Jaargang 4 Nr 3 05.03.2007

KlinPsy – Magazine

ç  è

Archief

KlinPsy-Homepage

 

Nieuws van de Overheid

Vlaanderen

Persmededelingen

09.02. Prijzen en fac­tu­ren in rusthuizen wor­den transparanter- sup­plementen in de rust­huisrekening aan ban­den gelegd

15.02. Unicef-studie: aanvullingen en Vlaam­se beleidsacties

22.02. 36 extra plaat­sen voor jonge delict­plegers met een psy­chiatrische proble­ma­tiek

23.02. 3 miljoen euro voor energiebesparing in welzijns- en gezond­heidssector

Commissie Welzijn, Volksgezondheid en gezin

06.02. Recente sterf­ge­vallen van jonge kin­deren door verwaar­lo­zing en kindermishan­deling

06.02. De oprichting van een Hoge Raad voor De­ontologie van de ge­zondheidszorg­beroe­pen en de han­gende hervorming van de Orde van Genees­he­ren

06.02. Het inzagerecht van scholen in het ge­rechtelijke verleden van leerlingen

13.02. De studie Roose betreffende de aanpak van de bijzondere jeugd­zorg

13.02. De  hervorming van de internering

Commissie Onderwijs

15.02. Narconon Info Center vzw en drugs­preventie op school

Plenaire Vergadering

14.02. De oproep "Geweld eindigt waar respect begint"

14.02. Relationele en seksuele vorming op school

28.02. De leerzorg

28.02. De evolutie van het drug- en alcohol­ge­bruik en het vrijmaken van extra middelen voor preventie

28.02. De toekomst van de ouderenzorg in Vlaan­deren

Schriftelijke Vragen en Antwoorden

- RVT-bedden  - Stand van zaken - Antwoord

- Kinderopvangplaat­sen - West-Vlaanderen -  Antwoord

- Combinatie gezin en arbeid – Initiatieven  -  Antwoord

- Centra voor geeste­lijke gezondheidszorg – Meerjarenplanning  -  Antwoord

- Rustoorden  – Twee­per­soonskamers  -  Antwoord

- Kinderopvang – Taal­ont­wikkelingsproject  -  Antwoord

- Thuisonderwijs – Chro­nisch zieke kin­de­ren  -  Antwoord

- Dyslexie bij kinderen   -   Onderwijsbeleid  -  Antwoord

Omzendbrieven

- Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21.02.2007 betref­fen­de de vervanging van de omzendbrief van 02.07.2004 houdende de kwalificatiever­eis­ten van de verzorgen­de personeelsleden in de rusthuizen

Iedere gedachte is een uitzondering op de algemene regel van
 niet te denken.
(Paul Valéry)

België  

Persberichten

12.02. Heroïne voor me­disch gebruik – Pi­loot­project voor behan­deling ondersteund door diacetylmorfine

14.02. Actie in de Bel­gische gevangenis­sen: reactie van de Minister van Justitie

27.02. Toegang tot het gerecht: de rechtsbij­stands­verzekering

01.03. World family organisation

01.03. Strafregister

01.03 Unescoverdrag over de erkenning van diploma's

02.03. Conferentie Stop kinderprostitutie

Commissie Justitie

12.02. De vingerscan in scholen

12.02. De toekomst van de psychiatri­sche af­de­lingen van de ge­van­genissen

27.02. De gerechts­kosten in strafza­ken

27.02. De heroïne­experi­menten in Luik

27.02. Het jeugd­sanc­tie­recht en de kinder- en jeugd­psychiatrie

27.02. De traagheid van het gerecht inzake verkrachtingsdossiers

Commissie Sociale Zaken

13.02. Pesten op het werk

14.02. Het combineren van presentiegelden en uitkeringen aan perso­nen met een handicap

14.02. Gratis par­keer­gelegenheid voor per­sonen met een beperk­te mobi­liteit

 

 

 

 

 

Heroïneverstrekking

 

 

De laatste tijd is er op politiek vlak heel wat te doen rond het al dan niet toelaten van een experiment in Luik waarbij aan heroïneverslaafden op medisch voorschrift heroïne wordt verstrekt. We willen hier een mini-dossiertje aanmaken.

1. Het middel: heroïne (diacetylmorfine)

2. De wettelijks situatie in België: Terzake is geldig de wet van 24.02.1921 die uiteraard her­haal­delijk werd bijgewerkt: 24 FEBRUARI 1921. - Wet betreffende het verhandelen van gift­stoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstof­fen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

3. Het methadon-verhaal. Terwijl in Europa tot in de jaren tachtig de verslaving hoofdzakelijk gezien werd als een persoonlijk psychisch probleem dat ook eerder psychotherapeutisch diende behandeld te worden, waren er in de USA reeds van in de jaren vijftig studies die het zwakke succes van dergelijke aanpak aantoonden bij heroïnomanen. In de jaren zestig is men ginds begonnen met programma's waarbij gebruik gemaakt werd van substitutie­the­ra­pie met methadon. In de zeventiger jaren begonnen dan in Europa de eerste behande­lin­gen met dit product, denken we maar aan Déglon in Genève. Typisch voor de Zwitserse aanpak, zeker in de beginjaren, is dat men nadruk gelegd heeft op de gecontroleerde aan­pak ingebed in een hele psychosociale hulpverlening.

Naast de doelmatigheid voor de aanpak van de verslaving speelt doorheen dit verhaal ook steeds een tweede rode draad, deze van de 'harmreduction', de vermindering van be­smet­telijke ziekten en criminaliteit die vaak met heroïnegebruik samengaat. Zo is men op zeker ogenblik ook begonnen met het uitdelen van steriele naalden en het is evident dat verslaaf­den die methadon krijgen minder hoeven te stelen om aan geld te raken om heroïne te kopen.

In België was er in 1994 een consensusrapport inzake methadon. Op 1 oktober 2002 werd in België dan de wet gepubliceerd die het gebruik van Methadon als substitutiethe­ra­pie regelde. Er volgden een reeks evaluaties en publicaties:

- Substitutiebehandeling in België - Ontwikkelen van een model ter evaluatie van de ver­schil­lende types van voorzieningen en van de patiënten, (2003)

- De evaluatie: Synthese van de studie "Evaluatie van de methadon verstrekking in België"

- Belgisch nationaal rapport over drugs 2005

- Advies van de hoge gezondheidsraad - Advies betreffende substitutie­be­han­delingen bij opiaatgebruikers - Validatiedatum: 18/10/2006 - HGR nr 8178  (Zoek 'Methadon')

- Hoge Gezondheidsraad - Follow-up van de conferentie over de methadone consensus van 1994 - Evaluatie van de aanbevelingen geformuleerd in 1994 en aanvullende voorstel­len - Uitgave november 2000 - N° HGR: 6931

- Hoge Gezondheidsraad - Verslag over de follow-up van de  consensusconferentie over methadon - November 2000 - HGR: 6931

Een van de aspecten die frequent terugkeert in de discussie is de wijze waarop de metha­don wordt verdeeld. Veel meer dan in Vlaanderen zou het in Wallonië een product zijn dat men bij de huisarts gaat halen. Men moet daar geen tekeningetje bij maken. Het shoppen voor benzodiazepines en relatine tot men een arts vindt die ze voorschrijft is voldoende bekend. Waarom zou het voor methadon anders zijn. In de provincie Luik zijn er 431 huis­art­sen die dat op individuele basis doen. In de provincie Limburg zijn er 27 die dat binnen strikte afspraken doen. Dit lijken toch wel belangrijke elementen als men dan in een Cochrane stu­die van 2005 leest: "No definitive conclusions about the overall effectiveness of heroin pres­cription is possible. Results favouring heroin treatment come from studies conducted in countries where easily accessible Methadone Maintenance Treatment at effective dosages is available. In those studies heroin prescription was addressed to patients who had failed previous methadone treatments. The present review contains information about ongoing trials which results will be integrated as soon as available."

4. Het initiatief om heroïne voor te schrijven.

In 2001 kwam er een federale drugnota. Op de federale website kan men tot op vandaag lezen " er komt een wettelijk kader voor vervangende behandelingen (substitutietherapie) van heroïneverslaafden. De Regering zal geen initiatieven financieren in verband met het gecontroleerd verstrekken van heroïne."

Op 03.06.2004 is er vanwege volksvertegenwoordigster Lambert een Voorstel van reso­lu­tie teneinde een klinisch experiment inzake het voorschrijven en verstrekken van heroïne onder medisch toezicht toe te staan en te steunen.

Uit de discussies in het Parlement leren we dat het verstrekken van heroïne strafbaar is, maar dat er kennelijk een achterpoortje is in het kader van een experiment, een medische studie. Hoe men dat dan kan kaderen in een globale aanpak van de Luikse situatie waar naar schatting 3000 heroïneverslaafden leven en wat men na afloop van de studie zal doen met die honderd heroïneverslaafden die een hele tijd hun heroïne gratis kregen wordt er voor het ogenblik niet bij verteld.

Men zal dus tegen een kost van 30000 euro per persoon, 200 heroïneverslaafde at random behandelen met heroïne en met methadon. Het hele opzet is te lezen op de website van Minister Demotte. Men krijgt de indruk dat men nu de heroïne zal geven in een kader dat men eigenlijk had moeten voorzien voor de methadonverstrekking.

We geven hieronder enkele recente publicaties:

- Methadone and buprenorphine for the management of opioid dependence: a systematic review and economic evaluation. (2007)

- Heroin maintenance treatment for chronic heroin-dependent individuals: a Cochrane systematic review of effectiveness (2006)

- Controlled trial of prescribed heroin in the treatment of opioid addiction. (2006)

- Cost utility analysis of co-prescribed heroin compared with methadone maintenance treatment in heroin addicts in two randomised trials (2005)

- Heroin maintenance for chronic heroin dependents. (2005)

- Prescribing heroin: what is the evidence? (2003)

- Medical prescription of heroin to treatment resistant heroin addicts: two randomised controlled trials (2003)

- Development of a monitoring system for heroin-assisted substitution treatment in Switzerland. (2002)

Zie terzake ook het standpunt van de Vlaamse Vereniging voor alcohol- en andere drugs problemen: Harm reduction: dossier gecontroleerde heroïneverstrekking

Lees ook het Standpunt De Sleutel over experiment met vrije heroïneverstrekking in Luik

5. De discussies in het Parlement:

In de Kamercommissie justitie waren er vragen van Vandeurzen en Bultinck die samen met Germeaux ook vragen stelden in de plenaire Kamer. In de plenaire Senaat waren er vragen van Vandermeersch en Defraigne.

 

Strengere straffen voor agressie tegen psychologen

In het Staatsblad van 12.02.2007 verscheen het KB dat voorziet in strengere straffen voor agressie tegen bepaalde categorieën van hulp­verleners. We citeren: "Art. 410bis. Indien de schuldige, in de gevallen omschreven in de artikelen 398 tot 405, de misdaad of het wan­bedrijf pleegt tegen een chauffeur, …/…, een maatschappelijk werker of een psycholoog van een openbare dienst, in de uitoefening van hun bediening, wordt de minimumstraf bedoeld in die artikelen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar ver­hoogd in geval van opsluiting."

 

 

Nieuwe site voor de FOD Werk­gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Op 14.02.2007 werd de nieuwe website gelanceerd.

 

 

Beknopt overzicht van de Sociale Zekerheid in België

Een bijgewerkte versie is te lezen op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

 

 

Preventieadviseur-psycholoog en beroepsgeheim

Op 13.02.2007 was er daarover een vraag van Volksvertegenwoordigster De Block in de Kamercommissie Sociale Zaken.

Beroepsgeheim en aids

Op 03.02.2007 heeft de Orde van Genees­he­ren een advies geformuleerd inzake de hou­ding van de arts die geconfronteerd wordt met een seropositieve persoon die weigert de nodige maatregelen te nemen om te vermijden de partner te besmetten.

 

 

Stop Kinderprostitutie

Op 6 maart 2007 wordt in het Egmontpaleis te Brussel voor de tweede keer de aftrap gege­ven van een nationale informatiecam­pagne tegen de seksuele uitbuiting van kin­deren. Deze campagne, die loopt onder de naam "stop kinderprostitutie", kwam tot stand onder impuls van ECPAT België en de Fede­rale Politie, in samenwerking met Child Focus, Plan België, Defensie, FOD Buitenlandse Za­ken, FEBETRA, FTI, NMBS.

 

 

Update wetsvoorstellen en wetsontwerpen

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken

- Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap

- Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte

- Voorstel van resolutie betreffende de op­richting van een signaal- en verwijslijn voor sociale noodgevallen

 

 

 

Verschenen in het staatsblad

Vlaanderen

13.02. 15.12.2006 - BVR tot wijziging van het BVR van 17.12. 1996 betref­fende de erkenning en subsi­di­ëring van thuis­bege­leidingsdiensten voor personen met een han­dicap

13.12. 15.12.2006 – BVR tot wijziging van het BVR van 13.07. 2001 betreffende de erkenning en subsidi­ëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap

13.12. 15.12.2006 – BVR tot wijziging van het MB van 24.04.1973 tot bepaling, wat be­treft het Ministerie van Volks­gezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vast­stel­ling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de be­handeling van de ge­han­dicapten ge­plaatst ten laste van de openbare besturen

19.02. 26.01.2007 – BVR tot wijziging van het BVR 23.09.2005 betreffende de inter­lan­delijke adoptie

23.02. 15.12.2006. – BVR houdende toewij­zing van de goederen, de rechten en de ver­plichtingen aan het in­tern verzelfstandigd agentschap met rechts­persoonlijkheid Fonds Jongerenwelzijn

België

07.02. KB van 14.11.2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de ar­beids­gerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschil­len betreffende de tegemoetkomingen aan ge­han­dicapten, de gezinsbijslag voor werk­ne­mers en zelfstandigen, de werkloosheids­verzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen - Indexatie van de bedragen op 01.01.2007

12.02. 20.12.2006. - Wet tot wijziging van het Straf­wetboek met het oog op het strenger be­straffen van geweld te­gen bepaalde categorie­ën van personen

02.03. 25.02.2007. – KB tot bepaling van de data van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15.05.2006 tot wijziging van de wet van 08.04.1965 betref­fende de jeugdbescher­ming, het Wetboek van Strafvordering, het Straf­wetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24.04.2003 tot her­vorming van de adoptie en van de wet van 13.06.2006 tot wijziging van de wetgeving be­tref­fende de jeugdbe­scher­ming en het ten laste nemen van minder­jarigen die een als mis­drijf omschreven feit heb­ben gepleegd

 

 

 Jacob

De dalits

Het Europees Parlement brengt het probleem van de dalits (de bena­deel­den) aan de orde. Ze lijden aan fysieke en sociale segregatie. Ze worden niet toegestaan schoenen te dragen of bij de bushalte te zitten. Ze krijgen geen post aan hun huizen geleverd en hun kinde­ren eten op school in afzondering. Ze worden aangevallen en ver­moord. Er zijn wellicht 240 miljoen Dalits in de wereld waarvan on­geveer 167 miljoen in India, de grootste democratie in de wereld.
Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die be­scher­­ming van de rechten van deze mensen vraagt. Volgens het Hindoeïs­me zijn mensen in eerste instantie verdeeld in vier groepen ("kasten"): de Brahmanes zijn onderwijzers en geestelijken; Ksha­triyas genezers en administrateurs; Vaishyas boeren, kooplieden, herders  en zakenman­nen, en tenslotte Shudras: arbeiders en dienaars. Dalits (nakomelingen van de eerste kolo­nisten van India), behoren tot geen enkele kaste en worden met name door leden uit de ho­gere kasten als 'onrein' gezien. Wanneer mensen uit een hogere kaste door een benadeel­de wordt geraakt of zelfs de schaduw over hem of haar heen krijgt geworpen, overwegen zij zich ritueel te reinigen.
Meer informatie via Dalit Netwerk Nederland, Dalit Solidarity, National Campaign on Dalit Human Rights, Dalit Freedom Network, Wikipedia, India together, Human rights Watch

 

 

Agenda

- 27.03. Hard/hart zor­gen, de realiteit van de zorg voor kankerpatiën­ten

- 27.04. Multidiscipli­na­ritis: wie helpt ?

- overzicht

Onze intuïtie is de herinnering van wat
we geweten hebben.
(G. Jansen)

België (vervolg)

België  

Commissie Midden­stand

14.02. De weigering van de schuldsaldo­ver­ze­ke­ring bij chro­nisch zieken

Commissie Volksgezond­heid

13.02. De inzage van het medisch dossier van een overledene door de raad­gevende arts van een ver­zeke­ringsmaat­schappij

13.02. De wenselijk­heid en doeltref­fend­heid van het verplicht dragen van badges door roken­de leerlingen

Plenaire Kamer

15.02. De heroïne-expe­rimenten in Luik

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Kamer

- Controle op het rijden onder invloed van drugs

- Gedetineerde zwan­gere vrouwen. -  Be­val­lingen van gedeti­neerde vrouwen

Plenaire Senaat

15.02. Het drugsplan te Luik

15.02. De verhoogde kin­derbijslag voor kinderen met een handicap

15.02. De versoepeling van het gokverbod op het pokerspel

15.02. De juridische on­zekerheid van het scho­lingsbeding

01.03. Het ontbreken van een wettelijke oplossing in het kader van de pro­blematiek rond het attest van goed gedrag en ze­den

01.03. De stijging van de armoede in België

01.03. Het opzetten van een overzichtelijke site inzake belastingen en sociale voordelen voor chronisch zieken en gehandicapten

Schriftelijke Vragen en Antwoorden Senaat

- Verbale en fysieke agressie tegen holebi's. — Veroordelingen

- Seksueel misbruik. - Klachten  - Verjarings­termijn

- Herseninfarcten – Ce­re­brovasculaire acci­denten (CVA) – Hyper­tensie

Europa

Europees Parlement

28.02. Dalits: Parlement brengt het probleem van de benadeelden aan de orde

Raad van Europa

01.03. ''Stop abduction, slavery and sale of child victims''

Politiek is de afdeling amusement van de industrie.
(Frank Zappa)

Publicaties Internationaal

- Grandmother and Pa­rent Influences on Child Self-esteem

- Violence Against Men­tal Health Professionals: Fenton Death Highlights Concerns

- The Link Between Psy­chotic Disorders and Sub­stance Use

- Schizophrenia and Substance Abuse: Is There a Role for Atypical Antipsychotics?

- Implications for Treat­ment and Prognosis of Borderline and Sub­stance Use Disorders

- Substance Abuse in Women: Does Gender Matter?

- Effect of providing information about normal test results on patients' reassurance: randomi­sed controlled trial

- Improved effectiveness of partner notification for patients with sexually transmitted infections: systematic review

- Childhood-Onset Schi­zophrenia: Diagnostic and Treatment Challen­ges

- Psychological Thera­pies for Schizophrenia: Family and Cognitive In­terventions

- Compulsive buying

- Treatment expectations in Alzheimer's disease

- Treatment controver­sies in Alzheimer's dis­ease

- Maladie d’Alzheimer - Mise à jour en 2007

- How to help patients with olfactory reference syndrome

- Does marijuana contri­bute to psychotic illness?

- Transsexualism: Clinical guide to gender identity disorder

- Resistant somatoform symptoms: Try CBT and antidepressants

- Dependent personality disorder: Effective time-limited therapy

- Mothers' Represen­ta­ti­ons of the Role of Pa­rents and Preschools in Promoting Children's De­velopment

- Natural Parenting - Back to Basics in Infant Care

- Evolutionary Theory’s Increasing Role in Per­so­nality and Social Psycho­logy

- Living with unexplained somatic symptoms

- meer

Humor

- Child-Safety Experts Call For Restrictions On Childhood Imagination

Poëzie

- Er slaapt een man in huis