding. -  «Vui­le hetero» -campagne

- Maximumfactuur (MAF). - Uitbreiding tot niet-me­dische kosten. – Terug­betaling van D-genees­middelen. — Patiënten met ernstige aandoenin­gen

- Psychiatrische zieken­huizen. — Omkadering van patiënten

Staatsblad

18.01. 21.12.2006 – KB betreffende de ver­eis­­ten inzake beroeps­op­leiding en -ervaring, de vereis­ten inzake psy­chotech­nisch on­der­zoek voor het uitoefe­nen van een lei­ding­ge­vende of uitvoe­ren­de functie in een be­wa­kingsonderneming of interne bewakings­­dienst en betreffende de erken­ning van de opleidingen

Europa

Raad van Europa

- Recommendation Rec (2006)19 of the Com­mit­tee of Ministers to mem­ber states on policy to support positive paren­ting

- Views on positive parenting and non-violent upbringing

- Parenting in contem­porary europe : a positive approach

- Rights of children at risk and in care

Het geheim van het
succes is eerlijkheid.
Zodra je dat kunt
veinzen heb je het
gemaakt. (Glyme)

Publicaties
België

Belgisch Tijdschrift Sociale Zekerheid

- Een analyse van de noodzakelijke voorwaar­den om indicatoren be­leidsanalytisch te gebrui­ken in het kader van de Belgische nationale ac­tieplannen sociale inslui­ting

Klasse

- Ben ik niet te dik ?

KlinPsy-Online

- Is psychoanalyse een wetenschap? – Repliek op Holland

- De helse zielenknijper

Publicaties Internationaal

- Right ventromedial pre­frontal lesions result in paradoxical cardiovas­cular activation with emo­tional stimuli

- Individual differences in anatomy predict reading and oral language im­pair­ments in children

- Alzheimer's centennial legacy: origins, land­marks and the current status of knowledge concerning cognitive as­pects

- Therapeutic approa­ches to Alzheimer’s disease

- Semantic dementia and fluent primary progressi­ve aphasia: two sides of the same coin?

- Remembrance of things past: The Cognitive Psy­chology of Remembering and Forgetting Trauma

- Freud returns ?

- Strategies to prevent falls and fractures in hospitals and care ho­mes and effect of cogni­tive impairment: system­atic review and meta-analy­ses

- Cognitive dysfunctions in schizophrenia: poten­tial benefits of cholines­terase inhibitor adjunc­tive therapy

- About the mechanisms of auditory verbal hallu­cinations: a positron emis­sion tomographic study

- The need for speed: an update on methamphe­tamine addiction

- Reduced hippocampal volume correlates with executive dysfunctioning in major depression

- Adding Memantine to Rivastigmine Therapy in Patients With Mild-to-Moderate Alzheimer's Di­sease: Results of a 12-Week, Open-Label Pilot Study

- Early detection of schi­zophrenia: current evi­dence and future per­spectives

- Child Abuse: Approach and Management

- Psychotherapy and an­tidepressant for panic disorder

- Does smoking marijua­na cause lung cancer?

- Children's exposure to sexual images in the me­dia, and how to help pro­tect your patients

- Parental predictors of young adults’ belief systems of marriage

- meer

Humor

- De haren maken de …. man

Poëzie

- Polikliniek