Jaargang 4 Nr 2 12.02.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

24.01. Charter voor de mode(llen)wereld

Commissie Onderwijs

25.01. De experimen­ten modularisering in BSO en BuSO

25.01. Het rookverbod op speelplaatsen

01.02. Werkingsmidde­len van de CLB's

01.02. Drugsrazzia's in scholen

01.02. Gezonde voe­ding en het geïnte­greerd gezondheidsbe­leid in scholen

01.02. Peermediation bij en door leerlingen

01.02. Inspraak op school

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en gezin

09.01.De toekenning van een PAB aan men­sen met een snel dege­neratieve aandoening

09.01. Het hervallen van zelfmoordpogers

16.01. Geestelijke ge­zondheidszorg voor ou­deren in de resi­den­tiële sector

16.01. Het wegwerken van onbillijke gevolgen van de regelgeving van het Vlaams Agent­schap voor Personen met een Handicap voor het ver­krijgen van hulp­mid­de­len

16.01. Het voortbe­staan van de gespeci­ali­seer­de preventieve projec­ten voor de op­vang van jonge moeders in nood met zware depressies en psy­choses en hun baby's

16.01. De vrijetijdszorg voor personen met een handicap

16.01. Het lokaal senio­renbeleid

16.01. De zorg voor allochtone ouderen

23.01. Negatieve ne­veneffecten van het nieuwe jeugdrecht

30.01. De inwerking­treding van de artikelen 21, 22, 23 en 26 van het decreet betreffen­de de interlandelijke adoptie van kinderen van 15 juli 2005

30.01. Vrouwenbesnij­denis

Plenaire Vergadering

24.01. Maatregelen tegen homofobie in het kader van het gelijke­kansenbeleid

31.01. Geestelijke ge­zondheidszorg voor ouderen in de resi­den­tiële sector

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- Mindervalide pleeg­kinderen   -   Verreke­ning dagvergoeding - Antwoord

- Aanwerving van zorg­regisseurs – Ge­handi­captenAnt­woord

- Combinatie gezin en arbeid   -   Initiatieven - Antwoord

- Centra voor geestelijke gezondheidszorg   -   Meerjarenplanning - Antwoord

Een man in de midlifecrisis lijkt op
een kind dat met Pasen nog sinterklaas­cadeautjes verwacht. (Hedda Hopper)

België  

Persberichten

02.02. Euthanasie

Commissie Justitie

07.02. De herhaalde diefstallen gepleegd door minderjarigen

07.02. De rol van het Informatie- en Ad­vies­centrum inzake de scha­delijke sektarische organisa­ties

Commissie Sociale Zaken

06.02. Extra midde­len voor intrafamili­aal ge­weld

06.02. Het recht op ou­derschapsverlof

06.02. De activering van werkzoekenden

Commissie Volksgezondheid

23.01. Het jeugdsanc­tie­recht en de kinder- en jeugdpsychiatrie

23.01. Het ethische the­ma rond het 'bevrie­zen' van gehandicapte kin­deren

30.01. De stem van pa­tiënten en fami­lie­leden in de the­ra­peu­tische pro­jec­ten en het trans­ver­saal overleg, in het ka­der van de toekom­stige uit­bouw van de geestelijke ge­zond­heidszorg in België

Plenaire Kamer

01.02. De educatieve be­geleiding van kinde­ren in gesloten centra

08.02. De strijd te­gen be­snijdenis en genitale ver­minking

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Snuifmiddelen. – On­eigen­lijk gebruik door min­derjarigen

- Niet-begeleide min­der­ja­rige vreemdelin­gen

Plenaire Senaat

25.01. De bezoldiging van gehandicapte personen

25.01. De wijzigingen van het Burgerlijk Wet­boek tot het vaststellen van de af­stam­ming en de gevolgen ervan

25.01. De rol van de verzekeringsinstellingen bij het erkennen van een staat van invaliditeit

 

 

 

 

 

Pinocchio achterna ?

 

 

Wanneer Roudinesco de leugens van Freud vergoeielijkt schrijft ze dat het gaat om een his­torische werkelijkheid waartegen­over we niet het simplistische argument van de realiteit van feiten kunnen stellen. We mogen de bouw van een mythe niet verwarren met een op­zettelijke leugen… (zie Cioffi). We zullen dan maar zeggen dat het "Platform" aardig bezig is met de opbouw van een nieuwe mythe. Op 31 januari 2007 hielden ze een persconferentie in aanwezigheid van minister Demotte. Het platform steunt het wetsontwerp Demotte be­tref­fende de wettelijke regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Het is toch opvallend hoe nu reeds meer dan vier jaar een aantal onwaarheden verspreid worden.

1. De paramedicalisering in het wetsontwerp Aelvoet/Tavernier/Vandenberghe.

Het Platform schrijft op haar website (en dat was ook te lezen in artikels in de Libre en te horen op de conferentie van Demotte op 26.04.2006, nota bene vanwege iemand die sprak in naam van de voorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid): "In 2001 dient zij [=Aelvoet] vier wetsontwerpen in, die vervolgens door de Minister Tavernier worden over­genomen. Deze wetsvoorstellen betroffen de uitoefening van de klinische psychologie, de orthopedagogie, de klinische seksuologie, de psychotherapie en de counseling. Deze voor­stellen werden voornamelijk ondersteund door de Nederlandstalige tak van de Belgische Federatie van Psychologen." Vooreerst dient opgemerkt dat de wetsontwerpen ingediend werden op 13 & 14.01.2003 en dat er nooit een wetsontwerp ingediend is betreffende de psychotherapie en de counseling, enkel betreffende de psychotherapie. Ze schrijven ver­der: " Van Franstalige kant, heeft de gehele sector van de geestelijke gezondheidszorg, alle strekkingen samen, hevig gereageerd tegen deze voorstellen die de niet-geneeskundige beroepen van de geestelijk gezondheidszorg "para-medicaliseerde" (door hun werk afhan­ke­lijk te maken van een voorschrift van een geneesheer, zonder vooruitzicht op een terug­betaling voor de patiënt). Voor talrijke professionelen stonden deze ontwerpen volledig haaks op de realiteit op het terrein." Binnen de Belgische Federatie van Psychologen waren het slechts een deel van de psychoanalytici die zich verzet hebben tegen de wetsontwer­pen Aelvoet, maar richten we ons vooral op de bewering van 'paramedicalisering'. In het wetsontwerp Aelvoet betreffende de klinische psychologie, seksuologie en orthope­da­go­gie staat " § 4. Zonder afbreuk te doen aan het begrip geneeskunst wordt beschouwd als uitoefening van de klinische psychologie: het gewoonlijk verrichten van autonome hande­lin­gen die tot doel hebben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het stellen van een diagnose van psychisch of psychosomatisch lijden bij mensen, en hun behandeling of be­ge­leiding. Om de mogelijkheid van somatische problematiek te laten vaststellen of uitsluiten draagt de beroepsbeoefenaar op elk moment de verantwoordelijkheid te beslissen of de patiënt uitgenodigd moet worden om een arts te consulteren. " en: " § 4. Zonder afbreuk te doen aan het begrip geneeskunst wordt beschouwd als uitoefening van de klinische seksu­o­logie: het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben de preven­tie, het onderzoeken, het opsporen, het stellen van een diagnose van moeilijkheden en lijden bij personen betreffende de seksualiteit, met inbegrip van de relationele dimensie, en hun behandeling of begeleiding. Om de mogelijkheid van somatische problematiek te laten vast­stel­len of uitsluiten draagt de beroepsbeoefenaar op elk moment de verantwoordelijkheid te beslissen of de patiënt uitgenodigd moet worden om een arts te consulteren." en : " § 4. Zonder afbreuk te doen aan het begrip geneeskunst, wordt beschouwd als uitoefening van de klinische orthopedagogiek: het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het stellen van een diagnose van psychische of opvoedingsproblemen bij personen en het opstellen en/of uitvoeren van een handelings­plan. Om de mogelijkheid van somatische problematiek te laten vaststellen of uitsluiten draagt de beroepsbeoefenaar op elk moment de verantwoordelijkheid te beslissen of de patiënt uitgenodigd moet worden om een arts te consulteren."

In het wetsontwerp betreffende de psychotherapie staat: " § 5. Onder uitoefening van de psychotherapie wordt verstaan het gewoonlijk verrichten van autonome handelingen bin­nen een psychotherapeutisch wetenschappelijk referentiekader teneinde het psychische lijden bij de patiënt of het (patiënt)systeem te verwerken, op te heffen of te verminderen door het toepassen van technieken die specifiek zijn aan het referentiekader."
Waar staat dat verhaal van het voorschrift van de geneesheer ?

2. Het wetsontwerp Aelvoet voegt de geestelijke gezondheidszorgberoepen in KB78 toe aan de paramedische beroepen.

Wie de moeite neemt om ook maar één minuut in KB78 te scrollen zal zien dat de paramedici in Hoofdstuk II staan. In hoofdstuk I, waar Aelvoet de nieuwe beroepen wilde onderbrengen staan de artsen, de tandartsen, de apothekers en de beroepen die minstens gedeeltelijk een autonoom beroep hebben zoals vroedvrouwen en kinesitherapeuten. Tenslotte is het vooral belangrijk wat er in de wettekst staat betreffende het beroep.

3. De 'andere' wetsontwerpen blijven hangen bij de regeling van de basisberoepen.

Waar het platform zich op haar website blijkbaar nog vaag herinnert dat er ooit een wets­ont­werp van Aelvoet bestond betreffende de psychotherapie, was ze dat op haar pers­con­ferentie blijkbaar totaal vergeten. Daarbij komt dat ook andere denkpistes dan deze van het platform de bedoeling hebben de psychotherapie te regelen, maar wanneer psycho­the­rapie, in overeenstemming trouwens met de Hoge Gezondheidsraad, gezien wordt als een bijzondere beroepstitel van een gezondheidszorgberoep op master niveau moet men eerst die basisberoepen regelen. Dat is puur de logische gang van wetgevend werk.

4. Bijkomende opleidingen aan de universiteiten.

In de uitnodiging voor de persconferentie was te lezen: "Voor kandidaten die geen voldoen­de basisopleiding genoten hebben (diploma’s binnen de menswetenschappen of andere opleidingen al dan niet universitair) wordt gevraagd om bijkomende opleidingen te volgen aan de universiteiten (psychopathologie, stages in psychiatrische klinieken...)."  Eigenaardig. Het wetsvoorstel Aelvoet betreffende de psychotherapie voorzag dat men om een psychotherapieopleiding te kunnen starten minstens een diploma van drie jaar hoger onderwijs moest hebben en vervolgens één jaar universitair onderwijs moest volgen met dertien vakken op vlak van ziekteleer, diagnostiek en psychotherapeutische methoden en zes maanden klinische stage. Het wetsontwerp Aelvoet betreffende de psychotherapie is door de niet-artsen en niet-psychologen afgeschoten precies omdat de lat te hoog lag. In het recente overleg had Demotte oorspronkelijk ook voorzien in bijkomende vakken en een half jaar stage. Onder druk van steeds dezelfde lobby waarvan er mensen aanwezig waren op de persconferentie, heeft Demotte die bijkomende vakken en de stage laten vallen ter gelegenheid van de bewuste conferentie van 26.04.2006. En nu gaan ze een beetje beweren dat het voorliggend ontwerp voorziet in bijkomende vakken en stage….

5. Universiteiten zijn slecht geplaatst om psychotherapieopleidingen te verschaffen.

Steeds weer wordt gesuggereerd dat universitair onderwijs gelijk staat met het verwerven van theoretische kennis via ex-cathedra onderwijs. Er is geen enkele chirurg die zijn beroep leert in een auditorium. Hij leert dat in een operatie­zaal her en der verspreid over het land. Maar de opleidingsplaatsen worden gekozen door de universiteiten, de normen worden gesteld door de universiteiten, de evaluatie en de er­kenning gebeurt via de universiteiten. Wel, zo kan en moet dat ook voor de psychothera­pie. Hierdoor worden de individuele op­leiders te velde en de hogescholen niet uitgesloten, integendeel men zal blij zijn er beroep te kunnen op doen, maar het geheel moet gecoached en gestuurd worden door de universi­teiten. In Vlaanderen is het trouwens zo dat de universitaire post­graduaat opleiding in de non-directieve counseling begon in 1964 en in 1968 CCT werd. Kinderpsychotherapie begon in 1974, psychoanalytische therapie en communicatietherapie in 1984 en gedrags­the­rapie (als postgraduaat aan de universiteit) in 1986. Hebben die dan al veertig jaar psy­chotherapeuten verkeerd opgeleid?! Die universiteiten moeten gewoon­weg meer armslag krijgen en dan kunnen ze samen met therapeuten en opleidingsinstituten ten lande een kwaliteitsvolle psychotherapie­opleiding uitbouwen. Als Demotte zegt dat het een sector is die erkenning moet krijgen, dan wordt het tijd dat hij eens wat geld van de FOD Volksge­zond­heid geeft voor de psychotherapieopleiding. Nu draait alles op financiering door de studenten, binnen een structuur die gefinancierd is door het ministerie van onderwijs. Geld voor research is er niet of te weinig. Alvast niet gefinancierd door Volksgezondheid die wel de research en de marketing van de medicamenten en de dure medische apparatuur betaalt via het RIZIV.

6. Een al te reducerend of niet humane benadering.
Het platform schrijft in haar uitnodiging: "Zelfs als de tekst van het wetsontwerp nog vragen oproept, en dus nog niet 100% door ons kan aanvaard worden, lijkt hij voor ons toch een belangrijke vooruitgang om het pluralisme van de strekkingen te waarborgen en zo een al te reducerend of niet humane benadering te voorkomen." We hebben het zo al een beetje ge­had: we zijn folteraars, homofielenmisbehandelaars,  'niet-humaan' kan er nog wel bij. Eigen­aardige werkwijze als deze persconferentie de bedoeling had om de Vlamingen te overtuigen.  Is het dan niet-humaan om te verwachten dat personen die zieke mensen on­derzoeken en behandelen enige kennis hebben van ziekteleer, diagnostiek en therapeuti­sche methoden ? Is het inhumaan om voor gespecialiseerde interventies in de gezond­heids­zorg kwalificaties te vereisen die door de overheid kunnen gecontroleerd worden en geen blanco cheques te geven aan verenigingen ? Zijn de cliënt centered therapeuten, de psy­choanalytisch therapeuten en de gedragsthe­rapeuten die nu reeds 40, 30 en 20 jaar opge­leid zijn aan onze Vlaamse universiteiten reductionisten ? Wie heeft er de mond vol over 'respect' ?

We zullen het maar bij die zes punten laten en blijven hopen. In het verhaaltje van Pinocchio lezen we dat het toch nog een goed kereltje wordt, en vooral, dat hij uiteindelijk de over­stap maakt van de fictie naar de realiteit. Of is dat sprookje van Pinocchio ook maar een 'verhaaltje'… ?

 

Terugbetaling prestaties psy­chologen

Sedert een goed jaar worden er door ver­schil­­lende mutualiteiten initiatieven genomen om pres­taties van psychologen en psy­cho­thera­peuten gedeeltelijk terug te betalen. Se­dert 04.02.2006 is er op de KlinPsy-site een dos­sier dat deze terugbetalingsregelingen overzichtelijk bijhoudt. Ook nu zijn er weer heel wat uitbreidingen in de terugbetalings­regelingen; soms territoriale uitbreidingen van bestaande regelingen, soms nieuwe initiatie­ven. Er zijn een viertal tendensen die opvallen: 1. Er is een verschuiving van 'psychotherapie' naar 'psychologische consultatie', waarbij de erkenning door de psychologencommissie een duidelijk erkenningscriterium is zonder bijko­men­de administratie 2. Er is het wegvallen van 'voorschriften' 3. Er komt ook een aanbod voor de volwassenen. 4. Vermits die terug­betalingen een regeling zijn om hulp­verlening betaalbaar te houden bij zelfstandige hulp­verleners, zijn er ook mutualiteiten die dit gaan expliciteren. Hierdoor worden discussies vermeden inzake terugbetaling op honoraria in ziekenhuizen en centra waar soms slechts een honorarium aangerekend wordt op het niveau van remgeld.

 

 

Strafuitvoeringsrechtbanken

Het ministerie van justitie publiceerde een samenvatting betreffende de strafuit­voe­ringsrechtbanken.

 

 

Week van de relationele en seksuele vorming

Sensoa bombardeert de week van Valentijn tot ‘Week van de relationele en seksuele vor­ming’. Tijdens die week wil Sensoa het belang van relationele en seksuele vorming van kin­de­ren en jongeren nog eens extra onder­stre­pen. Men kan er ook een lespakket down­loaden over 'internet en seks'.

Ecops

Ecops is het nieuwe Belgisch overheids­meld­punt voor internetmisbruik en inter­net­gerela­teerde criminaliteit.

 

 

De Dienst Europa

De Dienst Europa werd in juni 2005 opgericht om de band tussen het Vlaams Parlement en de Europese besluitvorming te versterken

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloop­baan strekkende tot verdubbeling van het ou­derschapsverlof voor alleenstaande ouders

- Wetsontwerp tot regeling van een aangele­genheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de deontologie van de gezondheidszorgberoepen

- Wetsontwerp houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers

- Wetsontwerp tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheids­zorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheids­zorgberoepen

- Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van apothekers

- Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van artsen

- Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten

 

 

 

 Jacob

De vrienden

Toen Lacan in 1981 stierf brak de totale oorlog los onder zijn disci­pe­len. Volgens Tallis (die het bij Roudinesco haalde) waren er wel 34 verenigingen die opeisten de enige vertegenwoordiger te zijn van de ware geest van de overledene. Ook nu, 25 jaar na zijn dood, zijn er nog rechtszaken. In Le Monde van 01.02.2007 is te lezen hoe de Vereniging van de vrienden van Jacques Lacan, aangevoerd door Melman (ooit de analyst van Miller), een proces heeft aangespannen tegen J.A. Miller, schoon­zoon en uitvoerder van het testament van Lacan.  De klacht is "abus dans le non-usage du droit de divulga­tion" van de seminaries van Lacan. Tussen 1981 en 2006 heeft Miller slechts zeven volumes uitgegeven. Aan dat tempo zal Miller 102 jaar werk hebben om het volledige oeuvre uit te geven. (Misschien een postmoder­nis­tisch trucje om lang te leven…) "Il ne suffit pas de se baptiser l'ami de quelqu'un pour l'être", zei de advocaat van Miller. Uitspraak op 30 maart.

 

 

Agenda

- 08.03. De axenroos, meer dan kinderspel

- 30.03. Risicomanage­ment (Seksuele gezond­heid)

- 25.05. Tot hier en niet verder!? Grenzen in psy­chotherapie

- overzicht

Niets is gemakkelijker dan zo te schrijven dat geen mens het begrijpt; niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat iedereen ze begrijpt. (Schopenhauer)

België (vervolg)

Plenaire Senaat (vervolg)

25.01. De toepassing van de wet van 18 juli  2006 tot het bevoor­rechten van een ge­lijkmatig verdeelde huis­vesting van het kind van wie de ouders ge­scheiden zijn en tot re­geling van de ge­dwon­gen tenuitvoer­legging inzake huis­vesting van het kind

25.01. Alzheimertelefoon 0800 15 225 in de drie landstalen

01.02. De verhoogde kinderbijslag voor kinde­ren met een handicap

01.02. Het rookverbod in jeugdhuizen

01.02. De wachttijden voor gehandicapte personen in het kader van de behandeling van hun dossier

01.02. De steun aan het Narconon Info Center in het kader van drugsver­slavingen

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Scientology. - Bijlessen. - Beroepsopleidingen

- Psychiatrische instellin­gen. - Gedwongen op­na­mes

- BTW.- Centra voor on­derwijskeuze en gezins­voorlichting.- Centra voor levens- en gezinsvra­gen. - Verschil

- Arbeidsongeschikten – Levensstandaard – Reïn­tegratie.

- Obesitas. – Terugbe­taalbaarheid van de be­handelingen

Staatsblad

23.01. 07.01.2007. – KB tot wijziging van het KB van 03.04.1997 tot vast­stelling van de taakver­goeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie

09.02. 28.12.2006. – KB tot vaststelling van de nadere regels voor sub­sidiëring door het Fonds tot bestrijding van de ver­slavingen

Europa

Europees Parlement

01.02. Wetgevingsreso­lutie van het Europees Parlement over het be­vorderen van gezonde voeding en lichaamsbe­weging: een Europese dimensie voor de pre­ventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten

Europese Commissie

- Wetgevings- en werk­programma van de Com­missie voor 2007

Raad van Europa

- We are not doing enough to hunt down child predators in cyber­space

De eerste viagrababy is geboren. Hij stond
meteen recht.
(Rudi Carrell)

Publicaties
België

Weliswaar nr 74

- Elke vraag heeft een antwoord

- Help ons opvoeden

- Ouder ben je nooit alleen

- Al spelend bruggen bouwen

- Van hopeloos naar hoopvol

- Opvoeden op moeilijke plaatsen

- Hulp op de rand

- De verouderde samen­leving

- Samenleven in het openbaar vervoer

- Heimwee naar huis

Publicaties Internationaal

- La fantaisie évolution­niste de Freud

- All you need is cogniti­ve behaviour therapy?

- Pharmacological and lifestyle interventions to prevent or delay type 2 diabetes in people with impaired glucose tole­­rance: systematic re­view and meta-analysis

- Understanding help seeking behaviour among male offenders: quali­tative interview study

- IQ in childhood and vegetarianism in adult­hood: 1970 British cohort study

- Chronic Disease Mana­gement for Depression in Primary Care: A Sum­mary of the Current Literature and Impli­cations for Practice

- Health Service Patterns Indicate Potential Benefit of Supported Self-Mana­gement for Depression in Primary Care

- Debate: Are Antide­pres­sants as Effective as Claimed? 1,  2,  3,  4

- What’s Under the ROC? An Introduction to Re­ceiver Operating Cha­racteristics Curves

- Longitudinal Rela­tion­ship Between Television Viewing and Leisure-Time Physical Activity During Adolescence

- Impact of Prenatal Cocaine Exposure on Child Behavior Problems Through School Age

- Prenatal Alcohol Expo­sure and Gender Diffe­rences in Childhood Mental Health Problems: A Longitudinal Popula­tion-Based Study

- Suicide in Older Adults: Management and Pre­vention

Humor

- Mr Otto in 17

Poëzie

- Nu moet mijn ziel